پایان نامه با کلید واژگان پرسش نامه، سلسله مراتب، ساختار دانش

دانلود پایان نامه ارشد

اثربخشي، افزايش‌ بازدهي، نگهداري‌ و ارتقاي‌ جايگاه رقابتي‌سازمان‌ صورت‌ مي‌گيرند. متأسفانه‌ همه‌ سرمايه‌گذاريها و فناوري‌ اطلاعات‌ نتايج‌ مورد انتظار را به‌ بار نمي‌آورند. اين‌ واقعيت‌ به‌ همراه‌ گامهاي‌سريع‌ تغيير در منسوخ‌ شدن‌ فناوري‌ اطلاعات‌ در ابعاد سخت‌افزار و سكوهاي‌ نرم‌افزاري، مديران‌ سازمانها را وامي‌دارد تا ‌برنامه‌ريزي‌ بلند مدت‌ در مديريت‌ فناوري‌ اطلاعات‌ را مورد توجه‌ قرار دهند (گاندهي، 2004). مديريت فناوري اطلاعات به نوعي به توانايي مديريت براي کنترل و نگهداري و استفاده بهينه از هر کدام از سه جز بالا مي باشد.اين کار معمولا به کمک مهندسين نرم افزار صورت مي پذيرد.

2-7-3-3-فرآيندهاي کسب اطلاعات
داده ها مجموعه اي از واقعيتهاي مجزا و نا همبسته درباره اتفاقات و حوادث هستند. تمام ارگانها به دادهها احتياج دارند و برخي صنايع به آن عميقاً وابسته اند و حفظ و ضبط مديريت داده ها لازمه موفقيت آنهاست. داده فقط مي گويد چه اتفاقي افتاده و هيچ قضاوت يا توضيحي نمي دهد و اما اطلاعات پيغامهايي هستند که معمولا به صورت يک مدرک کاغذي و يا صوتي و تصويري مي باشد. بر خلاف داده، اطلاعات معني دارد و در واقع داده به اطلاعات تبديل مي شود وقتي که معني و مفهوم‌دار شود. دانش مخلوطي از تجارب،کميتها و اطلاعات بافتاري منظم است که يک قالبي براي ارزيابي و يکپارچه کردن و هماهنگ سازي تجارب و اطلاعات ايجاد مي کند. دانش يک گام از اطلاعات جلوتر است. به طور قطع داده ها چه خواسته و چه نا خواسته در اطراف ما وجود دارند، هنر مديريت اين است که داده هاي مورد نياز را با مفهوم دار کردن به اطلاعات تبديل کند. فرآيندهاي کسب اطلاعات نيز همانند فرآيندهاي کسب دانش عبارتند از: در اختيار گرفتن، ذخيره سازي، پردازش، انتقال و تسهيم.

