پایان نامه با کلید واژگان پـــــــایه، پــــایه، ……………………………………………………………………………………………………………………..، cm5/1-

دانلود پایان نامه ارشد

حالت پـــــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه ………………………………………………………………………………………………………………..
97
نمودار 4-37. نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه …………………………………………………………………………………………………………………….
97
پایه با طوقه با لبه cm5/1 مایل در تراز +2/5 cm

نمودار 4-38. نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پـــــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه ……………………………………………………………………………………………………………….
99

نمودار 4-39. نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه ……………………………………………………………………………………………………………………..

100
پایه با طوقه بدون لبه در تراز cm0

نمودار 4-40. نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان ………………………………….
102
نمودار 4-41. نمودار لگاریتمی عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان…………..
102
نمودار 4-42. نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پـــــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه ………………………………………………………………………………………………………………..
103
نمودار 4-43. نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان……………………………..
103
نمودار 4-44. نمودارلگاریتمی سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان……….
104
نمودار 4-45. نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه ……………………………………………………………………………………………………………………..
104
پایه با طوقه با لبه cm5/0 قائم در تراز 0 cm

نمودار 4-46. نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پـــــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه ……………………………………………………………………………………………………………….
107
نمودار 4-47. نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه …………………………………………………………………………………………………………………….
108
پایه با طوقه با لبه cm1 قائم در تراز 0 cm

نمودار 4-48. نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پـــــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه ……………………………………………………………………………………………………………….
110
نمودار 4-49. نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه ……………………………………………………………………………………………………………………..
110
پایه با طوقه با لبه cm5/1 قائم در تراز 0 cm

نمودار 4-50. نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پـــــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه ……………………………………………………………………………………………………………….
112
نمودار 4-51. نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه ……………………………………………………………………………………………………………………..
113
پایه با طوقه با لبه cm5/0 مایل در تراز 0 cm

نمودار 4-52. نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پـــــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه ………………………………………………………………………………………………………………..
114
نمودار 4-53. نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه ……………………………………………………………………………………………………………………..
115
پایه با طوقه با لبه cm1 مایل در تراز 0 cm

نمودار 4-54. نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پـــــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه ………………………………………………………………………………………………………………..
117
نمودار 4-55. نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه …………………………………………………………………………………………………………………….
118
پایه با طوقه با لبه cm5/1 مایل در تراز 0 cm

نمودار 4-56. نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پـــــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه ………………………………………………………………………………………………………………
119
نمودار 4-57. نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه ……………………………………………………………………………………………………………………..
120
پایه با طوقه بدون لبه در تراز cm5/1-

نمودار 4-58. نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان ………………………………….
122
نمودار 4-59. نمودار لگاریتمی عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان …………
123
نمودار 4-60. نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پـــــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه ……………………………………………………………………………………………………………….
123
نمودار 4-61. نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان……………………………..
124
نمودار 4-62. نمودارلگاریتمی سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان……….
124
نمودار 4-63. نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه ……………………………………………………………………………………………………………………
125
پایه با طوقه با لبه cm5/0 قائم در تراز cm5/1-

نمودار 4-64. نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پـــــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه ………………………………………………………………………………………………………………..
128
نمودار 4-65. نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه …………………………………………………………………………………………………………………….
128
پایه با طوقه با لبه cm1 قائم در تراز cm5/1-

نمودار 4-66. نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پـــــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه ………………………………………………………………………………………………………………..
130
نمودار 4-67. نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه …………………………………………………………………………………………………………………….
131
پایه با طوقه با لبه cm5/1 قائم در تراز cm5/1-

نمودار 4-68. نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پـــــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه ………………………………………………………………………………………………………………
132
نمودار 4-69. نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه………………………………………………………………………………………………………………………
133
پایه با طوقه با لبه cm5/0 مایل در تراز cm5/1-

نمودار 4-70. نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پـــــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه ………………………………………………………………………………………………………………
135
نمودار 4-71. نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه ……………………………………………………………………………………………………………………..
136
پایه با طوقه با لبه cm1 مایل در تراز cm5/1-

نمودار 4-72. نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پـــــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه…………………………………………………………………………………………………………………
138
نمودار 4-73. نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه………………………………………………………………………………………………………………………
139
پایه با طوقه با لبه cm5/1 مایل در تراز cm5/1-

نمودار 4-74. نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پـــــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه ………………………………………………………………………………………………………………..
140
نمودار 4-75. نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پایــــه بدون طوقه و طوقه بدون لبه………………………………………………………………………………………………………………………
141
پایه با طوقه بدون لبه در تراز -3 cm

نمودار 4-76. نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان …………………………………
143
نمودار 4-77. نمودار لگاریتمی عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان ………….
143
نمودار 4-78. نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پایـــــــه بدون طوقه و طوقه بدون لبه…………………………………………………………………………………………………………………
144
نمودار 4-79. نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان ..............................................................................................................................................، +2/5، cm1، پـــــــایه Next Entries پایان نامه با کلید واژگان وزارت جهاد کشاورزی، کارشناسی ارشد، جهاد کشاورزی، هیدرولیک