پایان نامه با کلید واژگان پرسش نامه، سابقه خدمت، اعتبار سازه

دانلود پایان نامه ارشد

صورتي ايدهآل، مدل مفهومي يا همان نقشه ذهني260 و ابزار تحليل261 (ميرزايي ، 1375)، يک استراتژي جهت شروع و انجام تحقيق است به گونهاي که انتظار ميرود در حين اجراي تحقيق، متغيرها، روابط و تعاملات بين آنها مورد بررسي و آزمون قرار گرفته و حسب ضرورت، تعديلاتي در آنها انجام شده و عواملي نيز از آنها کم يا زياد شود. بر اين اساس مدل مفهومي تحقيق به صورت زير ارائه مي گردد.

نظام فناوري اطلاعات
فرايندهاي دانش
فرهنگ سازماني
عوامل زمينه مرتبط با
فن آوري اطلاعات
عوامل زمينه مرتبط با
فرايندهاي دانش
عوامل زمينه مرتبط با
فرهنگ سازماني

نمودار?-?: مدل مفهومي پژوهش

3-7- روش گردآوري دادهها
در اين تحقيق بخش عمده دادهها از طريق پرسشنامه به دست آمده است. ساختار پرسش نامه در شکل زير نشان داده شده است. براي سنجش نظرات نمونه آماري از طيف 5 گزينهاي ليکرت استفاده شد.

جدول ?-?: ابعاد و گويه هاي پرسش نامه تحقيق
زيرساخت ها
رديف
سوالات

فرايندهاي مديريت دانش
1
شما در حين انجام فعاليت هاي خود در اداره تا چه ميزان به ايده ‌هاي جديد و يا تجربيات کاري سودمند دست مي‌يابيد؟

2
آيا كاركنان اداره به‌ صورت داوطلبانه (خود انگيخته) اقدام به تدوين تجارب و دانش ‌هاي خود و يا کسب دانش از منابع بيرون سازمان مي‌ نمايند؟

3
تا چه اندازه دانش بيرون از سازماني بومي شده و مورد استفاده قرار مي گيرد؟

4
ايده‌ ها و تجربيات کاري كارمندان به چه ميزان مورد بررسي و ارزيابي اداره قرار مي‌گيرند؟

5
دانش ها و تجربيات کاري كاركنان اداره تا چه ميزان طبقه ‌بندي و استاندارد سازي مي‌شوند؟

6
سيستم ارتقا در سازمان شما تا چه اندازه بر اساس ايده پردازي و دانش کارکنان است؟

7
شما ايده ‌هاي كاري و تجربيات کاري خود را تا چه حد با همکاران خود در اداره در ميان مي‌گذاريد؟

8
آيا رويه ‌ها، دستورالعمل ‌ها و يا قوانين مشخصي در اداره در ارتباط با سازماندهي نظام ‌مند دانش ‌ها و تجربيات وجود دارد؟

9
آيا شما از اينکه دانش خود را در اختيار همکاران خود قرار دهيد، احساس رضايت مي کنيد؟

10
شما در انجام وظايف و فعاليت ‌هاي کاري خود، به چه ميزان از ايده ‌ها و تجربيات کاري همکاران استفاده مي‌کنيد؟

11
آيا خلق دانش و بيان تجربيات توسط كاركنان وکسب دانش از منابع بيرون اداره را براي شخص خودتان سودمند مي‌دانيد؟

12
تا چه اندازه از تجربيات کاري خود در حل مشکلات کاري پيش رويتان استفاده مي کنيد؟
فناوري
اطلاعات
13
ميزان کارآيي نرم‌افزارهاي ثبت و به اشتراک ‌گذاري اطلاعات کاري در اداره به چه ميزان است؟

14
در سازمان شما در ارتباط با اطلاعرساني به کارکنان، تا چه اندازه از شبکههاي داخلي (مانند اينترانت) و پست الکترونيک استفاده ميشود؟

