پایان نامه با کلید واژگان هیات مدیره، مجمع عمومی، سینمای ایران، مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

ه مصوب مجمع عمومی) به حالت تعلیق درآورده و گزارش آن را همراه با گزارش بازرس برای اخذ تصمیم به مجمع عمومی ارائه کند.
16 – ایجاد تمهیدات لازم برای رعایت حقوق متقابل مادی و معنوی اعضای تشکل های صنفی مختلف بخش های تولید، توزیع و نمایش به ویژه تنظیم و ارائه قراردادهای الگو.
17- فراهم آوردن ساز و کار لازم برای حصول اطمینان از صحت انتخابات و عملکرد تشکل های صنفی عضو بر اساس اساسنامه و آئین نامه های تشکل صنفی مربوطه.
18- تشکیل کمیته های تخصصی برای تسهیل اجرای مصوبات و تحقق مفاد اساسنامه و آئین نامه های مصوب خانه سینما.
19- اعضاء هیات مدیره حق واگذاری وظایف خود را در حوزه سیاست گذاری و تصویب پروژه ها و
طرح ها ندارند.
ماده 35 : با تغییر هیات مدیره خانه سینما به موجب مفاد این اساسنامه، هیات مدیره پیشین موظف است بلافاصله کلیه اسناد، مدارک، وجوه و اوراق بهادار را طی صورت جلسه یی به هیات مدیره جدید تحویل دهد.
ماده 36 : وظایف و اختیارات رییس هیات مدیره عبارت است از: 1- دعوت اعضا به حضور در جلسات هیات مدیره و اعلام آن به بازرس. 2- تشکیل و اداره جلسات هیات مدیره. 3- امضا و ابلاغ مکاتبات و مصوبات هیات مدیره. 4- پی گیری و نظارت بر اجرای مصوبات و گزارش آن به هیات مدیره. 5- دعوت به تشکیل و ریاست جلسات ” شورای صیانت”. -6 ترتیب ارجاع دعاوی مرتبط با مراجع داوری خانه سینما، به هیات داوری خانه سینما برای رسیدگی و صدور حکم مقتضی.7- شرکت در جلسات و نشستهای مرتبط با سینما به نمایندگی از سوی هیات مدیره به منظور تحقق اهداف خانه سینما و ارائه گزارش آن به هیات مدیره. 8- عقد قرارداد استخدام مدیرعامل.
فصل ششم: مدیرعامل
ماده37: مدیرعامل خانه سینما به عنوان بالاترین مقام اجرایی، توسط هیات مدیره انتخاب و استخدام می شود.
تبصره 1- مدیرعامل نمی تواند از میان اعضای هیات مدیره انتخاب شود. تبصره 2 – ماموریت مدیرعامل با انقضای دوره هیات مدیره وقت به پایان می رسد. تبصره 3 – تجدید استخدام مدیر عامل حداکثر برای دو دوره متوالی بلامانع است.
ماده 38 مشخصات مدیرعامل:
1 – التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی 2- نداشتن سابقه کیفری مؤثر در چارچوب مقررات قانون مجازات اسلامی به تایید مراجع ذیصلاح 3- نداشتن حکم اجرا نشده محکومیت قطعی صادره از هیات داوری خانه سینما 4- نداشتن شغل دولتی یا غیر دولتی در زمان فعالیت اجرایی مدیریت در خانه سینما.
ماده 39 : وظایف و اختیارات مدیرعامل:
مدیرعامل صرفا یک مدیر اجرایی است. 2- انجام امور اجرایی اعم از اداری، فرهنگی و مالی خانه سینما در چارچوب مصوبات هیات مدیره و امضای قراردادهای استخدامی کارکنان مورد نیاز خانه سینما که به تصویب هیات مدیره رسیده باشد.
تبصره:
1- مصاحبه ها، اظهار نظرها و صدور بیانیه ها نیز مشمول مصوبه هیات مدیره است.
2- ارائه طرح ها و برنامه ها و نظام نامه های اجرایی منطبق با اهداف تشکل های صنفی برای تصویب هیات مدیره.
