پایان نامه با کلید واژگان هویت اجتماعی، شبکه های اجتماعی، شبکه اجتماعی، توزیع فراوانی

دانلود پایان نامه ارشد

ن …………………………………….
134
4-2-3-2.مدل رگرسیونی چندگانه هویت اجتماعی کاربران …………………………………………………………………………………………….
135
4-2-3-3.جدول نتایج حاصل از مراحل رگرسیون………………………………………………………………………………………………………………………
139
4-2-4-4. جدول میزان تاثیر مستقیم ، غیر مستقیم و کل متغیرهای مستقل بر وابسته …………………………
141

فهرست نمودارها:
عنوان
صفحه
فصل دوم

2-5. مدل مفهومی . ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
72
فصل سوم

3-5-2-1.تعریف عملیاتی کلوب ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
87
3-5-2-2.تعریف عملیاتی استفاده ورضامندی ……………………………………………………………………………………………………………………………….
88
3-5-2-3.تعریف عملیاتی نظریه کاشت …………………………………………………………………………………………………………………………………….
89
3-5-2-4.تعریف عملیاتی هویت اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………………………..
90
فصل چهارم

4-1-1.توزیع فراوانی و درصد کاربران بر حسب جنسیت ……………………………………………………………………………………………………..
105
4-1-2.توزیع فراوانی و درصد کاربران بر حسب وضعیت تاهل ………………………………………………………………………………………..
105
4-1-3. توزیع فراوانی و درصد کاربران بر حسب سن …………………………………………………………………………………………………………
106
4-1-4. توزیع فراوانی کاربران کلوب بر حسب دین …………………………………………………………………………………………………………………..
106
4-1-5. توزیع کاربران بر سطح سطح تحصیلات ………………………………………………………………………………………………………………………
107
4-1-6.توزیع کاربران بر حسب نوع شغل ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
108
4-1-7.توزیع کاربران بر مبنای موقعیت اجتماعی …………………………………………………………………………………………………………………….
108
4-1-8.توزیع کاربران بر حسب نوع استفاده از کلوب …………………………………………………………………………………………………………….
109
4-1-9.توزیع کاربران بر حسب انگیزه وهدف استفاده از کلوب ……………………………………………………………………………………….
110
4-1-10.توزیع کاربران بر حسب مدت استفاده از کلوب ……………………………………………………………………………………………………….
110
4-1-11.توزیع کاربران بر حسب میزان استفاده از کلوب ……………………………………………………………………………………………………..
111
4-1-12.توزیع کاربران بر حسب میزان واقعی تلقی کردن محتوای کلوب …………………………………………………………..
111
4-1-13.توزیع کاربران بر حسب مشارکت وفعال بودن ………………………………………………………………………………………………………….
112
4-2-4-1.مدل علی هویت اجتماعی کاربران شبکه کلوب دات کام …………………………………………………………………………….
140

1-فصل اول
کلیات
مقدمه
1-1- بیان مساله
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق
1-3- اهداف تحقیق

