پایان نامه با کلید واژگان پولشویی، بانک مرکزی، پیام کوتاه

دانلود پایان نامه ارشد

یا استانداردهای موجود در زمینه مستند سازی سوابق مشتریان، تغییرقابل ملاحظه ای نموده و یا هنگامی که تغییر مهمی در نحوه عملکرد یک حساب پدیدی آمده باشد با وجود این، هر زمان که بانک، احساس کند فاقد اطلاعات کافی در خصوص یکی از مشتریان خود است، می بایستی برای اطمینان از کسب اطلاعات ذیربط، اقدامات لازم را با سرعت هرچه تمام تر به عمل آورد. در این خصوص توجه به دستورالعملهای ” چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتباری ” و” نحوه ارسال اسناد و مدارک مشتریان موسسات اعتباری به نشانی پستی آنها ” و بهره برداری از آنها در خط مشی مربوط الزامی است . (دستورالعمل ده گانه مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ج ا ا)
2-19-2-گزارش دهی مبادلات مشکوک:
مهمترین مشکلی که بانک ها به این دلیل جریمه می شوند این است که چه وقتی و چگونه اطلاعات موارد مشکوک باید گزارش شود. (هاپکینز 2007)
معاملات و عملیات مشکوک عبارت است از معاملات و عملیاتی ک اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و یا قراین و شواهد منطقی ظن پیدا کنند که این عملیات و معاملات به منظور پولشویی و یا تامین مالی تروریسم انجام می شود . قراین و شواهد منطقی عبارت است از شرایط و مقتضیاتی که یک انسان متعارف را در مورد منشاء مال و سپرده گذاری یا سایر عملیات یک شخص ( حقیقی، حقوقی) ،به شک و تردید می اندازد.
گاهی ایجاد حساب توسط بعضی افراد خود یک هدف راهیابی به پول و ترانزیت غیر قانونی و تجارت مالی نامشروع می شود از آنجایی که امکان هرنوع سوء ظنی وجود دارد پس بررسی دقیق و موشکافانه افراد و حساب های آنها بسیار مهم و حائز اهمیت است . از این رو تمام کارمندان درقبال بررسی حساب ها، چک ها و میزان اعتبار افراد صاحب حساب، مسئول بوده و در صورت رویت موارد مشکوک، می بایستی مورد را مستقیما ً و در اسرع وقت به واحد اطلاعات مالی گزارش دهند. هرگونه اقدام یا کوشش برای انجام معاملات مشکوک نیز باید گزارش شود همچنین مؤسسات مالی و کارکنان آنها باید از هرگونه مسئولیت جزایی یا مدنی به علت افشای اطلاعات محرمانه ی مشتریان معاف باشند، مشروط بر آنکه گزارش عملیات و معاملات مشکوک مبتنی بر حسن نیت باشد، حتی اگر نتوانند اموال مشکوک را به جرم خاصی منتسب کنند. (دستورالعمل شناسایی معاملات مشکوک بانک مرکزی ج . ا 1390)
2-19-3-گزارش هاي روزانه وسوابق انتقالات خطي )تلفن ،سوئيفت و اينترنت(
ابزار ديگري که بانک ها مي توانند براي شناسايي موارد مشکوک به کار گيرند،گزارش هاي روزانه و سوابق عمليات انتقال خطي)تلفن ،سوئيفت و اينترنت( وجوه به حساب مشتري است. بررسي دوره اي اطلاعات فوق، در شناسايي فعالي تهاي غيرمعمول
مشتري به بانک کمک خواهدکرد. در مورد بانک هايي که حجم انتقالات خطي آنها بسيار زياد
