پایان نامه با کلید واژگان پیاده روی، معماری بومی، ظرفیت حرارتی، نیروی انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

با توجه به تعداد دانش آموزان سرویس های بهداشتی وآبخوریهای مناسب در هر مدرسه باید وجود داشته باشد.

2-16. ضوابط مکان یابی وساختن محیط های آموزشی
2-16-1. دسترسی
مکان های آموزشی به ویژه مدارس ابتدائی باید به گونه ای انتخاب شوند که دسترسی به آنها برای دانش آموزان به سهولت میسر باشد بعنوان مثال مکان مدارس ابتدائی برای دانش آموزان طوری انتخاب شود تا اکثر دانش آموزانی که در شعاع دسترسی آن قرار می گیرند، در کمتر از 20دقیقه پیاده روی بتوانندخود را به مدرسه برسانندو به علاوه باید مقرارتی را وضع وتمهیداتی را فراهم آورند تا شاگردان به هنگام عبور از چهار راه های شلوغ، بزرگراهها، خطوط راه آهن، رودخانه وسیلها با خطرات جدی مواجه نشوند. ومقطع ابتدائی حداکثر شعاع دسترسی 500متر( حداکثر 10دقیقه پیاده روی) ودر مقطع راهنمائی حداکثر شعاع دسترسی 1200متر (حداکثر 15 دقیقه پیاده روی) ودر مقطع متوسطه حداکثر شعاع دسترسی 2000متر حداکثر 20دقیقه پیاده روی) می تواند مناسب باشد لازم به ذکر است سر بالیی های تند وخسته کننده بر میزان شعاع دسترسی تأثیر خواهد گذاشت. (محسن پور، 77)

2-16-2. آسایش محیطی
توجه به اصلی ترین عواملی که بر آسایش زیستی انسان از نظر فیزیکی وروانی تأثیر گذاشته، کاردائی بیشتر را فراهم می کند. و قابل سنچش واندازه گیری هستند همانند شرایط نوری، صوتی، آب وهوایی، برای ایجاد فضای معماری مطلوب ودارای عملکرد وصحیح لازم وضروری است.
2-16-3. نور
نور یکی از اصول مهم در طراحی فضاها وتأمین آسایش بصری است که معیارهای عمده ای در طراحی روشنایی داخل یک فضاباید به آنها توجه نمود. عبارتند از
میزان شدت روشنائی مورد نیاز
بر اساس آیئن نامه 1848 مؤسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران شدت روشنایی مورد نیاز در فضاهای مختلف ارائه گردید است.

جدول شماره 2-10. مقایسه شدت روشنایی مورد نیاز در عملکردهای مختلف( بر حسب L ux)
نوع فعالیت
الف
ب
ج
د
ه
ن
تدریس و میز
125
753
200
300
215
500-200
سخنرانی تخته سیاه
215
1604
500
400
215
500-300
آزمایش
215
1067
200
400
215
500-200
خیاطی وگلدوزی
323
1604
1000
600
323
700-500
نقاشی وکاردستی
323
753
500
600
323
500-700
کتابخانه/ قفسه

323
200


200-100
میز مطالعه
323
753
200
600
215
500-300
اداری ماشین نویسی
215
753
100
400
215
300-600
راهروها وسرویس
108
215
50
100
32
100-50
دفاتر
108
108
100
200

500-200
( منبع: قاضی زاده 1373)

الف- دپارتمان آموزشی آمریکا، ب- انجمن مهندسان روشنایی آمریکا، ج- ژاپن، د- انگلیس، ه – آفریقا وخاورمیانه( یونسکو) وآیئن نامه 1848 مؤسسه استاندار رو تحقیق صنعتی ایران
میزان انعکاس سطوح
میزان انعکاس سطوح به جنس ورنگ وکیفیت سطح آنها بستگی دارد انعکاس دیوارها در فضایی با ارتفاع زیاد بیشتر است وانعکاس سقف در فضایی که ارتفاع کم وطول وعرض زیاد است بیشتر می باشد.
شفافیت
میزان اشعه عبوری نور بستگی به جنس، کیفیت سطح، رنگ، زاویه تابش دارد، اجسام شفاف در هنگام تابش نور بخشی از نور را جذب وبخشی را منعکس وبخشی را نیز از خود عبور می دهند،