15
سطح دسترسي شما به فضاي تبادل اطلاعات اينترنت چگونه است؟

16
ميزان استفاده شما از کامپيوتر در کسب اطلاعات کاري مورد نيازتان به چه ميزان است؟

17
در سازمان شما تا چه اندازه، به ايجاد فروم (تالارهاي گفتگوي اينترنتي) براي بحث و تبادل نظر اهميت داده ميشود؟

18
تا چه اندازه در سازمان شما از ابزار ديجيتال مانند لوح هاي فشرده جهت ثبت و به روز رساني اطلاعات استفاده مي شود؟

19
ميزان استفاده شما از اينترنت و نرم افزارهاي كامپيوتري در انجام كارهاي روزمره تان به چه ميزان است؟

20
تا چه اندازه كاركنان به وسيله شبكه هاي دسترسي محلي، اينترنتي و اينترانت به شاهراه اطلاعاتي دسترسي دارند؟

21
تا چه اندازه مشکلات مربوط به فناوري اطلاعات شما در محل کار توسط واحد مربوطه رفع و رجوع مي شود؟
ابعاد فرهنگ
22
ميزان مشارکت ‌دهي و بهره‌گيري ار نظرات کارکنان در تصميم‌گيري ‌هاي سازماني به چه ميزان است؟

23
ميزان آزادي عمل کارکنان براي اظهار نظر به چه ميزان است؟

24
تا چه اندازه در برنامه ريزي براي وظايف کاري خودتان در اداره از نظرات شما استفاده مي شود؟

25
كاركنان اداره تا چه ميزان به اداره احساس تعلق مي‌کنند؟

26
اعتبار اجتماعي اداره نزد کارکنانش به چه ميزان است؟

27
چقدر از اين که در بيرون از اداره، خود را کارمند اداره متبوعتان اعلام کنيد حس رضايت و غرور داريد؟

28
ميزان حمايت مديران ارشد اداره از تبادل دانش و تجربيات ميان اعضاء به چه ميزان است؟

29
ميزان اتکاي کارکنان اداره شما به مديران در مواجهه با مشکل به چه ميزان است؟

30
در طول کار چقدر از مسائل کاري را به مديران بالا سري خود ارجاع مي دهيد؟

31
كاركنان اداره در خصوص در اختيار قرار دادن دانش و تجربيات كاري به آنان، تا چه ميزان نسبت به همكاران خود اعتماد مي كنند؟

32
آيا كاركنان به تسهيم دانش به عنوان راهکاري براي حل مسائل و توسعه قابليت ‌هاي فردي و سازماني اعتماد دارند؟

33
چقدر به مديران، همکاران و زيردستان خود براي مشورت و حل مسائل اعتماد داريد؟

34
ثبت، به اشتراك گذاري و به كارگيري دانش و تجربيات موجود براي اداره به چه ميزان ضرورت دارد؟

35
آيا تسهيم دانش و تجربيات اعضاي سازمان و يا انتقال دانش با ساير سازمان‌ها را براي شخص خودتان سودمند مي‌دانيد؟

