پایان نامه با کلید واژگان پیش دبستانی، رشد اجتماعی، پرخاشگری، مهارتهای اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

دست آورد.»40

رشد ذهنی
«رشد ذهنی که به سازگاری کودک با محیط کمک می کند با تکلم ، حافظه ، ادراک ، استدلال و حل مساله همراه است . پیاژه ، هوش را کیفیتی می داند که سبب سازگاری فرد با محیط می شود و به فکر و اندیشه سازمان میدهد . سازگاری دو جنبه تلفیق و تطابق دارد ، به وسیله تلفیق کودک مشاهداتش را با معلومات و درک خودش از موقعیت ارتباط می دهد و گاهی نیز اطلاعات و یافته های جدید را به گونه ای تغییر می دهد تا بتواند آن ها را جزئی از سازمان ذهنی خود کند . کودک از طریق تطابق ، سازمان ذهنی اش را با وضعیت محیطی هماهنگ می سازد ، یا آنکه محیط را طوری سازمان می دهد که با ساخت ذهنی اش همراه و همگام باشد .کودک در سه تاشش سالگی در یادگیری کلمات و ساختن جملات به سرعت پیشرفت می کند و می تواند چندین جمله را پشت سر هم بیان کند و کاربرد صحیح اسامی ، صفات ، افعال و قیود را در جمله بدون آموزش مستقیم و از طریق ارتباط با اطرافیان به تدریج یاد می گیرد . در این زمان ، تکرار کلمات بین کودکان رواج دارد و در پسران بیش از دختران شایع است.»41

رشد عاطفی
«در این دوره ، کودک نه مانند دوره اول کودکی احساساتی است و نه مانند بزرگسالان می تواند عواطفش را کنترل کند . او از نظر عاطفی به بزرگسالان آشنا وابسته است و حالت عاطفی متغیر و ناپایداری دارد و در پنج سالگی سازگارتر است و در رفتارش آرامش وتعادل بیشتری مشاهده می شود . در کودکان پیش دبستانی ، اضطراب ، ترس ، حسادت وناکامی شایع است . عوامل متعدد از جمله ممانعت از بروز پرخاشگری ، تولد برادر یا خواهر و طرد شدن توسط والدین یا دوستان موجب اضطراب او می شود . کودک که می خواهد خود را از اضطراب و احساسات ناخوشایند حاصل از آن برهاند ، هنگام مواجه با موقعیت اضطراب آور از مکانیسم های دفاعی استفاده می کند از مکانیسم های دفاعی شایع بین کودکان پیش دبستانی می تواند احتراز ازموقعیت اضطراب آور و بازگشت به رفتارهای دوره اول کودکی را نام برد.»42

رشد اجتماعی
«کودک به تدریج از طریق ارتباط با دیگران بر مهارتهای اجتماعی خود می افزاید . در این دوره ، دوستان و همبازیها تأثیر بسزایی در رشد اجتماعی کودک دارند و بر اثر آمیزش با همسالان در کودکستان و کوچه به تدریج پی می برد که برخی از آموخته هایش مناسب و مقبول نیست و باید تغییر یابد . اگر کودکستان از امکانات کافی برخوردار باشد ، مهارتهای اجتماعی کودک را افزایش می دهد.
او در آنجا به یادگیری و تجربه می پردازد و روشهای ارتباط با دیگران را می آموزد و به نقاط قوت و ضعف خود پی می برد . کودکستان باید بر قوه ابتکار و اعتماد به نفس کودک بیفزاید و مهارتهای اجتماعی او را گسترش دهد ورفتارهای نامناسب او را اصلاح کند.» 43

رشد اخلاقی
«چون کودک پیش دبستانی با توجه به میزان رشد ذهنی ، امور را براساس پیامدها و نتایج تفسیر می کند ، تشویق و تنبیه در تنظیم رفتاراخلاقی او نقش مهمی دارد ، یعنی کودکان پیش دبستانی ، اعمال خود را بر پایه اجتناب ازمجازات ودستیابی به پاداش انجام می دهند.همچنین کودک به علت ضعف حافظه – علی رغم تذکر والدین- به کارهای نادرست گذشته ادامه می دهد . در این سن ، نافرمانی کودکان باید بیشتر یک فراموشی کودکانه تلقی شود . رفتار والدین ، اولین الگوی اخلاقی برای کودکان است . اموزش عملی دستورات اخلاقی پسندیده به کودک و بازداشتن مناسب او از ارتکاب کارهای ناپسند‌، در رشد اخلاقی کودک پیش دبستانی حائز اهمیت است و کودک باید به تدریج بیاموزد که راستگو و امین باشد.»44

1-2-4- خصوصیات دوره دبستانی
«دوره سوم کودکی ، که سنین شش تا دوازده سالگی را شامل میشود و به دوره دبستانی معروف است ، آغاز آموزش رسمی کودک است. کودک در این دوره، خواندن و نوشتن و حساب کردن را می آموزد ، علاقه مند است کارهایش را خوب انجام دهد ، محتاطانه عمل می کند ، اعتماد به نفس دارد و می خواهد هر کاری را خودش تجربه کند.»45

