پایان نامه با کلید واژگان هیات مدیره، مجمع عمومی، مجازات اسلامی، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

نمایندگی کند
ماده 8 – در هر حرفه سینمایی فقط یک تشکل صنفی می تواند به عضویت خانه سینما درآید.
ماده 9 – اعضای تشکل های صنفی در صورت اشتغال در حرفه های مختلف سینمایی می توانند تنها در یک تشکل صنفی به عنوان عضو اصلی (پیوسته) و در تشکل های صنفی دیگر به عنوان عضو فرعی (وابسته) پذیرفته شوند.
ماده 10- پذیرش، تعلیق و لغو عضویت اعضای تشکل های صنفی به موجب آئین نامه یی است که توسط تشکل های صنفی مربوطه تهیه و تصویب شده و به تأیید هیات مدیره خانه سینما نیز رسیده باشد.
ماده11 -تشکل های صنفی عضو خانه سینما می توانند طبق اساسنامه خود عضو افتخاری بپذیرند.
تبصره – تشکل های صنفی عضو نمی توانند اعضای افتخاری خود رابرای تصدی سمت های مراجع داوری
و شوراهای تخصصی و مجامع عمومی خانه سینما معرفی  کنند.
ماده 12 : شرایط عمومی اعضای تشکل های صنفی عضو خانه سینما به شرح زیر است:
1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران 2- اشتغال به حرفه مرتبط با تشکل صنفی مربوطه 3 – نداشتن حکم اجرا نشده محکومیت قطعی صادره از مراجع داوری خانه سینما 4- نداشتن سابقه کیفری مؤثر در چارچوب مقررات قانون مجازات اسلامی5- التزام عملی به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه
فصل چهارم: ارکان خانه سینما
ماده 13- ارکان خانه سینما عبارتند از: 1-هیات موسس. 2- مجمع عمومی. 3- هیات مدیره4- بازرس.
ماده 14– هیات موسس متشکل از آقایان سیدفخرالدین انوار- سیدمحمد بهشتی و محمد مهدی حیدریان، وظیفه انجام تشریفات قانونی برای تصویب و رسمیت یافتن اساسنامه و انتخاب اولین هیات مدیره برای نخستین دوره و نیز تعیین ضوابط و شرایط عضویت و لغو دائم یا موقت عضویت را دارا بود که پس از ایفای وظایف مذکور، منحل شد.
ماده 15 – مجمع عمومی به عنوان بالاترین رکن خانه سینما، متشکل از نمایندگان رسمی تشکل های قانونی صنفی عضو خانه سینما است.
ماده 16- مجامع عمومی خانه سینما به صورت «عادی» و «فوق العاده» است. تبصره – اهم مباحث و مصوبات مجامع باید در « دفتر ویژه مجامع» ثبت شده و به امضای اعضای هیات رییسه هر مجمع برسد.

ماده 17 – “مجمع عمومی عادی” گردهمایی نمایندگان تشکل های صنفی عضو خانه سینما است که یک بار در سال تشکیل می شود. تبصره – مجمع عمومی عادی می تواند در طول سال نیز بر اساس ضرورت به طور فوق العاده و با ترتیبات مربوط به مجمع عمومی عادی برگزار شود.
ماده 18- مجمع عمومی عادی به دعوت هیات مدیره یا بازرس یا درخواست اکثریت مطلق (نصف به اضافه یک) اعضای خانه سینما تشکیل می شود. تبصره: دعوتنامه کتبی مجمع عمومی عادی باید با دستور جلسه مشخص و با ذکر زمان و مکان برگزاری، همراه با گزارش کتبی عملیات مالی و عملکرد هیات مدیره به انضمام نظر بازرس حداقل پانزده روز پیش از زمان برگزاری مجمع برای کلیه تشکل های صنفی ارسال شود و متن دعوتنامه حداقل پانزده روز پیش از تاریخ مجمع عمومی عادی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار سراسری کشور نیز درج شود.
