پایان نامه با کلید واژگان هوش هیجانی، عزت نفس، انعطاف پذیری

دانلود پایان نامه ارشد

ن، متغیر مولفه های هوش هیجانی
مدل
ضرایب غیر استاندارد
مقدار استانداردβ
مقدار t
سطح معنی‎داری

مقدار B
مقدار خطاي استاندارد

عرض از مبدأ
86/1
47/9

19/.
001/.
حل مساله
06/.
42/.
01/.
14/.
88/.
شادمانی
20/.-
27/.
04/.
75/.-
45/.
استقلال
21/1-
38/.
22/.-
15/3-
001/.
فشار روانی
15/.-
42/.
08/.-
19/1-
23/.
خودشکوفایی
77/.-
65/.
16/.-
19/1-
23/.
خودآگاهی هیجانی
55/.
51/.
17/.
07/1
28/.
واقع گرایی
54/.
46/.
08/.
16/1
24/.
روابط
26/1
52/.
19/.
40/2
01/.
خوش بینی
24/1
42/.
19/.
93/2
001/.
عزت نفس
57/.
51/.
09/.
12/1
26/.
کنترل تکانشی
11/1
53/.
18/.
09/2
01/.
انعطاف پذیری
74/.
50/.
11/.
49/1
13/.
مسئولیت
32/.
54/.
04/.
60/.
54/.
همدلی
44/1
45/.
25/.
15/3
001/.
خودابرازی
07/1-
41/.
22/.-
58/2-
01/.

جدول ضرایب معادله رگرسیونی 4-10، سهم هریک از متغیرهای پیش‎بین را در تغییرات متغیر ملاک نشان می‎دهد، از بین مولفه های هوش هیجانی استقلال، روابط، خوش بینی، کنترل تکانشی،همدلی و خود ابرازی به ترتیب با مقادیر بتای 22/.-.، 19/.، 19/.،18/.، 25/.، 22/.- با مقادیر متناسب t در جدول در سطح 01/. معنادار شدند. از بین این مولفه ها استقلال و همدلی بیشترین نقش را در پیش بینی خشونت اعمال شده علیه معلمان زن داشتند.

4-3-4. فرضیه پژوهشی چهارم:
بین هوش هیجانی کلی با مولفه های خشونت اعمال شده علیه معلمان زن رابطه وجود دارد.
جدول4-11. ضرایب همبستگی ساده بین خرده مقیاس های هوش هیجانی و خشونت اعمال شده علیه معلمان زن
خرده مقیاس های خشونت اعمال شده علیه معلمان زن
هوش هیجانی کل

ضریب همبستگی
سطح معناداری
خشونت روانی
34/.-
001/.
خشونت فیزیکی
58/.-
001/.
خشونت جنسی
08/.
90/.
خشونت اقتصادی
18/.-
001/.
همان طور که در جدول 4-11، مشاهده می کنید رابطه بین خرده مقیاس های هوش هیجانی و مولفه های خشونت اعمال شده علیه معلمان زن ارائه شده است. از بین خرده مقیاس های خشونت اعمال شده علیه معلمان زن، خشونت روانی و فیزیکی و خشونت اقتصادی با هوش هیجانی کل رابطه منفی نشان داد. اما خرده مقیاس خشونت جنسی با هوش هیجانی رابطه ی معناداری نشان ندادند.
4-3-5. فرضیه پژوهشی پنجم:
بین مولفه های هوش هیجانی با خرده مقیاس های خشونت اعمال شده علیه معلمان زن رابطه وجود دارد.

جدول4-12. ضرایب همبستگی ساده بین خرده مقیاس های هوش هیجانی و خشونت اعمال شده علیه معلمان زن

خرده مقیاس های هوش هیجانی
خشونت روانی
خشونت فیزیکی

خشونت جنسی

خشونت اقتصادی

حل مساله
38/.-*

41/.-*
26/.-*
09/.-**
شادمانی
32/.-*

17/.*
19/.-*
10/.-**
استقلال
20/.*-

22/.*-
12/.*
04/.
فشار روانی
27/*.

19/.*
14/.*
07/.
خودشکوفایی
40/.*-

31/.*-
24/.*-
18/.**
خودآگاهی هیجانی
48/.*-

42/.*-
29/.*-
23/.*
واقع گرایی
14/.**

40/.*
26/.*
06/.
روابط
41/-*.

29/*
32/.-*
19/.*
خوش بینی
47/.*

22/.*
33/.*
41/.*
عزت نفس
55/.*-

38/.*-
29/.*-
10/.**
کنترل تکانشی
48/.*

21/.*
33/.*
09/.
انعطاف پذیری
52/.-*

27/.-*
14/.
25/.
مسئولیت پذیری اجتماعی
48/.

31/.
29/.-*
27/.*
همدلی
42/.*-

24/.-*
20/.*-
01/.
خودابرازی
34/.*
25/-.*
14/.-**
01/.-
همان طور که در جدول 4-12، مشاهده می کنید رابطه بین خرده مقیاس های هوش هیجانی و مولفه های خشونت اعمال شده علیه معلمان زن ارائه شده است. خرده مقیاس های هوش هیجانی تقریبا با همه مولفه های خشونت اعمال شده علیه معلمان زن در سطح 01/. و 001/. رابطه نشان داده اند.