رشد جسمانی
«رشد جسمانی در دوره دبستانی کندتراز دوره های قبل است . قد کودک شش ساله تقریباً 112 سانتی متر و وزنش 22 کیلوگرم است .در دوازده سالگی قد تقریباً به 150 سانتی متر و وزن به 45 کیلوگرم می رسد . تا ده سالگی ، پسران از دختران اندکی بلندتر و سنگین ترند ، ولی در پانزده سالگی دختران از پسران پیشی می گیرند.دردوره دبستانی، نسبت به شکل اندامهای بدن بزرگسالان شبیه میشودواستخوانهای بدن سفت می گردد.
اولین دندانهای دائمی در حدود شش سالگی می رویند و تقریباً تا دوازده سالگی کامل می شوند. در این دوره ، به تدریج بر فشارخون کودک افزوده شده ، ضربان قلب کاهش می یابد . در رشد جسمانی کودک دبستانی ، تفاوتهای کمّی و کیفی وجود دارد . پسران بیشتر بافتهای ماهیچه ای و دختران بیشتر بافتهای چربی دارند . در این دوره احتمال پوسیدگی دندانها و پیدایش بیماریهای نظیر روماتیسم قلبی ، دیابت ، فلج و انواع حساسیتها افزایش می یابند . سلامت جسمانی در سازگاری عاطفی و اجتماعی کودک موثر است و بیماریهای طولانی ، موجب گوشه گیری کودک می شود.»46

رشد حرکتی
«به موازات رشد عصبی- عضلانی ، قدرت بدنی کودک افزایش می یابد و حرکات او هماهنگ و موزون می شود و انجام دادن اعمال پیچیده تر به طور منظم میسر می گردد . حرکات پسران سریع تر و هماهنگ تر ازاعمال دختران است . دختران در اعمالی که به استفاده از ماهیچه های ظریف نیاز دارد ، نظیر نقاشی و خیاطی و بافندگی بر پسران ارجعیت دارند . پسران نیز در فعالیت هایی که به کاربرد ماهیچه های درشت نیاز دارد نظیر پرش و پرتاب توپ بر دختران برتری دارند.»47

رشد ذهنی
«رشد ذهنی در دوره دبستان سریع است وبه تدریج مهارت حل مساله حاصل می شود . تجربات وسیعی که کودک به مرور در این مرحله کسب می کند ، به او امکان می دهد تا بتواند رابطه علت و معلولی بین پدیده ها را بهتر از سال های قبل درک می کند . رشد ذهنی کودک در مرحله عملیات محسوس قرار دارد که در آن فعالیت کودک با محیط ، عینی و محسوس است ، کودک توانایی انجام دادن اعمال منطقی را کسب می کند ، می تواند درباره امکان اعمال مختلف و نتایج حاصل از آن ها بیندیشد ، نیازی به انجام دادن اعمال از طریق کوشش و خطا ندارد ، درک مفهوم بقای ماده ، عدد ، وزن و حجم به وجود می آید و توانایی طبقه بندی و ردیف کردن حاصل می شود . کودک در دوره دبستانی به چندین مهارت مهم ذهنی از جمله بازگشت پذیری ذهنی ، نگهداری ذهنی و استدلال دست می یابد . در بازگشت پذیری ، ، کودک در هر لحظه می تواند به نقطه آغاز برگردد و آگاهانه عمل را تکرار کند و با تشکیل فرضیه هایی به پیش بینی نتایج احتمالی بپردازد وبااستفاده ازقضیه عکی ،ازدرستی عملکردش مطمئن شود.کودک دبستانی قوانین راازطریق استدلال کشف می کند و از طریق تجربه ، از روابط حاکم بین اشیاء آگاه می شود.»48

رشد عاطفی
«کودک دبستانی از اینکه مبادا مورد توجه و محبت والدین و معلمان و همبازیها قرار نگیرد ، مضطرب و نگران می شود ، به همین دلیل ، برای جلب توجه به تقلید تز رفتار اطرافیان و همانندسازی با آنان می پردازد . ترس ، حسادت ، رقابت و پرخاشگری بین کودکان دبستانی شایع است و در هر مورد باید با آنان به طریق مناسبی برخورد شود ، در غیر اینصورت ، کودک به استفاده از مکانیسم های دفاعی و رفتارهای مزاحم متوسل و عملکرد او مختل خواهد شد . در این دوره ، اظهار وجود و استقلال طلبی در کودک رشد می کند ، شادی خود را با حرکت بدن ظاهر می سازد ، در برابر انتقاد و خرده گیری حساسیت نشان می دهد ، از تاریکی و تنهایی می ترسد و از تمسخر و ریشخند رنج می برد .
کودکان دبستانی از شادی و سازگاری نسبتا خوبی برخوردارند و می آموزند که چگونه واکنش های عاطفی و هیجانی خود را بخصوص در خارج از خانه کنترل کنند . واکنش های عاطفی کودک دبستانی بیشتر حالت زبانی و کلامی به خود می گیرد و رمزی و غیرمستقیم می شود ، برای نمونه : کودکی که رفتارش کاملا عادی به نظر می رسد ، ممکن است در درون بسیار خشمگین و ناراحت باشد.»49

