پایان نامه با کلید واژگان وسواس – اجبار، اختلال سلوک، خارج از خانه

دانلود پایان نامه ارشد

ند. کودکاني که اين اختلال را دارند ممکن است اغلب از مدرسه فرار کنند، که شروع اين عمل قبل از سن 13 سالگي است. (ملاک الف 15) در افراد بزرگتر اين رفتار با غيبت مکرر و بدون دليل قابل قبول از کار، ظاهر مي شود.
انواع اختلال سلوک بر اساس شدت — نوع خفيف — در نوع خفيف اين اختلال مشکلات رفتاري افزون بر آنچه که براي مطرح کردن تشخيص لازمند يا بسيار معدودند و يا اصولاً وجود ندارند. مشکلات رفتاري موجود باعث آزار نسبتاً اندکي براي ديگران مي شود. (مانند دروغگويي، فرار و پس از غروب بدون اجازه در خارج از منزل به سر بردن).
نوع متوسط — ميزان مشکلات رفتاري و اثرهاي آن بر ديگران در حد مياني “خفيف” “شديد” قرار دارد (مثل دزدي بدون مواجهه با قرباني و ويرانگري1).
نوع شديد — مشکلات رفتاري متعددي علاوه بر آنچه براي مطرح کردن تشخيص ضرورت دارد، ديده مي شود يا مشکلات رفتاري زيان قابل ملاحظه اي را براي ديگران به بار مي آورند. (مانند رابطه جنسي اجباري، بي رحمي بدني، به کارگيري اسلحه، دزدي توأم با رويارويي با قرباني و ورود غير قانوني به املاک ديگران)
ملاکهاي تشخيصي 8/312 اختلال سلوک
الف: الگوي رفتار تکراري و پايداري که در آن حقوق اساسي ديگران يا هنجارها و قواعد اجتماعي عمده متناسب با سن ناديده گرفته مي شوند، که به صورت حضور سه (يا بيش از سه) مورد از ملاکهاي زير در 12 ماه گذشته و با حضور حداقل يک ملاک در 6 ماه گذشته مشخص مي شود:
پرخاشگري به افراد و اشياء
1- اغلب ديگران را ارعاب و تهديد کرده و مورد آزار و اذيت قرار مي دهد.
2- اغلب آغازکننده زد و خورد است.
3- اسلحه يا وسيله اي به کار مي گيرد که ممکن است باعث صدمه جدي به ديگران شود (مانند چماق، آجر، بطري شکسته، چاقو و اسلحه)
4- نسبت به مردم ستمکاري بدني مي کند.
5- نسبت به حيوانات با بيرحمي رفتار مي کند.
6- دست به سرقت توأم با رويارويي و درگيري با ديگران مي زند (مانند جيب بري، قاپ زني، اخاذي و سرقت مسلحانه)
7- شخصي را به زور وادار به عمل جنسي مي کند.
تخريب اموال
8- اقدام به آتش افروزي عمدي مي کند که هدف آن وارد آوردن خسارت جدي است.
9- اموال ديگران را عمدتاً تخريب مي کند (بجز آتش زدن)
تقلب و سرقت
10- بدون اجازه به خانه، ملک يا ماشين ديگران وارد مي شود.
11- براي به دست آوردن اشياء يا جلب توجه يا خودداري از انجام تعهدات اغلب دروغ مي گويد (مانند جلب اعتماد و فريب دادن ديگران).
12- اشياء داراي ارزش نه چندان کم را بدون درگيري و رويارويي با قرباني مي دزدد (مثل دزدي از فروشگاه بدون ورود غير مجاز و جعل و تقلب)
تخلف جدي از مقررات
13- با وجود ممانعت و مخالفت والدين به ويژه قبل از سن 13 سالگي، شبها بيرون از خانه مي ماند.
14- حداقل دو بار از منزل والدين يا سرپرستان خود فرار کرده است (و يا يک بار فرار درازمدت داشته است)
15- اغلب از مدرسه مي گريزد که شروع آن قبل از سن 13 سالگي است
ب: اختلال در رفتار باعث اختلال قابل ملاحظه باليني در کارکرد اجتماعي، تحصيلي، يا شغلي مي شود.
