پایان نامه با کلید واژگان پولشویی، پرسش نامه، مطالعه موردی

دانلود پایان نامه ارشد

در بانک صادرات.
4-طراحی وتبیین مدل بهینه و سازه های تاثیز گذار بر بررسی نقش روشها ومکانیزم های اجرایی بر پولشویی
1-5-3-اهداف کاربردی:
تعیین روشها و مکانیزم های اجرایی مقابله با سرمایه گذاری غیر قانونی در بانک صادرات.
تعیین روشها و مکانیزم های اجرایی مقابله با درآمدهای غیر قانونی در بانک صادرات.
تعیین روشها ومکانیزم های اجرایی مقابله با نقل وانتقالات چند گانه در بانک صادرات.
تعیین روشها ومکانیزم های اجرایی مقابله با معاملات چند گانه در بانک صادرات.

1-6-فرضیه های تحقیق
1-6-1-فرضیه اصلی :
روشها ومکانیزم های اجرایی مقابله با پولشویی بر بانک تاثیرمعناداری دارد.
1-6-2-فزضیه های فرعی:
1-بین درآمدهای غیرقانونی, با پولشویی در بانک رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
2- بین کاریابی, با پولشویی در بانک رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
3-بین پول تمیز(پاک) با پولشویی در بانک رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
4-بین نقل و انتقالات چندگانه ,با پولشویی در بانک رابطه مستقیم ومعنا داری وجود دارد.
1-7-روش تحقیق
از نظر گردآوری داده یک تحقیق توصیفی غیر آزمایشی است.تحقیق حاضر با توجه به نتیجه کمی آن یک تحقیق پیمایشی است چرا که به بررسی راههای مبارزه با پولشویی در بانک صادرات می پردازد.همچنین از نظر هدف،از نوع تحقیق کاربردی است، زیرا نتایج آن برای آگاهی مدیران وکارمندان و همچنین مشتریان از روشهای مبارزه با پولشویی کاربرد دارد.از نظر مکانی از نوع تحقیقات میدانی است. زیرا داده های تحقیق با حضور درجامعه و با نمونه آماری و با استفاده از ابزارهای مصاحبه و پرسش نامه گردآوری می شود.روش مطالعه دراین تحقیق از نوع مطالعه موردی می باشد چرا که منحصرا از طریق پرسش نامه گرد آوری می شود ومنحصرا در بانک صادرات این تحقیق صورت گرفته است
1-8-قلمرو مکانی وزمانی تحقیق
جامعه آماری این تحقیق کلیه کارمندان ویژه شعب بانک صادرات در شهر کرمانشاه می باشد.این پژوهش از اوایل تیرماه سال نود وسه الی پایان آذرماه نود وسه انجام گرفته است.

1-9-روش نمونه گیری
روش نمونه گیری از نوع تصادفی طبقه ای می باشد به دلیل این که در این روش به این ترتیب است بدین ترتیب که ابتدا جامعه را طبقه بندی نموده و سپس نمونه ای تصادفی از هر طبقه انتخاب می شود. یکی ازدلایل نمونه گیری از طبقات بجای گرفتن یک نمونه تصادفی ساده از کل جامعه این است که می توان اطمینان حاصل کرد درون طبقات از همگنی بیشتری برخوردار است و در نتیجه استنباطهای آماری از قوت بیشتری برخوردار خواهند بود (آمادر در اقتصاد و بازرگانی چاپ یازدهم محمد نو فرستی ). دلیل دیگر استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای به دست آوردن تخمین های بهتری برای پارامترهای جامعه است اصل کلی این است که اگر اختلاف عناصر بین طبقات بیشتر از اختلاف عناصر درداخل هرطبقه باشد روش نمونه گیری طبقه ای نتایج دقیق تری را همواره ارائه می کند.
1-10-ابزار گردآوری داده ها
اطلاعات لازم در پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای شامل کتب،مقالات، مجلات،گزارشات تحقیقی، مدارک واسناد موجود نیز اکثریت گردآوری شده و همچنین از پرسشنامه و مصاحبه با کارمندان نیز استفاده شده است.
1-11-تعريف واژه‏ها
1-11-1-روشها ومکانیزم ها ی مقابله:
استفاده از سامانه ها و نرم افزار های مرتبط در بانک، تامین دسترسی به بانک اطلاعات گیرندگان خدمات پایه، تراکنش های جاری و گذشته و همچنین تسریع در رسیدگی به گزارش ها و نیز فرآهم آوردن تمهیدات لازم در حوزه مبارزه با پولشویی،اداره مبارزه با پولشویی بانکها رابر آن داشت تا ازا ختیارات و دسترسی های لازم و کافی به جهت ا نجام تحقیقات و گزارشات موارد مشکوک برخوردارشوند ، لذا کلیه نرم ا فزار های لازم که تسریع درامور فوق الذکر را میسر می نماید درا ختیار بانکها قرار گرفت. که از جمله نرم ا فزار های موردا ستفاده می توان به qlik view b ، azres ، سیستم های گزارش گیری ، DB2 و …..اشاره کرد. (ویژه نامه مبارزه با پولشویی بانک تجارت1392 )

