پایان نامه با کلید واژگان هویت دینی، عامل اجتماعی، تعامل اجتماعی، هویت شخصی

دانلود پایان نامه ارشد

بعد هویت شخصی، هویت دینی، هویت قومی و هویت ملی بررسی می شود لذا لازم است که این هویت ها هم مورد تعریف نظري و عملی قرار گیرند .
-هویت شخصی
بیشتر روانشناسان و نظریه پردازان شخصیت، هویت را در درجه نخست امری فردی و شخصی می دانند و معتقدند: هویت عبارت است از احساس تمایز شخصی، احساس تداوم شخصی و احساس استقلال شخصی(جاکبسون115،9:1998). هویت فردی، بر اساس همان ویژگی های فردی و مخصوص به خود مشخص می گردد. شخص، فردیتی است بر اساس داشته های خود که آگاهی و خودآگاهی خود را بسط و توسعه می دهد و اعمال خود را بر اساس قواعد عقلی و یا قوانین اخلاقی شکل می بخشد. هویت را می توان این گونه تعریف کرد: وجدان و آگاهی تشخیص خود از دیگران(فردیت) فرای زمان و در همه وضعیت ها (دارای ثبات) به گونه ای که برای جهان اطراف، همواره یکسان بماند. از منظر سنتی هویت، وحدت و امتداد، فهم می گردد)اخگری، 1386). به عبارتی هویت شخصی به تعریف و برداشت شخص از خودش اطلاق می شود که در جریان اجتماعی شدن و در فرآیند تعامل با دیگران ایجاد می شود. اگرچه من فاعلی و ویژگی های فردی در آن تاثیر دارد ولی بخش زیادی از آن تحت تاثیر محیط، شرایط اجتماعی ساخته و یا بازسازی می شود. پس هویت شخصی بازتابی از زندگی روزمره و تجربیات فرد دراجتماع است و نحوه برخورد و ارتباط او با افراد دیگر را مشخص می سازد.
-هویت دینی
هویت دینی نظامی است یگانه، از اعتقادات و اعمال مربوط به امور مقدس، این اعمال کسانی را که به آنها باور دارند در یک اجتماع اخلاقی به( نام کلیسا )یا سازمان دینی متحد می کنند(توسلی ، 62:1380).در همه زمان ها می توان دین را همچون گرایش انسان ها بسوي وجود والاي خداوند یا نیروي برین یا احساس ساده وابستگی به آنان به منظور تبیین علل وجودي خویشتن در جهان و بازیابی معنایی براي هستی دانست. در نتیجه دین، اعتقادات نسبت به این واقعیت ها و اشکالی که به خود می گیرند؛ و اعمال گوناگون مذهبی را مشخص می کند. بنابراین دو عامل اعتقادات و اعمال، متمایز کننده ادیان از یکدیگرند(آلن بیرو ،74:1367).
بر اساس نظر تاجفل هویت دینی عبارت است از میزان شناخت فرد از تعلق و ارتباطش نسبت به دینی خاص و پیامدهای ارزشی مثبتی که فرد برای این تعلق و ارتباط قایل است و بالاخره احساست خاص فرد نسبت با آن دین ونسبت به دیگرانی که مثل او رابطه ای مشابه با آن دین دارند به این ترتیب هویت دینی عبارت است از تعریف شخص از خود بر اساس داشتن تعلق نسبت به دینی خاص به همراه ملاحظات ارزشی و احساسات مرتبط با آن وضعیت (تاجفل116،63:1967). بنابراین هویت دینی« میزان شناخت فرد از تعلق وارتباطش نسبت به دین خاصی و پیامد های ارزشی مثبتی که فرد برای این تعلق و ارتباط قائل است و بالاخره احساسات خاص فرد نسبت به آن دین و نسبت به دیگرانی که مثل او رابطه ای مشابه با آن دین دارند. به بیان دیگر، هویت دینی تعریف شخص از خود بر اساس داشتن تعلق نسبت به دینی خاص به همراه ملاحظات ارزشی و احساسی مرتبط با آن هست(عباسی قادی،183:1387) .
– هویت قومی
هویت قومی احساس تعلق فرد نسبت به عضویتش در یک گروه قومی خاص است (جاکبسون117،9:1998) در مطالعه و تحليل مسائل مربوط به هويت قومي و گروه‏هاي قومي در جامعه‏شناسي اتفاق نظر وجود ندارد.  براساس ديدگاه كنش‏گرايي شش ويژگي براي قوميت وجود دارد كه شامل وابستگي خوني و نژاد، زبان، سرزمين، مذهب و رسوم مشترك است (احمدي، 1379: 47). 
درنهايت، هويت قومي را مي‏توان باورهاي مشترك و احساس تعلق براساس وابستگي‏هاي خوني، نژادي، زباني، سرزميني و خويشاوندي دانست.  براساس اين موارد نوعي احساس تعلق در فرد نسبت به عناصر و نهادهاي مشترك آن قوم به وجود مي‏آيد كه مي‏تواند تعيين‏كننده ی رفتار شخص باشد. 
-هویت ملی
هویت ملی، چیزی است که مدام توسط ابزارهایی نظیر روزنامه ، نظام آموزشی روایت می شوند. به طور ساده تر، این ابزارها مدام به افراد یک جامعه خاطر نشان می کنند که دارای تفاوت های بارزی با افراد جوامع دیگر هستند و از آن ها مجزا می باشند. این مجزا بودن اصلی ترین مسئله در روایت هویت است.به نظر اندرسون لزوم این روایت هویت از آنجا ناشی می شود که جوامع نیز همانند انسان ها، گذشته خود را فراموش می کنند و این زمینه تمایز ساختن خود از دیگران را درآن ها تضعیف می کند (اندرسون118 ،205:1991)
نیروي انسجام بخش ملت به درجات مختلف از احساس نیرومند آن نسبت به تاریخ خویش، به مذهب خاص و منحصر به فردش که زبان را نیز شامل است سرچشمه می گیرد. ملت ممکن است به صورت یک اجتماع تاریخی و پیوند فرهنگی وجود داشته باشد بدون این که داراي استقلال سیاسی باشد. هویت ملی فرآیند پاسخگویی آگاهانه یک ملت به پرسش های پیرامون خود، گذشته، تعلق، خاستگاه اصلی ، حوزه تمدنی، جایگاه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ارزش های مهم تاریخی خود است (گودرزی،112:1383) مفهوم اساسی در هویت ملی«احساس تعلق» به یک «ملت»است؛ در واقع همواره مردم می خواهند بخشی از ملت خودشان باشند و بدان وسیله شناسایی شوند(تامپسون119،21:2001). هویت ملی در واقع شناسنامه فرهنگی و ارزشی و وجودی هر کشوری است.
3-5-2-1 تعریف عملیاتی متغیرها:

