پایان نامه با کلید واژگان ورزشکاران، نام تجاری، هویت برند

دانلود پایان نامه ارشد

اطلاع رسانی نسبت به صفات و ویژگیهای محصول و احیاناً تمایز آن نسبت به سایر کالاهای رقیب، فعالیت های تبلیغاتی سازمان یافته در قالب یک کمپانی اجرا شود. به طور قطع باعث متقاعد شدن مصرف کننده و فروش محصول خواهد شد، اما امروز، روزی است که حتی یک دستگاه پیچیده فنی را به لحاظ رقابت فشرده بین عرضه کنندگان و تنوع محصولات بدون فعالیتهای ترغیب و اقناعی نمیتوان فروخت.
– فهمیده (1390) شکل گیری معیارهای اخلاقی در ذهن افراد متأثر از عوامل گوناگونی نظیر مذهب ، خانواده، شرایط محیطی، جایگاه اجتماعی، سن و جنس، نژاد و غیره است. تبلیغات دربرگیرنده مسائل اخلاقی متعددی است. مسائل برجسته میتوانند اغراق گویی، ذائقه و سلیقه ، قالبی بودن، تبلیغ برای کودکان ، تبلیغ محصولات بحث برانگیز وتبلیغ نیز آستانه حسی باشند. فقط به صرف این که این امر کاری غیر قانونی نبوده است، به معنای آن نیست که صحیح هم بوده باشد. علاوه بر این، مصرف کنندگان مورد نظر ممکن است بر اساس مسائل اخلاقی، محصولات یک تبلیغ کننده را در مقابل دیگری انتخاب کنند.
– غفاری آشتیانی و میر (1390) در پژوهشی با عنوان بررسي تأثير شخصيت برند بر پيامدهاي مرتبط با آن(اعتماد، وابستگي، تعهد) به این نتیجه رسیده اند شخصيت برند تأثير مثبت و معني داري با پيامد هاي مرتبط با آن (اعتماد، وابستگي و تعهد) دارد.
– رسولی ، ساعت چیان و الهی (1390) در پژوهش خود ابراز میدارند که در ارتباط با ابعاد صحه گذاری ورزشکار ، توان ستاره بودن بالاترین ارزش را از دیدگاه مشتریان به دست آورد و در ادامه شخصیت دوست داشتنی ورزشکار، منبع جذابیت، صداقت حرفه ای و تیپ شخصیتی ورزشکار قرار گرفتند. به طوری که در این پژوهش، در ارتباط با مهارت ورزشی، تلاش هنگام مسابقه، سخت کوشی، شجاعت، توان فنی، علاقه مندی و قدرت رهبری وی در هنگام مسابقه سؤال گردید. می توان عنوان کرد که استفاده از ورزشکاران معروف در تبلیغات کالاها و محصولات میتواند تأثیر زیادی در خرید مشتریان به جای گذارد و این روش برای شرکتهای تولیدی، بازرگانی و حتی خدماتی بسیار مفید خواهد بود
– امیرشاهی ، صدقیانی ،ربیعی و پارسا (1391) در پژوهشی با عنوان تأثیر راهبرد تعمیم نام و نشان تجاري بر نگرش مصرف کنندگان از محصولات جدید به این نتیجه رسیدند که نگرش نسبت به محصولات جدید فرضی زمانی مثبت تر است که: 1. کیفیت ادراك شده از محصول اصلی نام و نشان تجاری بالا باشد و 2. بین محصول اصلی و محصول جدید تناسب وجود داشته باشد . یافتههای این تحقیق همچنین نشان میدهند که بعضی از تداعیهای ذهنی در مورد نام و نشان های تجاری اصلی به محصولات جدید فرضی آنها منتقل میشوند.
– مهرآذین ، فروتن ، تقی پور و قبدیان (1391) در پژوهشی با عنوان ارزش نام ونشانهای تجاری و رابطه آن با شاخصهای عملکرد به این نتیجه رسیدند که ارزش نام ونشانهای تجاری و شاخصهای عملکرد بورس در بین سالهای 1380 تا 1389 حاکی از آن است که بین ارزش نام ونشانهای تجاری و تمامی شاخصهای عملکرد مورد آزمون، رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.
