پایان نامه با کلید واژگان پرسش نامه، توسعه شهر، محل سکونت

دانلود پایان نامه ارشد

ل مسکوني………………………………………………………………………………………….129
جدول شماره (4-11)درآمد خانوار………………………………………………………………………………………………….130
جدول شماره (4-12)تعداد اتومبيل…………………………………………………………………………………………131
جدول شماره (4-13): مساحت منزل مسکوني…………………………………………………………………………………132
جدول شماره (4-14): نوع تصرف ملک مسکوني……………………………………………………………………………133
جدول شماره (4-15):ساعات امنيت اجتماعي…………………………………………………………………………………134
جدول شماره (4-16): عامل انتخاب محل سکونت………………………………………………………………………….135
جدول شماره (4-17): درخواست ساکنين محله……………………………………………………………………………..136
جدول(4-18)ابعاد وشاخص هاي پيشنهادي کيفيت زندگي ……………………………………………………………..137
جدول( 4-19) تجزيه و تحليل توصيفي پرسش نامه در کل شهر ساري (ابعاد کيفيت زندگي شهري)……….148
جدول( 4-20) تجزيه و تحليل توصيفي پرسش نامه در فرم فشرده (ابعاد کيفيت زندگي شهري)…………….153
جدول( 4-21) تجزيه و تحليل توصيفي پرسش نامه در فرم پراکنده (ابعاد کيفيت زندگي شهري)…………….158
جدول (4-22) تجزيه و تحليل توصيفي پرسش نامه در محله ميرزا زماني (ابعاد کيفيت زندگي شهري)……161
جدول( 4-23) تجزيه و تحليل توصيفي پرسش نامه در محله قليچ (ابعاد کيفيت زندگي شهري)……………..165
جدول(4-24) تجزيه و تحليل توصيفي پرسش نامه محله صاحب زمان (ابعاد کيفيت زندگي شهري)……… 169
جدول(4-25) تجزيه و تحليل توصيفي پرسش نامه در محله بلوار خزر (ابعاد کيفيت زندگي شهري)………172
جدول(4-26) تجزيه و تحليل توصيفي پرسش نامه در کوي ارم (ابعاد کيفيت زندگي شهري)………………175
جدول (4-27) تجزيه و تحليل توصيفي پرسش نامه کوي شهيد قاسمي (ابعاد کيفيت زندگي شهري)……..178
جدول( 5-1 )مقايسه انحراف استاندارد و ميانگين کيفيت زندگي شهري به تفکيک محلات و نوع فرم……185
جدول( 5-2) تجزيه و تحليل فرضيه اصلي تحقيق……………………………………………………………………………185
جدول(5-3) تجزيه و تحليل فرضيه شماره يک………………………………………………………………………………..186
جدول( 5-4) تجزيه و تحليل سوالات توصيفي بعد حمل و نقل…………………………………………………………187
جدول( 5-5)تجزيه و تحليل فرضيه شماره دو…………………………………………………………………………………191
جدول( 5-6) تجزيه و تحليل فرضيه شماره سه……………………………………………………………………………….192
جدول( 5-7) تجزيه و تحليل فرضيه شماره چهار……………………………………………………………………………193
جدول( 5-8) تجزيه و تحليل سوالات توصيفي بعد نگرش………………………………………………………………194
جدول( 5-9) تجزيه و تحليل فرضيه شماره پنج………………………………………………………………………………196
جدول( 5-10)تجزيه و تحليل فرضيه شماره شش…………………………………………………………………………..197
جدول (5-11) مقايسه انحراف استاندارد و ميانگين کيفيت زندگي شهري به تفکيک محلات و ابعاد……….200
جدول (5-12) تحليل واريانس در بعد کيفيت کالبدي در بين محلات…………………………………………………200
جدول( 5-13) مقايسه استنباطي محله ها در بعد کيفيت کالبدي با استفاده از آزمون LSD…………………….201
جدول (5-14) تحليل واريانس در بعدحمل ونقل کيفيت زندگي در بين محلات…………………………………201
جدول (5-15)مقايسه استنباطي محله ها در بعد کيفيت حمل و نقل با استفاده از آزمون LSD……………….202
جدول (5-16)تحليل واريانس در بعد کيفيت اجتماعي در بين محلات……………………………………………….202
جدول (5-17) مقايسه استنباطي محله ها در بعد کيفيت اجتماعي با استفاده از آزمون LSD…………………203
جدول( 5-18) تحليل واريانس در بعد کيفيت محيطي در بين محلات……………………………………………….203
جدول (5-19) مقايسه استنباطي محله ها در بعد کيفيت محيطي با استفاده از آزمون LSD…………………..204
جدول (5-20) تحليل واريانس در بعد نگرش به محل سکونت در بين محلات……………………………………204
جدول (5-21) مقايسه استنباطي در بعد نگرش به زندگي به محل سکونت با استفاده از آزمون LSD………205
جدول (5-22) تحليل واريانس در بعد کيفيت زندگي شهري در بين محلات……………………………………….205
جدول (5-23) مقايسه استنباطي محله ها در بعد کيفيت زندگي شهري با استفاده از آزمون LSD…………..206
جدول (5-24) مقايسه استنباطي کيفيت زندگي شهري برحسب جنسيت………………………………………………206
جدول (5-25)تحليل واريانس براساس تعداد خانوار…………………………………………………………………………207
جدول (5-26)تحليل واريانس براساس سطح تحصيلات……………………………………………………………………..207
جدول (5-27) تحليل واريانس کيفيت زندگي شهري براساس درآمد خانوار………………………………………….208
جدول (5-28) تحليل واريانس کيفيت زندگي شهري براساس شغل سرپرست……………………………………..209
فهرست نقشه
نقشه شماره(3-1) جايگاه شهر ساري در سلسله مراتب شهري استان مازندران……………………………………..86
نقشه (3-2) گسترش فيزيکي شهرساري بين سالهاي 1385-1300…………………………………………………….108
نقشه(3-3) تقسيمات منطقه اي و ناحيه اي شهر ساري…………………………………………………………………….114
نقشه شماره (4-1) محدوده ي محلات نمونه ي شهر ساري…………………………………………………………….118