5-1. مقدمه
خشونت بر پایه جنسیت در حال حاضر از دیدگاه های بهداشتی، جامعه شناختی و انشان شناسی مورد توجه زیاد قرار گرفته است. یکی از شایع ترین انواع خشونت های بر پایه جنسیت، خشونت خانگی و یا همسرآزاری می باشد. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه‌ی بین هوش هیجانی با خشونت اعمال شده علیه آن ها در بین معلمان زن شهر بندرعباس انجام شد. در این تحقیق خرده مقیاس های هوش هیجانی شامل خودآگاهی هیجانی، قاطعیت، حرمت ذات، خودشکوفایی، استقلال، همدلی، روابط بین فردی، مسوولیت پذیری، حل مساله، واقعیت آزمایی، انعطاف پذیری، تحمل فشار، کنترل تکانه، شادکامی و خوش بینی به همراه خرده مقیاس های خشونت اعمال شده علیه زنان که شامل خشونت فیزیکی، روانی، جنسی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفتند. به طور کلی در این پژوهش پنج یافته اصلی مطرح شده است. هم چنین در این فصل به بحث و نتیجه گیری پیرامون یافته های پژوهش پرداخته شد و در ادامه، محدودیت های پژوهش و پیشنهادات پژوهشی آورده شد.
5-2 یافته های اصلی:
فرضیه پژوهشی اول: بین هوش هیجانی کلی معلمان زن با خشونت خانوادگی اعمال شده عليه آنان رابطه وجود دارد.
نتایج تجزیه و تحلیل ارائه شده در فصل چهارم نشان داد که بین هوش هیجانی کلی معلمان زن با خشونت اعمال شده علیه آنان رابطه منفی وجود دارد. نتایج تحقیق حاضر با نتایج پژوهش های گذشته از قبیل مانت و همکاران(2009)، روین و همکاران(2003)، استید (2005)، بران(2004)، باریک و مانت(1991)، بارساد و گیبسون127 (1998)، مگریان و سوسیک128 (1999)، آبراهام129 (2007)، امام هادی،جليلوند و هادیان(1388) و سالاری فر، اصغرنژاد و هادیان(1387) همسو و هم خوان می باشد.
جهت تبیین چنین رابطه ای می توان بیان کرد که زنانی که دارای هوش هیجانی بالایی هستند توانایی استفاده از سبک های حل مساله مناسب، شادمانی، استقلال و عزت نفس بالا و …. که جزء خرده مقیاس های هوش هیجانی می باشند را دارا هستند بنابراین، به هنگام مواجه شدن با موقعیت های مساله زای همراه با خشونت توانایی انجام واکنش مناسب تری از خود دارند. اما افراد دارای هوش هیجانی پایین به مراتب در موقعیت های خشونت زا به علت این که فاقد مهارت های مربوط به هوش هیجانی می باشند دچار خشونت بیشتری می شوند بنابراین، در این موقعیت ها به احتمال بیشتری خشونت علیه آنان اعمال می شود.
فرضیه پژوهشی دوم: بین مؤلفه های هوش هیجانی با خشونت اعمال شده عليه معلمان زن رابطه وجود دارد.
نتایج تجزیه و تحلیل فرضیه دوم پژوهش که در جدول 4-7، ارائه شده نشان داد که از بین خرده مقیاس های هوش هیجانی، فشار روانی، واقع گرایی، خوش بینی، مسئولیت پذیری اجتماعی با خشونت اعمال شده علیه معلمان زن رابطه مثبت دارند اما خرده مقیاس های حل مساله، شادمانی، کنترل تکانشی، انعطاف پذیری، خودشکوفایی،خودآگاهی هیجانی، عزت نفس و خودابرازی با خشونت اعمال شده علیه معلمان زن رابطه منفی نشان داد. نتایج این یافته پژوهش با نتایج پژوهش هایی انجام شده از جمله واندياس(2005)، پاتريك و همكاران( 2007)، اراتينكال و ونستينوگان( 2007)، اسميت و همكاران( 2008)، اسميت، سيارروچي(2008)، آكرسون و همكاران( 2008)، هوتالینگ و سوگارمن130(1986)، خوشبختي و همكاران( 1388)، شهنی ییلاق(1376)، امیر مرادی(1375) و زنگنه(1380) همسو و هم خوان می باشد.
در ارتباط با چرایی و چگونگی نتیجه این فرضیه می توان با توجه به فرضیه اول بیان نمود که افراد دارای هوش هیجانی بالا متعاقباً در مولفه هایی هم چون حل مساله، شادمانی، کنترل تکانشی، انعطاف پذیری، خودشکوفایی،خودآگاهی هیجانی، عزت نفس و خودابرازی دارای توانایی بالایی می باشند و بنابراین، در موقعیت های خشونت زا به درستی از این مهارت ها استفاده نموده و از میزان خشونت کاسته و کمتر مورد خشونت واقع می شوند. در ارتباط با با رابطه مثبت بین واقع گرایی، خوش بینی، فشار روانی و مسئولیت پذیری اجتماعی می توان بیان نمود که هرچه فشار روانی بالا باشد خشونت نیز به احتمال بیشتری صورت می پذیرد. هم چنین با توجه به این که نمونه حاضر مربوط به معلمان زن می باشد به احتمال بیشتر این افراد دچار خوش بینی مفرط، مسئولیت کاری زیاد و واقع گرایی کاذب می باشند و کمتر در خانواده به مسایل زندگی می پردازند به همین خاطر در این پژوهش بین چنین متغیر هایی رابطه مثبت با خشونت خانوادگی می بینیم.