2-8- پيشينه پژوهش
رحيميان و همكاران (1389)، به بررسي تأثير عوامل فرهنگ سازماني بر استقرار فرآيندهاي مديريت دانش در معاونت فناوري و برنامهريزي سازمان امور مالياتي كشور پرداخته اند. پژوهش مزبور يك مطالعه موردي و به صورت پيمايشي مي‌باشد. جامعه آماري اين پژوهش، كارشناسان معاونت فناوري و برنامهريزي سازمان امور مالياتي كشور بوده و ابزار پژوهش عبارت از دو پرسشنامه نيمرخ فرهنگ سازماني و استقرار فرآيندهاي مديريت دانش بوده ‌است. پرسشنامه‌ي اول به بررسي هفت مؤلفه فرهنگ سازماني شامل رقابت ‌پذيري، مسئوليت اجتماعي، حمايت ‌گري، نوآوري، تأکيد برپاداش، جهت ‌گيري عملکرد و ثبات مي‌پردازد. پرسشنامه‌ي دوم نيز به بررسي شش فرآيند ايجاد، جذب، سازماندهي، ذخيره، انتشار و کاربرد دانش مي‌پردازد. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان مي‌دهد که وضعيت مؤلفه‌هاي فرهنگ سازماني و مديريت دانش از نظر کارشناسان در سطح متوسط است. ميان فرهنگ سازماني با استقرار فرآيندهاي مديريت دانش رابطه مثبت و معني‌دار 70 درصد وجود دارد. همچنين ميان هر يک از مؤلفه ‌هاي هفت‌ گانه فرهنگ سازماني با فرآيند هاي مديريت دانش نيز رابطه مثبت و معني‌داري وجود دارد. تحليل رگرسيون همزمان نيز چنين نتيجه داد که: تنها دو مؤلفه‌ي جهت‌ گيري عملکرد و مسئوليت اجتماعي در پيش‌ بيني متغير استقرار فرآيندهاي مديريت دانش نقش مؤثر دارند.
عباسي و همكاران (1388)، به بررسي تأثير فرهنگ سازماني بر اجراي مديريت دانش در كتابخانههاي مركزي دانشگاههاي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري پرداختهاند. اين پژوهش کاربردي و از نوع پيمايشي و با هدف شناسايي الگوي فرهنگ سازماني حاکم در کتابخانههاي مرکزي دانشگاه‌هاي جامع وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و نيز رابطه آن با ميزان اجراي مديريت دانش در اين کتابخانه ‌ها انجام پذيرفته است. جامعه آماري اين پژوهش را کليه کتابخانههاي مرکزي دانشگاه‌هاي جامع وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري که حداقل 20 سال از زمان تأسيس آن گذشته باشد، تشکيل ميدهد. پرسشنامه هاي پژوهش به 23 کتابخانه ارسال گرديده و در نهايت 281 پرسشنامه تکميل شده از 21 کتابخانه دريافت و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. ابزار گردآوري اطلاعات دو پرسشنامه و يک سياهه وارسي بود. پرسشنامه اول براي سنجش الگوي فرهنگ سازماني که توسط کامرون و کوئين (1999) طراحي شده و بر اساس آن 4 الگوي فرهنگ سازماني (گروهي، کارآفرين، بازاري و سلسله مراتبي) قابل شناسايي است. پرسشنامه دوم که توسط محقق طراحي شد و جهت بررسي ميزان اجراي مديريت دانش در کتابخانه ها مورد استفاده قرار گرفت.
جعفري و همکاران (2007)، نيز به توسعه يک مدل مفهومي براي مديريت دانش با تکيه بر عوامل کليدي موفقيت پرداخته‌اند. اين مدل بر پايه فرهنگ سازماني، مديريت، نيروي انساني، آموزش، ابعاد سازماني، پايلوت، فناوري اطلاعات، اندازه‌گيري عملکرد، الگوبرداري و ابعاد مديريت دانش شکل گرفته ‌است. اين مدل با تأکيد بر عوامل موفقيت، رويکرد جديدي را براي مديريت دانش پيشنهاد مي‌کند. چهار عامل مديريت، ابعاد سازماني، فرهنگ و نيروي انساني عواملي هستند که به صورت همزمان مورد توجه قرار گرفته و در مرکز مدل قرار دارند. در بعد مديريت، مواردي چون تعهد و حمايت مديريت ارشد، مديريت تغيير، برنامه‌ريزي استراتژيک و انتصاب افرادي چون مديران دانش سازماني و قهرمانان دانش مطرح مي‌باشند. مباحثي از قبيل درک و درگيري کارکنان، غني‌سازي شغلي، کار تيمي، موارد مرتبط با امنيت شغلي و انگيزشي از جمله موارد مرتبط با بحث نيروي انساني به‌شمار مي‌روند. ابعاد سازماني نيز شامل مواردي چون ساختار سازماني براي پذيرش سيستم مديريت دانش، زيرساخت ‌ها و بحث چگونگي يکپارچه ‌سازي سيستم مديريت دانش با سيستم جاري سازمان مي‌شود و در نهايت در بعد فرهنگ سازماني، اعتماد، پذيرش فرهنگ يادگيري مستمر، ارتقاي روحيه همکاري و ارتباطات بين افراد و ريسک‌ پذيري از موارد مهم اين مقوله به ‌شمار مي‌روند. از طرفي نقش و جايگاه ابعادي چون آموزش، فناوري اطلاعات، اندازه ‌گيري عملکرد و الگو برداري و پايلوت نيز در مدل به وضوح مشاهده مي‌شود. اين عوامل به نوعي نقش واسط، کاتاليزور يا پيشرانه را براي احياي ابعاد مختلف مديريت دانش بر عهده خواهند داشت. ابعادي که در لايه‌ي بيروني مدل نشان داده شده ‌است شامل مواردي چون اشتراک دانش، معماري دانش، اندازه‌گيري دانش، مخازن دانش، سيستم‌ هاي مديريت دانش و ساختار دانش مي‌گردد.
در مجموع با توجه به مطالعاتي که در خصوص مرور ادبيات مرتبط انجام گرفته است، مي‌توان گفت که در اکثر الگوهاي مديريت دانش، به نقش سه عامل فرهنگ سازماني، عوامل فني و فرآيندهاي مديريت دانش اشاره شدهاست.
2-9- جمعبندي
در فصل حاضر تاريخچه مديريت دانش و مفاهيم بنيادين آن توضيح داده شد. سپس مولفه‌هاي مختلف مديريت دانش تشريح گرديد. در نهايت به نحوه ارتباط و تاثير آنها بر يکديگر از ديدگاه محققين مختلف پرداخته شد. در فصل آتي الگوريتم پيشنهادي تحقيق بيان شده و به تشريح تکنيک‌هاي مورد استفاده در مسير تحقيق مي‌پردازيم.