فهرست تصوير
تصويرشماره (4-1) فروريختن بنا ناشي از فرسودگي و عدم رعايت نکات ايمني ساخت و ساز …………129
تصوير شماره (4-2) درسايه ي امنيت پليس محله و تخريب اراضي کشاورزي……………………….135
تصوير شماره (4-3)پياده رو درمحلات نمونه……………………………………………………………………………….141
فهرست شکل
شكل(2-1) اكولوژي شهري ارنست برگس …………………………………………………………………………30
شکل(2-2)ساخت قطاعي شهر …………………………………………………………………………………………33
شکل(2-3) الگوي شهر ستاره اي …………………………………………………………………………………….35
شكل(2-2-4)ساخت چند هسته اي شهر……………………………………………………………………………..36
شکل(2-5)الگوي شهر اقماري…………………………………………………………………………………………..37
شکل(2-6) الگوي شهر خطي …………………………………………………………………………………………38
شکل(2-7) الگوي شهر شطرنجي……………………………………………………………………………………..39
شکل (2-8)الگوي شبکه محوري باروکي………………………………………………………………………….40
شکل(2-10)الگوي شهر درون گرا …………………………………………………………………………………..41
شکل(2-11) مدل مفهومي کيفيت زندگي …………………………………………………………………………68
شکل (2-12) تئوري تلفيقي کيفيت زندگي ،وينگوتو: 2003…………………………………………………70

مقدمه
فصل حاضر نگاهي براساس و شالوده اصلي تحقيق دارد وتحولات پيش رو را که در گذر ذهن پرورانده مي شود را کنکاشي گذرا مي نمايد .اميد است مباحث پژوهش با طرحي درست وگويا پي گيري شده و به نتايجي در خور دست يابد .
1-1- بيان مساله
شهر ، پديده اي پيچيد ه و پوياست كه درگذر زمان همواره دچار تحولات كالبدي،اجتماعي،اقتصادي و حتي سياسي و فرهنگي شده است. چنين تحولات وسيعي متأثر از رشد گسترده جمعيت شهري است که انتظار مي رود تاسال 2020 رشدي 60 درصد ي يابد ,2012:1-16) Stavel & Beck)
اگر چه رشد شهري در نفس خود خصلتي سرکش داردو نيازمند مهار وهدايت است. سياستگذاريهاي آن نيز بامسئوليتي خطيرهمراه است، زيرا از يک طرف بايد به زدودن نابسامانيها بپردازد و از سوي ديگر با هدايت عقلايي ساخت و سازها از بروز و پيدايش ناهنجاريها ي آن نيز جلوگيري نمايد ( حميدي ، 1376 :الف).
لذا سياست هاي شهري حاضردوگونه توسعه را تشويق نموده که هريک به گونه اي متفاوت وبا عملکردهاي گوناگون سعي در تغييرنواحي شهري وتوزيع جمعيت آن دارند .
– سکونت در پيرامون شهرها زمينهساز گونهاي از الگوي گسترش شهري است كه برآيند آن را مي توان در ارتباط با نوعي از فرم ساخت ارزيابي نمود که در اصطلاح آنرا پراكنش شهري1 مينامند. در واقع گسترش افقي ،بر اساس عوامل متعددي چون : افزايش جمعيت، مهاجرت، دگرگوني بنيان اقتصادي شهر وفراهم شدن امکان بورس بازي زمين، طرحهاي توسعه شهري ،قوانين و برنامههاي ناکارآمد شهري و.. .شکل ميگيرد (عباسزادگان، و همکار،1387). دردهه هاي اخيرالگوي پراکندگي موجب پيدايش پيامدهاي ناگوار زيست محيطي، اجتماعي و اقتصادي گرديده و به مسئله اي مهم تبديل شده است.
– سياست توسعه شهري فشرده ويا راهبرد نگاه به درون گونه اي ديگر ازتوسعه ي شهري است که به جاي گسترش افقي، به رشد عمودي توجه بيشتري نمود ه وبيشترين توجه معطوف به استفاده مؤثرتر از زمين هايي است كه تحت پوشش توسعه شهري است. حاميان الگوي فشرده بر اين باورندکه بخش اعظم رشد آينده جمعيت و نياز مسكن درمنطقه را از طريق پركردن بافت موجود شهر،افزايش متعادل تراكم، نوسازي و بازسازي مناطق متروكه وفرسوده و احياء و تغيير كاربري بناهاي قديمي موجود برآورده مي سازد. اساسا سياست توسعه شهري در دنيا به مفهوم ارتقاي بهره وري و بهينه سازي استفاده از زمين و امكان توسعه درون شهري (به ويژه در شهرهاي بزرگ و كلانشهرها) و ارتقاي سطح دسترسي ساكنان بافت قديمي و فرسوده شهري به خدمات شهري و اجتماعي است (سازمان عمران و بهسازي شهري،1384) .
در سالهاي اخيررويكرد صرف شهر سازي به ابعاد كالبدي و كاركردي شهر ، بدون توجه به ارزشها و اهداف اجتماعي و اقتصادي مترتب بر آن ، فلسفه وجودي شهرها ، به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی کتاب مقدس، منابع معتبر، ظلم و ستم Next Entries پایان نامه با کلید واژگان فرم فشرده، سلسله مراتب، شهر خرم آباد