ماده 19- جلسات « مجمع عمومی عادی» با حضور سه چهارم اعضا، رسمیت می یابد و اگر در مرتبه اول حد نصاب حاصل نشد، در مرتبه دوم که حداکثر پانزده روز بعد با رعایت مفاد تبصره ذیل ماده 17 تشکیل می شود با حضور دو سوم اعضا رسمیت خواهد یافت.
1- شورای مرکزی (یا هیات مدیره) هر یک از تشکل های صنفی موظفند چهار نفر از اعضای پیوسته را به عنوان نماینده تعیین و همراه با بازرس صنف برای حضور در مجمع عمومی خانه سینما معرفی کنند. 2- از این چهار نفر، دو نفر باید از اعضای پیوسته خارج از شورای مرکزی (یا هیات مدیره ) باشند. 3- این چهار نفر از میان خود یک نفر را به عنوان نماینده صاحب رای تعیین می کنند.4- از چهار نماینده هر صنف در مجمع عمومی، تنها یک نفر می تواند داوطلب نامزدی در ترکیب هیات مدیره باشد.5- نمایندگان هر صنف در مجمع عمومی نمی توانند کمتر از دو نفر باشند که یکی از آنها نماینده صاحب رای یا علی البدل او و نفر دیگر بازرس یا علی البدل بازرس است .7- نمایندگان تشکل های صنفی در مجامع عمومی، در مجموع دارای یک رأی هستند که از سوی نماینده اصلی و در غیاب او از سوی نماینده علی البدل اعلام  می شود و قابل واگذاری به غیر نیست.
8- نامزدهای حضور در انتخابات هیات مدیره و بازرسی موظفند پنج روز پیش از برگزاری مجمع عمومی مراتب نامزدی خود را به هیات مدیره اعلام کنند. 9- نمایندگان تشکل های صنفی در مجامع عمومی باید حداقل دارای سه سال سابقه عضویت پیوسته در تشکل صنفی مربوطه باشند. 10- نمایندگان تشکل های صنفی در مجامع عمومی نباید سابقه کیفری مؤثر در چارچوب مقررات قانون مجازات اسلامی و حکم اجرا نشده قطعی صادره از مراجع داوری خانه سینما را داشته باشند.
ماده20 – وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی خانه سینما به شرح زیر است: 1- استماع و رسیدگی به گزارش های عملیاتی – مالی هیات مدیره و بازرس. 2- انتخاب اعضای هیات مدیره طبق ماده 26 و تبصره های ذیل آن و انتخاب بازرس طبق مواد 40 و 41 و تبصره و بندهای ذیل آن. 3- عزل هیات مدیره و بازرس(طبق تبصره 2 ماده 21 (4- انتخاب سه عضو شورای صیانت. 5- بررسی و تصویب آیین نامه مراجع داوری خانه سینما 6 -تصویب حق الزحمه اعضای هیات مدیره و بازرس. 7- تصویب عضویت تشکل های صنفی جدید و یا لغو عضویت تشکل های صنفی عضو. 8- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی. 9- بررسی و تصویب سایر موارد پیشنهادی درحدود اختیارات مجمع عمومی عادی.
ماده21 – مصوبات « مجمع عمومی عادی» با رأی اکثریت مطلق حاضران در جلسه معتبر است.
تبصره 1 – انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس در مجامع عمومی با « اکثریت نسبی» آرا صورت خواهد پذیرفت.
تبصره 2 – پیشنهاد عزل هیات مدیره و بازرس (موضوع بند 3 مادة 20 ) نیاز به رای سه چهارم اعضای حاضر در جلسه مجمع را دارد.
ماده 22- ” مجمع عمومی فوق العاده ” می تواند، در هر زمان از سال، به درخواست اکثریت مطلق اعضای هیات مدیره یا بازرس و یا نصف به اضافه یک اعضای مجمع با ذکر دستور جلسه تشکیل می شود.
