پایان نامه با کلید واژگان هویت اجتماعی، هویت دینی، استفاده از اینترنت، شبکه های اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

میدانی و از تکنیک پیمایش به منظور جمع آوری داده ها استفاده شد.
یافته های این پژوهش نشان داد بیش از94% دانش آموزان خداوند را ناظر اعمال خود می بینند و در بعد اعتقادی به خداوند ایمان دارند و نزدیک به 80% آن ها هر وقت فرصتی پیش بیاید به زیارت اماکن مقدس می روند به طوری که تنها 4% ایشان دارای تعلق خاطر ضعیفی هستند.
در نهایت همانطور که نتایج محاسبه به ضرایب همبستگی نشان داد؛ متغیرهای استفاده از رسانه های جمعی و احساس نابرابری که یکی از سازوکارهای تاثیر رسانه ها بر تعلق خاطر به هویت دینی هستند، بر نمونه مورد بررسی تاثیر منفی داشت. و اتفاقا دانش آموزان مورد بررسی پایبندی و تعلق خود را به عناصر هویت دینی نشان داده و اکثر آن ها با آگاهی از آن خود را پایبند نشان داده اند ایشان دین را با وجود پیشرفت علم برای زندگی مهم می دانند. روی هم رفته تعلق خاطر به هویت دینی دانش آموزان در حد بالایی است و اکثریت دانش آموزان دارای اعتقادات دینی بالایی هستند.
به طور کلی نتایج تحلیل همبستگی نشان داد، میزان استفاده از رسانه های جمعی جهانی یک رابطه ی معنی دار منفی با هویت دینی دارد.
بشیر،حسن و افراسیابی، محمد صادق(1392)
در مقاله ایی با عنوان « شبکه های اجتماعی اینترنتی و سبک زندگی جوانان» که با هدف بررسی رابطه بین عضویت جوانان در بزرگترین جامعه مجازی ایرانیان (کلوب) و برخی شاخصه های مرتبط با سبک زندگی مورد بررسی قرار گرفت. در همین راستا، برای سنجش ارتباط میان این دو فضا اعم از زمانی که افراد به اینترنت اختصاص می دهند و سایر آثار فرهنگی عضویت و حضور در شبکه های اجتماعی، از روش پیمایش اینترنتی و پرسشنامه به صورت آنلاین برای فعالان کلوب استفاده شده است.
یافته ها نشان داد:افراد با اهداف متنوعی عضو این شبکه می شوند که مهمترین آن هدف سرگرمی است
همچنین میان عضویت در این شبکه با مقوله هایی نظیر چگونگی ارتباط با جنس مخالف و شیوه محاورات اعضا در محیط بیرونی ارتباط وجود دارد. همین طور ملاحظه شدکه زنان بیشتر از مردان تاثیر پذیرفته اند. طراحی پروفایل افراد به عنوان خانه مجازی ایشان که عصاره تمامی نهادهای فرهنگی مرتبط با هر فرد در فضای زندگی مجازی است؛ تا اندازه زیادی تحت تاثیر مشاهده پروفایل دیگر اعضای کلوب بود در نهایت بر اساس یافته ها رابطه میان عضویت در شبکه کلوب و سبک زندگی کاربرانش اثبات شد.
نوابخش، فرزاد و خادم، رسول و آرام، هاشم (1392)
در مقاله ایی با عنوان « اینترنت وهویت اجتماعی» که با هدف بررسی تاثیر اینترنت بر هویت اجتماعی جوانان شهر خلخال و از طریق پیمایش به بررسی جامعه شناختی تاثیر اینترنت بر هویت اجتماعی جوانان 29-15 ساله پسر شهرستان خلخال به صورت مقطعی پرداخته است. به منظور گردآوری داده ها، از تکنیک پرسشنامه محقق ساخته و پرسشنامه استاندارد شده استفاده شد و حجم نمونه 364نفر تعین گردید.
