پایان نامه با کلید واژگان پیمان صلح

دانلود پایان نامه ارشد

باشد،…
آبادی زمین
عمران
معیارهاو اهداف تصمیمات
4-8 82-اگر رعایا از سنگینی مالیات ویا رسیدن آنان،. .. به تو شکایت آورند؛ مالیات را به مقداری که حال آنها بهبود یابد تخفیف ده و…
تخفیف درمالیات
رفاه
معیارهاو اهداف تصمیمات
4-8 83-زیراکه آن ذخیره و گنجینه ای است که آن ها بالاخره آن را در عمران وآبادی کشورت بکار می بندند و…
ذخیره وگنجینه
عمران
معیارها واهداف تصمیمات
4-8 84-ودر گسترش عدالت از ناحیه تو با خرسندی سخن میگویند.
گسترش عدالت
عدالت
معیارها واهداف تصمیمات
4-8 85-ونیز می توانی با این عمل که آن ها را به عدالت ومهربانی عادت داده ای، به آنان مطمئن باشی؛…
اطمینان به رعیت
وفاداری رعیت
معیارها واهداف تصمیمات
5-8 86-چراکه مردان زرنگ طریقۀ جلب نظر وخوش بینی زمامداران را با ظاهرسازی وتظاهر به خوش خدمتی خوب می دانند.
ظاهرسازی
عدم ظاهر نگری
ارزیابی راه حل ها وانتخاب
یک راه حل
5-8 87- سپس در انتخاب این منشیان هرگز به فراست وخوش بینی وخوش گمانی خود تکیه مکن،…
فراست وخوش بینی
دوری از خوش
بینی
ارزیابی راه حل ها وانتخاب
یک راه حل
5-8 88- بلکه آنها را از طریق پست هایی که برای حکومت های صالح پیش از تو داشته اند بیازمای.
حکومت های صالح پیش ازتو
تجربه وسابقه
ارزیابی راه حل ها وانتخاب
یک راه حل
5-8 89- بنابراین برکسانی اعتمادکن که در میان مردم خوش سابقه تر و در امانتداری معروف ترندو…
خوش سابقه معروف
تجربه وسابقه
ارزیابی راه حل ها وانتخاب
یک راه حل
5-8 90- وبه خوبی باید بدانی هر عیبی در منشیان تویافت شود-که تو از آن بی خبر باشی –شخصاً مسئول آن خواهی بود!
مسئول آن خواهی بود
مسئولیت
پذیری
اجرای تصمیمات
5-8 91- اما باید از وضع آنان، چه آنها که در مرکز فرمانداری تو زندگی می کنندوچه آن ها که… جستجو وبازرسی کنی؛…
جست وجو و بازرسی
کنترل وبررسی
اجرای تصمیمات
5-8 92- از مناطقی که عموم مردم با آن سروکار ندارند وجرأت رفتن به آن سامان را نمی کنند توجه داشته باش…
توجه داشته باش
توجه به همۀ
اجزاء
جامعه
مرحله شناخت مسأله
6-8 93- و در این توصیه بین بازرگانان که در شهر و یا ده هستند،. .. تفاوت مگذار!
تفاوت مگذار
عدالت
معیارها واهداف
7-8 94-بنابراین هرگز نباید سرمستی زمامداری تو را به خود مشغول سازد
سرمستی زمامداری
تقوا(تواضع)
معیارها واهداف
7-8 95-چراکه هرگز به خاطر کارهای فراوان ومهمی که انجام می دهی از انجام نشدن کارهای کوچک معذور نیستی
معذور نیستی
انجام امور
جزئی و
اثربخش
مرحله اجرای تصمیمات
7-8 96-در امور آن ها که به تو دسترسی ندارند ومردم به دیدۀ تحقیر به آن ها می نگرند، بررسی کن و…
بررسی کن
جستجو و
بررسی
شناخت مسأله
7-8 97- سپس با آن گروه طوری رفتار کن که به هنگام ملاقات پروردگار عذرت پذیرفته باشد،…
عذرت پذیرفته باشد
تقوا
معیارها واهداف تصمیمات
7-8 98-دربارۀ یتیمان وپیران از کارافتاده که هیچ راه چاره ای ندارندو… بررسی کن؛
بررسی کن
جستجو و
بررسی
شناخت مسأله
7-8 99-برای مراجعان خود وقتی مقرّر کن که به نیاز آن ها شخصاً رسیدگی کن!
شخصاً رسیدگی کن
مسئولیت
پذیری
اجرای تصمیمات
7-8 100-وبه خاطر خداوندی که تو را آفریده تواضع کن و…
تواضع کن
تواضع(تقوا)
اجرای تصمیمات
7-8 101- سپس خشونت و کندی آن ها را در سخن تحمل کن، در مورد آنها هیچ گونه محدودیت واستکبار، روا مدار!
