پایان نامه با کلید واژگان پرسش نامه، منابع سازمان، استان فارس

دانلود پایان نامه ارشد

با كيفيت زندگي كاري اعضاي هيئت علمي رابطه معنادار وجود دارد. ميان مولفه هاي سازمان يادگيرنده، مولفه مدل هاي ذهني مي توانند بهترين پيش بيني كننده كيفيت زندگي كاري اعضاي هيئت علمي باشند.

*رابطه كيفيت زندگي كاري و رضايت شغلي كاركنان بيمارستان هاي دولتي شهر رشت
(گودرزوند چگيني و ميردوزنده، 1391)
هدف از پژوهش حاضر، بررسي رابطه بين كيفيت زندگي كاري و رضايت شغلي كاركنان با توجه به سطح تحصيلات آنان در بيمارستانهاي دولتي شهر رشت بوده است.
در اين مطالعه توصيفي جامعه آماري تحقيق شامل 2800 نفر از كاركنان بيمارستانهاي دولتي شهر رشت بوده كه از اين تعداد 338 نفر به شيوه نمونهگيري طبقهاي انتخاب شدند و از طريق پرسشنامه دادههاي لازم جمعآوري گرديد و براي تحليل دادهها ضريب همبستگي پيرسون، ضريب همبستگي جزئي و تحليل رگرسيون به كار رفت.
يافتهها نشان داد كه بين هر يك از مولفه هاي كيفيت زندگي كاري و رضايت شغلي كاركنان با 99 درصد اطمينان و در سطح آلفاي 01/0 با توجه به ضريب همبستگي (r) رابطه مثبت و معني داري وجود دارد.
بطور كلي همبستگي مثبت و معنيدار بين مولفههاي كيفيت زندگي كاري و رضايت شغلي كاركنان بود و متغير تعديلگر تحصيلات تاثير كاهشي بر شدت رابطه بين متغير مستقل و وابسته داشته است.
*بررسي رابطه بين كيفيت زندگي كاري و رفتار شهروندي سازماني در شركت گاز استان فارس
( حسيني و همکاران، 1390 )
رفتار شهروندي سازماني در بر گيرنده رفتارهايي است كه افراد از طرف سازمان، هيچ گونه اجباري جهت انجام آنها ندارند.از طرفي با توجه به اينكه رفتار شهروندي سازماني، فرايندي درون سازماني بوده و متاثر از عوامل سازماني نظير حمايت و پشتيباني مديريت، مكانيزمهاي پاداش، فرهنگ سازماني، عدالت سازماني، كيفيت زندگي كاري و. .. است؛ به نظر مي رسد بررسي نقش و اثر اين عوامل در فرايند آن مي تواند موجب بهبود،تسهيل و تسريع پيامدهاي مرتبط با اهداف رفتار شهروندي سازماني گردد. بنابراين، بررسي ارتباط بين مولفه هاي كيفيت زندگي كاري همچون حقوق و دستمزد منصفانه، امنيت شغلي، فرصت آموزش و مشاركت داشتن در تصميم گيريها با رفتار شهروندي سازماني در شركت گاز استان فارس، هدف اصلي مقاله حاضر بوده است. جامعه آماري تحقيق، شامل 170 نفر از كاركنان شركت گاز مي باشد كه از اين جامعه آماري، 103 نفر از طريق نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شده اند. ابزار جمع آوري داده، پرسشنامه مي باشد. در اين تحقيق از دو پرسشنامه كيفيت زندگي كاري و رفتار شهروندي سازماني استفاده گرديده است. جهت سنجش روايي پرسشنامه ها از نظرات اساتيد صاحب نظر در اين زمينه استفاده گرديد كه نظرات آنها در مورد روايي پرسشنامه ها مطلوب و مثبت بود و همچنين در رابطه با پايايي، از فرمول آلفاي كرونباخ استفاه گرديد كه در نهايت پايايي پرسشنامه كيفيت زندگي كاري، 88.3 و پايايي پرسشنامه رفتار شهروندي سازماني برابر با 90.3 بود.
