پایان نامه با کلید واژگان واهداف، وانتخاب، و…، برهوای

دانلود پایان نامه ارشد

می آید و راه چاره دارد سرعت به خرج مده.
کارخشم آلود
جلوگیری از
هوای نفس
ارزیابی راه حل ها وانتخاب
یک راه حل
202-مگومن مأمورم و براوضاع مسلّطم، امر می کنم وباید اطاعت شود که…
امرمی کنم
تقوا
معیارها واهداف تصمیم
گیری
212-آن گاه که در اثر موقعیت وقدرتی که در اختیار داری، کبر وعجب وخودپسندی در توپدیدآیاد، به عظمت ملک خداوند که مافوق توست. .. نظر افکن.
یادخدا و پرهیز از غرور
تقوا
معیارها واهداف تصمیم
گیری
223-از همتایی در علوّ و بزرگی با خداوند برحذر باش! و از تشبّه به او در جبروتش خود را برکنار دار!…
پرهیزازغرور
تقوا
معیارها واهداف تصمیم
گیری
233-نسبت به خداوند و نسبت به مردم از جانب خود واز جانب افراد خاص خاندانت و. .. انصاف به خرج ده!
انصاف
عدالت
معیارها واهداف تصمیم
گیری
243-وکسی که به بندگان خدا ستم کند، خداوند پیش از بندگانش دشمن او خواهد بود.
دوری از ستم
عدالت
معیارها واهداف تصمیم
گیری
254-باید محبوبترین کارها نزد تو اموری باشند که با حق وعدالت موافتر و… است.
حق وعدالت
عدالت
معیارها واهداف تصمیم
گیری
264-باید محبوب ترین کارها تر وتواموری باشندکه… با رضایت عامّه مردم هماهنگ تراست.
رضایت عامّه
رضایت عامّه
معیارها واهداف
تصمیم گیری
274-ولی پایه دین و… عموم ملّت هستند! بنابراین باید گوش تو به آن ها ومیلت با آنان باشد.
عموم ملّت
رضایت عامّه
معیارها واهداف تصمیم
گیری
285-باید آنها که نسبت به مردم عیب جوترند از تو دورتر و نزدتو مبغوض تر باشند، زیرا…
دوری از عیب جویان
مخفی کردن
عیوب پنهانی
مردم(تقوا)
معیارها واهداف تصمیم
گیری
295-درصدد مباش که عیب پنهانی آن ها را بدست آری، بلکه وظیفۀ توآن است که آن چه برایت ظاهر گشته اصلاح کنی و…
عیوب پنهانی
مخفی کردن
عیوب پنهانی
مردم(تقوا)
معیارها و اهداف تصمیم
گیری
305-با برخورد خوب عقدۀ آن ها را کینه دارند بگشا واسباب هر دشمنی وعداوت را از خود قطع کن!
قطع اسباب کینه و دشمنی
تدبیر
ودوراندیشی
ارزیابی راه حل ها
وانتخاب یک راه حل
315-واز آن چه برایت روشن نیست تغافل نما!
تغافل
تغافل در
موارد مبهم
ارزیابی راه حل ها
وانتخاب یک راه حل
325-به تصدیق سخن چینان تعجیل مکن!
عدم تصدیق سخن چینان
تدبیر و
دوراندیشی
ارزیابی راه حل ها وانتخاب
یک راه حل
336-بخیل را در مشورت خود دخالت مده!
عدم مشورت با بخیل
مشورت
ارزیابی راه حل ها وانتخاب
یک راه حل
346-ونیز با افراد ترسو مشورت نکن!
عدم مشورت با ترسو
مشورت
ارزیابی راه حل ها وانتخاب
یک راه حل
356-هم چنین حریص را به مشورت مگیر!
عدم مشورت با حریص
مشورت
ارزیابی راه حل ها وانتخاب
یک راه حل
366-کسی که با آن گناهکاران در کارها شرکت داشته نباید جزء صاحبان سرّ تو باشد،…
صاحبان سرّ
مشورت
ارزیابی راه حل ها وانتخاب
یک راه حل
376-از کسانی که از نظر فکرونفوذ اجتماعی کمتر از آن ها نیستند و… بنابراین آن ها را از خواصّ و دوستان خود وراز داران خویش قرار ده!
رازداران
مشورت
ارزیابی راه حل ها وانتخاب
یک راه حل
386-سپس از میان اینان افرادی که در گفتن حق از همه صریح تر و… مقدم دار، خواه موافق میل تو باشند یا نه،…
درگفتن حق حریص تر
مشورت
ارزیابی راه حل ها وانتخاب
یک راه حل
397-به اهل ورع وصدق و راستی بپیوند.