تحمل کن
صبروتحمل
اجرای تصمیمات
7-8 102- آن چه می بخشی به گونه ای ببخش که گوارا باشد بی منّت و بی خشونت
بی منّت و بی
خشونت
دوری از منّت
گذاری
بعداز اجرای تصمیمات
7-8 103-وخودداری از بخشش را با لطف و معذرت خواهی توأم کن!
لطف و معذرت
خواهی
تواضع(تقوا)
بعداز اجرای تصمیمات
9 104-بدان قسمتی از کارهاست که شخصاً باید آنها را انجام دهی، ونباید به دیگران واگذار کنی،…
شخصاً انجام دهی
مسئولیت
پذیری
مرحلۀ اجرای تصمیمات
9 105- نمازی بخوان همچون نمازی که ناتوان ترین آن ها می خواند ونسبت به مؤمنان رحیم ومهربان باش!
رحیم ومهربان
محبت
معیارها واهداف
9 106- بنابراین از بدنت شب و روز در اختیار فرمان خدا بگذار!
در اختیار خدا بگذار
تقوا
معیارها واهداف
9 107-وآن چه موجب تقرب تو به خداوند می شود.
تقرب
تقوا
معیارها و اهداف
9 108- باید بهترین اوقات وبهترین ساعات عمرت را برای خلوت با خدا قرار دهی!
خلوت باخدا
تقوا
معیارها واهداف
9 109- هر چنداگر نیّت خالص داشته باشی وامور رعایا روبه راه شود همه ی کارهایت عبادت وبرای خدا است.
نیت خالص
تقوا
معیارها واهداف
9 110- هیچ گاه خود را زمانی طولانی از رعیت پنهان مدار!…
پنهان مدار
حضورداشتن
شناخت مسأله
9 111-واین چهره پنهان داشتن زمامداران،آگاهی آن ها را از مسائل نهانی قطع می کند…
چهره پنهان داشتن
حضورداشتن
شناخت مسأله
9 112- چراکه زمامدار به هر حال بشراست واموری که از او پنهان است نمی داند.
پنهان است
حضورداشتن
شناخت مسأله
10113- ودر این باره صابر باش و به حساب خدا بگذار!
صابرباش
شرح صدر
مرحله اجرای تصمیمات
10114- وسنگینی این راه را به خاطر سرانجام ستوده ی آن تحمّل کن.
تحمل کن
شرح صدر
مرحله اجرای تصمیمات
10115- وهرگاه رعایا نسبت به تو گمان بدببرند، افشاگری کن!
افشاگری کن
صراحت
ارزیابی راه حلها و انتخاب
یک راه حل
10116- وعذر خویش را در مورد آن چه موجب بدبینی شده آشکارا به آنان در میان گذار و…
آشکارا
صراحت
ارزیابی راه حلها و انتخاب
یک راه حل
10117- وبا صراحت بدبینی آن ها را از خود برطرف ساز، چه این که این گونه صراحت،…
صراحت
صراحت
ارزیابی راه حلها و انتخاب
یک راه حل
11118- هرگز صلحی را که از جانب دشمن پیشنهاد می شود ورضای خدا در آن است ردّ مکن؛که…
صلح
رفاه مردم
معیارها واهداف
11 119-امّا زنهار!زنهار! سخت از دشمن پس از بستن پیمان صلح برحذر باش!
برحذرباش
تدبیر
ارزیابی راه حل ها وانتخاب
یک راه حل
11 120-چراکه گاهی دشمن نزدیک می شود که غافلگیر بسازد، بنابراین دوراندیشی را بکار گیر ودر این موارد روح خوش بینی را کنار بگذار
دوراندیشی
تدبیر
ارزیابی راه حل ها وانتخاب
یک راه حل
11 121-اگر پیمانی بین تو ودشمنت بسته شد ویا تعهد پناه دادن را به او دادی، جامه وفا را برعهدخویش بپوشان وتعهدات خود را محترم بشمار!
جامه وفا
وفای به عهد
ارزیابی راه حل ها وانتخاب
یک راه حل
11 122-…بنابراین هرگز پیمان شکنی مکن و در عهدخود خیانت روا مدار و دشمنت را مفریب.
پیمان شکنی
وفای به عهد
ارزیابی راه حل ها وانتخاب
یک راه حل
11 123-…بنابرین فساد، خیانت وفریب، در عهد وپیمان راه ندارد.