یافته ها نشان داد که میزان استفاده از اینترنت بر ابعاد هویت اثر می گذارد و تنها اثر معنی داری برهویت دینی ندارد. همچنین پایگاه اجتماعی و اقتصادی استفاده کنندگان از اینترنت بر هویت فردی و خانوادگی اثر می گذارد و بالا رفتن پایگاه ها موجب بالا رفتن حس تعلقات فردی وخانوادگی می شود وبالعکس بالا رفتن پایگاه ها موجب پایین آمدن تعلقات دینی و جنسیتی می شود.
نتایج کلی این تحقیق نشان می دهد استفاده از اینترنت تعلقات فردی (هویت فردی) جوانان را تقویت می کند و در مقابل تعلقات جمعی( هویت خانوادگی،گروهی و ملی) را تضعیف می کند و این امر به منزله یک مساله اجتماعی است که زمینه ساز بحران هویتی جوانان می شود.
صبوری خسرو شاهی،حبیب و آذر گون، نسرین(1392)
در مقاله ایی با عنوان «تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی (فیس بوک )بر هویت اجتماعی» که با هدف بررسی تاثیر میزان حضور در فیس بوک و نوع استفاده از آن در ابعاد چهارگانه هویت اجتماعی (هویت قومی، هویت دینی، هویت ملی وهویت جهانی) می باشد.
روش تحقیق این پژوهش، پیمایش است و تکنیک جمع آوری داده ها نیز پرسشنامه می باشد که بین 250 نفر از دانشجویان بصورت کاملا تصادفی توزیع شده است.
یافته های این پژوهش نشان داد که هر یک از ابعاد چهار گانه هویت (قومی، ملی، جهانی و دینی) به جز هویت دینی به تناسب نوع استفاده ای که کاربران از فیس بوک دارند؛ دستخوش تغییر و تحول می شود هرگاه استفاده از فیس بوک به منظور جستجوی اطلاعات علمی باشد زمینه برای تقویت هویت قومی فراهم می شود. استفاده از فیس بوک به منظور چت وسرگرمی سبب تضعیف هویت ملی و استفاده از آن به منظور تبادل اطلاعات با گروه های مختلف، ارسال اطلاعات برای دیگران و استفاده از فیس بوک به منظور پیدا کردن دوستان قدیمی سبب تقویت هویت جهانی می شود.
به طور خلاصه نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که بین میزان استفاده از فیس بوک و هویت قومی، دینی، ملی و جهانی رابطه وجود دارد.
– پیشینه خارجی:
زی هورجاناتان (2001)
در پژوهشی « تاثیر اینترنت در زمینه اجتماعی از سه بعد کارکرد خانواده،فعالیت های اوقات فراغت، آزادی های فردی و پنهان کاری»را مورد بررسی قرار داد. در مورد کارکرد خانواده، فعالیت با اعضای خانواده است که بین استفاده کنندگان و عدم استفاده کنندگان تفاوت معنی داری بوجود می آورد. در مورد اوقات فراغت سه متغیر از پنج متغیر که مربوط به روزنامه خواندن،گوش دادن به رادیو و تماشای تلویزیون، ارتباط با دوستان، در بین استفاده کنندگان وکسانی که از اینترنت استفاده می کنند تفاوت معنی داری وجود دارد. تاثیر بر آزادی های مدنی مربوط به خشونت و محتوی وقیح و بدست آوردن دوستان است. که در بین استفاده کنندگان و عدم استفاده کنندگان تفاوت معنی داری وجود دارد.
جان برق و کاتلین 21 (2004)
در پژوهشی با عنوان « اینترنت و زندگی اجتماعی» هدف از این پژوهش بررسی اینترنت در بستر تاریخی آن و سپس بررسی اثر استفاده از اینترنت و سلامت روانی کاربران، شکل گیری روابط شخصی و گروهی و هویت اجتماعی می باشد.