ج: اگر 18 سال و يا بيشتر سن دارد ملاکها با اختلال شخصيت ضد اجتماعي مطابقت نمي کنند.

را بر اساس زمان شروع مشخص کنيد:
نوعي که شروع آن در دوره کودکي است: شروع حداقل يکي از ملاکهاي شاخص اختلال سلوک قبل از سن 10 سالگي.
نوعي که شروع آن در دوره نوجواني است: فقدان هر نوع ملاک شاخص اختلال سلوک قبل از سن 10 سالگي.
نوع آن را بر اساس شدت مشخص کنيد:
نوع خفيف: علاوه بر آنچه براي مطرح کردن تشخيص ضرورت دارد مشکلات رفتاري چنداني ديده نمي شود و اين مشکلات رفتاري زيان بسيار کمي براي ديگران دارند.
نوع متوسط: ميزان مشکلات رفتاري و اثرات آن بر ديگران حد واسط نوع “خفيف” و “شديد” است.
نوع شديد: علاوه بر آنچه براي مطرح کردن تشخيص ضرورت دارد مشکلات رفتاري بسياري ديده مي شوند يا اين مشکلات رفتاري زيان قابل ملاحظه اي به ديگران وارد مي کنند.
اختلال اضطراب اجتماعي (کمرويي):
در گذشته نه چندان دور، والدين و معلمان، کمرويي و گوشه گيري را به عنوان رفتارهاي کاملاً هنجار و گاه قابل ستايش برمي شمردند. اما امروزه نشانه اي جدي از ناسازگاري فرد و مساعدترين وضعيت براي ابتلا به بيماري رواني مي تواند باشد.
فرد کمرو و گوشه گير از موقعيتهاي اجتماعي به دليل ترس از هرگونه شکست و نوميدي مي گريزد. کودکان منزوي در حد امکان از هرگونه تماس با ديگران و شرکت در فعاليتهاي جمعي احتراز مي ورزند و به سبب رنج ناشي از احساس ناامني و بي کفايتي در خرد، افرادي ناشاد بوده پيوسته به دنياي درون خويش پناه مي برند.
دانش آموزان خجالتي معمولاً ترسو، گوشه گير حساس و مطيع هستند. آنها بيش از حد وابسته مي باشند و به سادگي افسرده مي شوند. بر اساس پژوهشهاي کواي (Quay 1979) اين چنين کودکاني اکثراً به خانواده هاي بيش از حد حمايت کننده، تعلق دارند.
21/309 اختلال اضطراب جدايي
ويژگيهاي تشخيصي
مشخصه اصلي اختلال اضطراب جدايي، ظاهر شدن اضطراب بيش از حد در مورد جدايي از خانه يا کساني است که شخص به آنان دلبستگي دارد (ملاک الف). اين اضطراب فراتر از حد مورد انتظار براي سطح رشدي فرد است. اين اختلال بايد حداقل به مدت چهار هفته دوام داشته باشد (ملاک ب)، پيش از سن 18 سالگي شروع شود (ملاک ج) و باعث ناراحتي و اختلال قابل توجه در عملکردهاي اجتماعي، تحصيلي (يا شغلي) و ساير زمينه هاي مهم گردد (ملاک د). اگر اضطراب صرفاً طي دوره يک اختلال فراگير رشد، اسکيزوفرني يا اختلال روان پريشي ديگر در نوجواني يا بزرگسالي رخ دهد و اگر براي اختلال وحشت زدگي توام با گذر هراسي توجه بهتري داشته باشد، تشخيص اختلال اضطراب جداي مطرح نمي شود (ملاک هـ) افرادي که اين اختلال را دارند ممکن است بر اثر جدايي از خانه يا افرادي که به آنان دلبستگي زياد دارند دچار ناراحتي شديد و مداوم شوند (ملاک الف 1). زماني که از افراد مورد علاقه يا مظاهر دلبستگي جدا شوند اغلب مي خواهند بدانند آنها کجا هستند و مايلند با آنها تماس برقرار