3- نصب و عزل مدیران بخش های اجرایی خانه سینما با مجوز و تائید هیات مدیره خانه سینما.
4- امضای قراردادها با اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب مصوبات هیات مدیره.
5- امضای هرگونه اوراق و اسناد تعهدآور با رعایت بند 11 ماده 34 که به تایید هیئت مدیره خانه سینما رسیده باشد.
6 – تهیه و ارائه گزارش ماهانه پیشرفت امور اجرایی و تراز مالی در پایان هر دوره مالی به هیات مدیره.
7 – نمایندگی خانه سینما و تشکل های صنفی عضو در مراجع قضایی و استخدام وکیل دادگستری با تایید وانتخاب هیات مدیره خانه سینما جهت طرح و اقامه دعوی حقوقی و شکایت کیفری علیه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع و پاسخگویی به دعاوی و شکایات مطروحه علیه خانه سینما.
8- در صورت لزوم مدیرعامل می تواند با تصویب هیات مدیره بخشی از اختیاراتش را به مدیران اجرایی که مورد تایید هیات مدیره باشند، تفویض کند.
ماده40 – در صورت انقضای مدت مسوولیت مدیر عامل، تداوم فعالیت وی حداکثر به مدت چهل و پنج روز با نظر موافق هیات مدیره، تا تعیین مدیرعامل جدید بلامانع است.
فصل هفتم: بازرس
ماده 41- مجمع عمومی خانه سینما از میان بازرسان صنوف حاضر در مجمع عمومی  یک نفر را به عنوان بازرس و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب می کند.تبصره- انتخاب مجدد بازرس بلامانع است.
ماده42- شرایط نامزدی بازرس در مجمع عمومی: 1- داشتن شرایط مندرج در ماده های دوازده و سی و هشت 2- داشتن حداقل چهل سال سن.
ماده 43 – بازرس خانه سینما پس از انتخاب نمی تواند به طور همزمان بازرس تشکل صنفی خود باشد.

ماده 44 – وظایف و اختیارات بازرس: 1- نظارت بر انطباق مصوبات هیات مدیره با مفاد اساسنامه خانه سینما. 2- مراجعه به کلیه دفاتر، پرونده ها، اسناد و پیمان های خانه سینما با اطلاع رییس هیات مدیره3- حق حضور در کلیه جلسات هیات مدیره بدون داشتن حق رأی. 4- نظارت برعملکرد مالی و تنظیم و ارائه گزارش در مورد گزارش عملیاتی مالی هیات  مدیره به مجامع عمومی 5- دادن تذکرات شفاهی و کتبی
بر مبنای مفاد اساسنامه و آئین نامه های مصوب خانه سینما به هیات مدیره در موارد مقتضی. 6- بازرس می تواند در صورت لزوم به فراخوان مجمع عمومی عادی و فوق العاده اقدام کند.
ماده 45- در صورت فوت یا استعفا یا حجر بازرس اصلی، بازرس علی البدل وظایف محوله را به عهده خواهد گرفت.
تبصره 1 – استعفای بازرس کتبی است که باید در دبیرخانه خانه سینما ثبت شود و به اطلاع هیات مدیره و بازرس علی البدل برسد.
تبصره 2 – چنانچه بازرس علی البدل حداکثر تا یک ماه پس از دعوت به کار، شروع به کار خود را اعلام نکند و یا از سمت بازرسی اعلام انصراف دهد، هیات مدیره موظف است نسبت به برگزاری مجمع عمومی برای انتخاب بازرسان اقدام کند.
تبصره 3 – اعضای یک تشکل صنفی نمی توانند به طور همزمان بازرس و عضو هیات مدیره خانه سینما باشند.
تبصره 4 – .بازرس خانه سینما همزمان نمی تواند در دوایر دولتی مرتبط با سینما، پست مدیریتی داشته باشد .
فصل هشتم: داوری
ماده 46 – مراجع حل اختلاف و داوری خانه سینما براساس مقررات مندرج درقانون آیین دادرسی مدنی وآئین نامه مراجع داوری، به منظور تسهیل حل و فصل اختلافات و دعاوی میان اعضای تشکل های صنفی خانه سینما و یا دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی که اختلاف مطروحه مربوط به فعالیت های سینمایی آنان باشد، تشکیل می شود.