رشد اجتماعی
«رشد اجتماعی کودک در دوره دبستانی بسیار سریع است و معلمان و همبازیها در آن نقش مهمی دارند . کودک در مدرسه علاوه بر تقویت آموخته های خانواده ، مطالب جدید و روش زندگی را با دیگران گسترش می دهد ، روش حل مساله و انجام دادن صحیح امور را به کودک می آموزد و مهارت های ذهنی او را تقویت می کند ، از این رو ، معلم باید با کودک رفتار مسئولانه و محبت آمیزی داشته باشد تا کودک با علاقه و اشتیاق در مدرسه حاضر شود و او را الگو قرار دهد . آموزش های خانواده در اطاعت یا سرکشی کودک در برابر معلم نقش مهمی دارد . معلم می خواهد کودکان پاکیزه باشند ، قوانین را رعایت کنند ، رفتار مسئولانه داشته باشند ، دروغ نگویند و دزدی نکنند . اگر اینگونه رفتارهادرخانواده به کودکآموخته شود ، کودک انتظارات معلم را به سادگی برآورده می سازد . دانش آموزان دبستانی به رقابت با یکدیگر می پردازند و می خواهند از دیگران پیشی گیرند . رقابت کودکان که در آغاز ، ملایم است به تدریج شدت می یابد و بر رشد اجتماعی آنان اثر می گذارد . معلم باید رقابت سالم و سازنده بین کودکان را تقویت و تشویق کند و همکاری بین آنان را فزونی بخشد . وضعیت خانوادگی و آموزش های قبلی کودک ، در چگونگی رقابت و همکاری کودک با اطرافیان نقش مهمی دارد .دوستان و هم کلاسی ها در رشد اجتماعی کودک دبستانی تاثیر فراوان دارند . کودک از طریق ارتباط با دوستان ، علاوه بر کسب رضایت و تسلی خاطر ، به امکانات خود و انتظارات دیگران پی می برد و روش های همکاری و آمیزش با اطرافیان و حل مساله را یاد می گیرد.»50

رشد اخلاقی
«در این دوره ، کودک پذیرش مقررات اجتماعی و قضاوت در مورد خوبی و بدی رفتار اطرافیان را آغاز می کند . کودک به هماهنگ شدن با معیارهای اخلاقی دیگران علاقه مند است زیرا بدان وسیله می خواهد رضایت آنان را به دست آورد و دختر یا پسر خوبی قلمداد شود.
خانواده و مدرسه در این دوره ، در رشد اخلاقی کودک سهم مهمی دارند . چنانچه بین نگرش های والدین و مدرسه تضادی باشد ، کودک مبهوت می شود و نمی تواند درباره رعایت کردن و انجام دادن یکی از آن ها تصمیم مناسبی بگیرد ، بنابراین باید بین مدرسه و خانواده ارتباط منظم و دائمی وجود داشته باشد و ارتباط آن ها با کودک به طور هماهنگ انجام پذیرد . به نظر پیاژه ، بازی و تعامل کودکان با همسالان ، در رشد اخلاقی اهمیت بسیار دارد . کودک در هفت سالگی ، مفاهیم اخلاقی را در می یابد و برای قواعد و مقررات بازی ها اهمیت قائل میشود و اعمال دیگران را به صورت خوب یا بد بررسی و ارزیابی می کند.»51

پس خلاصه خصوصیات این سه دوره کودکی به شرح ذیل می باشد :
«در دوره شیرخوارگی – که تولد تا دو سالگی را شامل می شود – کودک به تدریج مستقل می شود و می تواند خودش غذا بخورد و راه برود و صحبت کند.
در دوره پیش دبستانی – که سنین سه تا شش سالگی را در بر می گیرد –کودک بسیار پر تحرک ، فعال و کنجکاو است و به بازی کردن علاقه فراوان دارد . کودکان در این دوره ، حالت عاطفی متغیر و ناپایداری دارند و در بین آنان پرخاشگری و اضطراب و ترس و حسادت شایع است.
در سنین شش تا دوازده سالگی ( دوره دبستانی ) آموزش رسمی کودک آغاز می شود . کودک در زمینه های ذهنی و اجتماعی رشد سریعی دارد.»52

1-3-عوامل موثر رشد قبل از تولد

1-3-1- وراثت
« وراثت از نظر لغوی به معنای ارث بردن ، انتقال حقوق مکتسبه و صفات مشخص شده در خون یک فرد با عقاب ، ارث بری »53
وراثت یعنی هر کودکی که متولد می شود دارای صفات و ویژگی های مخصوص به خود می باشد و از این لحاظ با کودک دیگر تفاوت دارد یا به عبارت دیگر می توان گفت منحصر به فرد است . این تفاوت ها عمدتا ناشی از تفاوت ژنتیکی آنهاست ، تفاوت های وراثتی معلول

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان تعلیم و تربیت، پیش دبستانی، رشد اجتماعی، فیزیولوژی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان رسول خدا (ص)، اهل البیوتات، میراث فرهنگی، رسول اکرم (ص)