خیانت وفریب
دوری از خیانت و فریب کاری
ارزیابی راه حل ها وانتخاب
یک راه حل
11 124-هرگز پیمانی را مبند که در تعبیرات آن،جای گفت و گو باقی بماند وبعد از تأکید وعبارات محکم، عبارات سست وقابل توجیه به کار مبر که اثرآن راخنثی می کند.
عبارات سست وقابل توجیه
تدبیر ودوراندیشی
ارزیابی راه حل ها وانتخاب
یک راه حل
11 125-هرگز نباید… برای فسخ پیمان ها از راه ناحق اقدام کنی؛…
از راه ناحق
دوری از خیانت وفریبکاری
ارزیابی راه حل ها و انتخاب یک راه حل
11 126-زیرا شکیبایی تو در تنگنای پیمان ها… بهتر است از پیمان شکنی وخیانتی که از مجازات آن می ترسی. ..
شکیبایی
وفای به عهد
ارزیابی راه حل ها و انتخاب یک راه حل
1-12127-زنهار! از ریختن خون ناحق بپرهیز؛…
خون ناحق
عدالت
معیارها واهداف
1-12128-مبادا غرور وزمامداری مانع از آن شود که حق اولیاء مقتول را بپردازی و…
حق اولیاء مقتول
عدالت، تقوا
معیارها واهداف
1-12 129-خویشتن را از خودپسندی برکناردار ونسبت به نقاط قوّت خویش خودبین مباش
خودپسندی
تقوا
معیارها واهداف تصمیمات
2-12 130-مبادا تملق را دوست بداری که آن مطمئن ترین فرصت برای شیطان است،تا…
تملّق
تقوا
معیارها واهداف تصمیمات
2-12 131- از منّت بررعیت به هنگام احسان، بپرهیزو…
منّت
دوری از منّت
گذاری
بعداز اجرای تصمیمات
3-12 132-وبیش از آن چه انجام داده ای کار خود را بزرگ مشمار و…
بزرگ مشمار
دوری از منّت
گذاری
بعداز اجرای تصمیمات
3-12 133-واز این که به آن ها وعده دهی و سپس تخلّف کنی برحذر باش.
خلف وعده
وفای به عهد
مرحله اجرای تصمیمات
4-12 134- از عجله در مورد کارهایی که وقتشان نرسیده یا… برحذر باش!
پرهیز از عجله
برنامه ریزی
مرحله اجرای تصمیمات
4-12 135- از سستی در کارهایی که امکان عمل آن فراهم شده. .. برحذر باش
پرهیز از سستی
برنامه ریزی
مرحله اجرای تصمیمات
4-12 136-از لجاجت در اموری که مبهم است. .. برحذر باش!
عدم لجاجت
برنامه ریزی
مرحله اجرای تصمیمات
4-12 137-از سستی در کارها هنگامی که واضح و روشن است برحذرباش.
پرهیز از سستی
برنامه ریزی
مرحله اجرای تصمیمات
4-12 138- وهر امری را در جای خویش وهرکاری را به موقع انجام ده.
انجام به موقع
برنامه ریزی
مرحله اجرای تصمیمات
4-12 139-از امتیاز خواهی برای خود در آن چه مردم در آن مساوی هستند بپرهیزو…
امتیاز خواهی
عدالت
معیار واهداف تصمیمات
4-12 140-واز تغافل از آن چه مربوط به تو است وبرای همه روشن است برحذر باش…
عدم تغافل
صراحت(تدبیر)
ارزیابی راه حل ها وانتخاب
یک راه حل
4-12 141-باد دماغت را فروبنشان، حدّت وشدت و قدرت دست وتیزی زبانت را در اختیار خودگیر!
حدّت و شدّت و قدرت
تسلّط برنفس
ارزیابی راه حل ها وانتخاب
یک راه حل
12-5 142- مخصوصاً توجه به زبانت داشته باش که سخنی بدون فکر نگویی و…
توجه به زبان
تفکر وتدبیر
ارزیابی راه حل ها وانتخاب
یک راه حل
12-5 143- ونیز در بکار بستن قدرت تأخیرانداز تا خشمت فرو نشیند ومالک خویشتن گردی
مالک خویشتن گردی
غلبه برهوای
نفس
ارزیابی راه حل ها وانتخاب
یک راه حل
12-5 144- هرگز حاکم برخویشتن نخواهی بود جزاین که فراوان به یاد قیامت و بازگشت به سوی پروردگار باشی!
یاد قیامت
غلبه برهوای
نفس
ارزیابی راه حل ها وانتخاب
یک راه حل
12-5 145- برتو

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان مدیریت ارتباطات، مدیریت ارتباط، انتقال اطلاعات، جمع آوری اطلاعات Next Entries پایان نامه با کلید واژگان مدیریت منابع انسانی، مدیریت ارتباطات، مدیریت ارتباط، منابع انسانی