پیوند با اهل ورع
مشورت
ارزیابی راه حل ها وانتخاب
یک راه حل
407-وآنان را طوری تربیت کن که ستایش بی حدّ از تو نکنندو…
پرهیز از تمجید وستایش
تقوا
معیارها واهداف تصمیمات
417-هرگز نباید افراد نیکوکار و بدکار در نظرت مساوی باشند زیرا… هر کدام از این ها را مطابق کارش پاداش ده.
پرهیزاز نگاه مساوی
عدالت
معیارها واهداف تصمیمات
427-بدان که هیچ وسیله ای برای جلب اعتماد والی به وفاداری رعیت بهتر از احسان به آن ها وتخفیف هزینه ها برآنان… نیست
جلب اعتماد والی
محبت
معیارها واهداف تصمیمات
437-سزاواراست به آنها که بیشتر مورد احسان تو قرار گرفته و در آزمون ها سرافرار شده اند خوشبین تر باشی وبه عکس…
سرافرازی در آزمون ها
تجربه وسابقه
ارزیابی راه حل ها وانتخاب
یک راه حل
447-هرگز سنّت پسندیده ای را که پیشوایان این امّت به آن عمل کرده اندو… نقض مکن،
عدم نقض سنّت
حفظ فرهنگ
معیارها واهداف تصمیم گیری
457-ونیز سنّت و روشی که به این سنّت های گذشته زیان وارد می سازد احداث منما که…
سنّت های گذشته
حفظ فرهنگ
معیارها واهداف تصمیم گیری
467-با دانشمندان زیاد به گفتگو بنشین وبا حکما واندیشمندان نیز بسیار به بحث بپرداز،…
گفتگو با دانشمندان
مشورت
ارزیابی راه حل ها وانتخاب یک راه حل
478-ای مالک بدان! مردم از گروههای مختلف تشکیل یافته اند که هر کدام از این گروه ها جز بوسیلۀ دیگری اصلاح وتکمیل نمی شوندو…
گروه های مختلف
توجه به همۀ
اجزاء جامعه
شناخت مسأله
488-سپس قشر پایین جامعه، نیازمندان واز کارافتادگان هستند که باید به آنها مساعدت وکمک نمود…
قشر پایین جامعه
محبت
معیارها واهداف تصمیم
گیری
498-ونیز هریک از نیازمندان به مقدار اصلاح کارشان بروالی حق دارند وهرگز والی…
ادای حق
عدالت
معیارها واهداف تصمیم
گیری
1-508-فرماندۀ سپاهت را کسی قرار ده که در پیش تونسبت به خدا و پیامبر وامام تو خیرخواه تر از همه وپاک دل تر وعاقل تر باشد.
خیرخواه تر وپاکدلتر
تقوا وعدالت
معیارها واهداف تصمیم
گیری
1-518-آن گاه از آنان آن گونه تفقّد کن که پدرومادر از فرزندشان تفقّد ودلجویی می کنند
تفقّد ودلجویی
محبّت
معیارها واهداف تصمیم
گیری
1-528-ونیز نباید لطف و محبّتی که بوسیله آن آنها را نیرو می بخشی و در نظر تو بزرگ آید.
بزرگ آید
دوری از منّت
گذاری
بعداز اجرای تصمیم
1-538-ونیز نباید لطف و محبّتی که بابررسی وضع آن ها می نمایی هر چند اندک باشد، خرد وحقیر بشماری، زیرا…
فردوحقیر
عدم تصغیر
امور
بعداز اجرای تصمیم
1-548-هرگز از بررسی جزئیات امور آن ها به خاطر انجام کارهای بزرگ ایشان چشم مپوش!
بررسی جزئیات امور
توجه با امور
جزئی اثربخش
ارزیابی راه حلهاو انتخاب
یک راه حل
1-558-برگزیده ترین فرماندهان لشکر تو باید کسانی باشند که در کمک به سپاهیان بیش از همه مواسات کنندو…
مواسات کنند
عدالت وتقوا
معیارها واهداف
1-568- محبّت و مهربانی تو نسبت به آنان قلب هایشان را به تو متوجه می سازد…
محبت ومهربانی
محبّت
معیارها واهداف
1-578-بدان برترین چیزی که موجب روشنایی چشم زمامداران می شود، برقراری عدالت در همۀ بلاد وآشکار شدن علاقه رعایا نسبت به آنهاست
برقراری عدالت
عدالت
معیارها واهداف
1-588-مشکلاتی که در احکام برایت پیش می آید واموری که برتو مشتبه می شود به خدا و پیامبرش ارجاع ده…
ارجاع به خداو
پیامبر
پیروی از قرآن
وسنت
ارزیابی راه حل ها وانتخاب
یک راه حل
2-598-سپس از میان مردم، برترین فرد، در نزد خود را برای قضاوت برگزین.
