پایان نامه با کلید واژگان ورزشکاران، تربیت بدنی، نام تجاری

دانلود پایان نامه ارشد

هیجان یک شخص در مورد یک فرد مشهور، ارزیابی شناختی از شخصیت فرد مشهور، احساس نزدیکی مشتریان به فرد مشهورو احساس شادمانی که به مشتری در تقابل با فرد مشهور را شامل میشود. از این فاکتور ها می توان برای تخمین رفتار مشتریان استفاده نمود. همچنین آنها به این نتیجه دست یافتند که خود مختاری و تعهد به عنوان مؤلفههای وابستگی به افراد به عنوان برند شناخته نمیشوند. به بیان ساده تر، درجه ای که مشتریان در خود استقلال را احساس میکنند و درجه ای که به عنوان وقف مشتریان به یک برند مشهور در نظر گرفته میشود به عنوان عوامل وابستگی شناخته نمیشوند.
– رنتون83(2009) نتایج تحقیق نشان داد که تمامی اجزای مشهور بودن یک فرد باعث نمیشود تا فروش محصول تبلیغ شده به صورت مستقیم بالا رود. اجزای دیگری همچون ارزش اعتماد، جذابیت منابع و همین طور نوع شخصیت میتواند باعث فروش مستقیم یک محصول شود. نتایج در این تحقیق همچنین نشان داد که تمامی اجزای مشهور بودن یک فرد باعث نمیشود تا ارزش فرد صحه گذار بالا رود. هر تبلیغی باید مؤلفه های مختلفی داشته باشد که می تواند مورد توجه قرار گیرد از جمله میزان مهارت ورزشی فرد و میزان دوست داشتنی بودن شخصیت فرد باید مد نظر قرار گیرند.
– استیو دیکس 84(2009) جالب ترین یافته پژوهش این است که صحه گذاران نقش مدل ورزشی هستند که یک تأثیر مثبت بر رفتار نوجوان در تغییر محصول، رفتار شکایت ، رفتار مثبت تبلیغات کلامی و وفاداری به نام تجاری دارند .نشان میدهد که صحه گذاری ورزشکار مشهور در تصمیم گیریهای افراد جوان به تغییر علامتهای تجاری، تمایل خود را به بحث در مورد مارکهای به شیوه ای مثبت و تمایل به شکایت در مورد محصولات تأثیر دارند. جالب است توجه داشته باشید که اگر چه بوش، مارتین و بوش85 (2004) هیچ گونه تأثیری در رقابت ورزشکاران مشهور در تغییر محصول در نوجوانان و رفتار شکایت پیدا کنید، این مطالعه این فرضیه را تأیید میکند.
– رنتون (2009)، در پژوهش خود با به دست آوردن رابطه مثبت بین توان ستاره بودن ورزشکاران و قصد خرید مشتریان، به این نکته اشاره میکند که تمامی عوامل توان ستاره بودن ورزشکاران، بر قصد خرید مشتریان تأثیر گذار نیست .
– بایک ، کیم و هیونجای یو 86(2010) درپژوهشی با عنوان تأثیر اعتبار و وجهه نام تجاری کالا را روی تمایل خریدآن به این نتیجه رسیدند که هم اعتبار و هم وجهه نام تجاری کالا به طور مثبت بر تمایل خرید نام تجاری از طریق کیفیت درک شده، صرفه جویی هزینه اطلاعات و خطر درک شده در دسته بندی های مختلف که ماهیت خود بیانگری کم یا زیاد محصول را نشان میدهند، تاثیر میگذارند. چندین مفهوم راجع به پیامهای تبلیغاتی و استراتژیهای موقعیت یابی نام تجاری کالا مورد بحث قرار گرفته اند
– کمال قصه87(2010) به این نتیجه رسید که برای بالابردن تصویر برند، خرده فروشان باید بر عواملی همچون بسته بندی محصولات، قیمت، کیفیت و کشور تولید کننده استوار باشند. همچنین محققان به این نتیجه رسیدند که در تصمیم گیری بر استراتژی های بازاریابی، تولید کنندهها و خرده فروشان باید تفاوتهای نژادی را برای بازار های هدف خود مدنظر قرار دهند. در نهایت میتوان گفت که توجه به الگوهای ارزیابی و تفاوت های نژادی تأثیر بالایی بر افزایش فروش فروشگاهها دارند
– انجمن مدیریت ورزشی آمریکا88 (2010) بر این عقیده است که غیر اخلاقی بودن استفاده از انسان نباید مانع درآمد زایی شرکت ها و موسسات تولید کننده محصولات شود. آنها بر این عقیده اند که صحه گذاران باید یک سری اصول اخلاقی را در صحه گذاری خود رعایت نمایند.
– شین اندرسون 89(2011) در این تحقیق که در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد شکل گرفت محقق به این نتیجه رسید که ارتباط مثبتی میان وابستگی به برند و تمایل به آن در شماری از گزارشات مورد بررسی قرار گرفته است. به علاوه، آنان به این نتیجه رسیدند که وابستگی به برند بر تمایل به برند تأثیر می گذارد. همچنین باید گفت که و تمایل به برند بسته به سطح آگاهی افراد متغیر است. یافته اصلی این تحقیق این است که وابستگی به برند بر تمایل آگاهانه به برند تأثیر میگذارد.
– آرای و کو و همکاران(2012) به این نتیجه رسید که درک تصویر برند در فرهنگهای مختلف متفاوت میباشد. همچنین نتایج تحقیق الگوهای جالب توجهی را در مورد مؤلفههای مورد توجه برند انسانی سه کشور نشان داد. از این رو مشخص شدکه برخی فرهنگها همچون ژاپنی ها به افراد به عنوان برندها ارزش قائل میشوند. برای ژاپنیها و در بازار جهانی برند ژاپن، داستانسرایی به عنوان مؤلفه اصلی برند انسانی به شمار میرود ، در صورتی که به اعتقاد مردم کره جنوبی رقابت و سمبل بودن به عنوان مؤلفه ها شناخته میشوند. و بالاخره اینکه به اعتقاد آمریکاییها ارزش یک ورزشکار نخبه به عنوان برند بر اساس جذابیت و تناسب اندام شکل میگیرد.
– چیو و ریفن 90(2012) مطالعه ارائه شده در اینجا به معرفی بُعد جدیدی برای درک اثرات صحه گذاری افراد مشهور، تجانس بین ادراک مصرف کننده از ویژگیهای شخصیتهای مشهور با مفهوم خود پنداره مصرف کننده است .مفهوم خود پنداره مصرف کنندگان تأثیر مهمی در تصمیم گیریهای خرید دارد و تبلیغات به عنوان ابزار مؤثر در ایجاد تصاویر محصول در ارتباط با چنین مفهوم خود پنداره مشاهده میشود. علی رغم مقدار قابل توجهی از هزینه برای تضمین صحه گذار افراد مشهور، این استراتژی تبلیغاتی در ترویج افراد مشهور و فروش محصولات نیز به دلیل ستاره شدن قابل مشاهده است. افراد مشهور برجسته در تبلیغات می-تواند به راحتی به رسمیت شناخته شده و توجه مصرف کنندگان را جلب کند. همچنین نشان میدهد که استفاده از یک چهره مشهور به عنوان یک صحه گذار بیشتر متقاعد کننده است زمانی که مصرف کنندگان درک مناسب بین افراد مشهور و محصول دارند.
– چنگ و همکاران 91(2013) نتایج تحقیق نشان داد که صحه گذاری فرد مشهور میتواند به طور مستقیم و دقیق بر نگرش مثبت مشتریان نسبت به یک برند خاص اثر گذار باشد.
– امال اواد 92(2014) در مقاله خود که در ارتباط با اخلاق در صحه گذاری در ارتباط با تمامی افراد مشهور اعم از ورزشی و غیر ورزشی صورت داد این مسئله را ابراز کرد که صحه گذاری افراد مشهور بر یک کالا یا خدمت باید برای درآمد زایی در دستور کار سازمانها و شرکتهای تولید کننده قرار گیرد اما صحه گذار باید تعهد به شرکت مورد قرار داد و حصول اطمینان از مورد اطمینان بودن محصول موردنظر را از نظر اخلاقی در دستور کار خود قرار دهد
به صورت کلی می توان گفت اینگونه به نظر می رسد که محققان و اندیشمندان حیطه های مربوط به برند بر تأثیر افراد مشهور و صحه گذاران در افزایش فروش تأکید داشته اند و در پژوهشهای خود در مورد ویژگیهای افراد مشهور به تخصص بالا و ظاهری مناسب و کارهای بیرون از فعالیت ورزشی دست یافته اند.