فرضیه پژوهشی سوم: بین مولفه های هوش هیجانی با خشونت اعمال شده علیه معلمان زن رابطه چندگانه وجود دارد.
نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون مربوط به فرضیه فوق نشان داد که ، از بین مولفه های هوش هیجانی استقلال، روابط، خوش بینی، کنترل تکانشی،همدلی و خود ابرازی سطح 01/. معنادار شدند. و توانستند خشونت اعمال شده علیه زنان را پیش بینی نمایند. از بین این مولفه ها استقلال و همدلی بیشترین نقش را در پیش بینی خشونت اعمال شده علیه معلمان زن داشتند. نتایج این پژوهش با یافته های هوتالینگ و سوگارمن131(1986)، واندياس(2005)، پاتريك و همكاران( 2007)، اراتينكال و ونستينوگان( 2007)، اسميت و همكاران( 2008)، اسميت، سيارروچي(2008)، آكرسون و همكاران( 2008)، هوتالینگ و سوگارمن132(1986)، خوشبختي و همكاران( 1388)، شهنی ییلاق(1376)، امیر مرادی(1375)، دانش پژوهان گلستان(1379)، ، زنگنه(1380) و معظمی(1380)،همسو و هم خوان می باشد
جهت تبیین نحوه پیش بینی خشونت اعمال شده علیه معلمان زن در پژوهش حاضر می توان بیان نمود که خرده مقیاس های استقلال، روابط، خوش بینی، کنترل تکانشی، همدلی و خود ابرازی در بین نمونه حاضر نمود بیشتری داشتند و توانستند خشونت اعمال شده را پیش بینی نمایند اما خرده مقیاس های دیگر در نمونه حاضر نتوانستند خشونت اعمال شده علیه معلمان زن را پیش بینی نمایند. از بین این متغیر ها استقلال و همدلی توانایی پیش بینی بالاتری نسبت به بقیه داشتند بدین معنا که هرچه استقلال عاطفی و همدلی افراد در خانواده بیشتر باشد به احتمال کمتری دچار خشونت خانوادگی می شوند.
فرضیه پژوهشی چهارم: بین هوش هیجانی کلی با مولفه های خشونت اعمال شده علیه معلمان زن رابطه وجود دارد.
نتایج تجزیه و تحلیل فرضیه چهارم نشان داد که از بین خرده مقیاس های خشونت اعمال شده علیه معلمان زن، خشونت روانی، فیزیکی و خشونت اقتصادی با هوش هیجانی کل رابطه منفی نشان داد. اما خرده مقیاس خشونت جنسی با هوش هیجانی رابطه ی معناداری نشان ندادند. نتایج این یافته نیز به نوعی با نتایج پژوهش های پاتريك و همكاران( 2007)، اراتينكال و ونستينوگان( 2007)، اسميت و همكاران( 2008)، اسميت، سيارروچي(2008)، آكرسون و همكاران( 2008)، هوتالینگ و سوگارمن133(1986)، خوشبختي و همكاران( 1388)، شهنی ییلاق(1376)، امیر مرادی(1375)، امین الاسلامی(1379) و خسروی زادگان(1380) همسو و همخوان می باشد.
جهت تبیین فرضیه حاضر می توان بیان نمود که افرادی که خشونت فیزیکی، روانی، و جنسی بیشتری نشان می دهند دارای هوش هیجانی پایینی می باشد و در مواقعی که چنین افرادی در موقعیت خشونت زا قرار می گیرند خشونت بیشتری نسبت به آنان اعمال می شود و همچنین این افراد نیز به نوبه ی خود از میزان پرخاشگری و خشونت بیشتری در روابط برخودار هستند. بنابراین، با توجه به تحقیقات همسو می توان بیان نمود که رابطه منفی که بین خرده مقیاس های خشونت علیه معلمان زن و هوش هیجانی به دست آمده نشانگر پایین بودن هوش هیجانی این افراد و به مراتب اهمیت هوش هیجانی همچون هوش انتزاعی در روابط بین فردی می باشد.
فرضیه پژوهشی پنجم: بین مولفه های هوش هیجانی با خرده مقیاس های خشونت اعمال شده علیه معلمان زن رابطه وجود دارد.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان هوش هیجانی، درصد تجمعی، توزیع فراوانی Next Entries دانلود تحقیق در مورد حقوق کودک، عقد ازدواج، فقه امامیه