برترین فرد
بهترین گزینه
ارزیابی راه حل ها وانتخاب
یک راه حل
2-608-از کسانی که مراجعه ی فراوان، آن ها را در تنگنا قرار ندهد.
مراجعۀ فراوان
شرح صدر
شناخت مسأله
2-618-و برخورد مخالفان را با یکدیگر او را به خشم و کج خلقی واندارد.
خشم وکج خلقی
شرح صدر
شناخت مسأله
2-628-در اشتباهاتش پافشاری نکند
پافشاری
غلبه برهوای
نفس( دام
تعهدات
پیشین)

ارزیابی راه حل ها وانتخاب
یک راه حل
2-638-وبازگشت به حق، هنگامیکه برای آنها روشن شد، برآنها سخت نباشد.
بازگشت به حق
دوری از تعصّب
بعداز اجرای تصمیم
2-648-طمع را از دل بیرون کرده،
طمع
غلبه برهوای
نقس
ارزیابی راه حل ها وانتخاب
یک راه حل
2-658-… و در فهم مطالب به اندک تحقیق بدون بررسی لازم اکتفا نکند.
فهم مطالب
جست و جو
وبررسی
شناخت مسأله
2-668- از کسانی که در شبهات از همه محتاط تر و در یافتن وتمسّک به حجّت و دلیل از همه مصرتر باشد.
محتاط تر
تمسّک به
حجت ودلیل
مرحله شناخت مسأله
2-678- با مراجعه مکرّر شکایت کنندگان کمتر خسته شودو…
مراجعه مکرّر
شرح صدر
مرحله شناخت مسأله
2-688- ودر کشف امور شکیباتر و…
شکیباتر
شرح صدر
مرحله شناخت مسأله
2-698-وبه هنگام آشکار شدن حق در فصل خصومت از همه قاطع تر باشد.
قاطع تر
صلابت
واستواری در
امور
مرحله اجرای تصمیمات
2-708- از کسانی که ستایش فراوان،آن ها را فریب ندهد…
ستایش فراوان
غلبه برهوای نفس
ارزیابی راه حل ها وانتخاب
یک راه حل
2-718-وتمجیدهای بسیار، آنان را متمایل به جانب مدح کننده نسازد؛
تمجیدهای بسیار
دام ظاهر نگری
ارزیابی راه حل ها وانتخاب
یک راه حل
2-728-آن گاه با جدیّت هر چه بیشتر قضاوت های قاضی خویش را بررسی کن و…
بررسی کن
کنترل وبررسی
اجرای تصمیمات
2-738-و در بذل و بخشش به او سفرۀ سخاوتت را بگستر، آن چنان که نیازمندیش از بین برود و…
بذل وبخشش
رفاه
معیارها واهداف تصمیمات
2-748-سپس در کارهای کارمندانت بنگر! وآن ها را با آزمایش وامتحان به کار وادار!
آزمایش وامتحان
کنترل وبررسی
اجرای تصمیمات
2-758-واز روی میل واستبداد آن ها را به کاری واندار،…
میل واستبداد
پرهیز از خود
رأیی و
استبداد(غلبه
برهوای نفس)
ارزیابی راه حل ها وانتخاب
یک راه حل
2-768-واز میان آن ها افرادی که با تجربه تر وپاک تر و پیشگام تر در اسلامند برگزین
باتجربه وپاک تر
سابقه وتجربه
ارزیابی راه حل ها وانتخاب
یک راه حل
2-778- سپس حقوق کافی به آن ها بده…
حقوق کافی
رفاه
معیارها واهداف تصمیمات
3-8 78-سپس با فرستادن مأموران مخفی، راستگو و باوفا، کارهای آنان را زیر نظر بگیر!
زیر نظر گرفتن
کنترل ونظارت
اجرای تصمیمات
3-8 79-اگریکی از آنها دست به خیانت زد وماموران سرّی تو متفّقاً چنین گزارشی را دادند، به همین مقدار از شهادت قناعت کن و…
مأموران سرّی
جمع آوری
اطلاعات از
چندمجرا
شناخت مسأله
4-8 80-خراج ومالیات را دقیقاً زیر نظر بگیر! به گونه ای که صلاح مالیات دهندگان باشد…
صلاح مالیات دهندگان
رفاه امت
معیارها واهداف تصمیمات
4-8 81-باید کوشش تو در آبادی زمین بیش از کوشش در جمع آوری خراج

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان مدیریت ارتباطات، مدیریت ارتباط، انتقال اطلاعات، جمع آوری اطلاعات Next Entries پایان نامه با کلید واژگان مدیریت منابع انسانی، مدیریت ارتباطات، مدیریت ارتباط، منابع انسانی