3-1) مقدمه
در اين فصل ابتدا روش پژوهش توضيح داده شده است. سپس تعداد جامعه و نمونه آماری، روش نمونه گیری، روش و ابزار گردآوري اطلاعات، روایی و پایایی پرسشنامه، روش هاي آماري و قلمرو مکانی و زمانی توضيح داده شده است.

3-2) روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع توصيفي است و از نظر مسیر اجرا از دو نوع روش پيماشي و دلفی استفاده شده است. در روش پیمایشی برای جمع کردن دادهها به شکل ميداني عمل شده است.

3-3) جامعه آماری
جامعه مورد نظر پژوهش شامل سه گروه به شرح زیر بودند:
1. اساتید و متخصصین رشته تربیت بدنی دانشگاههای دولتی شهر تهران که با توجه به اطلاعات اخذ شده از این دانشگاهها، حدود 100 نفر بودند .
2. مربیان رشتههای ورزشی تحت نظر دانشگاههای شهر تهران که با توجه به اطلاعات اخذ شده از ادارات تربیت بدنی این دانشگاهها حدود 400 نفر بودند.
3. دانشجویان ورزشکار رشته تربیت بدنی دانشگاههای شهر تهران که با توجه به اطلاعات اخذ شده از ادارات تربیت بدنی این دانشگاهها بیش از 2000 دانشجوی دختر و پسر بودند.
3-4) نمونه آماری و روش نمونه گیری
با توجه به محدود بودن جامعه متخصصان، حجم جامعه به صورت کل شمار (N=n) مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت از 100 پرسشنامه، اطلاعات موجود در 91 پرسشنامه قابلیت استفاده در پژوهش را داشت. حجم جامعه مربیان با استفاده از جدول نمونه گیری مورگان 196 نفر تعیین شد و روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری خوشه ای و انتخاب تصادفی صورت گرفت و در نهایت تعداد 185 پرسشنامه عودت داده شد. حجم جامعه نمونه دانشجویان ورزشکار با استفاده از جدول مورگان 322 نفر تعیین شد و نمونه گیری این گروه نیز به صورت خوشهای طبقهای و انتخاب در دسترس ورزشکاران صورت گرفت.

