پایان نامه با کلید واژگان هیات مدیره، مجمع عمومی، امور مالی، روزنامه نگاران

دانلود پایان نامه ارشد

عهده
مسن ترین عضو هیات مدیره خواهد بود . 2-21- هرگاه مجمع عمومی شور و اخذ تصمیم در موضوعات مطروحه در دستور جلسه خاتمه نیابد هیات رئیسه مجمع با تصویب اعضا می تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که حداکثر از سه هفته متجاوز نباشد تعیین نماید . تمدید جلسه نیاز به دعوت و انتشار آگهی مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم جهت رسمیت جلسه همان نصاب قبلی می باشد. 3-21 از مذاکرات و تصمیمات مجمع صورتجلسه ای توسط منشی تنظیم و به امضای هیات رییسه مجمع خواهد رسید. 4-21 کلیه صورتجلسات، لیست اسامی حاضران در مجمع ، اعلام نتایج انتخابات ، نسخ اساسنامه تصویبی و تایید صحت انتخابات باید به امضای هیت رییسه و یا در صورت نیاز هیات نظارت برسد. 5-21 مجامع عمومی نماینده قانونی کلیه اعضاء بوده و تصمیمات آن در مورد تمام اعضا اعم از حاضرین و یا غایبان نافذ خواهد بود.
ماده 22- هیات مدیره مسوول اداره امور انجمن صنفی و حافظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضا می باشد . تعداد اعضای اصلی هیات مدیره 7 نفر و تعداد اعضای علی البدل هیات مدیره 3 نفر می باشد که برای مدت سه سال از بین اعضا انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره 1 – تا تعیین هیات مدیره جدید کلیه مسولیت ها بر عهده اعضای هیات مدیره فعلی خواهد بود .
تبصره 2- هیچکس نمی تواند در بیش از یک انجمن صنفی عضو هیات مدیره یا بازرسان باشد .
ماده 23- اعضای هیات مدیره در اولین جلسه ای که حداکثر یک هفته پس از قطعی شدن انتخابات تشکیل می شود ، از بین خود یک نفر به عنوان رییس ، یک نفر به عنوان نایب رئیس، یک نفر به عنوان دبیر و یک نفر خزانه دار انتخاب در ضمن تنظیم و امضای صورت جلسه ای، اسامی انتخاب شدگان را جهت اطلاع اعضا و همچنین انجام تشریفات قانونی و صدور کارت شناسایی به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم
می نمایند.
ماده 24- جلسات هیات مدیره با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آرای حاضران معتبر خواهد بود .
تبصره 1- غیبت در سه جلسه متوالی با پنج جلسه متناوب بدون ارائه عذرموجه و با علل دیگری که مانع انجام وظیفه هر یک از اعضای اصلی هیات مدیره گردد موجب استعفا از سمت عضویت در هیات مدیره خواهد بود. و عضو یا اعضای علی البدل که به ترتیب بیشترین آراء را در مجمع عمومی کسب نموده اند جانشین عضو یا اعضای مستعفی خواهند شد. تبصره 2- تشخیص موجه یا غیرموجه بودن عذر بر عهده رئیس هیات مدیره می باشد .
ماده 25- هیات مدیره مکلف است حداکثر ظرف دوماه پس از دریافت گواهی ثبت انجمن صنفی از وزارت کار و امور اجتماعی حسابی به نام انجمن صنفی و با امضای مشترک رئیس هیات مدیره، یا دبیر وخزانه دار در یکی از بانک های کشور بازکرده و وجوه متعلق به انجمن را در حساب بانکی مزبور واریز نماید .
ماده 26- رییس هیات مدیره یا دبیر و خزانه دار مشترکا صاحبان امضای مجاز، اسناد و مدارک مالی و کلا مسوولان اداری و مالی انجمن بوده و حفظ کلیه اموال، دارایی ها و اسناد مالی و اوراق بهادار و دفاتر مالی به عهده آنان می باشد .