2-17. نگاهی به ویژگیهای اقلیمی منطقه مورد مطالعه ورابطه آن با موضوع تحقیق
2-17-1. نحوه تأثیر عوامل اقلیمی در رابطه با ساختار فضاهای آموزش
قبل از بررسی اجمالی مشخصات اقلیمی منطقه مورد مطالعه، به بررسی وضعیت 5 عامل وعنصر و مهم اقلیمی (درجه حرارت – رطوبت- باد- تابش- بارش) که در احداث ساختمان و میزان آسایش در ساختمان‎های نقش مهمی دارند پرداخته می شود. تا شاید بتوان بین اقلیم وآسایش دانش آموزان در این منطقه رابطه ای منطقی بر قرار نمود واز اسراف وتبذیر بودجه، انرژی نیروی انسانی گام مؤثری برداشته شود با این طرحها بررسی وتحلیل مشخصات اقلیمی منطقه در رایطه با ساختارهای قیزیکی آن صورت گرفته است.
قبل از بیان مشخصات ومختصات هریک از عناصر اقلیمی فوق ناگزیر به بیان کلیاتی در این رابطه بوده تا نحوه تأثیر عوامل اقلیمی را تعیین جهت فرم ومصالح وسایر مواد یک ساختمان، ویژگیهای معماری بومی مناطق معتدل مرطوب بصورت مختصر بیان می شود.

2-17-2. نحوه تأثیر عوامل اقلیمی در تعیین جهت ساختمان
برای تعیین جهت یک ساختمان در رابطه با عوامل اقلیمی، باید دو نکته توجه داشت.
امکان استفاده از خاصیت خنک کنندگی باد وپرهیزاز تابش مستقیم آفتاب در مواقع گرو سال.
امکان استفاده از تابش آفتاب ومصون بودن از روش باد در ایام سرد سال از آنجا که سرعت، تواتر وجریانهای باد در اثر برخورد با عوارض محلی موجود روی سطح زمین از قبیل کوه، دره ساختمان وپوشش گیاهی تغییرات محسوس پیدا می کند. نمی توان اطلاعات هواشناسی مربوط به منطقه را که منحصرأ به محل نصب باد سنج در آن منطقه می باشد. برای همه قسمتهای مختلف آن منطقه تعمیم داد. درنتیجه برای شناخت دقیق جریانهای باد در هر محل مشخص همزمان با جمع آوری وتحلیل اطلاعات ضبط شده در ایستگاههای هواشناسی منطقه مورد مطالعه نیاز به تحقیقات محل نیز احساس می گردد. دراین پژوهش به منظور پوشش دادن به این هدف با توزیع پرسشنامه بین کلیه مدارس در مقاطع ابتدائی تا حدودی به تکمیل اطلاعات کمک شد.