3-5) ابزار اندازه گیری
در این پژوهش به منظور بررسی جایگاه برند انسانی و ویژگیهای آن از دو پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. پرسشنامه اول به بررسی ویژگیهای دموگرافیک و جایگاه برند از دو بعد اخلاقی و اهمیت پرداخته است و جمعاً از 9 سؤال اصلی و 10 سؤال جمعیت شناختی تشکیل شده بود و پرسشنامه دوم ویژگیهای برند انسانی با 52 عبارت با استفاده از روش دلفی و اقتباس از مدل MABI ارائه شده توسط آرای و کو در سال 2009 تهیه شد که روند تهیه این پرسشنامه به اختصار در ادامه آمده است. روایی محتوایی ابزار پژوهش توسط تعداد 10 نفر از متخصصین مدیریت ورزشی مورد تأیید قرار گرفت و در نهایت روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی پرسشنامه صورت گرفت.

3-6) استفاده از روش دلفی در تهیه پرسشنامه ویژگیهای برند انسانی
برای تهیه پرسشنامه تحقیق از 21 نفر از ورزشکاران ملی پوش ، مربیان و اساتید رشته تربیت بدنی برای شرکت در روندهای متعدد روش دلفی دعوت به همکاری شد. این روش پژوهش در سه راند صورت گرفت که در زیر به توضیح هر راند و نتایج آن پرداخته می شود:

راند اول:
با استفاده از مدل آرای و کو، ویژگیهای برند انسانی که در این مدل معرفی شده را در جداولی ثبت نموده و سپس با درج این مطلب که ویژگیهای ثبت شده در این جدول مربوط به مدل فوق بوده و در خصوص ورزشکاران خارجی ارائه شده، از پاسخگویان خواسته شد که اولاً ویژگیهای ورزشکاران ایرانی را که میتوانند به عنوان برند مطرح شوند ذکر نموده و ثانیاً چنانچه هریک از ویژگیهای ذکر شده در مدل را مناسب با شرایط کشورمان نمیدانند، حذف یا تغییر دهند.
در این راند تمام پنلیست93¬های دعوت شده شرکت داشتند و در پایان این راند، تعداد زیادی ویژگی به لیست ویژگیها اضافه و برخی از ویژگیهای درج شده در مدل حذف و تغییر کرد و در نهایت ویژگیهای ذکر شده توسط پنلیست¬ها به دست آمد که در پیوست شماره 1.آمده است.

راند دوم:
در این راند، جداول ویژگیها طبقه بندی گردید و در هر طبقه ویژگیهای ذکر شده توسط پنلیستها در راند اول، اضافه گردید و جداول تهیه شده در اختیار پنلیستها قرار گرفت و از آنها خواسته شد تا چنانچه با طبقه بندی ویژگیها موافقند یا نظری برای جرح و تعدیل دارند، ذکر کنند. در این راند 15 نفر شرکت کردند و نتیجه نتایج نظرات آنها به طبقه بندی درج شده در پیوست شماره 2 منتج گردید.

راند سوم :
در این راند جدول طبقه بندی نهایی در اختیار پنلیستها قرار گرفت تا نظر خود را در مورد طبقه بندی نهایی ارائه کنند. در این مرحله 11 نفر شرکت داشتند که همگی طبقه بندی را تأیید نموده و نظر جدیدی در خصوص اصلاحات ارائه نشد و به این ترتیب جدول تهیه شده در راند دوم به عنوان ویژگیهای مورد تأیید پنلیستها تعیین گردید.(پیوست شماره 3 )
روایی و پایایی پرسشنامه دوم در روش دلفی توسط پنلیستها با هر بار تغییرات و اصلاحات جاصل شد؛ اما از آنجا که قرار بود این پرسشنامه به عنوان بخش دوم ابزار اندازه گیری پژوهش در اختیار جامعه مورد نظر پژوهش قرار گیرد، پایایی آن به همراه پرسشنامه اول با اجرای آزمایشی آن بر 30 نفر از افراد جامعه پژوهش صورت گرفت و در نهایت پایایی ابزار با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ در جایگاه اخلاقی برند انسانی 0.756 و در اهداف استفاده از برند انسانی 0.787 و در ویژگیها عملکرد ورزشکار

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان ورزشکاران، نام تجاری، هویت برند Next Entries پایان نامه با کلید واژگان سبک زندگی، انحراف معیار، جذابیت فیزیکی