کنند (به عنوان مثال با تلفن). بعضي از اين افراد وقتي خارج از خانه هستند به شدت احساس دلتنگي کرده وتا سر حد درماندگي احساس ناراحتي مي کنند. امکان دارد آرزوي بازگشت به خانه را داشته و افکارشان به خيالپردازيهاي تجديد ديدار مشغول باشد. اين افراد وقتي از مظاهر اصلي دلبستگي جدا مي شوند اغلب با ترسهاي مربوط به تصادف و بيماري افراد مورد علاقه و يا خودشان اشتغال فکري پيدا مي کنند (ملاک الف 2). کودکاني که اين اختلال را دارند اغلب ترس از گم شدن و گم کردن هميشگي والدين را بروز مي دهند (ملاک الف 3). وقتي به تنهايي در خارج از منزل و يا ساير مکانهاي آشنا سفر مي کنند احساس ناراحتي کرده و ممکن است از سفر به تنهايي خودداري کنند. ممکن است به رفتن به مدرسه، اردو و رفتن به خانه يک دوست يا گذراندن شب در آنجا يا سفر کوتاه مدت تمايل نشان ندهند و يا از اين کارها امتناع کنند (ملاک الف 4). اين کودکان ممکن است توانايي تنها ماندن در يک اتاق را نداشته و حالت “چسبندگي” يا “کنه شدن” داشته، به والدين خود بچسبند و مثل “سايه” آنها را در خانه دنبال کنند (ملاک الف 5).
کودکاني که اين اختلال رادارند اغلب در زمان خواب دچار مشکل شده و ممکن است اصرار داشته باشند که تا زماني که به خواب مي روند کسي نزد آنان بماند (ملاک الف 6). امکان دارد طي شب به رختخواب والدين (يا يک شخص مهم ديگر مانند خواهر يا برادر) بروند و اگر اجازه ورود به رختخواب والدين داده نشود ممکن است جلوي در اتاق والدين بخوابند. احتمال دارد دچار کابوسهايي شوند که محتويات آن جلوه گر ترسهاي فرد است (مانند از هم پاشيدن خانواده به دليل آتش سوزي، قتل يا فاجعه هاي ديگر) (ملاک الف 7). در مواردي که جدايي رخ مي دهد يا پيش بيني و انتظار آن وجود دارد ناراحتيهاي بدني مانند دل درد، سردرد، تهوع و استفراغ شايع است (ملاک الف 8). در کودکان خردسال نشانه هاي قلبي – عروبي مانند تپش قلب، سرگيجه و احساس ضعف به ندرت ديده مي شود ولي در افراد بزرگتر ممکن است اين علايم وجود داشته باشند.
ملاکهاي تشخيصي 22/309 اختلال اضطراب جدايي
1- اضطراب شديد و نامتناسب با سطح رشد فرد در مورد جدايي از خانه يا کساني که فرد به آنان دلبستگي دارد، که با سه (يا بيش از سه) مورداز موارد زير مشخص مي شود:
2- نگراني شديد و مداوم در مورد از دست دادن يا آسيب ديدگي احتمالي مظاهر اصلي دلبستگي.
3- نگراني شديد و مداوم در مورد اينکه يک رويداد ناگوار باعث جدايي از مظاهر اصلي دلبستگي خواهد شد (مانند گم شدن يا دزديده شدن).
4- اکراه يا امتناع مداوم از رفتن به مدرسه يا جاهاي ديگر به دليل ترس از جدايي
5- ترس شديد و مداوم يا اکراه از تنها ماندن در خانه يا اماکن ديگر بدون حضور مظاهر اصلي دلبستگي يا افراد بزرگتر.
6- اکراه يا امتناع از خوابيدن بدون حضور يکي از مظاهر دلبستگي و يا خوابيدن در مکاني غير از خانه خود.
7- کابوسهاي مکرر در خصوص موضوع جدايي.