تبصره -کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی با امضای رئیس هیات مدیره و یا دبیر و مهر انجمن و کلیه اسناد مالی و اوراق رسمی و بهادار و قراردادهای تعهدآور که به تصویب هیات مدیره رسیده باشد با امضای مشترک رییس هیات مدیره و یا دبیر و خزانه دار و مهمور به مهرانجمن صنفی معتبر خواهد بود .
ماده 27 – در صورت استعفا فوق و یا فقدان صلاحیت هر یک از اعضای هیات مدیره، به جای آنان اعضای علی البدل با توجه به تقدم آرا جایگزین عضو مذبور خواهند شد.
ماده 28- هیات مدیره انجمن صنفی مکلف است دست کم سه ماه قبل از پایان دوره ، مجمع عمومی را برای تجدید انتخابات دعوت نمایند.
تبصره -1چنانچه حداکثر 6 ماه پس از پایان دوره، به هر علتی تجدید انتخابات صورت نگرفته باشد، بازرسان مکلفند تقاضای مجمع عمومی فوق العاده نمایند.
تبصره 2- در صورت عدم تشکیل مجمع عمومی و یا عدم رسیدگی به تجدید انتخابات بازرسان مکلفند مراتب را به وزارت کار و سایر مراجع ذی ربط اعلام نمایند.
ماده 29- وظایف و اختیارات هیات مدیره :
1- اجرای مصوبات مجمع عمومی 2- حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضا 3- افتتاح یا بستن حساب در بانک ها
4- خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول مشروط برآنکه به منظور جلب نفع نباشد. 5-حضور در مراجع حل اختلاف به نمایندگی از سوی اعضا و دفاع از حقوق آنان.6- انعقاد قراردادهای دسته جمعی به نمایندگی از اعضا با سایر تشکل های صنفی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و همچنین آیین نامه و اساسنامه انجمن صنفی7- استخدام، عزل و نصب کارمندان اداری.8- دعوت مجامع عمومی طبق مقررات اساسنامه 9-تهیه و ارائه گزارش سالیانه به مجمع عمومی10- تهیه و تنظیم تراز مالی و همچنین پیش بینی بودجه سال آتی جهت ارائه به مجامع عمومی11- تدوین آیین نامه های داخلی 2- تعیین میزان حقوق عضویت اعضا بر اساس جدول تعیین شده از طرف مجمع عمومی 13- اعلام کتبی تشکیل جلسات مجمع عمومی 15 روز قبل از انعقاد جلسه به وزارت کار و امور اجتماعی14- تاسیس و تقویت شرکت ها ی تعاونی و ایجاد امکانات رفاهی برای اعضا: تاسیس کمیته ها: 15-تشکیل کمیته ها: 1-کمیته حقوقی2- کمیته حل اختلاف3-کمیته بررسی و تدوین آیین نامه ها 4- کمیته آمار و اطلاعات 5- کمیته رفاهی6- کمیته تدارکات و پشتیبانی7-کمیته صندوق بیکاری 8-کمیته انتشارات 9-کمیته ورزشی10-کمیته فرهنگی تبصره: کمیته های دیگر بر مبنای نیاز با تصویب هیات مدیره تشکیل خواهد یافت .
ماده 30- وظایف رییس هیات مدیره :
1- اداره جلسات هیات مدیره 2- دعوت اعضای هیات مدیره به تشکیل منظم جلسات 3- مراقبت در حسن جریان امور انجمن صنفی 4- ابلاغ تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره به دبیر و سایر مسوولان انجمن صنفی جهت اجرا 5- انجام سایر مواردی که با توجه به اساسنامه بر عهده رییس قرار دارد .
ماده 31- دبیرانجمن ریاست امور دبیرخانه را عهده دار بوده و مسئوول تشکیلات اجرایی است و وظایف او به شرح زیر می باشد.
