پایان نامه با کلید واژگان هوش هیجانی، خشونت علیه زنان، فشار روانی

دانلود پایان نامه ارشد

هم چنین نشان داد که بین سابقه ی خشونت در خانواده پدری شوهر و نوع خشونت نسبت به همسر رابطه ی معنی دار وجود دارد، در این پژوهش رابطه ی بین سواد زنان با عوارض ناشی از خشونت تأیید شد، یعنی زنان بی سواد و در سطح کمتر از لحاظ افسردگی، روابط اجتماعی و عوارض جسمانی، آسیب و عارضه ی بیشتری داشتند.
– دانش پژوهان گلستان(1379)، پژوهشی تحت عنوان “بررسی خشونت علیه زنان” بر روی 760 نفر از زنان استان گلستان انجام دادند. نتایج این پژوهش نشان داد که 78 درصد از زنان مورد سوء استفاده بدنی و 98درصد از آن ها مورد سوء استفاده عاطفی در طول عمر خود واقع شده اند. هم چنین نتایج نشان داد که 29درصد از شوهران مورد مطالعه سابقه محکومیت کیفری داشتند و 13درصد از شوهران ازدواج قبلی داشته اند، در این مطالعه دو سوم زنان مشکلات خود و شوهرانشان را ناراحتی های روحی مطرح می کردند.
– نتایج حاصل از پژوهش معظمی(1380)، در خصوص خشونت علیه زنان نشان داد که نیمی(51درصد) از زنان مورد خشونت واقع شده دچار سردردهای عصبی و میگرنی می باشند. 18درصد از آن ها دارای آثار موقت یا دائمی ضرب دیدگی یا سوختگی هستند. 2/9درصد مبتلا به بیماری های مقاربتی شده اند و 1/7 درصد از آن ها دچار معده درد و سایر صدمات مانند سقط جنین در اثر ضرب و شتم، ناراحتی های قلبی و … شده اند، نتایج دیگر این پژوهش نشان داد که 29درصد از مرتکبین این خشونت ها معتاد بودند، 1/62 درصد معتاد به تریاک، 2/18درصد معتاد به هروئین و 1/12 درصد معتاد به الکل و بقیه معتاد به مرفین بودند.

3-1. مقدمه:
در اين فصل به بررسي روش پژوهش كه شامل تعريف جامعه‌ي آماري، نمونه و بيان شيوه‌ي نمونه گيري است پرداخته شده است،‌ هم چنين ابزارهاي مورد استفاده در پژوهش،‌ اعتبار وپايايي آن ها و شيوه‌ي پژوهش و روش اجراي پژوهش مورد بحث قرار گرفته است.
3-2. نوع پژوهش:
روش هاي تحقيق را می توان به دو دسته تقسیم کرد: یکی از لحاظ هدف و دیگری روش گردآوري داده ها. اين پژوهش از لحاظ هدف از نوع تحقيقات كاربردي است. تحقيق كاربردي در جست وجوي دستيابي به يك هدف عملي است و تأكيد آن بر تأمين سعادت و رفاه توده مردم و مطلوب بودن فعاليت است(دلاور،1384).
طرح اين پژوهش در حیطه تحقیقات توصيفي119 از نوع همبستگي120 جای دارد. بدین ترتیب که هیچ کدام از متغیرهای تحقیق مورد دستکاری واقع نمی شوند و فقط به اندازه گیری و بررسی آن ها پرداخته می شود. بنابراین از آن جایی که در تحقیق حاضر نیز فقط به شناسایی ارتباط بین هوش هیجانی معلمان زن با میزان خشونت خانوادگی اعمال شده علیه آنان تأکید می شود، دستکاری متغیرهای پژوهش صورت نگرفته و بر اساس مفروضات طرح های توصیفی می توان از روش اجرایی همبستگی استفاده نمود.
3-3 جامعه آماري:
جامعه آماري121 اين پژوهش، 300 نفر از معلمان زن شاغل در آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس را شامل می شود که در سال تحصیلی 93-1392 در شهر بندر عباس مشغول به تدریس بودند.
3-4. نمونه و روش نمونه گيري
3-4-1. تعيين حجم نمونه
جهت به دست آوردن حجم مناسب نمونه ابتدا به صورت زير از فرمول كوکران استفاده شد و حجم نمونه به اين روش 270 نفر به دست آمد.
علايم استفاده شده در فرمول پايين عبارتند از:

08/0 =d: دقت احتمالی مطلوب.
96/ 1=t: ضریب اطمینان 95./.
25/0 =: s2 پیش برآورد واریانس در جمعیت
3-4-2. روش نمونه گيري:
نمونه پژوهش در این تحقیق، تعداد 270 نفر از معلمان زن مقاطع مختلف تحصیلی شهر بندعباس بودند که به شیوه نمونه گیری به شرح زیر انتخاب شدند:
ابتدا آموزش و پرورش شهر بندرعباس به دو ناحیه تقسیم شد. سپس کلیه ی مدارس ابتدایی، راهنمایی (دولتی، غیرانتفایی، شاهد، تیزهوشان و…) و مدارس مقاطع دبیرستان و پیش دانشگاهی (دولتی، غیرانتفاعی، شاهد و…) در شهر بندر عباس شناسایی شدند و به طور تصادفی از هر ناحیه دوازده مدرسه انتخاب شد و بالاخره از میان مدارس انتخاب شده، معلمان متأهلی که دو سال از ازدواج آن ها گذشته بود در این تحقیق شرکت داده شدند. برای جلوگیری از افت نمونه تحقیق در مجموع از 300 نفر از معلمان زن خواسته شد که به پرسشنامه های این پژوهش پاسخ دهند. که در نهایت به علت عدم عودت تعدادی از پرسشنامه ها تعداد 280 نفر مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
3-5 . ابزارهاي پژوهش
3-5-1. پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن:
پرسش نامه هوش هیجانی بار-اون توسط روون بار-ان در سال 1997 ساخته شده که نخستین پرسش نامه معتبر فرا فرهنگی جهت ارزیابی هوش هیجانی است(بار-اون،2002). آزمون هوش هیجانی بار –اُن با طرح این سؤال که «چرا بعضی مردم نسبت به بعضی دیگر در زندگی موفق ترند»، آغازگردید. استراتژی وی (جهت ساخت آزمون)شامل 4 مرحله اصلی است:
1- طبقه بندی متغیرهای مختلف و تشخیص این که این متغیرها، تحت چه واژهای کلیدی قرار می گیرند؛ جهت تعیین عملکرد مؤثر و موفق، و همچنین سلامت هیجان مثبت (بر اساس تجارب بالینی مؤلف و مرور پیشینه در رابطه با سلامت روان ) بدست آمده است.
2- تعریف عملیاتی این عوامل
3- ساختن طرحی از پرسشنامه، جهت آزمون این عمل
4- تفسیر نتایج و به کارگیری آن ها برای دسترسی به پایایی، ساختار عاملی و روایی آزمون
با اجرای این آزمون 15 نمره خرده مقیاس ها و 5 نمره مقیاس ترکیبی و یک نمره کلی EQ که از مجموع نمرات خرده مقیاس هاست بدست می آید.این آزمون 5 حیطه اصلی مهارت درون فردی، مهارت میان فردی، مهارت انضباطی، کنترل فشار روانی، خلق عمومی را از طریق 15 خرده مقیاس زیر می سنجد:
خرده مقیاس های آزمون شامل خودآگاهی هیجانی، قاطعیت، حرمت ذات، خودشکوفایی، استقلال، همدلی، روابط بین فردی، مسوولیت پذیری، حل مساله، واقعیت آزمایی، انعطاف پذیری، تحمل فشار، کنترل تکانه، شادکامی و خوش بینی است.
3-5-1-1 روایی پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن:
در مطالعه ی حاضر از نسخه هنجاریابی شده سموعی(1382)، روی معلمان زن استفاده شد که از طریق تحلیل عاملی مناسب بودن سؤال ها را مورد بررسی قرار دادند که در نهایت پس از حذف سؤالات نامناسب 90 سؤال باقی ماند(خدایاری فرد، چشمه نوشی، رحیمی نژاد و فراهانی،1390).