است؛ استفاده از صفحه گسترده اکسل و نرم افزارهاي موجود در بازار براي شناسايي فعاليت هاي غيرمعمول حساب مشتريان بسيار کارآمد خواهد بود. خروجي بيشتر سيستم هاي نرم افزاري موجود براي مقابله با پول شويي، شامل گزارش هاي استانداردي است که فعاليت هاي مشکوک را فيلتر م يکند. اين گزارش ها به طورکلي متمرکز بر مشخص کردن موقعيت هاي جغرافيايي پر خطر و نقل و انتقالات خطي مبالغ بالا توسط مشتري حقيقي يا حقوقي است. بر اين اساس ضروري است تا بانک با توجه به نوع مشتريان خود و نيز حجم انتقالات خطي مشتري حقيقي يا حقوقي معيارهاي خود را براي فيلتر حجم انتقالات خطي هر دو نوع مشتري مشخص کند.(کشتکار :6:1390)
2-19-4-گزارش حجم ابزارهاي پولي ١٤
استفاده شده توسط مشتري ثبت و ضبط اطلاعات مربوط به فروش ابزارهاي پولي ابزارهاي موجود در بازار پول از جمله چک هاي بانکي، چک هاي مسافرتي، حواله و… مي تواند به بانکداران براي تشخيص امکان ايجاد تشکيلات پولي توسط پولشويان از طريق خريد ابزارهاي پولي، کمک کند. با بررسي دور هاي اين سوابق، خريدهاي مکرر و پرداخت کنندگان ابزارهاي پولي و دريافت کنندگان وجوه، مشخص خواهند شد.
2-19-5-گزارش سرعت گردش وجوه يا گردش حساب مشتري
گزارش هاي مربوط به سرعت گردش وجوه يا گردش حساب مشتري، منعکس کننده کل بدهکاري و بستانکاري حساب مشتري و تعداد دفعات بدهکاري و بستانکاري حساب مشتري در يک دوره مشخص” يک ماه “است. با کمک اين گزارش ها ، مشترياني که گردش حساب آن ها بسيار بالا و غيرمعمول است و مي تواند بيانگر فعاليت غيرمعمول آن ها باشد، مشخص خواهند شد. (هاپکینز 2007 :13)
2-19-6-استفاده از سامانه ها و نرم افزارها
سامانه ارسال پیامک “به منظور راهبری وا طلاع رسانی درا داره مبارزه با پولشویی، سامانه ارسال پیام کوتاه درا ین ا داره نصب و راه ا ندازی گردید.وبا جمع آوری کلیه شماره تلفن های همراه رابطین مبارزه با پولشویی در شعب و واحد ها،ا قدام به ا رسال پیام کوتاه به صورت هفتگی می نماید
نرم افزار جامع مبارزه با پولشویی “اداره مبارزه با پولشویی با مساعدت مدیریت فناوری ا طلاعات جلسات مشترکی رابا شرکت های ارائه دهنده نرم افزار مبارزه با پولشویی جهت هماهنگی و تهیه نرم افزار فوق برگزار نموده است، پس از روئیت چندین Demo ا زبرنامه موردبررسی ا نجام مطالعات و کارشناسی های مورد نظر خود را در این خصوص ا نجام و نرم ا فزار AML خود را در بازار شناسایی نموده وا نعقاد قرار داد با شرکت مورد نظر را به پایان رساند. همچنین با تهیه سخت افزار مناسب، انبار داده ا ختصاصی نرم ا فزار مذکور را شکل داده و توانایی ا ستخراج گزارش معاملات مشکوک به پولشویی را دارد.نرم افزار کنترل لیست سیاهBlack list”جهت کنترل های لازم و در صورت لزوم عدم ارائه خدمات پایه و غیرپایه به مشتریان بد حساب که مراجع قضائی و قانونی معرفی می نمایند، بانک اطلاعاتی افراد لیست سیاه در بانک تشکیل و با همکاری مدیریتهای محترم بازرسی،حراست و حقوقی به روز رسانی می گردد.کلیه اطلاعات ا ین لیست محرمانه بوده و در صورت مراجعه شخص بدحساب به شعبه جهت دریافت خدمات پایه و غیر پایه، سیستم باا ستفاده ا ز کد ملی ا فراد پیغامهای لازم را به همکاران ا رائه کننده خدمات ا رسال می دارد.
