پایان نامه با کلید واژگان وزارت امور خارجه، وزارت خارجه

دانلود پایان نامه ارشد

کنند؟
تجارت و سرمايهگذاري آمريکا شغل بيشتري در سوريه ايجاد ميکند.

سرمايه گذاري آمريکا در پالايشگاههاي سوريه براي کاهش قيمت سوخت

کمک هاي پزشکي، آموزشي و انسان دوستانه آمريکا به هنگام نياز به مردم سوريه

جمعبندي و نتيجهگيري نهايي
آنچه در اين نوشتار آمد مروري بود بر کارنامه روابط ايران و سوريه به عنوان دو کشوري که سال هاست همديگر را به عنوان شريک خطاب ميکنند. در بخش اول که در مورد کشور سوريه بود نشان داده شد که سوريه کشوري است که همواره در معرض تغييرات خارج از ساختار قرار داشته و اين امر همچنان نيز ادامه دارد. همچنين بيان شد که سياست خارجي سوريه به علت در معرض خطر بودن، سياستي است مبتني بر يافتن هم پيمان براي دفع تهديدات امنيتي از جانب اسرائيل. درنتيجه سوريه همواره کشورهايي را که از در مخالفت با اسرائيل در ميآيند را اجر نهاده و راه نزديکي به آنها را ميپيمايد.
در بخش دوم ضمن بررسي مؤلفههايي که سبب نزديکي و برقراري اتحاد استراتژيک ميگردد، نشان داده شد که آنچه سبب نزديکي دو کشور ايران و سوريه گرديده نه ايدئولوژي مشابه، نه مرز مشترک بلکه دشمن مشترک است. در نتيجه ميتوان انتظار داشت با رفع تهديد امنيتي اين اتحاد رو به سردي بگرايد.
در بخش سوم به روابط ايران و سوريه از ابتدا تاکنون پرداخته شد که نگاهي به روابط سياسي و اقتصادي دو کشور حاکي از تراز مثبت تجاري ايران نسبت به سوريه و سرمايهگذاري خارجي کلان ايران در اين کشور است. اين روابط اگرچه داراي مزاياي اقتصادي بالايي براي کشورمان است اما مي بايست دقت لازم صورت پذيرد تا خطر اسرائيل به ابزاري براي چانه زني سوريه و بهره وري يکجانبه آن نگردد.
در فصل پاياني نشان داده شد که بررسي تحولات اخير در منطقه خاورميانه و کنار هم گذاشتن اخبار ما را به تلاش غرب براي جداسازي سوريه از غرب نايل ميسازد. بواقع غرب و در رأس آن ايالات متحده تلاش دارد تا با ايجاد برخي از محدويتها براي اسرائيل و همچنين گوش فرا دادن به سوريه و تأمين برخي خواسته هايش راه گرايش به سوريه را هموار سازد. راهي که سوريه نيز بي تمايل نيست در آن گام نهاده و در آن حرکت نمايد.
در پايان بايد به اين نکته اشاره داشت که مشکلات امنيتي سوريه با اسرائيل (مانند بلندي هاي جولان و يا دخالت در لبنان) موضوعي نيست که به راحتي قابل حل باشد و اين امر مستلزم يافتن راه حلهاي قابل پذيرش براي طرفين است. در نتيجه ميتوان انتظار داشت تا زماني که اين مشکلات پابرجا است، سوريه همچنان ميان ايران و غرب به گرفتن امتيازات اقتصادي و امنيتي تمايل داشته و منافع ملّياش را تأمين نمايد. همانگونه که طاهايي نيز تحليل نموده است «سوريه براي ايران سازنده اهداف بزرگ نيست، عرصه يا موضوع اهداف بزرگ است؛ عرصهاي براي تعامل، چالش و مبارزه. پس سوريه براي ايران هدف نيست عرصه است. به عبارت ديگر دمشق برخلاف حزب الله لبنان براي تهران، کمتر اهميت في نفسه و خودبخودي دارد و اهميتي بيشتر کارکردي و اجرايي دارد. منطق عمل دولت سوريه خطر اسرائيل است و منطق عمل تهران الزامات ناشي از انقلابي که جمهوري آن را و جهان سياسي جديد آن را خلق کرد».112 همچنين درخصوص تحولات داخلي اين کشور بنظر نميرسد ناآراميهاي سياسي بتواند مشابه مصر، يمن و تونس به تغيير سريع حکومت در اين کشورها بينجامد. دولت سوريه تلاش مينمايد تا با اعمال اصلاحات و دادن امتياز بيشتر به مخالفان جلوي فروپاشي دولت را بگيرد.

