پایان نامه با کلید واژگان هویت اجتماعی، هویت دینی، هویت شخصی، میزان تحصیلات کاربران

دانلود پایان نامه ارشد

و هر چه اين فعاليّت بازتابانه‌تر باشد؛ در توليد معنا سهيم مي باشند و لذا بيشتر احتمال مي‌رود که هويت اجتماعی آنها متأثر از اين فضا بازتابي باشد. امّا هر چه افراد در مواجهه با کلوب، فعاليت و مشارکت کمتري داشته باشند و هر چه اين فعاليت غير بازتابانه‌ باشد؛ در بازتوليد معنا سهيم مي باشند. بنابراين اثر کمتري از کلوب گرفته و بيشتر احتمال مي‌رود که هويت اجتماعی ‌شان سنتي‌تر باقی بماند.
– افراد بر اساس نظريه‌ي جديد استفاده و خشنودي براساس بافت اجتماعيِ خود انگيزه‌ها و اهداف متفاوتي را در استفاده‌ي از شبکه اجتماعی کلوب دنبال مي‌کنند و بر اين اساس بازخورد‌هاي گرفته و آن‌ها را در ارزش‌ها، احساسات و شناخت‌هاي خود اعمال مي‌کنند. بنابراين هرچه اهداف و انگيزه‌هاي کاربران در استفاده ازکلوب ابزاري و جهت‌مند باشد؛ بيشتر احتمال مي‌رود که هويت اجتماعی آنها بازتابي‌ باشد. برعکس هرچه اهداف و انگيزه‌هاي کاربران عادتي و غيرجهت‌مند باشد؛ بيشتر احتمال مي‌رود که هويت اجتماعی فرد سنتي‌ باشد.
– بر اساس نظريه کاشت يا پرورش مي‌توان استنباط کرد که ميزان، مدّت و نوع مواجهه و واقعي تلقي کردنِ محتواي کلوب بر هويت اجتماعی فرد موثر است. مي‌توان اين گونه گفت که هرچه ميزان و مدّت مواجهه افزايش يابد و هر چه فرد محتواي مواجهه را واقعي‌ تلقي ‌کند، بيشتر احتمال مي‌رود که هويت اجتماعی بازتابي داشته باشد. برعکس هرچه ميزان و مدّت مواجهه کاهش يابد و هر چه فرد محتواي مواجهه را غيرواقعي‌ تلقي ‌کند، بيشتر احتمال مي‌رود که هويت اجتماعی سنتي داشته باشد. همچنين نوع مواجهه يکي ديگر از عوامل تأثير گذار بر هويت اجتماعی کاربران قلمداد مي گردد: بدين گونه که هرچه فرد بيشتر در معرض و مواجهه محتوای سايت هاي خبري، علمي و آموزشي باشد، بيشتر از رابطه‌ي خود باکلوب در جهت بازبيني هويت اجتماعی خود سود جسته و لذا احتمال دارد که هويت اجتماعی بازتابي داشته باشند. برعکس هرچه فرد بيشتر در معرض و مواجهه سايت هاي تفريحي و سرگرمي باشد، کمتر از رابطه‌ي خود با کلوب در جهت بازبيني هويت اجتماعی خود سود جسته و لذا احتمال دارد که هويت اجتماعی سنتی داشته باشند. در عين حال ميزان تأثير پذيري کاربران در استفاده از کلوب با توجه به متن اجتماعي و شرايط فرهنگي که فرد در آن زندگي مي‌کند، متفاوت خواهد بود.
2-4-1- فرضيه هاي تحقيق
– فرضیه اصلی
بین نوع استفاده از کلوب و هویت اجتماعی کاربران رابطه وجود دارد.
فرضیه های فرعی
– بین نوع استفاده از کلوب و هویت ملی کاربران رابطه وجود دارد.
– بین نوع استفاده از کلوب و هویت قومی کاربران رابطه وجود دارد.
– بین نوع استفاده از کلوب و هویت دینی کاربران رابطه وجود دارد.