مقدمه:
با ورود فناوری های مدرن مخصوصاً اینترنت و شبکه های اجتماعی، نوعی از روابط با عنوان ارتباطات مجازی شکل گرفته است. این نوع ارتباطات می تواند هویت و ابعاد مختلف آن را تحت تاثیر قرار دهد. و فضایی مناسب و دموکراتیک جهت بازنمود کردن هویت های گوناگون از جمله هویت های قومی، ملی و . . . باشد. در چنین شرایطی، برداشت از هویتِ دیگران توسط کاربران عمیقاً تحت تاثیر بازنمودهایی خواهد بود؛ که از سوی دیگران در اینترنت ارائه می شود. این ویژگی اینترنت سبب می شود؛ بسیاری از برداشت های قالبی از هویت و فرهنگ های دیگر از بین بروند وکاربران بتوانند در یک فضای دموکراتیک به تبادل فکری، فرهنگی و آشنایی با دیگران بپردازند. در چنین شرایطی، حتی هویت نژادی نه به عنوان یک واقعیت ذاتی و تغییرناپذیر، بلکه به عنوان یک فرآورده ای اجتماعی و فرهنگی در نظرگرفته می شود( ناکامورا1،523:2005).
بنابراین برخلاف گذشته، که آهنگ تغییرات اجتماعی نسبتاً کند بود و اکثر مردم کم و بیش، همان شیوه ی زندگی پدرانشان را دنبال می کردند؛ امروزه ما درجهانی متحول و دستخوش دگرگونی چشمگیر و دائمی زندگی می کنیم(گیدنز2،555:1373). در دنیای معاصر به واسطه رخنه کردن وسایل ارتباطی نوین در تاروپود جامعه، هویت که قبلا عمدتاً محول و معین بود، اینک دائماً در تغییر، تحول و بحران است(هاروارد3،25:2000).
منابع شکل دهنده هویت در جوامع گذشته از قبل مشخص بود و هویت افراد بیشتر جنبه انتسابی داشت و این امر باعث می شد که افراد یک جامعه از لحاظ امر هویت یابی چندان دستخوش تغییر و دگرگونی واقع نشوند. اما به دنبال مدرنیته و ظهور فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی افراد با منابع هویت یابی متکثری روبرو هستند و هویت یابی شکلی غیر محلی و جهانی پیدا کرده است( خانی جزنی،35:1388).
به قسمی که شگفت انگیزترین رویداد دنیای معاصر را می توان سرعت بی سابقه تغییرات اجتماعی دانست(لنسکی و لنسکی4 ،3:1369). با تغییر بافت اجتماعی از حالت سنتی به شکل مدرن و یا شبه مدرن و در اثر تحولات ناشی از جهانی شدن، شاهد تغییرات ماهیت انسان و تغییر هویت اجتماعی و فردی او هستیم (گل محمدی،57:1377).
ظهور اینترنت و به تبع آن شبکه های اجتماعی در فضای سایبر، گونه ای جدید از بازتولید هویت کاربران را سبب شده است. از سال 2005 میلادی تاکنون موضوع شبکه های اجتماعی مجازی اصلی ترین مشغله کاربران اینترنت در دنیا و به تبع آن ایران بوده است.
تعامل در فضای مجازی، سبب در هم شکستن مرزهای مرسوم گروهی و متعاقب آن، تغییر در برجستگی نسبی، نیاز به تشابه و تمایز، بیشترین تاثیر را بر هویت اجتماعی طرف های تعامل می گذارد و از سوی دیگر گمنامی و یا جعل نام به معنای پنهان داشتن هویت که در فضای سایبرنتیک امری ممکن و معمول است؛ به روشنی بر اهمیت و مرزبندی های گروهی و در نتیجه معنای هویت اجتماعی تاثیر دارد(جانس5،1998).
بدون هویت اجتماعی، یعنی بدون چارچوب مشخصی که شباهت ها وتفاوت ها را آشکار سازد؛ افراد یک جامعه امکان برقراری ارتباطی معنادار و پایدار میان خود نخواهند داشت(کفاشی وهمکاران،118:1389).
تیلر6،(2012) معتقد است که: به واسطه شبــکه های اجتماعی مجازی، افراد قابل توجهی در سراسر دنیا در تعامل با یکدیگرقرارگرفته اند و با فرهنگ و عقاید بیگانه روبرو شده اند و در خصوص از دست دادن هویت های شان احساس خطر می کنند.
در ایران شاید بتوان نخستین شبکه اجتماعی را که در فضای اینترنت شکل گرفت؛ شبکه اجتماعی کلوب دانست. سایت کلوب دات کام به عنوان بزرگ ترین جامعه مجازی ایرانیان می باشد که بر پایه نیازهای امروزی کاربران اینترنتی ایرانی راه اندازی شد. تا به عنوان سایتی برای ارتباط ایرانیان و فارسی زبانان جهان بتواند بستری جهت تبادل اطلاعات، نیازها، آشنا شدن با همکاران، دوستان قدیمی و… به وجود آورد. به نظر می رسد این شبکه اجتماعی مجازی توانسته است کاربران ایرانی زیادی را از داخل وخارج ایران به خود جلب کند. امکانات فراوان و متنوع این سایت،کاربری آن به زبان فارسی، همچنین سهولت در استفاده و عضویت در سایت را می توان به عنوان مهمترین دلایل توجه به آن معرفی کرد. اکنون کلوب با یک میلیون و هشتصد و نوزده هزار و چهارصد و نود یک کاربر عضو و سه هزار و نهصد سایت که کلوب را لینک کرده اند با بازدید روزانه حداقل یک میلیون ویکصد و چهل هزار کاربر مواجه است(تابناک،198434). لذا در پژوهش پیش رو تلاش کرده ایم تا تاثیر این شبکه اجتماعی را بر روی هویت اجتماعی کاربرانش مورد بررسی قرار دهیم.
اکنون برای رسیدن به درکی جامع، پژوهش حاضر را در پنج فصل تنظیم کردیم. در فصل اول به بیان مساله واهمیت موضوع می پردازیم و اهداف خود را از این پژوهش آشکار می سازیم. در فصل دوم ابتدا با مرور پژوهش های صورت گرفته در رابطه با موضوع و نیز مرور نظریات مرتبط به انتخاب چارچوب نظری مناسب می پردازیم و به فرضیاتمان شکل داده، مدل مفهومی را طراحی می کنیم. درفصل سوم به روش شناسی پژوهش، تعریف نظری و عملیاتی متغیرها پرداخته و اعتبار و روایی گردآوری داده ها را مورد بررسی قرار می دهیم ودر ادامه پژوهش (فصل چهارم وپنجم) یافته های تحقیق ارائه وسپس بحث ونتیجه گیری می شود.