*بهره وري كاركنان شركت هاي بيمه در پرتو هوش عاطفي و كيفيت زندگي كاري
( سبك رو و همکاران، 1389 )
مقاله حاضر در پي بررسي رابطه متغيرهاي هوش عاطفي و كيفيت زندگي كاري با بهره وري كاركنان است. جامعه آماري پژوهش، كاركنان شركت هاي بيمه شهر تهران هستند و نمونه اي به حجم 300 نفر از آنها به صورت تصادفي انتخاب شده است.
ابزار گردآوري داده ها پرسش نامه است، لذا جهت سنجش هوش عاطفي از آزمون شاته و همكارانش و جهت سنجش كيفيت زندگي كاري و بهره وري كاركنان از پرسش نامه هاي محقق ساخته 29 و 22 سؤالي استفاده شد و جهت سنجش پايايي ابزار از آلفاي كرونباخ استفاده شد. ضريب پايايي كل پرسش نامه بهره وري برابر با 81%، ضريب پايايي كل پرسش نامه كيفيت زندگي كاري برابر با 86% و ضريب پايايي آزمون هوش عاطفي برابر با 80/0 بود. براي تجزيه وتحليل داده ها از ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون گام به گام استفاده شد. براساس پژوهش در سطح معناداري 01/0، متغيرهاي هوش عاطفي و كيفيت زندگي كاري و ابعاد آنها رابطه معناداري با بهره وري كاركنان دارند و همچنين در سطح معناداري 01/0، متغيرهاي كيفيت زندگي كاري و همدلي به ترتيب بيشترين و كمترين اثر رگرسيوني بر متغير بهره وري دارند.
*بررسي نقش جو اجتماعي سازمان كار بر كيفيت زندگي كاري كارگران كارخانه هاي صنعتي (مطالعه موردي استان آذربايجان شرقي) (ضيايي بيگدلي، 1389 )
كيفيت زندگي كاري فرايندي است كه به وسيله آن همه اعضاي سازمان از راه مجاري ارتباطي باز و ارتباط مستمر بر هم اثر مي گذارند. بر اساس كيفيت زندگي كاري سطح رضايت شغلي، احساس هويت سازماني و سلامت رواني در محيط كار بيشت مي بوشد. بنابراين كيفيت زندگي كاري هم يك روش و هم يك هدف اخلاقي است عوامل مختلفي بر كيفيت زندگي كاري موثر كه در جمع بندي نهايي مي توان به ايمني و امنيت كار، فرصت شكوفايي و امكانات فيزيكي اشاره كرد. هارولدكنتز و منتز برگ كاركرد عمومي كيفيت زندگي كاري را شامل امنيت شغلي، مساوات، پرورش شغلي و حرفه اي و مساركت در سطح سازمان مي دانند. بنابراين در اين تحقيق با توجه به نقش عوامل مستقل فوق بر كيفيت زندگي كار، 300نفر از كارگران كارخانجات صنعتي تبريز به عنوان مونه انتخاب شدند و مشخص گرديد كه متوسط سطح كيفيت زندگي كاري آنان 5/49 درصد است و اين در حد متوسط مي باشد لذا در تحليل نهايي روابط متغيرهاي موثر بر كيفيت زندگي كاري مشخص شد كه كاهش فشار كاري، ارتقاء شغلي و نيز تعهد حرفه اي ارتباط معني داري با كيفيت زندگي كاري دارند. در نهايت در تفسير روابط تئوريك و تجربي يافته ها نيز مشخص گرديد. بهره وري فردي و سازماني كارخانجات صنعتي تا حدود 45 درصد به كيفيت زندگي كاري سازمان وابسته است.