– علیپور و خطبه سرا (1391) در پژوهشی با عنوان ارزیابی ارزش ویژه نام و نشان تجاری وتأثیرآن بر وفاداری مشتریان به این نتیجه رسیدند که نام تجاری بطور مشخص بر رضایت مشتری تأثیر میگذارد. لذا چنانچه بتوانیم نام تجاری خوبی طراحی کنیم و به تعهداتی که در ضمن نام تجاری مدعی آنها میشویم پایبند باشیم و رضایت مشتریان را از عملکرد خوب جلب کنیم میتوانیم وفاداری آنها را نسبت به تولیدات خود تضمین کنیم که این امر یعنی رابطه طولانی مدت مشتریان با موسسه که باعث سودآوری طولانی مدت برای موسسه میگردد.
– ساجدی و نعمتی (1391) اخلاق حرفه اي تبليغات بازرگاني را ميتوان درون يك نظام فكري مورد بررسي قرار داد؛ در نتيجه بدون توجه به تفاوتهاي فرهنگي و مذهبي، نميتوان الزامات متداول در تبليغ بازرگاني را تعميم پذير دانست. در مقايسه فرهنگ غرب و اسلام، تبليغات بازرگاني در الگوي غربي ملازم با رذايلي چون «نگاه ابزاري به انسان»، «ناهنجاريهاي اخلاق» و «فريب و اسراف» است؛ ولي در الگوي اسلامي اصولي چون «كرامت انسان»، «هنجارهاي اخلاقي»، «آگاهي بخشي» و «اعتدال» مورد توجه قرار گرفته است. اخلاق حرفهاي عرصه «نام گذاري محصول تبليغي» را نيز تحت پوشش قرار داده و به كارگيري حيلــههاي نرمي چون «مبالغه آميزي»، «تشابه اسمي» و «استفاده از زبان بيگانه» را جزو نبايدهاي اخلاقي قلمداد ميكند. تبليغات بازرگاني و حريم خصوصي از ديگر مسائل اخلاقي تبليغات بازرگاني است؛ ميتوان گفت فراواني تبليغات بازرگاني و تبليغات نابجا و نابهنگام، از مصاديق نقض حريم خصوصي شهروندان تلقي ميشود.
– خطیبی (1392) در سیمناری تخصصی با عنوان «برند ملی،‌ هویت یک ملت» با تأکید بر این که “در تعیین برند ملی موضوعات بالقوه موجود در جامعه مطرح شده است”، به این نتیجه رسید که: بالفعل کردن شاخص‌های موجود در جامعه برای تعیین آنها به عنوان برند ملی اهمیت دارد .وی همچنین با تأکید بر اینکه “برند ملی هر کشور بر مبنای ارزش‌ها، آرمان‌ها و اندیشه‌های پویای یک کشور شکل می‌گیرد” بر این عقیده است که برند هر کشوری بازتاب ارزش‌ها، اصول و اندیشه‌های پویای یک کشور است. برند ملی مفهومی فراگیر و گسترده است که می‌تواند چتری برای همه برندها باشد و کلیه برندهای کشور را تحت پوشش خود قرار دهد. در نهایت او ابراز میدارد که برند ملی نشان‌دهنده هویت یک ملت از ابعاد گوناگون است و برند ملی نمونه عینی و مدرن قدرت مردم است و تلاش برای ساخت برند ملی به سه منظور ایجاد جایگاه ذهنی مناسب از یک ملت نزد سایر ملت جهان، تقویت صادرات، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی و جذب گردشگر انجام می‌شود.

2-34-2) پژوهشهای انجام شده در خارج کشور
– هوولند، جانیس و کلی76(1953) ، هوولند و ویس77(1951) به این نتیجه دست یافتند که اعتبار، قابلیت اطمینان و تخصص همگی روی تناسب و کارایی فرد معروف به عنوان حامی تأثیرگذار هستند .