مطابق با نتایج متون علمی ضریب اعتبار برای آزمون ها با هدف پژوهشی7/0 و بالاتر و برای آزمون ها با هدف بالینی 9/0 مورد تأیید ومناسب تشخيص داده شد. مخبریان نژاد(1386)، براي بررسي روايي ساز ه ي پرسشنامه، تحليل عاملي با روش تحليل مؤلفه هاي اصلي اجرا کرده است. نتايج نشان داده است كه چهارده عامل كه داراي ارزش ويژ ه بيشتر از يك هستند در مجموع 652/37 درصد کل واریانس متغیرها را تبیین می کنند. بنابراین پرسشنامه مذکور برای مقاصد مختلف قابلیت کاربرد داشته و مورد تأييد است(کراسکیان،1389).
3-5-1-2 پایایی پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن:
پایایی آزمون از طریق آلفای کرونباخ:
این پرسشنامه نخستین بار در ایران توسط زارع 1380 اعتبار یابی شدو توسط سموعی از 117 سوال به 90 سؤال کاهش یافت (ثنایی،1375). مخبريان نژاد(1386)، در پژوهش خود كه بر روي دانش آموزان دبيرستاني شهر تهران انجام شده، اقدام به هنجاريابي پرسشنامه ی هوش هيجاني بار- آن نموده است. براساس نتايج اين پژوهش، ضريب اعتبار كل پرسشنامه 91/0محاسبه شد(کراسکیان،1389).
هم چنین در بسیاری از مطالعات میزان آلفای کرونباخ برای کل آزمون 93% گزارش گردید. این میزان (آلفای محاسبه شده درمرحلۀ سوم) با آلفای محاسبه شده در مرحله دوم آزمون (فرم 117سؤالی) یکسان بود؛ باتوجه به این که تعدادی از سؤالات در مرحله سوم حذف شد یا تغییر نمود. ضمناً بايد اين نكته را در نظر گرفت که تقلیل تعداد افراد نمونه و کاهش سؤالات در میزان پایایی آزمون تأثیر گذار است.
پایایی آزمون به روش اجرای فرم موازی یا همتا:
همزمان با اجرای آزمون هوش هیجانی مصاحبه ای سازمان یافته در رابطه با میزان و تنوع هیجانات، عواطف، ویژگی های فردی و احساسی از گروه مطالعه به عمل آمد. سعی شد سؤالات مصاحبه طوری طراحی گردد که در زمینۀ هوش غیر شناختی افراد(بعد عاطفی، اجتماعی و شخصیتی آن ها) اطلاعات مناسبی به دست آید. بعد از اجرای دوم فرم (مصاحبه و آزمون)پرسشنامه نمره گذاری گردید. تحلیل نتایج رابطۀ بین اطلاعات حاصل از مصاحبه و آزمون در نرم افزار spss را در سطح 001/0 معنی دار نشان داد.
پایایی آزمون از طریق زوج-فرد:
مطابق با این روش، پايايي آزمون 88/0 گزارش گردید که در سطح 0001/0P معنادار بود.
هم چنین در پژوهش حاضر، برای محاسبه ی پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برابر با 75/0 به دست آمد.
3-5-1-3شیوه نمره گذاری پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن:
از آن جا که گزینه ها بر روی یک طیف 5 درجه ای لیکرت تنظیم شده اند نمره گذاری از 5 به یک
(کاملاً موافقم 5 و کاملاً مخالفم1) و در بعضی سؤالات با محتوای منفی یا معکوس-که درجدول شماره 6 با علامت ×مشخص شده اند- از یک به 5 ( کاملاً موافقم 1 و کاملاً مخالفم5) انجام می شود. نمرۀ کل هر مقیاس برابر با مجموع نمرات هر یک از سؤالات آن مقیاس و نمره کل آزمون برابر با مجموع نمرات 15 مقیاس می باشد. کسب امتیاز بیشتر در این آزمون، نشانگر موفقیت بيشتر فرد در مقیاس مورد نظر یا در کل آزمون و برعکس می باشد . مثلاً کسب امتیاز بالاتر در مقیاس خود ابرازي، نشان دهندۀ خود ابرازی بیشتر در فرد است.