نرم افزار ارتباط بین اسناد “جهت ردیابی تراکنشهای و پیگیری وجوه جابجا شده و همچنین وفق تکالیف بخشنامه بانک مرکزی ج.ا.ا )بخشنامه ا صلاح فرآیندها( و همچنین نیاز داخلی ،ا داره تشکیلات و روشها باهمکاری ا داره تحقیق و توسعه نرم افزار ها اقدام به بازنگری نحوه حسابداری ا سناد در شعبه نموده وبا تهیه روش ا رتباط بین ا سناد یک ا نجام دهنده عملیات توسط تخصیص یک آرتیکل ، ضمن وجود ا رتباط بین کلیه ا سناد جهت تمامی ا مور مربوطه،به نرم ا فزار جامع مبارزه با پولشویی ا مکان ردیابی وجوه و همچنین جلوگیری از پرداخت وجه نقد بالاترا ز سقف مجاز و نیز درج صحیح ا سناد انتقالی و نقدی را میسر می نماید). ماهنامه تجارت ویژه نامه مبارزه با پولشویی مهر 1392)
2-19-7-محصولات و خدمات پرریسک در موسسات مالی:
به طور کلي براي اجراي يک برنامه مؤثر ضدپول شويي، شناخت مناطق پرريسک ضروري است. مناطقي که در نزديکي مرزهاي خارجي قرار دارند و مناطقي که فعاليت هاي مجرمانه، مانند قاچاق، بيشتر در آنجا صورت مي گيرد، از جمله مناطق پرريسک شناخته مي شوند. بنابراين بانک ها و مؤسسات اعتباري فعال در اين مناطق بايد در شناسايي مشتريان خود دقت عمل بيشتري داشته باشند. همچنين بانک ها و مؤسسات اعتباري و شعبه هاي آنها در ساير مناطق نيز مي بايست نسبت به نقل و انتقالات وجوه به بانک ها و مؤسسات اعتباري فعال در مناطق پرريسک، کنترل و نظارت بيشتري داشته باشند.(کشتکار 163:1390)
بانکها بايد برنامه هاي موثري در خصوص مبارزه با پولشویی داشته باشند. در اين برنامه ها خطراتي را که توسط پولشويان و تروريستها و با سوء استفاده از سيستم مالي به وجود مي آيد، مشخص يشود و بد ین وسیله توانايي بانکها براي تشخيص و کنترل فعاليتهاي فوق افزايش يافته و مانع اين گونه فعاليتها مي شوند.
اين برنامه ها به با نکها کمک می کنند که شهرت خود را حفظ کنند، چرا که بانکها در سطح داخلي و بین المللي ناگزير به رقابت هستند. يک برنامه موفق در خصوص مبارزه با پولشویی، شامل مکانيزمي براي تشخيص سطوح بالقوه آسیب پذير در مقابل پولشويي و تأمين مالي تروريسم است که بايد به طور موثري توسط بانک تعيين شود. تشخيص و اقدامات مناسب براي کاهش اين آسیب پذير يها، عنصر اساسي برنامه مبارزه با پولشويي است که توسط يک بانک به کارگرفته مي شود و بدين وسيله ريسکهاي همراه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم قابل کنترل خواهد شد. بنابراين با وجود چنين برنامه هايي، ناظران بانکي مي توانند جريا نهاي عمل بانک و ارزيابي سطح ريسکي که بانک با آن مواجه است و اثربخشي برنامه هاي فوق را مورد بررسي قرار دهند. زماني که فرايند ارزيابي ريسک بانک در خصوص پولشويي و تأمين مالي تروريسم مورد بررسي قرار مي گيرد، ناظران بانک تواناييِ مديريت و اداره کنندگان بانک براي اندازه گيري، مشخص و کنترل كردن ريسکهايي که بانک در معرض آنهاست را ارزيابي مي کنند (پیتر و دیگران به نقل از کشتکار 44:1392)
بانک ها و موسسات اعتباری در ارایه خدمات زیر به مشتریان باید دقت بیشتری بنمایند” انتقال وجوه به صورت الکترونیکی (wire Transfers) “
خدمات بانکداری الکترونیک شامل خدماتی که از طریق اینترنت، کارت های اعتباری ، کارت های نقدی با ارزش ذخیره شده30 ارائه می شوند.