– بین نوع استفاده از کلوب وهویت شخصی کاربران رابطه وجود دارد.
– فرضیه اصلی
بین میزان استفاده از کلوب و هویت اجتماعی کاربران رابطه وجود دارد.
فرضیه های فرعی
– بین میزان استفاده کاربران از کلوب و هویت ملی ایشان رابطه وجود دارد.
– بین میزان استفاده کاربران ازکلوب و هویت قومی ایشان رابطه وجوددارد.
– بین میزان استفاده کاربران از کلوب و هویت دینی ایشان رابطه وجود دارد.
– بین میزان اسـتفاده از کلوب و هویـت شخصی کاربران رابطه وجود دارد.
– فرضیه اصلی
بین مدت استفاده ازکلوب وهویت اجتماعی کاربران رابطه وجود دارد
فرضیه های فرعی
– بین مدت استفاده کاربران درکلوب و هویت ملی ایشان رابطه وجود دارد.
– بین مدت استفاده کاربران کلوب و هویت قـومی ایشان رابطه وجود دارد.
– بین مدت استفاده کاربران کلـوب و هویت دینی ایشان رابطه وجود دارد.
بین مدت استفاده کاربران درکلوب و هویت شخصی ایشان رابطه وجود دارد.
– فرضیه اصلی
بین نوع شغل کاربران کلوب و هویت اجتماعی ایشان رابطه وجود دارد.
فرضیه های فرعی
– بین نوع شغل کاربران کلوب و هویت ملی ایشان رابطه وجود دارد.
– بین نوع شغل کاربران کلوب و هویت قومی ایشان رابطه وجود دارد.
– بین نوع شغل کاربران کلوب و هویت دینی ایشان رابطه وجود دارد.
بین نوع شغل کاربران کل.ب و هویت شخصی ایشان رابطه وجود دارد.
– فرضیه اصلی
بین میزان تحصیلات کاربران و هویت اجتماعی ایشان رابطه وجود دارد.
فرضیه های فرعی
– بین میزان تحصیلات کاربران کلوب و هویت ملی ایشان رابطه وجود دارد.
– بین میزان تحصیلات کاربران کلوب و هویت قومی ایشان رابطه وجود دارد.
– بین میزان تحصیلات کاربران کلوب و هویت دینی ایشان رابطه وجود دارد.
– بین میزان تحصیلات کاربران کلوب و هویت شخصی ایشان رابطه وجود دارد.
– فرضیه اصلی
بین واقعیت پنداری محتوای کلوب و هویت اجتماعی کاربران رابطه وجود دارد.
فرضیه های فرعی
بین واقعی تلقی کردن محتوای کلوب از سوی کاربران و هویت ملـی ایـشان رابطــه وجود دارد.
– بین واقعی تلقی کردن محتوای کلوب از سوی کاربران و هویت قومی ایشان رابطه وجود دارد.
– بین واقعی تلقی کردن محتوای کـلوب از سوی کاربران و هویـت دینی ایشان رابطه وجود دارد.
– بین واقعی تلقی کردن محتوای کلوب از سوی کاربران و هویت شخصی ایشان رابطه وجود دارد.
– فرضیه اصلی
بین انگیزه کاربران در استفاده از کلوب و هویت اجتماعی ایشان رابطه وجود دارد.
فرضیه های فرعی
بین انگیزه و هدف کاربران در استفاده از کلوب و هویت ملی ایشان رابطه وجود دارد.
بین انگیزه و هدف کاربران در استفاده کـلوب و هـویت قومی ایشان رابطه وجود دارد.
بین انگیزه و هدف کاربران در استفاده از کلوب و هویت دینی ایشان رابطه وجود دارد.
بین انگیزه و هدف کاربران در استفاده کلوب و هویت شخصی ایشان رابطه وجود دارد.
– فرضیه اصلی
بین میزان مشارکت وفعال بودن کاربران در کلوب وهویت اجتماعی ایشان رابطه وجود دارد.
فرضیه های فرعی
– بین میزان مشارکت وفعال بودن درکلوب و هویــت ملــی ایشان رابطه وجود دارد.