1- استخدام و یا به کارگماردن کارکنان اداری انجمن و در صورت استخدام مشاور و کارشناس پس از تصویب هیات مدیره.
2- انجام مکاتبات و نامه های اداری انجمن و نظارت برحسن اجرای مقررات داخلی انجمن صنفی 3
3- گشایش حساب جاری انجمن به اتفاق خزانه دار و رییس هیات مدیره در یکی از بانک های مجاز و واریز وجوه انجمن به حساب مذکور و برداشت آن 4- اجرای مصوبات و تصمیمات هیات مدیره و مجمع عمومی و انجام امور جاری و اداری انجمن صنفی 5- ثبت صورت جلسات هیات مدیره در دفتر مربوطه6-حفظ نگهداری اسناد و مدارک مالی و اداری و دفتر و مشخصات کامل انجمن صنفی7-تهیه و تنظیم کارت عضویت با امضای خود و رئیس هیات مدیره و یا خزانه دار و مهر رسمی انجمن صنفی 8- امضای چک ها و اسناد اوراق بهادر به اتفاق خزانه دار و مهمور به مهر انجمن در صورت تصویب هیات مدیره 9- دبیر در دوره فترت مکلف است مقدمات دعوت و تشکیل مجمع عمومی را برابر مقررات برای انجام انتخابات فراهم و چنانچه انتخابات مجدد حداکثر در فاصله شش ماه از پایان مدت اعتبار مسئوولان انجمن به عمل نیاید، می یابد به اتفاق بازرسان مراتب را جهت تعیین تکلیف به مجمع عمومی ارجاع دهند.
ماده 32- خزانه دار مسئول امور مالی انجمن صنفی است و امضای کلیه چک ها و اسناد مالی و اوراق بهادر بر عهده او و رئیس هیات مدیره و یا دبیر بوده و سایر وظایف وی به شرح زیر می باشد :
1- اداره امور مالی انجمن، تنظیم دفاتر و اسناد، صورتجلسات مالی، و رسیدگی و حفظ حسابها.
2- وصول و جمع آوری ورودی، حق عضویت ها و کمک مالی در مقابل قبض رسید
3- تهیه و تنظیم دفاتر مخصوص مالی
4- تهیه و تنظیم ترازنامه انجمن صنفی جهت ارائه به هیات مدیره و بازرسان
5- رسیدگی به صحت اسناد و مدارک ارائه شده در مورد پرداخت ها ، توسط اعضای انجمن صنفی
6- نظارت بر خرید و فروش و هر نوع عمل مالی
7- حفظ اموال منقول، غیر منقول، وجوه و اسناد مالی انجمن صنفی
8- پیش بینی بودجه سال آتی و تسلیم آن به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب .
تبصره 1: خزانه دار موظف است در هر مورد بنا به تقاضای بازرسان یا بازرسان کلیه دفاتر و اسناد مالی انجمن صنفی را برای رسیدگی در محل انجمن صنفی در اختیار آنان قرار دهد. تبصره 2- در صورت انقضای دوره هیات مدیره خزانه دار و رییس هیات مدیره و یا دبیر موظف خواهند بود امور مالی انجمن صنفی را تا قطعیت انتخابات مجدد کماکان اداره نماید .