بانکداری شخص312
خدمات کارگزاری بانکی
ابهام اساسی در این است که بانک های از طرفی مکلف به حفظ اسرار مشتریان اند و از طرف دیگر مکلف به گزارش دهی. هرچند به موجب استانداردهای بین المللی نباید به دنبال ادله ی محکم برای اثبات جرم بود، بلکه باید امارات و قرائن را جستجو کرد. بهترین معیار، نگاه دقیق به عملیات و احراز عدم تطابق آن با موارد مشابه به لحاظ موقعیت مشتری و ساختار شخص حقوقی است. همچنین بعضی از عوامل و نشانه ها می تواند افراد را برای تشخیص بهتری یاری دهد.(تجلی 130،132:1390)
2-19-8-نگهداری سوابق:
یکی از ارکان اساسی نظام های ضد پولشویی و مدیریت مالیاتی، الزام موسسه های مالی به نگهداری سوابق مشتری است . بانکها و موسسات مالی مکلفند مدارک و سوابق مربوط به افتتاح حساب و عملیات بانکی و احراز هویت مشتریان خود را نگهداری نمایند در بیانیه بازل از بانک ها خواسته شده است که در زمینه نگهداری سوابق معاملاتی و بین المللی مشتریان خود اقدام کنند. همچنین این تکلیف به سوابق مربوط به حسابها، مکاتبات تجاری و شناسایی مشتری نیز تعمیم یافته است. در ایران موسسه اعتباری موظف است سوابق تراکنش های مالی تمامی مدارک و مستندات مربوط به هویت مشتری را به مدت حداقل 10 سال نگهداری نماید. لازم است در این سوابق اطلاعات مربوط به نوع تراکنش،مبلغ و نوع ارز، تاریخ انجام تراکنش و طرفین تراکنش، شماره حسابهایی که تراکنش ازطریق آن ها انجام شده است و مشخصات صاحب / صاحبان حساب درج شوند.(ماده 32و33 قانون مبارزه با پولشویی 1386)4
مدت نگهداری اسناد” بانک ها مکلفند عين اسناد سطح اول را براي هميشه نگهداري نمايند.بانک ها مکلفند عين اسناد سطح دوم را حداقل به مدت 10 سال پس از زمان هاي مقرر،اسناد سطح سوم را حداقل به مدت 5 سال پس از زمان هاي مقرر، اسناد سطح چهارم را حداقل به مدت3 سال پس از زمانهای مقرر نگهداري نمايند.
ردیف
نام سند
زمان پایه
اسناد سطح دوم
اسناد سطح دوم
اسناد سطح دوم
الف
دفتر کل
از پايان سال مالي
ب
دفتر خزانه
از پايان سال مالي
پ
دفاتر تسليم دسته چک به مشتريان
از تاريخ بسته شدن دفتر
اسناد سطح سوم
اسناد سطح سوم
اسناد سطح سوم
الف
کارت هاي نمونه امضاء، مدارک احراز هويت و افتتاح انواع حسواب هواي
ارزي و ريالي مشتريان
از تاريخ بسته شدن حساب يا تغيير
دارندگان حق امضا يا تغيير امضا
ب
لاشه انواع چک ها از جمله چک عادي اشخاص، چک پول، ايران چک،چک بانکي و غيره، سفته ها و بروات واگذاري و ساير اسناد اعم

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد پولشویی، بانک مرکزی، سرمایه بانک Next Entries پایان نامه با کلید واژگان پولشویی، تامین مالی، ریسک عملیاتی