2-17-3. ویژگیهای معماری بومی مناطق معتدل مرطوب
معماری بومی اینگونه مناطق که بیشتر کرانه های دریای خزر ودامنه های شمالی کوههای البرز را شامل میشود بطور کلی از ویژگیهای زیر برخوردار می باشد.
برای محافظت ساختمان از رطوبت زیاد نسبتأ دائمی، ساختمانها بر روی پایه های چوبی ساخته شده اندو اما در دامنه کوهها که رطوبت کمتر است معمولأ خانه ها بر روی پایه هایی از سنگ وگل ودر پاره ای موارد به روی چوب بنا گردیده اند. بمنظور حفاظت اتاقها از باران، بالکنهای عریضی وسر پوشیده ای در اطراف اتاقها ایجاد گردیده است این فضاها در روستاها در بسیاری از ماههای سال برای استراحت، کار و در پاره ای موارد برای نگهداری محصولات کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرند،
اکثر ساختمانها با مصالح دارای حداقل ظرفیت حرارتی بنا گردیده اند ودرصورت استفاده از مصالح ساختمانی سنگین ضخامت دیوارهای آن در حداقل ممکن نگاه داشته شده است. استفاده از مصالح ساختمانی سبک در این مناطق بسیار منطقی است.
هنگامی که نوسان دمای روزانه کم است ذخیره حرارتی هیچگونه استفاده ای نداشته وعلاوه بر این مصالح ساختمانی سنگین تا حدود زیادی از سودمندی تهویه وکوران که یکی از ضروریات در این منطقه است می کاهد. بطور کلی ساختمانهای دارای پلانهای گسترده وباز بودن فضای اطراف وبیشتر اشکال هندسی، طویل و باریک هستند، به منظور بهره گیری حداکثر در ایجاد تهویه طبیعی در داخل اتاقها با استفاده از وزش باد، جهت استقرار ساختمانها عمومأ با توجه به جهت وزش نسیم دریا انتخاب شده اند. در مناطقی که وزش باد شدید وطولانی است معمولأ قسمتهای روبه باد ساختمان ها کاملأ بسته هستند.
از نظر سازمان یابی بناها بطور کلیبه منظور استفاده هرچه بیشتر از جریان هوا وهمچنین به دلیل فراوانی آب ارزان بودن قسمت زمین در روستاها ساختمان ها عمدتأ غیر متمرکز وپراکنده می باشدند.
بدلیل وجود بارندگی زیاد در این منطقه بامها شیب داربوده واکثرأ شیب شان تند است.

جدول شماره 2-11. اصول رعایت شده ودر معماری بومی مناطق معتدل مرطوب
شرح
اصول رعایت شده
نوع مصالح
ظرفیت حرارتی کم
نوع پلان
گسترده
نوع بام
شیب دار
جهت استقرار
شرق به غرب
نحوه ارتباط ساختمان به زمین
روی پایه های غرب
سطح وتعداد پنچره ها
زیاد
میزان استفاده از تهویه طبیعی
زیاد
بافت مجموعه ای
پراکنده
نوع رنگ خارجی
آزاد
( کسمائی، 1382)
2-17-4. ساختمان در رابطه با اقلیم
با وجود آنکه میزان دمای مناطق معتدل به حدی است که انعطاف پلان ساختمان را ممکن می سازد، اما در همه حال گسترش پلان در طول محور شرقی – غربی ضروری است با شدت تابش آفتاب بر دیوارهای جهات مختلف ساختمان، حتی دیوارهای شرقی- غربی در این مناطق کمتر از مناطق دیگر کشور است در نتیجه در این مناطق می توان از نرمهای آزاد استفاده نمود اما بهتر است نرم ساختمان حتمأ در طول محور شرقی- غربی گسترش داشته باشد.

2-17-5. تابش آفتاب حرارت
تعیین جهت ساختمان با توجه به تابش خورشید بهتر است جهت ساختمان گونه ای تعیین شود. که
در ایام گرم سال مقدار گرمای تابش خورشید در ساختمان
در مواقع سرد سال از بیشترین مقدار گرمای تابش خورشید بهره مند شود.
برای دستیابی به دو مرحله بالا بایستی مواقع گرم وسرد سال وگرمای تابش خورشید یک محل را معین کرد.

2-17-5-1. تشخیص مواقع گرم وسرد یک محل
امروزه برای تشخیص مواقع گرم وسرد سال از روشهای مختلف استفاده می کنند. نمودار زیست اقلیمی کیونی که درآن منطقه آسایش مشخص می توان هوای داخلی ساختمان را تعیین نمود. به این ترتیب احطاتی که در داخل ومنطقه آسایش، واقع شوند، لحظات مطبوع ویا راحت می باشند. لحظاتی که خارج از منطقه آسایش باشند، گرم بود، وجریان باد برای جبران گرمی آنها ضروری است، ودر صورتیکه زیر منطقه آسایش باشند، سرد بوده وتابش خورشید برای جبران نیروی آنها پیشنهاد می شود. همچنین از بیوکلیماتیک اولگی علاوه بر تعیین نوع اقلیم، برای ساخت وساز پیشنهاداتی نیز ارائه نموده است. برای تعیین ماههای شرجی وغیرشرجی نیز از نمودار لنگستر- کارستن وهم چنین پیشنهادات ارائه شده در جدول پیشنهادات ماهونی که بررسی آنها در بخش اقلیم آمده است میتوان استفاده کرد.