شواهد نشان می دهد که در حالی که این اثرات عمدتا وابسته به اهداف خاص کاربران است و اینکه مردم منفعلانه توسط فن آوری تحت تاثیر قرار نمی گیرند بلکه به واسطه ویژگی های منحصر به فردی که اینترنت دارد مانند تسهیل پیوند افراد با منافع مشابه و ارزش ها و اعتقادات مشترک،گمنامی نسبی و جذابیت های خاص با وجود این همانطور که اینترنت می تواند همچون خاک حاصلخیز برای شکل دادن به روابط جدید و منافع مشترک و تسهیل در ارتباطات و امثالهم باشد و به نظر نمی رسد که یک تهدید برای زندگی اجتماعی باشد بلکه فرصتی است که به احتمال زیاد برای تولید تغییرات اساسی در زندگی روزانه ما است که البته باید به درستی هشدارهایی داده شود درمورد نقش مهمی که می تواند در جنایت، تروریست و تجاورز به حریم خصوصی داشته باشد.
کرستی، یانگ22 (2013)
در مقاله ایی تحت عنوان « مدیریت هویت آنلاین در شبکه های مختلف اجتماعی و در فیس بوک» که از طریق نظرسنجی آنلاین صورت پذیرفت. و 18کاربر فعال فیس بوک (21-57ساله) درگیر مصاحبه و پروتکل
های کلامی شدند و پژوهش کیفی نیز صورت گرفت.
یافته های این پژوهش نشان داد کاربران بزرگسال در مدیریت هویت آنلاین خود موفق تر از نوجوانان می باشند و می توانند الگوی مفید در شبکه های اجتماعی باشند.کاربران بزرگسال با مدیریت صحیح هویت آنلاین خود یک تصویر مناسب از خود را در شبکه های اجتماعی ارائه می دهند. بزرگسالان فیس بوک را تجربه ای از زندگی می دانند و با به رسمیت شناختن آن و عواقب منفی اش به درک اهمیت هویت افراد توجه دارند. نتایج این پژوهش نشان داد که در محدوده سنی 21 تا57 سال از طریق فرآیند خود سانسوری به جای حفظ حریم خصوصی در این شبکه به فعالیت می پردازند.
الیسون ،نیکول23 (2013)
در پژوهشی با عنوان «رسانه های اجتماعی و هویت» در پی پاسخ به سوالاتی نظیر: افراد آنلاین در ارائه هویت های چندگانه، متناقض تا چه حد اشتراک دارند؟ عواقب ناشی از بسیاری از تعاملات آنلاین ما چیست؟
به طور کلی شبکه های اجتماعی، وبلاگ ها و… شامل مجموعه ای از کارایی های اجتماعی هستند که سبب می شود هویت تحت تاثیر قرار گیرد. این کارایی ها شامل توانایی ارائه هویت انتخابی خود و غیره می باشد. نتایج این پژوهش نشان داد که رسانه های اجتماعی روش های جدیدی برای ارتباط با دیگران و ارائه خود می باشدکه به شکل گیری هویت خود نمایشی و ارائه آن می انجامد. اگرچه این رسانه های اجتماعی منعکس کننده فرصت های جدید برای فعالیت های مربوط به هویت، قلمرو آنلاین در یک کره جداگانه است. که انعکاس فعالیت «مجازی» و متمایز از «جهان واقعی» هست.
اگرچه نتایج تحقیقات ارائه شده و شواهد در اینجا حاکی از آن است که رسانه های اجتماعی به طور بالقوه مثبت یا منفی می تواند باشد. اما بیشتر نگرانی ها مربوط به حریم خصوصی است.