ماده 33- مجمع عمومی تعداد 3 نفر به عنوان بازرسان اصلی و2 نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب می نماید تا بر اساس وظایف خود عمل نمایند. انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده 34- وظایف و اختیارات بارزس و یا بازرسان :
1- نظارت و رسیدگی به دفاتر، اوراق و اسناد مالی و مراقبت در حسن جریان امور مالی انجمن صنفی
2- رسیدگی و گواهی گزارش مالی جهت ارائه به مجمع عمومی
3- رسیدگی به شکایات اعضا و در صرت لزوم تهیه گزارش برای ارائه به هیات مدیره یا مجمع عمومی
4- اقدام به دعوت و تشکیل مجمع عمومی در صورت لزوم بر طبق تبصره 2 ماده 13 این اساسنامه
5- تهیه و ارائه گزارش خود به مجمع عمومی
6- اعلام عدم انتخابات به موقع به مجمع عمومی طبق ماده 28 به وزارت کار و امور اجتماعی
ماده 35- شرایط انتخابی اعضای هیات مدیره و بازرسان:
1- داشتن تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران 2- داشتن حداقل 20سال تمام سن 3- نداشتن سابقه محکومیت کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی گردد. 4- مشهور به حسن شهرت و امانتداری 5- حداقل 5 سال سابقه کار 6- عضو انجمن صنفی باشند 7- متدین به یکی از ادیان رسمی کشور 8- داشتن سواد
ماده 36-هیات مدیره می تواند با تصویب مجمع اقدام به برگزاری کلاس های بازآموزی در جهت پیشبرد اهداف انجمن و ارتقای سطح معلومات و اطلاعات اعضا کند.
فصل چهارم – انحلال و مقررات مربوط به آن
ماده 37- مسوولان انجمن صنفی موظفند مدارک، دفاتر اسناد مورد نیاز به وزارت کار و امور اجتماعی را در اختیار وزارتخانه مذکور قرار دهد .
ماده38- در موارد زیر انجمن صنفی منحل می گردد: بر اساس تصمیم متخذه در جلسه مجمع عمومی فوق العاده
1- بر اساس رای صادره از طرف مراجع قضایی
2- در صورت گذشت 6 ماه از پایان مدت اعتبار هیات مدیره و عدم تجدید انتخابات
ماده 39- از تاریخ انحلال انجمن صنفی مسوولان خاتمه یافته و هیات تصفیه منتخب (که از بین مسوولان یا اعضا انتخاب می شود) امر تصفیه را بر عهده می گیرد بازرس یا بازر سان انجمن پس از انحلال عنوان ناظر تصفیه را خواهد داشت. مدت ماموریت هیات تصفیه از تاریخ انتخاب یکسال خواهد بود .
ماده 40- انحلال انجمن صنفی موجب تضییع حق با اسقاط تکلیف دو طرف قرارداد پیمان های دسته جمعی منعقد شده قبلی نخواهد بود .
ماده 41- در صورت انحلال انجمن صنفی کلیه دارایی های آن با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی به تشکل کارگری کانون تحویل خواهد شد .
ماده 42- هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه پس از کسب موافقت از وزارت کار قابل اجرا می باشد .
ماده 43- سایر مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده تابع مقررات آیین نامه سازمان های کارگری وزارت کار امور اجتماعی و دیگر مقررات مربوطه خواد بود.
2-5 آیین نامه عضویت در انجمن صنفی روزنامه نگاران سال 1376
متقاضیان عضویت در انجمن صنفی روزنامه نگاران مطبوعات لازم است بر اساس این آیین نامه که مهم از اساسنامه مصوب و موید اولین مجمع عمومی این انجمن در تاریخ 9/7/76 می باشد .
شرایط اعضاء :
ماده 1- بر اساس مواد 5-1 اساس نامه اساسنامه شاغلین در تحریه مطبوعات کل کشور که عبارتند از: ( نویسندگان، خبرنگاران ، عکاسان، گرافیست ها، مترجمین، و ویراستاران) می توانند در انجمن صنفی عضو شوند.
تبصره 1- هر یک از مشاغل فوق با تایید و معرفی نامه رسمی هر یک از مطبوعات در حال انتشار و یا مدارک مستندی که انتساب متقاضی به شغل را به اثبات می رساند احراز می شود. این مدارک باید مورد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان مجمع عمومی، هیات مدیره، روزنامه نگاران، منابع مالی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان مجمع عمومی، روزنامه نگاران، هیات مدیره، روزنامه نگاری