فصل سوم
روش پژوهش

3-1- مقدمه
پايه هر علمي، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانين هر علمي به روش شناختي مبتني است که در آن علم به کار ميرود. روش تحقيق مجموعهاي از قواعد، ابزار و راههاي معتبر و نظام يافته براي بررسي واقعيتها، کشف مجهولات و دستيابي به راه حل مشکلات است. به طوري که انتخاب متدولوژي تحقيق يکي از مهمترين و فنيترين مراحلي است که پژوهشگر بايد با حساسيت ويژه، ابزار مناسبي براي گردآوري دادهها طراحي نموده و با انتخاب نمونه آماري، داده‌هاي نگرشي و جمعيتشناختي مورد نياز را جمعآوري کند. علاوه بر اين، انتخاب روش پژوهش مناسب امري دشوار و مهم است و شناخت روشهاي پژوهش و آگاهي از ميزان دقّت آنها از حساسيت بيشتري برخوردار ميباشد(خاکي، 13??). در اين راستا، در اين فصل روش تحقيق، جامعه آماري، روش نمونهگيري، تعيين حجم نمونه، ابزار جمعآوري دادهها، روايي و اعتبار سنجش و همچنين روشهاي آماري مورد استفاده براي تجزيه و تحليل دادهها مطرح شده است.
3-2- روش تحقيق
روش‌هاي تحقيق متعدد و متفاوتند و در كتب گوناگون تقسيم‌بندي‌هاي متفاوتي از آنها ارائه شده است. در تحقيق حاضر هدف اصلي بررسي مقايسهاي آمادگي دستگاه هاي اجرايي ستادي استان سيستان و بلوچستان در زمينهي زيرساختهاي پيادهسازي مديريت دانش است. از نظر “دواس” رايجترين تكنيك مورد استفاده در تحقيق پيمايش، پرسشنامه است(دواس،1376). با اين حال برخي از صاحبنظران در نوشته‌هاي خود درباره پيمايش، پيوند اساسي ميان روش پيمايش و شيوه جمع‌آوري اطلاعات برقرار كرده‌اند لذا در اين پژوهش از روش پيمايش258 استفاده شده است. كرلينجر259 در مورد اين روش مي‌نويسد: “تحقيق پيمايشي، جمعيت‌هاي كوچك و بزرگ را با انتخاب و مطالعة نمونه‌هاي منتخب از آن جامعه‌ها براي كشف ميزان نسبي شيوع، توزيع و روابط متقابل متغيرهاي روان‌شناختي و جامعه‌شناختي مورد بررسي قرار مي‌دهد” (كرلينجر، 1376). قابل ذکر است که براي تدوين چارچوب نظري تحقيق و مروري بر تحقيقات پيشين از روش اسنادي نيز بهره گرفته شده است. و نهايتاً اينكه، اين مطالعه به لحاظ هدف، کاربردي، به لحاظ معيار زمان، مقطعي و به لحاظ معيار ژرفايي، پهنانگر است.
3-3- فرآيند تحقيق
با توجه به هدف پژوهش، مراحل زير جهت انجام پژوهش صورت گرفت.
3-3-1-مطالعهاي جامع بر مباني نظري و پيشينه پژوهش صورت گرفته بر روي مفاهيم مديريت دانش و زيرساخت هاي مديريت دانش
در اين مرحله اغلب مطالعات صورت گرفته در ارتباط با مديريت دانش و زيرساخت هاي آن يعني، فرهنگ سازماني، فرايندهاي مديريت دانش و فناوري اطلاعات مورد مطالعه قرار گرفت.
3-3-2- شناسايي شاخص هاي مربوط به زيرساخت هاي مديريت دانش
شاخصهاي اوليه مرتبط با مدل مفهومي تحقيق با مطالعه ادبيات پژوهش استخراج گرديدند.
3-3-3- جمع‌آوري داده‌‌هاي تحقيق
در اين گام از تحقيق با توجه به شاخص‌هاي نهايي، پرسش‌نامه‌هاي تحقيق تدوين و بين جامعه آماري که کليه کارکنان مربوط به دستگاه هاي اجرايي ستادي در استان سيستان و بلوچستان بود، توزيع شد.
3-3-4- تحليل داده‌هاي تحقيق
در اين مرحله از پژوهش، با استفاده از داده‌هاي گردآوري شده و تکنيک‌هاي تشريح شده در بخش تجزيه و تحليل داده، به تحليل سوالات و فرضيه‌هاي تحقيق پرداخته شد.
به صورت شماتيک فرآيند تحقيق حاضر در نمودار (3-1) نمايش داده شده است.