3-5-2-1- تعریف عملیاتی کلوب

3-5-2-2- تعریف عملیاتی استفاده و رضامندی

3-5-2-3- تعریف عملیاتی کاشت(پرورش)

3-5-2-2- تعریف عملیاتی هویت اجتماعی

متغیر(استفاده و رضامندی)
3-5-2-6- تعریف عملیاتی نوع استفاده از کلوب

نوع استفاده از کلوب (انگیزه و هدف کاربران و نیازمندی)
ابعاد
سرگرمی
اجتماعی
تعامل اجتماعی
اطلاع و آگاهی
خرده ابعاد
فراغت
سودمندی اجتماعی
(روابط شخصی)
تعامل اجتماعی
اطلاع رسانی
و اطلاع یابی
شاخص(معرف)
گذران وقت، رهایی از تنهایی، چت،در معرض محتواهای سرگرم کننده قرار گرفتن
حفظ دوستی ها و ارتباط با دوستان ، پیدا کردن دوستان قدیمی ،ایجاد دوستی های جدید ،برقراری روابط عاطفی وجنسی مجازی وارتباط با جنس مخالف
ایجاد گفت و گو و تعامل اجتماعی، اشتراک گذاری (هدفمند)،گذاشتن مطلب در پروفایل، کامنت گذاشتن برای دیگران
جستجوی اخبار و اطلاعات علمی و آموزشی ،قرار دادن اطلاعات ،تبادل اطلاعات
سوال
شما بیشتر از کلوب به کدام دلیل استفاده می کنید؟(انگیزه و هدف اصلی شما چیست؟)

