پایان نامه با کلید واژگان هویت اجتماعی، ضریب همبستگی، توزیع فراوانی، میزان استفاده

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
101
3-9.شیوه نمونه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
101
3-10.تعیین حجم نمونه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
102
4-فصل چهارم

تجزیه وتحلیل داده ها

4-1.آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
105
4-1-1.تحلیل تک متغیره ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
105
4-2.آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
122
4-2-1.تحلیل مقایسه ای (یو من ویتنی)…………………………………………………………………………………………..
123
4-2-2.تحلیل دومتغیره(آزمون فرضیات) …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
124
4-2-3.تحلیل چند متغیره ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
134
4-2-4.تحلیل وپردازش مدل از طریق تحلیل مسیر ………………………………………………………………………………………………………………….
137
5-فصل پنجم

5-1.خلاصه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
144
5-2. بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
146
5-3. ارائه پیشنهاد های اجرایی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
162
5-4. پیشنهادهای پژوهشی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
163
6- پیوست………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
164
منابع و مآخذ…. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
170

فهرست جدول ها:
عنوان
صفحه
فصل سوم

3-5-2-5.تعریف عملیاتی نوع استفاده از کلوب …………………………………………………………………………………………………………………..
91
3-5-2-6. تعریف عملیاتی شبکه کلوب دات کام ………………………………………………………………………………………………………………………..
92
3-5-2-7. تعریف عملیاتی هویت اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
92
3-5-2-8.تعریف عملیاتی هویت ملی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
93
3-5-2-9.تعریف عملیاتی هویت دینی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
94
3-5-2-10. تعریف عملیاتی هویت قومی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
95
3-5-2-11.تعریف عملیاتی هویت شخصی ………………………………………………………………………………………………………………………………….
96
3-7-1.ضرایب پایایی پرسشنامه مربوط به هویت اجتماعی …………………………………………………………………………………………………
101
فصل چهارم

4-1-1.توزیع فراوانی و درصد کاربران بر حسب جنسیت ………………………………………………………………………………………………………
105
4-1-2.توزیع فراوانی و درصد کاربران بر حسب وضعیت تاهل …………………………………………………………………………………………
105
4-1-3.توزیع فراوانی و درصد فراوانی بر حسب سن …………………………………………………………………………………………………………..
106
4-1-4.توزیع فراوانی کاربران کلوب بر حسب دین ……………………………………………………………………………………………………………….
106
4-1-5.توزیع کاربران بر حسب سطح تحصیلات ……………………………………………………………………………………………………………………
107
4-1-6.توزیع کاربران بر حسب نوع شغل …………………………………………………………………………………………………………………………………..
108
4-1-7.توزیع کاربران بر مبنای موقعیت اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………………….
108
4-1-8.توزیع کاربران بر حسب نوع استفاده از کلوب ………………………………………………………………………………………………………….
109
4-1-9.توزیع کاربران بر حسب انگیزه وهدف استفاده از کلوب……………………………………………………………………………………..
110
4-1-10.توزیع کاربران بر حسب مدت استفاده از کلوب …………………………………………………………………………………………………
110
4-1-11.توزیع کاربران بر حسب میزان استفاده از کلوب………………………………………………………………………………………………….
111
4-1-12.توزیع کاربران برحسب واقعی تلقی کردن محتوای کلوب………………………………………………………………………………
111
4-1-13.توزیع کاربران بر حسب مشارکت وفعال بودن کاربران ………………………………………………………………………………….
112
4-1-14.توزیع فراوانی(درصدی)هویت ملی کاربران……………………………………………………………………………………………………………….
113
4-1-15.توزیع فراوانی(درصدی)هویت قومی کاربران…………………………………………………………………………………………………………..
115
4-1-16.توزیع فراوانی(درصدی)هویت شخصی کاربران……………………………………………………………………………………………………………
117
4-1-17.توزیع فراوانی(درصدی)هویت دینی کاربران کلوب………………………………………………………………………………………………
119
4-1-18.میانگین وانحراف معیار نمرات متغیر هویت اجتماعی به همراه ابعاد آن …………………………………………….
121
4-1-19.شاخص های توصیفی بر اساس نوع هویت اجتماعی کاربران ……………………………………………………………………
121

فهرست جدول ها:
عنوان
صفحه
4-2-1.جدول اسمینروف – کلموگرف …………………………………………………………………………………………………………………………………………
122
4-2-1-1. توزیع مقایسه ای متغیر های وابسته تحقیق در بین کاربران زن ومرد ……………………………………………
123
4-2-2-1.ضریب همبستگی بین ابعاد هویت اجتماعی و مدت مواجهه…………………………………………………………………
125
4-2-2-2.ضریب همبستگی بین ابعاد هویت اجتماعی و میزان استفاده از کلوب …………………………………………..
126
4-2-2-3. ضریب همبستگی بین ابعاد هویت اجتماعی و نوع استفاده از کلوب ………………………………………………..
127
4-2-2-4.ضریب همبستگی بین ابعاد هویت اجتماعی و هدف استفاده کاربران ………………………………………………..
128
4-2-2-5.ضریب همبستگی بین ابعاد هویت اجتماعی و شغل کاربران …………………………………………………………………..
129
4-2-2-6.ضریب همبستگی بین ابعاد هویت اجتماعی و سطح تحصیلات کاربران …………………………………………..
130
4-2-2-7. ضریب همبستگی بین ابعاد هویت اجتماعی و مشارکت کاربران …………………………………………………………
131
4-2-2-8. ضریب همبستگی بین ابعاد هویت اجتماعی و واقعی تلقی کردن محتوای کلوب ………………….
132
4-2-2-9.رابطه بین متغیر های مستقل پژوهش با هویت اجتماعی …………………………………………………………………………….
133
4-2-3-1. شاخص کفایت مدل رابطه متغیرهای مستقل با هویت اجتماعی کاربرا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های اوقات فراغت، سن ازدواج Next Entries پایان نامه با کلید واژگان هویت اجتماعی، شبکه های اجتماعی، شبکه اجتماعی، توزیع فراوانی