*پيمايشي از ابعاد پياده سازي سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان و مديريت ارتباط با مشتري در شركت هاي ايراني(حنفي زاده و همکاران، 1391)
امروزه خريداري و استفاده استراتژيك از سيستم برنامه ريزي منابع سازمان و سيستم مديريت ارتباط با مشتري راه حلي است كه پژوهشگران و صاحبنظران فناوري اطلاعات براي پايداري در اقتصاد ديجيتالي به سازمان ها پيشنهاد مي كنند. در اين بين بسياري از شركت هاي ايراني نيز تمايل به پياده سازي اين سيستم‎ها در سازمان خود پيدا كرده اند، ولي گاهي با مسائل و ابعاد پياده سازي اين سيستم ها آشنايي كافي ندارند؛ ازاين رو هدف اين پژوهش انجام پيمايشي درباره ي پياده سازي سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان و مديريت ارتباط با مشتري در شركت هاي توليدي و خدماتي كشور ايران است. در اين پيمايش تلاش بر اين است، برخي از مهم ترين جنبه هاي پياده سازي اين سيستم ها شامل انگيزه هاي پياده سازي، موانع و مشكلات پياده سازي اين سيستم ها در كشور، نتايج پياده سازي اين سيستم ها، معيار گزينش اين سيستم ها توسط كاربران، معيار گزينش عرضه كنندگان اين سيستم ها و عوامل كليدي موفقيت در پياده سازي اين سيستم ها بررسي شود. جامعه ي پژوهش، شامل 41 شركت در حوزه ي سيستم برنامه ريزي منابع سازمان و شانزده شركت در حوزه ي سيستم مديريت ارتباط با مشتري بوده است. نتايج پيمايش نشان مي دهد، اين شركت ها با انگيزه هايي مانند افزايش بهره وري، افزايش نتايج تجاري، افزايش كيفيت اطلاعات، پاسخ گويي بهتر به مشتري و كاهش موجودي، وارد پياده سازي اين سيستم ها در سازمان خود مي شوند ولي در عمل با مشكلاتي مانند عدم شناخت و تعريف درست نيازمندي ها، يكپارچه سازي اطلاعات، مقاومت كاركنان، عدم تناسب تكنولوژي با ساختار موجود و ايجاد هزينه هاي غيرقابل پيش بيني مواجه مي شوند.
*مدل ارزيابي فرايند مديريت ارتباط با مشتري در بانك هاي تجاري خصوصي كشور
(حسنقلي پور و همکاران، 1391)
طبق گزارشات مختلف، برخلاف سرمايه گذاري هاي زيادي كه روي مديريت ارتباط با مشتري صورت مي‎گيرد، اجراي آن ريسك بسيار زيادي را به همراه دارد. يكي از دلايل شكست اجراي مديريت ارتباط با مشتري، نداشتن ابزار و معيارهاي مناسب براي سنجش و ارزيابي ارتباط با مشتريان است. در حال حاضر، روش هاي سنتي مالي پركاربردترين ابزارهاي ارزيابي بازاريابي و مديريت ارتباط با مشتري هستند. ولي اين روش ها براي ارزيابي سرمايه گذاري هايي مثل مديريت ارتباط با مشتري كه انتظار مي رود مزاياي آنها نامشهود، غيرمستقيم، يا راهبردي باشد، مناسب نيستند؛ بنابراين براي ارزيابي مديريت ارتباط با مشتري نيازمند ابزاري هستيم كه عوامل مشهود و نامشهود را بسنجد، رويكردي فرايندگرا و جامع داشته باشد و نواقص روش هاي فوق را نيز برطرف سازد. در اين مقاله با رويكرد كيفي و با روش نظريه داده بنياد، مدلي براي ارزيابي عملكرد مديريت ارتباط با مشتري ارائه مي شود كه نواقص مدل هاي موجود را برطرف كرده، با رويكردي جامع و سيستمي، ابعاد مشهود و نامشهود روابط با مشتريان را به صورت فرايندي در بانك هاي تجاري خصوصي كشور ارزيابي مي كند. در نهايت پس از تحليل و مقايسه مدل توسعه يافته، پيشنهاداتي براي مديران بانكي و پژوهش گران آتي اين حوزه ارائه مي شود.