2-17-6. گرمای خورشید جذب شده در حوار ساختمان در مواقع گرم وسرد
هرچه زاویه تابش خورشید بزرگتر باشد یعنی اشعه تابش خورشید، مایل تر به سطحی بتابد، گرمای حاصل از خورشید روی آن کمتر خواهد بود، و باشد یعنی اشعه تابش خورشید به صورت عمودی تر به سطحی بتابد، گرمای حاصل از خورشید روی سطح زیادتر خواهد بود.
در واقع چهار عامل در تعیین زاویه تابش خورشید به یک سطح مؤثرند.
طرز قرارگیری سطح نسبت به خورشید
تغییرات روزانه فصلی مواضع خورشید در آسمان
عرض جغرافیایی محل قرارگیری سطح
وضعیت جوی محل

2-17-7. تأثیر سایه بان ها
سایه بانهای خارجی (دیوار، درخت و… ) تا 90 درصد وسایر سایه بانهای داخلی (پرده، کرکره ای و…) تنها 20تا 25 درصد اثر حرارتی تابش خورشید را داخل یک اتاق تقلیل می دهند. بهترین سایه بانهای طبیعی درخت می باشد. درخت غلاوه بر تأثیرش در وضعیت گرمایی ساختمان، میزان فشار باد بر ساختمان را نیز تقلیل می دهد، درختان بهترین نوع سایه بان برای پنچره ها ودیوارهای شرقی – جنوب شرقی، جنوب غربی وغربی ساختمانهای کوتاه می باشد.

2-17-8. باد
مطالعات انجام شده در خصوص تأثیر باد در جریان انداختن هوا ساختمان، بیانگر آنست که، هرگاه باد با زاویه 45، 90درحه به جبهه ساختمان بوزد تأثیر قابل ملاحظه ای بر جریان هوای داخل دارد، هر گاه باد در جهتی به ساختمان یوزد که با جبهه آن زاویه 45، 25 درجه سازد، تأثیرش ناچیز است وهرگاه با زاویه کمتر از 25 درجه به جبهه ساختمان بوزد دیگر نمی توان در به جریان انداختن هوای داخل ساختمان نقش داشته باشد. بهترین حالت استقرار ساختمان در رابطه باباد این است که ساختمان در رابطه باباد این است که ساختمان در جهتی واقع شود که بادهای مطبوع محلی، در محدوده بادهای مؤثر وبادهای نامطبوع در محدوده بادهای بی اثر به ساختمان بوزد، عملکرد باد در تهویه ساختمان نقش اساسی وارد به منظور جریان داخلی هوای اتاق برای اتاقهای اداری و کلاسهای درس باید جریان هوا در ارتفاع 120 تا 150 سانتیمتر از کف قار داده شود. موقعیت پنچره نسبت به جهت و وزش باد تأثیر قابل ملاخظه ای دارد. به منظور جلوگیری از اثرات باد، درختان از عناصر مفیدی هستند که مقاومت وممانعت بوجود می آورند، لذا به منظور کاهش اثرات باد کاشت درخت در جهت بادهای غالب امری ضروری است.

2-18. تهویه مورد نیاز در اقلیم معتدل ومرطوب
با انطباق شرایط گرمایی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان استان گیلان، نرخ بهره، فضاهای آموزشی، نقاط شهری Next Entries پایان نامه با کلید واژگان رطوبت نسبی، استان گیلان، دریای خزر، پیاده روی