ماده 47 – مراجع داوری خانه سینما عبارتند از: 1- شورای عالی داوری. 2- هیات داوری.
 ماده48- شورای عالی داوری به عنوان بالاترین مرجع داوری خانه سینما متشکل از نمایندگان منتخب تشکل های صنفی عضو است.
ماده 49-“هیات داوری” برای رسیدگی به دعاوی مطروحه و صدور احکام مقتضی ازسوی شورای عالی داوری، براساس آئین نامه های مصوب مجمع عمومی انتخاب می شوند.
ماده50- هر گونه اعتراض به احکام هیات داوری در شورای عالی رسیدگی می شود احکام صادره قطعی است و نباید با قوانین حقوقی و کیفری جاری کشور مغایرت داشته باشد..
ماده51- احکام قطعی صادره از مراجع داوری خانه سینما برای کلیه اعضاء و تشکل های صنفی خانه سینما لازم الاتباع است.
ماده52 – شورای صیانت خانه سینمای ایران که به اختصار «شورای صیانت» نامیده می شود، متشکل از اشخاص زیر است:
1- رییس هیات مدیره2- رییس شورای عالی داوری. 3- نفر از شخصیت های معتمد وصاحب نام سینمای ایران به انتخاب مجمع عمومی خانه سینما 4 – یک نفر حقوقدان آشنا به مسایل مرتبط با سینما به انتخاب هیات مدیره خانه سینما و به تناسب موضوع.
5- نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. 6- در صورتی که اقدام شخص یا اشخاصی به شان و حیثیت و جایگاه فرهنگی و هنری سینمای ایران خدشه وارد کند، شورای صیانت موظف است بنا به در خواست هر یک از اعضاء بند 1 و 2 و 5  جهت بررسی و اخذ تصمیم مقتضی تشکیل شود.
فصل نهم: امورمالی خانه سینما
ماده53 – سال مالی خانه سینما منطبق با سال شمسی است و از ابتدای فروردین ماه هر سال آغاز و پایان اسفند ماه همان سال ختم می شود.
ماده 54 – منابع مالی خانه سینما عبارتند از:
1- حق عضویت اعضا بر مبنای آیین نامه های مصوب هیات مدیره. 2- کمک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. 3- کمک های دریافتی از موسسات عمومی و خصوصی و اشخاص حقیقی و حقوقی و قبول هبه به شرط حفظ استقلال خانه سینما. 4- درآمدهای ناشی از فعالیت ها و مشارکت های خانه سینما و سایر درآمدهای اتفاقی. 5- تخصیص ده درصد (10% ) از بودجه سالانة اختصاصی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت کمک به موسسات غیر دولتی که هر سه ماه یک بار با اعمال نظارت مالی آن وزارت به خانه سینما پرداخت خواهد شد. 6- احیای موضوع اخذ دو درصد( 2 % ) از فروش بلیط فیلم های ایرانی در سینماهای کشور که مطابق قانون قابل اجراست. مبالغ جمع آوری شده توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحت مسوولیت ناظر مالی آن وزارت خانه به صورت فصلی به خانه سینما پرداخت می شود..
ماده 55 – ناظر مالی خانه سینما :
1- ناظر مالی خانه سینما با حکم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب می شود. نظارت  به نحوه هزینه کرد وجوه یاد شده، حسابرسی و در نهایت تایید اسناد هزینه شده و همچنین امضاء کلیه اسناد تعهدآور تا میزان سقف تمامی کمک های مالی وزارت ارشاد به خانه سینما به عهده ناظر مالی مذکور است. 2- خانه سینما به طور سالانه توسط یکی از موسسات حسابرسی رسمی کشور مورد حسابرسی قرار می گیرد و یک نسخه از گزارش مربوطه به مجمع عمومی خانه سینما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال می گردد.

فصل دهم: سایر مقررات
ماده 56 -در صورت انحلال و تصفیه حقوقی خانه سینما، کلیه اموال و دارایی های آن پس از تصویب مجمع عمومی فوق العاده در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار خواهد گرفت.