الف: سرگرمی:
نظیر: (گذران وقت – در آمدن از تنهایی – چت و گفتگو با دیگران)

ب: سودمندی اجتماعی و روابط شخصی:
نظیر:(ارتباط با دوستان قدیمی- دوستیابی(یافتن دوستان جدید)- برقراری روابط عاطفی یا جنسی مجازی و یا ارتباط با جنس مخالف)

(
ج: تعامل اجتماعی:
نظیر:(ایجاد گفتگو وتعامل اجتماعی- اشتراک گذاری (هدفمند)مطالب مفید و تبادل اطلاعات- پست مجدد مطلب در پروفایل شخصی یا گذاشتن کامنت برای دیگران)

د: اطلاع وآگاهی:
نظیر:(اطلاع از اخبار – دنبال کردن صفحه ها وگروه های علمی ،آموزشی- دنبال کردن اخبار و اطلاعات وگروه مورد علاقه)

متغیر(شبکه اجتماعی)
3-5-2-6- تعریف عملیاتی شبکه اجتماعی کلوب دات کام

کلوب
خرده ابعاد
مدت زمان عضویت درکلوب
میزان استفاده از کلوب
واقعی تلقی کردن محتوای کلوب
نوع استفاده از کلوب
مشارکت وفعال بودن در کلوب
شاخص(معرف)
کمتر از 1 سال()
بین 1 تا 2 سال()
بین 2تا4 سال()
بیشتر از 4 سال()
کمتر از 1ساعت() بین 1تا 2ساعت()
بین 2تا4ساعت() بیشتراز 4ساعت()
اعتقاد کاربران نسبت به صحت ودرستی اخبار در کلوب،میزان اعتقاد و خوش بینی کاربران نسبت به محتوای مطالب، اعتبار و مقبولیت پیام رسانان کلوب

سرگرمی،گذران وقت کسب اخبار ، اطلاع رسانی و اطلاع یابی(تبادل نظر، ارتباط با دوستان و دوستیابی، ارتباط با جنس مخالف ،تبلیغات دینی
خواندن مطالب دیگران،خواندن ونظر گذاشتن برای مطالب دیگران،کامنت گذاشتن برای موضوع به بحث گذاشته شده ،شروع یک بحث تازه
سوال
تقریبا چه مدتی است که عضو کلوب شده اید؟کمتر از 1 سال() بین 1 تا 2 سال()
بین 2تا4 سال() بیشتر از 4 سال()
در روز تقریبا چند ساعت از کلوب استفاده می کنید؟کمتر از 1ساعت() بین 1تا 2ساعت() بین 2تا4ساعت() بیشتراز 4ساعت()
تقریبا هر چند وقت وارد کلوب می شوید؟تقریبا یک بار در روز() چندبار در روز ()
1تا2روز در هفته() 3تا5روز در هفته()

شما تا چه اندازه اباور دارید که اخبار و اطلاعات در کلوب صحیح و معتبر می باشد؟خیلی زیاد() زیاد() تاحدودی() کم() خیلی کم()
به نظر شما تا چه اندازه افرادی که در کلوب اخبار واطلاعات آموزشی می گذارند صلاحیت این کار را دارند؟ خیلی زیاد() زیاد() تاحدودی() کم() خیلی کم()
شما بیشتر چه نوع استفاده ایی از کلوب دارید؟
سرگرمی() گذران وقت() کسب اخبار () اطلاع رسانی و اطلاع یابی(تبادل نظر)() ارتباط با دوستان و دوستیابی() ارتباط با جنس مخالف () تبلیغات دینی و شغلی()