8- شکايات مکرر از نشانه هاي ناراحتي بدني (مانند سردرد، دل درد، تهوع يا استفراغ) هنگامي که جدايي از مظاهر اصلي دلبستگي رخ داده يا احتمال آن وجود دارد.
بي بند و باري نوجوانان — بي بند و باري شايع ترين اختلال رفتاري شخصيتي نوجوانان است. اما اصطلاح بي بند و بار بسيار گنگ و نارسا است. زيرا معناي اين اصطلاح بستگي به آن دارد که بند و بار را چه بناميم و چه بدانيم.
در تقسيم بنديهاي رفتاري محققين هر رفتاري چون فرار از مدرسه، ولگردي در خيابان، متلک پراني تا دزدي، تجاوز، مشروب خواري، اعتياد، گدايي، فحشاء و … را بي توجه به اينکه براي اولين بار و يا براي چندمين بار و يا در چه شرايطي انجام گرفته است، تنها به شرط اينکه از فردي کمتر از 16 سال سرزده باشد به عنوان علامت بي بند و باري نوجوانان مطرح کرده اند.
وسواس (اجبار) — وسواس به معناي تفکراتي مکرر، دست و پاگير و نامعتدل مي باشد و اجبار عبارتست از رفتارهايي يکنواخت و کليشه اي که کودک احساس مي کند ناگزير از انجام آنهاست. معمولاً اين اختلال به صورت ترکيبي از وسواس و اجبار مشاهده مي شود.
مهمترين انواع اختلالات وسواسي – اجباري در کودکان، عبارتست از:
الف- وسواس – اجبار رياضي يا عددي: کودک مبتلا به وسواس عددي، مرتباً بعضي از اعداد را در ذهن خود تکرار مي کند و يا اعمال خود را به تعداد دفعات معيني انجام مي دهد. مثلاً سه بار شانه مي زند، سه بار کفش خود را بر زمين مي کوبد.
ب- وسواس – اجبار کلمه سازي: کودک مبتلا به وسواس کلمه سازي برخي از کلمات را به گونه اي وسواسي با خود تکرار مي کند. مثلاً نادرشاه افشار.
ج- وسواس – اجبار لمس — در اين حالت، کودک به گونه اي اجباري بعضي زا اشيا را لمس مي کند و بطور وسواسي به برخي ديگر دست نمي زند.
د- وسواس – اجبار شک — کودک مبتلا نسبت به اينکه کار معيني را انجام داده يا نه دچار شک و ترديد مکرر مي شود و لذا ممکن است چندين بار آن عمل را تکرار کند.
هـ وسواس – اجبار سوال کردن — در اين حال کودک سوالات بي هدف و بي ربطي را مرتباً تکرار مي کند مثلا مي پرسد چرا مينو چهار پايه دارد؟ چرا آسمان آبي رنگ است؟
ز- وسواس – اجبار استمنا — يکي از انواع شايع بيماري وسواس – اجبار مي باشد که ممکنست در سالهاي بعد معيني در دوره نوجواني و جواني نيز ادامه پيدا کند در برخي از دانش آموزان مدارس، استمنا وسواسي – اجباري به حدي است که ممکنست با خونريزي توأم شود.

فصل دوم
ادبيات
تحقيق :
قسمت اول نظريه هاي رايج در مشاوره

مقدمه (فصل دوم) :
اگرچه حرفه مشاوره زمينه نسبتا جديدي است که هنوز در مراحل رشد خود قرار دارد تاثير کلي آن بر جامعه با سرعتي شگرف در حال افزايش است. تعداد روزافزوني از افراد جهت ياري جستن از مشاوران در مورد برطرف کردن مشکلات غير قابل تحمل زندگي روزمره شامل: بيکاري ، مشکلات خانوادگي و زناشويي ، عدم اعتماد به نفس، ناتواني در تصميم گيريها، مشکلات آموزشي ، مشکلات مربوط به برقراري و تداوم نيروي انساني و مشکلات متعدد ديگر ب

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد ارزش افزوده، شرکت حمل و نقل Next Entries منابع تحقیق درمورد برنامه سوم توسعه، تلفن همراه، شرکت مخابرات