ردیف
1
2
نویسنده
دوران، بهزاد
عباسی قادی، مجتبی
سال
1382
1386
عنوان
«تاثیر تجربه فضای سایبرنتیک بر هویت اجتماعی در سه سطح خانواده، گروه همسالان و جامعه »
«بررسی رابطه استفاده از اینترنت و هویت دینی کاربران»
روش
روش پیمایش ، با استفاده از پرسشنامه
از روش پیمایش و با استفاده از تکنیک پرسشنامه بر روی 1516 نفر از کاربران بالای پانزده سال در شهر تهران که از طریق نمونه گیری خوشه ایی (در جامعه آماری خانوار) و هدفمند ( در جامعه آماری کافی نت ) با ضریب اطمینان 95% انتخاب شد.
یافته
در این تحقیق استفاده از اینترنت وعدم استفاده از اینترنت و میزان استفاده از اینترنت متغیرهای مستقلی بوده اند که از اهمیت فراوانی برخوردار بوده است. رابطه معنی داری را میان فضای سایبرنتیک وهریک از سه سطح هویت اجتماعی ( هویت خانوادگی، هویت همسالان وهویت ملی) پاسخگویان را مشخص نساخت (اینترنت بر هویت اجتماعی تاثیری ندارد)
متغیر های مدت استفاده کاربران از اینترنت، واقعی تلقی کردن محتوای سایت ها از سوی کاربران اینترنت، پایگاه اقتصادی، اجتماعی کاربران رابطه و تاثیر معنی داری را با متغیر وابسته تحقیق نشان دادند.

ردیف
3
4
نویسنده
عبداللهیان، حمید و رضا نیا، آوات
رفعت جاه، مریم و شکوری، علی
سال
1386
1386
عنوان
« خود واظهار خود در فضای مجازی: مطالعه موردی کاربران سایت کلوب دات کام»
« اینترنت و هویت اجتماعی»
روش
با استفاده از روش مشاهده به گرد آوری اطلاعات طی دو ماه دی وبهمن 1386 وجمع آوری 20شرح حال فردی با رعایت توزیع سنی وجنسی به صورت تصادفی از سایت کلوب مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
پیمایش در شهر سنندج در میان دو گروه از دختران ( آن هایی که از اینترنت استفاده می کردند و آن هایی که استفاده نمی کردند).
یافته
سایت کلوب به مثابه یک فضای ارتباطی و اجتماعی، در بافتار فرهنگ ایرانی قابلیت های زیادی را برای ارتباط از راه دور و ارتباط همزمان در ابعاد جهانی برای کاربرانش فراهم کرده است . کاربران این سایت عمدتا ایرانی و فارسی زبان اند ایشان، پدیده عدم امکان ارجاع به جسم واقعی خود در فضای مجازی سایت کلوب را با کاربرد شیوه های خلاقانه نمایش خود جایگزین و جبران می کنند که خود سبب می شود تا نمایش خود به صورتی تمام وکمال صورت گیرد و فرد هر تصویر دلخواهی از خود را به نمایش بگذارد.
میان دو گروه مذکور به لحاظ هویت دینی، قومی،خانوادگی وهویت شخصی تفاوت معناداری وجود دارد و هویت دینی، قومی وخانوادگی در گروه اول ضعیف تر از افراد گروه دوم می باشد همچنین، هویت شخصی گروه اول ضعیف تر بودکه این موضوع از یک سو نشانگر کاهش تاثیر کانال های سنتی در فرآیند هویت سازی دختران و از سوی دیگر بیانگر تحول کیفی در مولفه های هویت یابی است که غالبا خارج از کنترل مراجع سنتی و غیر رسمی( خانواده، قومیت و دین ) و ساختارهای رسمی ( نهادهای متولی نظارت اجتماعی وبرنامه ریزی فرهنگی ) است.
ردیف
5
6
نویسنده
ضیایی پرور، حمید و عقیلی ، سید وحید

حکیمی ، رویا
سال
1389
1390
عنوان
« بررسی نفوذ شبکه های

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان شبکه های اجتماعی، شبکه های اجتماعی مجازی، هویت دینی، هویت اجتماعی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان شبکه های اجتماعی، هویت دینی، هویت اجتماعی، شبکه های اجتماعی مجازی