شما در هر بار ورود به کلوب چه کارهایی انجام می دهید؟
پسند زدن مطالب دیگران () کامنت گذاشتن برای مطالب دیگران() اشتراک گذاری مطالب دیگران() اشتراک گذاری لینک های اینترنتی()
شروع یک بحث تازه بین دوستان در گروه های عضو()

متغیر
3-5-2-7- تعریف عملیاتی هویت اجتماعی
ابعاد
هویت شخصی
هویت دینی
هویت قومی
هویت ملی
خرده ابعاد
بیان هویت واقعی

مقبولیت بین کاربران

اظهار خود به گونه ای متفاوت
باورها واعتقادات مذهبی
مناسک مذهبی
پایبندی به اخلاقیات
آداب وسنت های قومی
زبان محلی
پوشش ولباس محلی
وطن پرستی
سنت ها و آداب ورسوم
زبان فارسی
فرهنگ ایرانی

متغیر

هویت اجتماعی
ابعاد
هویت ملی
خرده ابعاد
فرهنگ ایرانی

زبان فارسی

وطن پرستی
سنت ها و آداب و رسوم
سوال
تاچه حد باور دارید که فرهنگ ایرانی یکی از غنی ترین فرهنگ های جهان است؟
1.خیلی زیاد() 2. زیاد() 3.تاحدودی اینطور فکر می کنم() 4.کم () 5. اصلا اینطور فکر نمی کنم()
تا چه اندازه سعی می کنید در گفتگو (چت)یا گذاشتن کامنت وپست از زبان فارسی استفاده کنید؟
1.خیلی زیاد() 2. زیاد() 3. تاحدودی() 4. کم پیش می آید فارسی بنویسم () 5. اصلافارسی نمی نویسم()

اگر در کلوب متن توهین آمیزی در مورد ایران ببینم یا کسی مرا به خاطر وطن پرستیم تحقیر کند ؟
1قطع ارتباط و یا گزارش به پلیس می زنم() 2. در حد لفظی یا متنی با او درگیر می شوم() 3. بستگی به نوع توهین دارداما از خود دفاع می کنم() 4. برایم ایرانی بودن چندان مهم نیست () 5.گاهی به دیگران حق می دهم ()
تا به حال برایتان پیش آمده در کلوب به کسی بگویید و یا بشنوید کاش در ایران نبودیم ،کاش در ایران به دنیا نیامده بودیم؟
1.خیلی زیاد() 2. زیاد() 3. گاهی() 4. کم پیش آمده() 5.. اصلا اتفاق نیفتاده ()

اگر کسی در کلوب به آداب و رسوم ملی کشورمان توهین کند تا چه حد ناراحت می شوید؟
1.خیلی زیاد() 2. زیاد() 3.تاحدودی() 4.کم() 5. اصلا برایم مهم نیست()
تاچه اندازه سعی می کنید سنت ها و آداب ورسوم ایران وجاذبه های گردشگری ایران را در کلوب به نمایش بگذارید؟
1.خیلی زیاد() 2. زیاد() 3.تاحدودی() 4.کم پیش آمده() 5.اصلااین کار را انجام نداده ام ()
3-5-2-8- تعریف عملیاتی هویت ملی

متغیر

هویت اجتماعی
ابعاد
هویت دینی

بعد اعتقادی
بعد مناسکی
بعد پیامدی
بعد عاطفی
خرده ابعاد
باورها واعتقادات مذهبی

مناسک مذهبی

پایبندی به اخلاقیات
تصور از خدا و دین
سوال
اگرکسی در کلوب به دین یا اعتقادات من توهین کندیا خواسته غیر اخلاقی و خلاف شرع داشته باشد ؟
1-قطعا برخورد می کنم وقطع ارتباط و یا گزارش به پلیس می زنم() 2. سعی می کنم از اعتقاداتم دفاع کنم()
3. گاهی واکنش نشان می دهم وگاهی نه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان شبکه اجتماعی، هویت اجتماعی، شبکه های اجتماعی، متغیر مستقل Next Entries پایان نامه با کلید واژگان فضای مجازی، هویت اجتماعی، باورهای دینی، مراسم مذهبی