36
آيا دانش خود و همکاران اداره را در سطح وظايف کاري خود مي دانيد؟

3-8- روايي پرسشنامه
روايي به معناي صحيح و درست بودن است (خاكي، 139?). روايي بدين معني است كه ابزار اندازهگيري تا چه حد خصيصه مورد نظر را ميسنجد. براي اندازهگيري روايي پرسشنامه روشهاي مختلفي وجود دارد. اهميت روايي از آن جهت است كه اندازهگيري نامناسب و ناكافي ميتواند هر پژوهش علمي را بيارزش و ناروا سازد.
روايي مورد نظر در اين تحقيق اعتبار محتوا و اعتبار سازه ميباشد.
” اعتبار محتوا نوعي اعتبار است كه براي بررسي اجزا تشكيل دهنده يك ابزار اندازهگيري به كار برده ميشود. و به سؤالهاي تشكيلدهنده آن بستگي دارد. اعتبار محتواي يك آزمون معمولاً توسط افراد متخصص در موضوع مورد مطالعه تعيين ميشود. از اين رو اعتبار محتوا به قضاوت داوران بستگي دارد (سرمد و ديگران، 1382).
” اعتبار سازه يك ابزار اندازهگيري نمايانگر آن است كه ابزار اندازهگيري تا چه اندازه يك سازه يا خصيصهاي را كه مبناي نظري دارد، ميسنجد. ” (سرمد و ديگران، 1382).
در اين تحقيق روايي قضاوتي پرسش نامه با نظرسنجي از اساتيد دانشگاه و گنجاندن نظرات اصلاحي آنها در پرسش نامه به دست آمد.
3-9- پايايي پرسشنامه
اگر ابزار اندازهگيري دو يا چند بار استفاده شود و به يک نتيجه واحد برسد، گفته ميشود که ابزار داراي اعتبار يا پايايي است. آنچه که در اينجا مورد علاقه ما است، درجه دقت اندازهگيري است و ميخواهيم بدانيم اگر فردي را دوباره با روش مورد نظر بسنجيم، نتايجي که به دست ميآيد با چه دقتي تکرار ميشود(آذر، 1373).
براي تعيين ضريب پايايي ابزار اندازهگيري شيوههاي مختلفي وجود دارد که از جمله ميتوان به روش موازي، روش دو نيمه کردن، روش کودر ريچادسون و روش آلفاي کرونباخ اشاره کرد. روش آلفاي کرونباخ براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازهگيري از جملههاي پرسشنامههايي است که خصيصههاي مختلف را اندازهگيري ميکنند. در اين گونه ابزار پاسخ ميتواند به خود مقدار عددي بگيرد. براي محاسبه آلفاي کرونباخ از فرمول ذيل استفاده ميکنيم.

به طوري که:
: نشاندهنده مجموع واريانس هر زير مجموعه.
j: تعداد زير مجموعه ميباشد.
هر چه مقدار ضريب به دست آمده به 100% نزديکتر باشد، بيانگر قابليت اعتماد (پايايي) بيشتر پرسشنامه است(سرمد و همکاران، 1378). در تحقيق حاضر، با استفاده از نرم افزار SPSS، ميزان آلفاي کرونباخ محاسبه شده است. جدول زير ضرايب آلفاي کرونباخ براي ابعاد پرسش نامه را نشان مي دهد.

جدول ?-?: نتايج آزمون پايايي
ابعاد
آلفاي کرونباخ
1-فرايندهاي مديريت دانش
??/0
2-فناوري اطلاعات
??/0
3-فرهنگ
??/0
کل پرسش نامه
??/0

3-10- روشها و تکنيکهاي تجزيه و تحليل دادهها
روش به كارگرفته شده در اين تحقيق تحليلي- پيمايشي است. به منظور جمع آوري اطلاعات، آميزهاي از روشهاي تحقيق كتابخانهاي و ميداني استفاده ميشود. پس از گردآوري دادهها، ابتدا جهت بررسي مشخصات جمعيت شناختي پاسخدهندگان، رسم نمودارها و … از آمار توصيفي استفاده ميشود. در اين تحقيق از مطالعه کتابخانهاي جهت آشنايي با مفاهيمي که در تحقيق کاربرد دارند مانند؛ مديريت دانش، فرهنگ سازماني، فرايندهاي مديريت داش، فناوري اطلاعات و …، استفاده شد. براي پاسخ به فرضيههاي تحقيق و انجام آمار استنباطي به تحليل استنباطي شامل آزمون تک متغيره تي-استيودنت، تحليل واريانس، آزمون فريدمن، تست نرماليتي K-S، و ساير موارد لازم برحسب ضرورت پرداخته مي شود.