*طراحي چارچوبي جامع براي ارزيابي سيستم مديريت ارتباط با مشتري (مطالعه موردي: صنعت برق) ( اخوان و بنادكي، 1391)
در اين تحقيق با بررسي عوامل موثر و كليدي مفهوم مديريت ارتباط با مشتري، الگويي جامع براي استقرار و ارزيابي CRM ارائه گرديده كه اين عوامل، در 10 معيار دسته بندي شدند. چارچوب پيشنهادي IA-CRM ناميده شد. معيارهاي راهبرد CRM، متمايزسازي مشتريان، منابع انساني، مديريت فرايندهاي CRM، مديريت تعامل، اطلاعات CRM، سيستم ها و زيرساخت هاي CRM تحت عنوان توانمندسازهاي CRM بوده و معيارهاي نتايج عملياتي CRM، نتايج استنباطي CRM، نتايج كليدي CRM محور نتايج را تشكيل مي دهند. چارچوب پيشنهادي داراي مزايا و قابليت هايي نسبت به ساير مدل هاي مشابه است كه عبارتند از: وجود سه مكانيزم بازخورد، توسعه معيارها با بهره گيري از قابليت هاي معماري سازماني فناوري اطلاعات، توجه به مديريت دانش مشتري در تعامل بين معيارها و تعريف زيرمعيارها و نكات راهنما. با استفاده از چارچوب پيشنهادي و با منطق رادار، يك سازمان خدماتي در صنعت برق مورد ارزيابي قرار گرفته است. نتايج حاصل از ارزيابي در سازمان مورد مطالعه، حاكي از اين بود كه تاكنون به مقوله CRM به عنوان يك ابزار استراتژيك نگريسته نشده بود به همين علت راهبردهاي CRM و رويكردهاي فعاليت ها به درستي تدوين نگرديده بود.
*بررسي تاثير ويژگي هاي سازماني بر فرايند پذيرش مديريت ارتباط با مشتري(مورد مطالعه : خودروهاي وارداتي شهر مشهد) ( ناظمي و مرتضوي، 1390)
تامين رضايت مشتري در همهي سازمانها اعم از دولتي و خصوصي و همچنين در بخش خدمات و توليد محصولات به عاملي تعيين كننده در كسب موفقيت تجاري تبديل شده است. بر اين اساس، نمايندگيهاي فعال در صنعت خودرو از اين قاعده مستثني نيستند.
مطالعهي حاضر به بررسي تاثير ويژگيهاي سازماني بر فرايند پذيرش مديريت ارتباط با مشتري پرداخته است. در اين راستا نمايندگيهاي عرضهكننده خودروهاي وارداتي در سطح شهر مشهد به عنوان جامعه مورد مطالعه انتخاب گرديد كه با مشاركت تعداد 9 نمايندگي و انتخاب 54 مدير به عنوان نمونه آماري با استفاده از روش نمونهگيري غيراحتمالي هدفمند و از طريق اجراي پرسشنامهي محقق ساخته به جمعآوري دادهها پرداخته شد. پردازش حاصل از داده ها با استفاده از روش تحليلمسير حاكي از آن است كه اولاً نقش واسط درك مزاياي مديريت ارتباط با مشتري در تاثيرگذاري ويژگيهاي سازماني بر پذيرش مديريت ارتباط با مشتري مورد تاييد است. ثانياً يافتهي تحقيق بر اين نكته تاكيد دارد كه ويژگيهاي سازماني تاثير تعيينكنندهاي بر درك مزايا و همچنين پذيرش تكنولوژي مديريت ارتباط با مشتري دارد.
*بررسي عوامل موثر بر استقرار فرايند مديريت ارتباط با مشتري در شركت هاي بيمه
(سالارزهي و اميري، 1390)
امروزه وجود رابطه قوي با مشتريان مهمترين رمز موفقيت در هر كسب وكار است. از اين رو مفهوم مديريت ارتباط با مشتري كه به معني تلاش سازمان جهت ايجاد و ارايه ارزش به مشتري است بسيار مورد توجه قرار

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان کیفیت زندگی کاری، زندگی کاری، کیفیت زندگی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان مدیریت ارتباط، ارتباط با مشتری، کیفیت زندگی کاری