1-1- بیان مساله:
امروزه پیشرفت تکنولوژی وگسترش رسانه های جمعی، تحولات زیادی را در ارتباطات و عرصه های گوناگون اجتماعی بوجود آورده است؛ تسریع انتشار اطلاعات و تصاویر از طریق سیستم های متصل به رایانه، باعث کاهش زمان، مکان و از میان رفتن مرزهای فرهنگی و ایجاد هویت هایی شده است که دیگر ضرورتا با توجه به مکان شناسایی نمی شوند(هاروی7،1989).
بیل گیتس8 معتقد است تحت تاثیر فضاهای مجازی جدید که در آن تلویزیون ها و کامپیوترها به یک شبکه هوشمند جهانی مرتبط هستند؛ عناصر رفتاری انسان ها شکل خواهد گرفت چرا که این شبکه ها ستون فقرات ساختار اجتماعی ما را تشکیل می دهند(کاریزی،329:1381).
در واقع شبکه های اجتماعی برای افزایش و تقویت تعاملات اجتماعی در فضای مجازی طراحی شده اند و ایجاد ارتباطات جمعی و میان فردی، تشکیل اجتماعات مجازی، اطلاع رسانی، تبادل اطلاعات و نظرات شناخته شده ترین کارکردهای این شبکه ها هستند. امروزه استفاده از خدمات شبکه های اجتماعی روز به روز محبوبیت بیشتری پیدا می کند هم اکنون سایت های شبکه های اجتماعی بعد از پرتال های9 بزرگی مثل یاهو10یا ام اس ان موتورهای جستجو مثل گوگل11، تبدیل به پر استفاده ترین خدمات اینترنتی شده اند شبکه های اجتماعی اینترنتی علاوه بر این که مرجع تامین بسیاری از نیازهای فرهنگی و اجتماعی اعضای خود هستند، این امکان را برای افراد فراهم می کنند که همزمان با انجام سایر فعالیت های اجتماعی از طریق رایانه یا تلفن همراه فعالیت خود را در این جوامع مجازی نیز پیگیری کنند.
این شبکه ها محل گردهمایی صدها میلیون کاربر اینترنت است که بدون توجه به مرز، زبان، جنس و فرهنگ به تعامل و تبادل اطلاعات می پردازند و از طریق اطلاعـاتی که بر روی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان هویت اجتماعی، ضریب همبستگی، توزیع فراوانی، میزان استفاده Next Entries پایان نامه با کلید واژگان هویت اجتماعی، شبکه اجتماعی، شبکه های اجتماعی، استفاده از اینترنت