-بین میزان مشارکت و فعال بودن درکلوب و هویـت قـومی کاربران رابطه وجود دارد.
– بین میزان مشارکت وفعال بودن کاربران درکلوب وهویت دینی ایشان رابطه وجود دارد.
بین میزان مشارکت وفعال بودن کاربران درکلوب و هویت شخصی کاربران رابطه وجود دارد.

2-5-مدل مفهومی

3- فصل سوم
3-1-روش تحقیق

3-1- روش تحقیق:
دستیابی به هدف های علمی یا شناخت علمی میسر نخواهد بود، مگر زمانی که با روش شناسی درست صورت بگیرد و به عبارت دیگر، تحقیق از حیث روش است که اعتبار می یابد نه موضوع تحقیق، لذا روش های تحقیق به عنوان هدایت گر جستجوهای علمی در دستیابی به حقیقت می باشند(خاکی ،155:1384)
تحقیق حاضر از نوع نظریِ کاربردی(مقطعی) می باشد و شیوه گردآوری اطلاعات میدانی، با بهره گیری از روش اسنادی (کتابخانه ای) و پیمایش می باشد. و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه آنلاین محقق ساخته می باشد که از دوقسمت، پرسش های مربوط به متغیر مستقل و سوالات مربوط به سنجش هویت اجتماعی به عنوان متغیر وابسته تشکیل شده است.
لازم به توضیح است پژوهش حاضر:
از نوع نظری،کاربردی (مقطعی) می باشد چرا که بر اساس نظریات جامعه شناسی و ارتباطات به بررسی تاثیرات شبکه اجتماعی کلوب دات کام بر ابعاد هویت اجتماعی کاربرانش پرداخته است.(لذا پژوهش از نوع نظری می باشد) ضمن اینکه هدف از انجام چنین تحقیقی علاوه بر آزمودن مفاهیم نظری مجرد(ذهنی) در موقعیت واقعی، همچون کلوب به آگاه سازی کاربران از تاثیرات این شبکه، و بهبود نوع حضور ایشان در شبکه کلوب و استفاده مناسب از فرصت های ایجاد شده در این شبکه می پردازد(بنابراین پژوهش حاضر از نوع کاربردی نیز می باشد)این پژوهش در محدوده زمانی سال94-1393صورت گرفته است.(پژوهش مقطعی می باشد).
برای جمع آوری اطلاعات و داده ها از دو روش استفاده شده است :
بررسی تحقیقات انجام شده در این زمینه (مطالعه کتابخانه ای):
پژوهش اسنادی وکتابخانه ایی برای دستیابی به چارچوب نظری و آگاهی از پیشینه، اطلاع از ادبیات تحقیق لازم می باشد. در این روش با مطالعه تحقیقات، پایان نامه ها و کتاب هایی که در زمینه موضوع، چه در داخل وچه در خارج از کشور انجام شده است با جمع بندی و نتیجه گیری از آن ها و گزینش برخی از مطالبی مد نظرمان به جمع آوری اطلاعات پرداختیم.
– جمع آوری اطلاعات به صورت پیمایشی:
این روش عبارت از مطرح کردن یکسری پرسش برای مجموعه ایی از پاسخگویان که غالبا معرف جمعیتی بزرگ تر هستند، درمورد هر نکته ایی که اطلاع از آن برای محقق جالب است (کیوی وکامپنهود97،1370) در پرسشنامه محقق به دلیل متعددی دست به نمونه گیری می زند، در پایان تحقیق ممکن است با توجه به برخی مطالعات آماری، نتایج حاصله را به کل جامعه آماری تعمیم دهد. اگر نمونه معرف جمعیت آماری، جمعیت بزرگی باشد تایید یا رد فرضیه با قاطعیت بیشتری صورت خواهد گرفت.(بیکرز98،1388)
3-3-ابزار گردآوری اطلاعات:
پرسشنامه ابزار اصلی تمامی نظر سنجی هاست. تنها شیوه توزیع، جمع آوری و تحلیل داده هاست که تغییر می کند. امروز در کنار روش های سنتی چون اعزام پرسشگر به محل حضور جمعیت هدف برای انجام مصاحبه؛ ارسال و باز پس گرفتن پرسشنامه توسط پست و نیز تماس تلفنی با افراد هدف، نظرسنجی الکترونیکی نیز از جایگاه ویژه ایی برخوردار است.