ماده 23- جلسات مجمع عمومی فوق العاده با حضور سه چهارم اعضا رسمیت خواهد یافت.
ماده 24- وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده خانة سینما (علاوه بر موارد پیش بینی شده در ماده 20 این اساسنامه ) به شرح زیر است:
1- بررسی و تصویب تغییرات اساسنامه خانه سینما و ارائه آن به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
2 – بررسی پیشنهاد انحلال خانه سینما و در صورت تصویب تعیین مدیر تصفیه برای اخذ مجوزهای لازم.
3 – بررسی و تصویب منابع درآمد به نحوی که موازی فعالیت های اعضای تشکل های صنفی عضو و مفاد اساس نامه خانه سینما نباشد.
ماده 25- اعتبار تصمیمات متخذه در جلسات مجمع عمومی فوق العاده موکول به آرای موافق دو سوم اعضای حاضر در جلسه است. تبصره – در مورد پیشنهاد «انحلال خانه سینما» رای چهار پنجم اعضای حاضر در جلسه لازم است.
فصل پنجم: هیات مدیره
ماده 26- هیات مدیره مرکب از هفت نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل از نمایندگان تشکل های صنفی عضو خانه سینما است.
تبصره 1 -دوره قانونی فعالیت هیات مدیره دو سال و تجدید انتخاب اعضای آن فقط برای یک دوره متوالی بلا مانع است.
تبصره 2 – تا تعیین و انتخاب هیات مدیره جدید، هیات مدیره موجود مسوول اداره امور جاری خانه سینما است.
ماده 27- در صورت فوت، کناره گیری، حجر یا غیبت غیر موجه هر یک از اعضای اصلی هیات مدیره، اعضای علی البدل به ترتیب آرای مأخوذه جایگزین آنان می شوند.
تبصره 1- غیبت غیر موجه عبارت است از: 1- غیبت در سه جلسه رسمی متوالی در صورتی که فاصله سه جلسه، کم تر از دو ماه نباشد. 2 – غیبت در پنج جلسه رسمی غیر متوالی در طول یک سال.
تبصره2 – استعفای عضو یا اعضای هیات مدیره باید در دبیرخانه هیات مدیره ثبت و رونوشت آن به بازرس ارائه شود. هیات مدیره باید در نخستین جلسه که حداکثر تا پانزده روز بعد و با دعوت از بازرس تشکیل می شود تصمیم خود را به عضو مستعفی اعلام کند.
ماده 28 – در صورت کاهش اعضا (اصلی و علی البدل) هیات مدیره به کم تر از 7 نفر، به هر یک از علل مندرج در ماده 27 این اساسنامه، تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای انتخاب هیات مدیره جدید الزامی است.
ماده 29- در صورت کاهش اعضای هیات مدیره (اصلی و علی البدل) به کمتر از 9 نفر، در نخستین مجمع عمومی نسبت به ترمیم اعضا از میان تشکل های صنفی فاقد نماینده در هیات مدیره و بازرس اقدام می شود
ماده 30 – اعضای هیات مدیره خانه سینما پس از انتخاب نمی توانند به طور همزمان رییس شورای مرکزی تشکل صنفی خود باشند.
ماده 31 – هیات مدیره در اولین جلسه و حداکثر در مدت چهل و پنج روز پس از انتخاب، رییس، نایب رییس، منشی و سخنگوی هیات مدیره را از اعضای خود انتخاب می کند.
تبصره- رییس هیات مدیره خانه سینما هم زمان نمی تواند در دوایر دولتی مرتبط با سینما و تلویزیون پست مدیریتی داشته باشد.
ماده 32 – جلسات هیات مدیره با حضور چهار عضو اصلی رسمیت داشته و تصمیمات آن با حداقل چهار رأی موافق معتبر است.
ماده 33 – جلسات هیات مدیره حداقل هرماه یک بار، بنا به دعوت رییس هیات مدیره برگزار میشود.