فهرست منابع

الف) فارسي
1 – امامي، محمدعلي (بیتا). سياست و حکومت در سوريه. تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
2 – «ارتقا سطح روابط ايران و سوريه در زمينه گردشگري و جذب سرمايه». خبرگزاري مهر. قابل دسترس در وب سايت:
(http://www.khodkar.ir/1239103/%D8%)
3 – «استقرار سپر دفاعي موشکي ايران و سوريه» (4/4/86). قابل دسترس در:
(http://www.asiran.com/view,php?id=20117)
4 – ثقفي عامري، ناصر، مخالفت آمريکا با ادامه حضور نظامي سوريه در لبنان. معاونت پژوهشهاي سياست خارجي / گروه مطالعات خاورميانه و خليج فارس.قابل دسترس در وب سايت:
(http://www.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&abtid=06&depid=4&semid=153)
5 – بيليس، جان و استيو، اسميت(1383). جهاني شدن سياست. روابط بينالملل در عصر نوين. تهران: ابرار معاصر تهران.
6 – حاجي يوسفي، امير(1382). ‌سياست خارجي ايران در قبال اسرائيل از ديد نظريه‌هاي روابط بين ‌الملل». فصلنامهي مطالعات خاورميانه،‌ سال 10 شماره 1.
7 – جعفري ولداني، اصغر (1374). تحولات مرزها و نقش ژئوپولتيک آن در خليج فارس. تهران: نشر قومس. صص94-93
8 – دوئرتي، جيمز و رابرت، فالتزگراف(1372). نظريه‌هاي متعارض در روابط بين الملل. ترجمهي عليرضا طيّب و وحيد بزرگي. تهران: قومس.
9 – کرمي، جهانگير(1383). «سياست خارجي از منظر تكوين گرايي اجتماعي». راهبرد.‌ شماره 31. بهار 1383
10 – قوام، عبدالعلي(1380). اصول سياست خارجي و سياست بينالملل. تهران: سمت. چاپ هفتم.
11 – مشيرزاده، حميرا (1384). تحول در نظريه‌هاي روابط بينالملل. ‌تهران:‌سمت.
12 – طاهايي، سيّد جواد (1384). دهمين کنگرهي ملّي حزب بعث و سمت و سوي تحولات در سوريه. معاونت پژوهشهاي سياست خارجي / گروه مطالعات خاورميانه و خليج فارس. قابل دسترس در وب سايت:
http://www.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&abtid=06&depid=44&semid=943
13 – مشيرزاده، حميرا (1383). «گفتگوي تمدنها از منظر سازهانگاري » مجلهي دانشكده حقوق و علوم سياسي،‌ شماره 63، ‌
14 – مورگنتا، هانس جي (1374). سياست ميان ملتها. ترجمهی حميرا مشيرزاده. تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت خارجه.
15 – محمدي، منوچهر (1387). بازتاب جهاني انقلاب اسلامي. تهران: دادگستر.
15- «72 درصد اسرائيلي‌ها: استفاده از سلاح هسته اي حق ماست»، سايت اينترنتي عصر ايران، (12/7/86)

ب) انگليسي

1. Ajj, Albert, “Iran, Syria Back Palestinian Militancy,” Associated Press, May 6, 2009,
2. Adler, Emanuel, “Seizing the Middle Ground: Constructivism in World Politics”, European Journal of International Relations, vol. 3(1997)
3. Amos, Deborah , Iran and Syria: An Alliance Shaped by Mutual Foes, August 22, 2007,(http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=12635901)
4. Baili Wish, Norman, “Foreign Policy Makers and Their National Role Conception”, International Studies Quarterly, Vol. 24, No4 (Dec., 1980),
5. Badran, Tony,” The Syria-Iran Alliance”, in Focus Spring 2009, Vol.3,N.1.P.1
6. Burchill and Linklater S., Theories of International Relations. (London:Macmillan,2001)
7. Brezinski, Zbigniew and Robert M.Gates, Iran : Time for a New Approach, Council on Foreign Relations, 2004.
8. Dan, Williams, “Israeli Spies Divided Over Syria’s Space overtures”,www. reuters com. (Dec.26, 2007)
9. Farrar-Wellman, Ariel.(2010). Syria – Iran Foreign Relations. Available in:
10. (http://www.irantracker.org/foreign-relations/syria-iran-foreign-relations)
11. Graeme, A. M. Davies,” Inside Out or Outside In: Domestic and International Factors Affecting Iranian Foreign Policy Towards the United States 1990–2004″, Foreign Policy Analysis (2008) 4
12. Gergon, Kenneth, social constructivism in context sage publication, (2001)
13. http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5hvx6eaUH8V6PSGHg7thCTFeRQLrwD9807U9O1 (May 8, 2009)
14. (http://www.mfa.gov.ir/cms/cms/damascus/fa/CulturalPart/Ravabet.html)
15. “Iran, Syria to Set Up Joint Bank,” Press TV, May 26, 2010
16. “Iran, Syria Stress Expansion Of Economic Cooperation,” Fars News Agency, April 30, 2010,(http://www.mfa.gov.ir /cms/cms/Damascus /fa/CulturalPart/Ravabet.html
17. “Iran Used German Ship to Send Arms to Syria,” Haaretz Israel News, October 13, 2009, http://www.haaretz.com/hasen/spages/1120516.html (October 16, 2009)
18. “Iran Trying Different Routes For Gas Exports To Europe,” Fars News Agency, July 13, 2010
19. “Iran Said To Continue Military Financial Aid To HAMAS,” Al-Sharq Al-Awsat, May 26, 2008
20. “Iran And Syria Sign Defense Agreement,” Agence France Presse, June 16, 2006
21. Jervis, Robert, Perception and Misperception in International Politics, (Princeton, New Jersey: Prinston University Press, 1976)
22. Jafarzadeh, Alireza, The Iran Threat: President Ahmadinejad and the Coming Nuclear Crisis, London:Palgrave Macmilan,2007,
23. Kubalkova, Vendulka, Foreign Policy, International Politics, and Constructivism in Vendulka Kubalkova, Foreign Poli

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان درآمد سرانه Next Entries پایان نامه با کلید واژگان پولشویی، تامین مالی، موسسات مالی