– اوهانیان78(1990)در پژوهش خود عامل تأثیرگذار جذابیت را بر نظرات مصرف کنندگان درباره افراد معروف به عنوان حامیان برندها را شناسایی کرده اند.
– اروتان، بکر و تاگ (2001) با بررسی ابعاد صحه گذاری با تأثیر آن بر محصولات جذاب و غیر جذاب به این نتیجه رسیدند که در مورد کالاهای جذاب، صداقت حرفه ای و تجربه صحه گذار و برای کالاهای غیر جذاب، ویژگیهای شهرت، دوست داشتنی بودن و جذابیت صحه گذار بر مشتریان تأثیر میگذارد.
– جیمز79 (2002) صحه گذاری ورزشکاران در بعضی جوامع، رشد بسیاری داشته که از این طریق ورزشکاران مبالغ هنگفتی را بابت ترویج برند بدست می آورند. همچنین صحه گذاری ورزشکاران منجر میشود تا عمر معروفیت ورزشکاران جدا از دوران ورزش آنها، در سایر زمانها ماندگار باقی بماند.
– پیاسنتینی و میلر80 (2004) صحه گذاری ورزشکاران از موقعیت محصولات را به عنوان مهر تأیید زدن بر آن معرفی میکند .
– در پژوهشی چیا-چن یو (2005)81 در یافت به طور مؤثر برای رسیدن به جامعه جهانی، شرکتها با استفاده از فرصتهای بازاریابی ورزشی از جمله حمایت از رویدادهای ورزشی، حقوق نامگذاری ورزشگاه و صحه گذاری محصولات توسط ورزشکاران در بازاریابی را آغاز کرده اند. صحه گذاران ورزشکار به ویژه افراد محبوب تر به منظور افزایش آگاهی نام تجاری است. هدف اصلی از این مقاله در مورد روند فعلی صحه گذران ورزشکار در صنعت ورزش بین المللی و عوامل مختلف که ممکن است موفقیت صحه گذاران ورزشکار را تحت تأثیر قرار میدهد. یافته های این پژوهش موردی را نشان میدهد سازمان های ورزشی و حامیان مالی با استفاده از ورزشکاران نخبه برای رسیدن به طرفداران جهانی و مشتریان روند روبه رشد را دارد.
– چیاچن (2005) عوامل موثر بر صحه گذاری ورزشکاران از جمله دیوید بکهام نشان میدهد که، شهرت ورزشکاران به خلق تصویر مثبت از کالا در زندگی افراد کمک میکنند. همچنین لزوم توجه به تفاوت های فرهنگی کشورها در هنگام استفاده از ورزشکاران مشهور در سایر کشورها عامل مهمی میباشد .
– برانستین و ژانگ82 (2005) مشهوریت ورزشکاران را شامل انواع مختلفی که فردی را معروف، ستاره و مردمی میسازد، معرفی کردند. صحه گذار مشهور فردی است که از تشخیص عامه مردم لذت برده و از موقعیت خود به منظور تبلیغات کالای مشتریان بهره گیری میکند . از طرفی هم، قدرت ستاره بودن به عنوان یک عامل در جهت اثرگذاری مثبت از محصول و خرید محصولات ورزشی لقب دارد. با این حال، نتایج تحقیقات انجام شده متغیرهای متعددی را در راستای صحه گذاری ورزشکاران تعیین نموده اند. از جمله اینها میتوان به جذابیتهای بدنی و نمایشی، مهارتهای ورزشکار، صداقت و اعتماد حرفه ای ورزشکار، شخصیت دوست داشتنی، تصویر مردمی و اجتماعی (کاریزما) و تجانس محصول، ورزشکار اشاره نمود. برانستین و ژانگ (2005)، عنوان داشتند، هماهنگی بین این متغیرها با اینگونه تحقیقات مزایای وسیعی را به صحه گذاری ورزشکاران به همراه داشته است آن ها در مطالعه خود، تأثیر ابعاد توان صحه گذاری ورزشکار را بر مصرف ورزشی آزمون کردند و نتیجه گرفتند که از بین این ابعاد، صداقت حرفه ای، شخصیت دوست داشتنی، سبک شخصیت و منبع جذابیت بر مصرف ورزشی تاثیر مستقیم دارد و 30% از مصرف ورزشی مشتریان را میتوان توسط ابعاد صحه گذاری تبیین کرد.