3-11- جمعبندي
اصولاً هدف تمامي علوم، شناخت و درک دنياي پيرامون ماست. به منظور آگاهي از مسايل و مشکلات دنياي اجتماعي، روش‌هاي علمي، تغييرات قابل ملاحظه‌اي پيدا کرده‌اند. اين روندها و حرکت‌ها سبب شده است که براي بررسي رشته‌هاي مختلف دانش بشري، از روشهاي علمي تحقيق استفاده شود. انتخاب روش تحقيق مناسب به هدف‌ها، ماهيت و موضوع مورد تحقيق و امکانات اجرايي بستگي دارد و هدف از تحقيق دسترسي دقيق و آسان به پاسخ پرسش‌هاي تحقيق است. در اين راستا، در اين فصل به بيان روش تحقيق، جامعه و نمونه آماري، ابزار گردآوري داده‌ها، روايي، پايايي و ساختار پرسشنامه، روشها و تکنيکهاي تجزيه و تحليل دادهها پرداخته شد. در فصل آتي به تجزيه و تحليل نتايج تحقيق خواهيم پرداخت.

فصل چهارم
تجزيه و تحليل نتايج پژوهش

?-?- مقدمه
تا اين مرحله از پژوهش، کليه فصول با اين هدف انجام گرفته است که زمينه مناسبي را براي گردآوري و تحليل دقيق دادهها فراهم آورد. در حقيقت، دادهها و اطلاعات جمعآوري شده منابع خامي هستند که جهت کاربردي شدن نتايج آنها بايستي توسط ابزار مناسب مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند. در فصل سوّم، در خصوص روش انجام پژوهش بحث شد، لذا در اين فصل جهت دستيابي به اهداف و پاسخ به سؤالات پژوهشي، به تجزيه و تحليل دادهها پرداخته شده است. در بخش اوّل آمار توصيفي پاسخگويان و در بخش دوم و آمار استنباطي خواهيم پرداخت.

?-?- يافتههاي توصيفي
جدول 4-1: دادههاي مربوط به جنسيت پاسخ دهندگان
جنسيّت
فراواني (نفر)
درصد فراواني
فراواني تجمعي
زن
83
3/21
7/78
مرد
307
7/78

جمع
390

همانگونه كه در جدول فوق آمده است در مجموع 3/21 درصد از پاسخگويان اين تحقيق را زن و 7/78 درصد را مردان تشكيل مي‌دهند.

نمودار 4-1: دادههاي مربوط به جنسيّت پاسخ دهندگان

جدول 4-2: دادههاي مربوط به مشخصّات سابقه خدمت
سابقه خدمت
فراواني (نفر)
درصد فراواني
فراواني تجمعي
کمتر از 5 سال
270
2/69
2/69
5 تا 15 سال
107
4/27
7/96
15 تا 25 سال
13
3/3
0/100
بيشتر از 25 سال

جمع کل
390
0/100

همانگونه که جدول فوق نشان مي‏دهد 2/69 درصد کمتر از 5 سال سابقه کاري، 4/27 درصد 5 تا 15 سال، 3/3 درصد 15 تا 25 سال سابقه خدمت دارند.

نمودار 4-2: دادههاي مربوط به مشخصّات سابقه خدمت

جدول 4-3 توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان تحصيلات
تحصيلات
فراواني (نفر)
درصد فراواني
فراواني تجمعي
ليسانس
153
2/39
6/12
فوق ليسانس
188
2/48
8/60
دکتري
49
6/12
0/100
جمع
390
0/100

نتايج نشان مي‌دهد ميزان تحصيلات پاسخگويان 2/39 درصد ليسانس، 2/48 درصد فوق ليسانس و 6/12 درصد داراي تحصيلات در سطح دکتري مي‎باشند.

نمودار 4-3 توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان تحصيلات

جدول 4-4 توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب پست سازماني
پست سازماني
فراواني (نفر)
درصد فراواني
فراواني تجمعي
مديران كل و معاونين مديران کل
8
1/2
1/2
روساي گروه، اداره و

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره تجزیه واریانس، میزان استفاده، سوخت و سازی Next Entries منابع پایان نامه درباره مصرف انرژی