تبصره 1 – در کلیه جلسات هیات مدیره صورت جلسه تنظیم و پس از امضای اعضای حاضر، در دفتر صورتجلسات هیات مدیره ثبت شده و مصوبات آن توسط رییس یا نایب رییس هیئت مدیره برای اجرا به مدیر عامل ابلاغ و رونوشت آن به بازرس تسلیم می شود.
تبصره 2 – جلسات فوق العاده به درخواست حداقل سه عضو هیات مدیره یا به درخواست مدیرعامل با ذکر مورد، تشکیل می شود.
تبصره 3- در غیاب رییس و نایب رییس هیات مدیره در جلسات فوق العاده، ریاست سنی عهده دار تشکیل، اداره، امضاء و ابلاغ مصوبات هیات مدیره خواهد بود.
ماده 34 – وظایف و اختیارات هیات مدیره:
1- هیات مدیره موظف است اهداف و سیاست های کلی خود را به نحو مقتضی به اطلاع اعضای خانه سینما برساند و سازوکاری فراهم کند که سیاست های مذکور با تعامل اعضا ارزیابی و نقد شود.
3- هیات مدیره موظف است ظرف حداکثر دو ماه پس از انتخاب نسبت به استخدام مدیرعامل خانه سینما اقدام کند.
تبصره 1 : تا زمانی که مدیر عامل خانه سینما منصوب نشده است رییس هیات مدیره عهده دار وظایف مدیرعامل خواهد بود. 2- بررسی و تصویب طرح ها و برنامه های اجرایی مرتبط با اهداف خانه سینما و بودجه های مربوطه3- ایجاد تمهیدات لازم برای بررسی، تصویب و ابلاغ کلیه نظام های اجرایی و مدیریتی، 4-طرح تشکیلات، شرح وظایف و آیین نامه های مورد نیاز برای اجرایی شدن مفاد اساسنامه خانه سینما. 5- بررسی درخواست عضویت تشکل های صنفی جدید در چارچوب مفاد اساسنامه خانه سینما و اعلام نظر به مجمع عمومی برای اتخاذ تصمیم نهایی. 6- نصب و عزل و رد یا پذیرش استعفای مدیرعامل خانه سینما. 7- بررسی و اظهار نظر در خصوص گزارش ادواری عملکرد مدیرعامل 8 تهیه و تنظیم تراز مالی و گزارش عملکرد هیات مدیره و ارسال آن همراه گزارش بازرس به تشکل های صنفی عضو، حداقل پانزده روز پیش از تشکیل مجمع عمومی عادی 9- اتخاذ تصمیم در خصوص عضویت و شرکت در مجامع داخلی و بین المللی 10- تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز اسناد تعهدآور 11- معرفی نمایندگان خانه سینما برای مشارکت و حضور در کلیه شوراها، مراکز کارشناسی و تصمیم گیری مرتبط با تولید، توزیع و نمایش فیلم و دستگاه های نظارتی و قضایی با تعامل و تبادل نظر مستمر و موثر تشکل های صنفی ذیربط. 2- تعیین دستمزد مدیرعامل و اعضای هیات ها و شوراهای منتخب مجمع عمومی یا هیات مدیره و نیز فوق العاده حقوق رییس هیات مدیره. 13- پیشنهاد دستمزد بازرس و اعضای هیات مدیره برای تصویب به مجمع عمومی. 14- پیشنهاد لغو عضویت اعضا به مجمع عمومی با ذکر دلایل. 15- تعلیق و لغو تعلیق عضویت اعضا.
تبصره – در صورت تخلف تشکل های صنفی عضو از اهداف و وظایف تعیین شده در اساسنامه و آئین نامه های خانه سینما، هیات مدیره می تواند عضویت تشکل صنفی متخلف را تا برگزاری نخستین مجمع عمومی (براساس آئین نام

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان مجمع عمومی، سینمای ایران، صنعت سینما، قانون اساسی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان روزنامه‌نگاری