– تامسون (2006) بعنوان اولین مقاله بازاریابی برای بررسی تجربی برندهای انسانی، دریافت که نیازهای افراد به خودمختاری، ارتباط و رقابت بر دلبستگی به برندهای مشهور تأثیر می گذارد.
– آرای و کو (2009) در پژوهش خود به ارائه مدل برند انسانی پرداخته است .در مدل MABI شامل سه بعد کلی (یعنی، تخصص ورزشکار، جذابیت ظاهری، و سبک زندگی قابل عرضه) است که با ده بعد فرعی (یعنی، تخصص ورزشکار، سبک رقابت، روحیه ورزشکاری، رقابت، جذابیت فیزیکی، سمبل، تناسب بدنی، داستان زندگی، مدل نقش، و نوع رابطه) تعریف میشوند
– گنس پارمنتیر و فیچر (2009) در مقاله دیگر دو فاکتور دخیل و متمایز در ظهور یک برند قدرتمند در ارزش برند انسانی را شناسایی میکند: ارزش حرفه ای و ارزش فرد مشهور. ارزش حرفه ای در میان مخاطبین در حوزه فعالیت به دست میآید. این ارزش تا حدی از طریق نشان دادن توانایی در انجام فعالیتهای تخصصی و ارزشمند در میدان بدست میآید. ارزش فرد مشهور در خارج از حوزه اصلی در میان مصرف کنندگان بدست میآید.
– آرای و کو (2009) در مدل مفهومی دیگر پیشنهادی برای یک مدل فرایند محور است که شامل آگاهی از برند، تصویر، مزیت، و ارزش برند میباشد. آگاهی از برند تحت تاثیر سه جنبه منحصر به فرد تحت عناوین هویت برند ورزشکار (برگرفته از عامل) ، تبلیغات دهان به دهان ،و محبوبیت (برگرفته از بازار) و تجربه قبلی طرفداران (برگرفته از تجربه) قرار دارد. ایجاد هویت برند برای چشم انداز استراتژیک یک برند انسانی اهمیت بسیاری دارد (آکر 1996). در این مدل هویت برند شامل مؤلفه برند ورزشکار، موقعیت برند ورزشکار، شخصیت ورزشکار و ویژگی عملکرد اوست. هویت برند برای جذب وفاداری طرفداران باید منسجم (کلر 1993) و اصیل (تامسون 2006) باشد. این عوامل شامل تعریف دهان به دهان، تبلیغات (بری 2000) و برجستگی در بازار (محبوبیت) میباشد. عوامل ناشی از تجربه همان تجربه گذشته طرفداران از ورزشکار است که شامل عملکرد تجربه تماشای زنده یا طرفداران تلویزیونی و دیگر منابعی است که طرفداران و ورزشکار میتوانند در آن با هم ارتباط برقرار کنند (مثلا، وبلاگ و بوردهای تبلیغاتی). بری (2000) بیان می کند که تجربه مستقیم خدمات یک مؤلفه مهم است. شناخت برند به قدرت گره یا رد برند در حافظه مرتبط است (آکر، 1996) که ما میتوان آن را به شکل توانایی مصرف کننده برای شناسایی برند تحت شرایط مختلف ارزیابی کنیم .
– ایلیسس و وبستر (2009) نتایج نشان داد که وابستگی می تواند دارای 4 جنبه باشد که شامل نگرانی از جدایی، اعتماد، تعلق و رضایتمندی باشند. همچنین محققین در این پژوهش به این نتیجه رسیدند که وابستگی مشتریان به افراد مشهور فاکتورهایی همچون سطح

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان ورزشکاران، جذابیت فیزیکی، سبک زندگی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان ورزشکاران، تربیت بدنی، نام تجاری