پایان نامه با کلید واژگان واگذاری شرکت ها، شرکت های سهامی، خصوصی سازی

دانلود پایان نامه ارشد

نشود و يا ارزش خالص دارايی های شركت منفي باشد و يا به هر دليل موجه دیگر انحلال آن مناسب تشخيص داده شود، هيأت واگذاری به انحلال شركت رای دهد!
بند دوم: شیوه های واگذاری شرکت های دولتی در جریان خصوصی سازی
بعد از آماده سازی شرکت ها و بنگاه های دولتی مورد واگذاری و انطباق ساختار آنها با مقررات اصلاحی قانون تجارت، واگذاری این شرکت ها که از طریق واگذاری سهام آنها صورت خواهد پذیرفت به ترتیبی در دستور کار قرار می گیرد که در ذیل به آن خواهیم پرداخت.
الف: عرضه سهام از طریق بورس
بطوریکه بیان شد انطباق ساختار بنگاه اقتصادی دولتی مورد واگذاری با ساختار شرکت های سهامی موضوع لایحه اصلاحی قانون تجارت موجب تقسیم سرمایه این شرکت ها به سهام می شد. بر همین اساس به موجب ماده 20 مقررات این قانون، اولین روش واگذاری شرکت های دولتی از طریق عرضه سهام آنها در بازارهای بورس داخلی يا خارجی باید صورت بپذیرد.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان خصوصی سازی، برنامه چهارم توسعه، برنامه سوم توسعه، فعالیت های اقتصادی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی توزیع فراوانی، قاچاق کالا، ضریب همبستگی، شایسته سالاری