1-11-2-پولشویی:
پولشويي، عبارت است از هر نوع عمل يا اقدام به عمل براي مخفي كردن يا تغيير ظاهر هويت نامشروع حاصل از فعاليتهاي مجرمانه، از قبيل ارتشاء، اختلاس، تباني در معاملات دولتي، كلاهبرداري، فرار مالياتي، قاچاق كالا و ارز، فحشا، قمار، قاچاق مواد مخدر، ربا، سرقت و يا ساير اعمال خلاف قانون به گونه اي كه وانمود شود، اين عوايد از منابع قانوني سرچشمه گرفته است. (جباری ، 14:1387)

1-11-3-درآمدهاي غير قانوني: به تمام درآمدهاي اطلاق ميگردد که با استفاده نامشروع از پول حاصل از فرآيند پولشويي به دست آمده است.
1-11-4-نقل و انتقالات چندگانه:
هنگامي که در پولشويي منافع به دست آمده از آن به حساب يک يا چند نفر ديگر انتقال ميگردد از آن به عنوان نقل وانتقالات چندگانه ياد مي شود.
معاملات چندگانه:
هنگامي که در پولشويي منافع به دست آمده از آن در يک يا چند معامله غير قانوني استفاده ميگردد از آن به عنوان نقل وانتقالات چندگانه ياد مي شود.
سطح2 روشها ومکانيزم(1-بانکي 2-غير بانکي3-فعاليتهاي اقتصادي)
سطح 2پولشويي(1-کاريابي2-درآمدهاي غير قانوني3-پول پاک)
سطح2 درآمدهاي غير قانوني(1-مصرف2-سرمايه گذاري حقوقي)
سطح 2 نقل و انتقالات چندگانه(ندارد)
سطح 2 معاملات چندگانه(ندارد)
سطح3-روشها ومکانيزم (ندارد)
سطح 3-پولشويي=پول پاک(1-نقل وانتقالات چندگانه2-درآمدهاي غير قانوني3-معاملات چندگانه4-سرمايه گذاري غير قانوني)

فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1-مقدمه
در چند دهه اخير صنعت بانکداري، سازمان هاي مالي و صنعت خدمات مالي کشورهاي توسعه يافته، گام هاي بلندي را در جهت مبارزه با پول شويي برداشته اند. با وجود اين، اين گروه از مشاغل هنوز هم نسبت به جرم پول شويي آسيب پذير مي باشند، به ويژه با توجه به اينکه روش هاي پول شويي نيز طي اين سال ها و به علت توسعه محصولات و خدمات بانکي ارائه شده ،روابط مالي پيچيده تر، پيشرفت فنا وري و افزايش سرعت جريان هاي پولي جهاني مبتکرانه تر شده است . بر اين اساس ، سازمان هاي بين المللي درگير با پديده پول شويي از جمله گروه اقدام مالي عليه پول شويي با عنايت به زيا ن هاي اقتصادي و اجتماعي پديده پول شويي و تامين مالي تروريسم ، بانک ها و موسسات مالي در کشورهاي مختلف را همواره ترغيب مي کنند تا برنامه هاي موثري ر ا عليه پديده پول شويي و تامين مالي تروريسم به کارگيرند. يک برنامه موثر ضد پول شويي شامل کنترل هاي لازم در خصوص گشايش حساب، تشخيص و گزارش موارد مشکوک مي شود .(کشتکار 3:1390)
پولشويي اثر مهمي بر اقتصاد کشور دارد، زيرا پولشويي رشد اقتصادي را تحت تاثير قرار ميدهد. پولشويي و تامين مالي تروريسم، هر دو ميتوانند بانکها را تضعيف کنند و شهرت و اعتبار تمام بخش مالي را مورد تهديد قراردهند. بنابراين مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم، عنصر کليدي در بهبود استحکام و سلامت بخش مالي هر کشور است. به طور کلي پيامدهاي مضر اين دوپديده براي بانکها به شرح زير است:
شهرت: موسساتي که به نحوي درگير فعاليتهاي پولشويي شوند، اعتماد مشتريان خود را که سپرد هگذار يا قر ضکنند ههاي معتبري هستند، از دست خواهند داد و این امر باعث خواهد شد که اين مشتريان براي انجام امور خود به جاي ديگری مراجعه کنند.
تعاملا ت: پولشويي و تامين مالي تروريسم سبب اخلال در فرايندهاي داخلي موسسه يا ممانعت از روابط موسسه با با نکهاي ديگر يا افزايش هزين ههاي عملياتي و تامي نمالي موسسه مي شود.
مسائل حقوقي: پولشويي و تامين مالي تروريسم سبب طرح دعوي عليه موسسه، صدور احکام قضايي عليه موسسه و پرداخت جريمه و مجازات موسسه ميشود تا جايي که ممكن است مجوز فعاليت مؤسسه لغو يا مديران آن از کار برکنار شوند احتمالا ممنوعيت تمام عمر مديران از شرکت در فعاليتهاي بانک.
يک ضرروت حياتي براي تمام دولتها، اطمينان يافتن از اين است که سيستم بانکي براي مقاصد پولشويي تامين مالي تروريسم مورد استفاده قرار نگيرد. تحقق اين هدف نيز بدون مشارکت فعال ناظران بانکي غيرممکن است . مشکلات اجرا و پياد ه سازي، نظارت و اجراي سياس تها و روي ههاي اجرايي مبارزه با پولشويي تامين مالي تروريسم نيز نگرانيهاي روبه افزايش کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه را به همراه داشته است. در واقع همچنان که گزار شهاي برنامه هاي بررسي بخش مالي (FSAPs) در سالهاي 2002 تا 2008 و بررسيهاي دوجانبه نهادهاي منطق هاي گروه ويژه اقدام مالي نشان مي دهد ، در اکثريت قريب به اتفاق کشورها، نظارت مبارزه با پولشویی تامین مالی تروریسم يکي از ضعيفترين بخشهاي نظا مهاي ملي است.(پیتر و دیگران 2013،به نقل از کشتکار:11،12،13:1392 )
در این فصل به بررسی پولشویی تاریخچه پولشویی و بانک سپس مکانیزم های مورد استفاده پولشویان در بانک و آثار سوء پولشویی بر بانکها و موسسات اعتباری و همچنین راهکارهای مقابله با پولشویی و در انتها هم به بررسی پیشینه تحقیق پرداخته شده است.از دیگر موضوعاتی که در این فصل به آن اشاره شده است تاریخچه مختصری از بانک صادرات و همایشهای برگزار شده در مورد بحث پولشویی است.
2-2-بیان مسئله
نخستين گام در مبارزه با پولشويي، افزايش امنيت و ثبات سيستم بانکی و ممانعت از به کارگيری سيستم بانکی توسط پولشويان و تأمين کنندگان مالی تروريسم است. اگرچه ناظر مبارزه با پولشویی معمولاً براي مشخص و بررسي کردن موارد فردي پولشويي تأمين مالي تروريسم نقش اصلي و اوليه را ندارد، کنترل تراکنش يا نقل وانتقالات مي تواند بخشي از فرايند نظارتي باشد. همچنين ناظران بانکي اغلب براي نشان دادن نقل وانتقالات مشکوک يا مشخص کردن اينکه کارمندي درگير پولشويي شده است، مجبورند مراحل بررسي را طي کنند.
ناظران بايد اختيار اداره و هدايت بازرسي ها از جمله بازرسي هاي حضوري از موسسات مالي را داشته باشند تا بدين وسيله اطمينان يابند که موسسات فوق مطابق با قوانين و مقررات عمل مي کنند. اين نظارت شامل بررسي سوابق مشتري هاي بانک ها، خط مشی و رويه بانکها براي مبارزه با پولشويي و بررسي دفاتر و مدارک موجود در بانک ها می شود. به طورکلي سه روش سازماني براي نظارت بر مقابله با پولشويي و تأمين مالی تروريسم وجود دارد:
نظارت توسط ناظر بانکي، نظارت توسط واحد اطلاعات مالي يا توسط نهاد يا موسسه ديگر، نظارت مشترک توسط واحد اطلاعات مالي و ناظر بانکي.
برای هر بانکي علاوه بر انجام وظايف تطبيقي مختلف مانند شناسايي مشتري، گزار شدهي نقل وانتقالات مشکوک و الزامات در خصوص نگهداري سوابق، لازم است مطابق با استانداردهاي بین المللي و تحت قوانين کشور، اقدام به پولشويي و تأمين مالي تروريسم جرم، شناخته شود. بنابراين در هربانکي روسا ، مديريت رسمي و کارکنان در صورت شرکت در فعالي تهاي پولشويي وتأمين مالي تروريس م مورد پيگرد قانوني قرارگرفته و جريمه خواهند شد. درنتيجه يک بانک بايد دغدغه زيادي نسبت به انجام تعهدات خود داشته باشد.همچنين يک بانک بايد مطمئن باشد مديران و کارکنان آن، چه به صورت اتفاقي و چه به صورت عمدي درگير اقدامات مجرمانه نيستند. اين جنبه کيفري به پيچيدگي و دشواري مسايل مبارزه با پولشویی مي افزايد. (پیتر و دیگران 2013،به نقل از کشتکار: 17،20:1392)
در متن کامل مقررات بانک مرکزي و در پیشگیري از پولشوئی، تطهیر پول را اینگونه تعریف کرده”تحصیل و نگهداري یا استفاده از مالی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است
در مجموع می توان گفت، پولشویی فرایندي است که طی آن درآمد هاي غیرقانونی ر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان پولشویی، تامین مالی، موسسات مالی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان پولشویی، بانک مرکزی، سرمایه بانک