نمودار 3-1: فرآيند تحقيق

3-4- جامعه آماري
جامعه آماري به کل گروه افراد، وقايع يا چيزهايي اشاره دارد که محقق ميخواهد به تحقيق درباره آنها بپردازد(سکاران، 1380). جامعه آماري شامل عناصر، اجزاء، افراد و يا واحدهايي است که حداقل در يک صفت مشترک باشند. در تعريف جامعه بايد به جامع و مانع بودن آن توجه نمود. جامع يعني در بر گيرنده تمام اجزاء مورد نظر باشد و مانع يعني واحدهايي را که شامل نميشود در برنگيرد. در تحقيق حاضر جامعه‌آماري کليه مديران کل و معاونين مديران کل، روساي گروه، اداره و امور و کارشناسان دستگاه هاي اجرايي ستادي استان سيستان و بلوچستان مي باشند كه در زمان تحقيق تعداد كل آنها ???? نفر مربوط به ?? دستگاه اجرايي مي‎باشد.
3-5- نمونه آماري
با توجه به جدول مورگان و نيز جامعه تحقيق حاضر که ???? عدد است، تعداد نمونه آماري بين ??? تا ??? نفر به دست مي آيد. بعد از توزيع بيش از ??? پرسش نامه در بين دستگاه هاي اجرايي مربوطه، تعداد ??? پرسش نامه قابل استفاده به دست آمد که بيش از نمونه تعيين شده در جدول است. اين مسئله از آنجا ناشي مي شود که دستگاه هاي اجرايي استان ملزم به تکميل پرسش نامه اين پژوهش بوده اند و از آنجا که قصد تحقيق مقايسه بين دستگاه هاي اجرايي بود، از تمام پرسش نامه هاي قابل استفاده در تجزيه و تحليل نتايج استفاده شد.

3-6-مدل مفهومي تحقيق
هر مدل مفهومي به عنوان مبنايي جهت انجام مطالعات و تحقيقات است به گونهاي که متغيرهاي مورد نظر تحقيق و روابط ميان آنها را مشخص ميکند. به عبارت ديگر ميتوان گفت که به

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره تجزیه واریانس، فیزیولوژی Next Entries منابع پایان نامه درباره تجزیه واریانس، میزان استفاده، سوخت و سازی