ماده 57- این اساسنامه مشتمل بر پنجاه و هفت ماده و بیست و نه تبصره در هجده صفحه در تاریخ  15 مهر ماه سال 1392 به تصویب مجمع عمومی فوق العاده خانه سینما رسید.مه انجمن‌ نویسندگان‌، خبرنگاران‌ و عکاسان‌ ورزشی ایران‌ .
5-5 اساسنامه انجمن نویسندگان و خبرنگاران و عکاسان ورزشی ایران
فصل‌ اول‌: کلیات‌ و اهداف:
 ‌ ماده‌ 1ـ نام‌ انجمن‌: انجمن‌ نویسندگان‌، خبرنگاران‌ و عکاسان‌ ورزشی ایران‌ (که‌ در این‌ اساسنامه‌ به‌ اختصار “انجمن‌” نامیده‌ می‌شود) تشکیلاتی است‌ فرهنگی‌، علمی‌، تخصصی‌، غیرسیاسی‌، غیرانتفاعی‌، که‌ با هماهنگی کمیته‌ ملی المپیک‌ جمهوری اسلامی ایران‌ تأسیس‌ شده‌ است‌.
 ماده‌ 2 ـ اهداف‌ اهداف‌ انجمن‌ عبارتند از: ایجاد تشکل‌ و توسعه‌ تفاهم‌ و تعاون‌ متقابل‌ در بین‌ خبرنگاران‌ ورزشی‌، براساس‌ معیارهای اخلاقی و گرایشهای حرفه‌ای‌. تبادل‌ افکار و بررسی شیوه‌های مناسب‌ مطبوعاتی‌، در جهت‌ ارتقاء هر چه‌ بیشتر علاقه‌ و فرهنگ‌ ورزشی در کشور. تبیین‌ و تبلیغ‌ تأثیرات‌ ورزش‌ در پیشگیری از ناهنجاریهای اجتماعی وحفظ‌ سلامتی افراد جامعه‌. حمایت‌ از حقوِ مشترک‌ انسانی‌، صنفی و مدنی اعضای انجمن‌، براساس‌ قوانین‌ و مقررات‌ جمهوری اسلامی ایران‌. افزایش‌ دانش‌ ورزشی و حرفه‌ای اعضاء، از طریق‌ برگزاری سمینارها و کلاسهای آموزشی در داخل‌ و خارج‌ از کشور و اخذ بورسیه‌ از مراکز آموزش‌ خارج‌ از کشور، براساس‌ مقررات‌ جمهوری اسلامی ایران‌. ارتباط‌ و بسط‌ همکاری و احترام‌ متقابل‌ بین‌ انجمن‌ و دیگر مجامع‌ و اتحادیه‌های بین‌المللی ورزشی نظیر انجمن‌ بین‌المللی ورزشی‌نویسان‌ (A.I.P.S)، اتحادیه‌ ورزشی‌نویسان‌ آسیا (A.S.P.U) و کمیته‌های مطبوعات‌ ورزشی کشورها، به‌ منظور تبادل‌ تجارب‌ تخصصی و گسترش‌ دوستی و تفاهم‌ بین‌المللی‌. حمایت‌ و تقویت‌ طرحها و برنامه‌های سازنده‌ و اصولی ارگانهای ورزشی کشور. 
* تبصره‌: طرحها و برنامه‌ها و سایر اقداماتی که‌ در اساسنامه‌ پیش‌بینی شده‌ و به‌ نحوی با وظایف‌ یکی از وزارتخانه‌ها یا سازمانهای دولتی ارتباط‌ دارد، پس‌ از کسب‌ موافقت‌ وزارتخانه‌ یا سازمان‌ دولتی ذیربط‌ به‌ مرحله‌ اجرا درخواهد آمد. 
 ماده‌ 3 ـ محل‌ انجمن‌: مرکز اصلی انجمن‌ در شهر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان مجمع عمومی، سینمای ایران، صنعت سینما، قانون اساسی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان روزنامه‌نگاری