جدول 3-1.معرفی سؤالات مربوط به هر یک از مقیاس ها
مقیاس ها
شماره سؤالات
حل مسأله
46،31،16،1،*76،61
شادمانی
*2،*62،47،32،17،*77
استقلال
3،*18،*33،*48،*63،*78
تحمل فشار روانی
4،*19،*34،49،*64،*79
خود شکوفایی
5،*20،*35،*65،50،*80
خود آگاهی هیجانی
6،*21،*66،51،36،*81
واقع گرایی
7،*22،*37،*52،*67،*82
روابط بین فردی
83،68،53،38،23،8
خوش بینی
69،54،39،24،9،*84
عزت نفس
25،10،*85،70،55،40
کنترل تکانش
*11،*26،*41،*56،*71،*86
انعطاف پذیری
*12،*57،42،27،*72،*87
مسؤولیت پذیری اجتماعی
43،28،13،*88،73،58
همدلی
89،74،59،44،29،14
خود ابرازی
*30،15،*60،45،*75،*90

* نمره گذاری در این سؤالات معکوس انجام می شود.
3-5-2. پرسشنامه سنجش خشونت نسبت به زنان
معرفی آزمون
این پرسشنامه را حاج یحیی (1999)، برگرفته از چند پرسشنامه از جمله پرسشنامه مقیاس تکتیک تعارض122(CTS)، استراوس(1979)، پرسشنامه خشونت روان شناختی زنان، تولمن123(1989)، سنجش همسرآزاری رادنبرگ و فانتوزو124(1993)، شاخص همسرآزاری هودسون و مک اینتوش125(1981) و پرسشنامه ی رفتارهای خشونتی شپارد و کمپ بل126(1992) ساخته است.
پرسشنامه سنجش خشونت نسبت به زنا ن شامل 32 ماده و 4 عامل می باشد، عامل اول که شامل ماده های 1 تا 16 می باشد خشونت روانی را می سنجد، عامل دوم که شامل ماده های 17 تا 27 می باشد خشونت فیزیکی را می سنجد، عامل سوم که شامل ماده های 28 تا 30 می باشد خشونت جنسی و عامل چهارم که شامل ماده های 31 و 32 می باشد خشونت اقتصادی را می سنجد.
3-5-2-1. روایی و پايايي پرسشنامه:
پرسشنامه سنجش خشونت نسبت به زنان توسط پژوهشگر ترجمه شد، روایی آن توسط چند تن از اساتید متخصص مورد تأیید قرار گرفت و ضریب پایایی درونی یا آلفای کرونباخ آن نیز با استفاده از نمونه ی 60 نفری 97/0 می باشد. بر پایه ی نتایج حاصل از اولین زمینه یابی ملی فلسطینی ها در مورد خشونت علیه زنان که در مورد 2410 زن انجام گرفت، ضریب پایایی درونی یا آلفای کرونباخ برای چهار عامل تست حاج یحیی به ترتیب 71/0، 86/0، 93/0، 92/0 می باشد. همبستگی درونی بین تک تک سؤالات این پرسشنامه با نمره کل خشونت در جدول 3-2 و همبستگی بین چهارعامل پرسشنامه یعنی عامل خشونت روانی، فیزیکی، جنسی و اقتصادی نیز در جدول شماره 3-3 آورده شده است(اکبرزاده و مافی، 1384).
در پژوهش حاضر، برای محاسبه ی پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برابر با 86/0 به دست

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان هوش هیجانی، رضایت از زندگی، خودکارآمدی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان هوش هیجانی، درصد تجمعی، توزیع فراوانی