مطابق این روش می توان پرسشنامه را از طریق شبکه اینترنت یا شبکه داخلی محل کار یا از طریق نامه الکترونیکی توزیع و جمع آوری کرد.
هزینه اندک، وسعت و سرعت توزیع ،دسترسی سریع و آسان به داده ها از جمله مزایای این نوع نظرسنجی است. و برای جمع آوری داده های این پژوهش نیز از روش نظرسنجی پیمایشی استفاده شده و ابزار مورد
استفاده نیزپرسشنامه است.«پیمایش،روشی برای بدست آوردن اطلاعاتی درباره ی دیدگاه ها و باورها، نظرات، رفتارها یا مشخصات گروهی از اعضای یک جامعه آماری از راه انجام تحقیق است» .(بابی99،1973)
اما پیمایش و توزیع پرسشنامه نیز خود به شیوه های متعدد قابل اجراست که از آن جمله می توان به مصاحبه های شخصی، پیمایش های کاغذی، پیمایش های پستی، پیمایش های تلفنی، پیمایش با استفاده از دیسک پستی و پیمایش الکترونیک از طریق پست الکترونیک ویا طراحی صفحه ای در وب برای مراجعه افراد اشاره کرد(اعرابی، 102:1379).
از آن جایی که فضای مجازی دارای مکان خاصی در دنیای واقعی نیست و فضایی بین رایانه ای و مجازی است و با لحاظ کردن این نکته که دسترسی به کاربران متنوع و متفاوت شبکه اجتماعی کلوب عملاً در دنیای واقعی به علت پراکندگی جغرافیایی آنان امکان پذیر نمی باشد و اصولاً مطالعه یک کاربر شبکه اجتماعی کلوب در فضای کاربری و در محیط مورد مطالعه، مناسب تر و پربازده تر است. با توجه به جامعه آماری و نوع مخاطب این پژوهش بهترین شیوه برای ارسال پرسشنامه در خواست همکاری و پاسخ دهی از طریق ارسال پیام خصوصی به کاربران برای سر زدن به پروفایل محقق و خواندن پرسشنامه و نوشتن گزینه مورد نظر پاسخگو (گذاشتن کامنت) می باشد.
با توجه به نوع مخاطب این پژوهش و اینکه دسترسی به اعضا تنها از طریق صفحات پروفایل ایشان و صندوق پستی داخلی تارنمای کلوب است؛ درمجموع با ارسال در خواست پاسخگویی و ورود به پروفایل محقق جهت پاسخ دهی و کامنت گذاری، به اعضای آنلاین کلوب، از طریق پیام خصوصی در ساعات مختلف شبانه روز شامل ساعت 12تا 6 صبح، 6صبح تا 12 ظهر،12ظهر تا 6بعداز ظهر و از6 بعد از ظهر تا 12 شب، طی مدت 60 روز غیر متوالی در چهار ماه ارسال شد. در هر روز 30 درخواست مشارکت در پژوهش از طریق پیام خصوصی به اعضای آنلاین قابل مشاهده(شبکه کلوب به طور تصادفی 30 نفر از اعضای آنلاین را به نمایش می گذارد) در صفحه جستجوی اعضا ارسال گردید.
شیوه طراحی پرسشنامه نیز به این صورت بوده است که سوالات نظر سنجی به صورت سوالات بسته طراحی شده است. که از سوالات سه و چهارگزینه ای برای توصیف گرایش کاربران به کلوب، و سوالات مربوط

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان هویت اجتماعی، شبکه اجتماعی، ساخت یابی، نیازهای فردی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان هویت دینی، عامل اجتماعی، تعامل اجتماعی، هویت شخصی