پایان نامه با کلید واژگان هوش هیجانی، درصد تجمعی، توزیع فراوانی

دانلود پایان نامه ارشد

آمد.

جدول 3-2. همبستگی بین تک تک ماده های پرسشنامه سنجش خشونت نسبت به زنان(حاج یحیی) با نمره کل پرسشنامه
ضریب همبستگی
ماده های پرسشنامه
** 63/0
1
** 76/0
2
** 89/0
3
** 68/0
4
**75/0
5
**55/0
6
** 53/0
7
** 88/0
8
**60/0
9
** 88/0
10
**60/0
11
**72/0
12
**70/0
13
**83/0
14
**80/0
15
**49/0
16
** 77/0
17
** 85/0
18
** 90/0
19
** 67/0
20
** 84/0
21
** 85/0
22
** 62/0
23
** 66/0
24
** 61/0
25
** 55/0
26
** 54/0
27
** 63/0
28
** 64/0
29
** 58/0
30
** 74/0
31
** 76/0
32
N=60 ** P0/001

جدول شماره 3-3. همبستگی بین عوامل چهارگانه پرسشنامه ی سنجش خشونت نسبت به زنان(حاج یحیی)
ضریب همبستگی
ماده های پرسشنامه
عوامل
** 64/0
1

خشونت
روانی
** 80/0
2

** 91/0
3

** 70/0
4

**71/0
5

**63/0
6

**55/0
7

** 81/0
8

**69/0
9

** 87/0
10

**68/0
11

**76/0
12

**76/0
13

**86/0
14

**58/0
15

**50/0
16

** 81/0
17

خشونت
فیزیکی
** 88/0
18

** 88/0
19

** 75/0
20

** 92/0
21

** 92/0
22

** 72/0
23

** 78/0
24

** 76/0
25

** 60/0
26

** 65/0
27

** 89/0
28
خشونت
جنسی
** 74/0
29

** 89/0
30

** 91/0
31
خشونت
اقتصادی
** 92/0
32

N=60 ** P0/001

3-5-2-2. نمره‌گذاري پرسشنامه:
این پرسشنامه با سه مقیاس هرگز، حداقل یکبار، دوبار یا بیشتر نمره گذاری می شود.
3-5-3. روش آماری تجزیه و تحلیل داده ها:
در این پژوهش برای داده های توصیفی از روش های آماری محاسبه میانگین ها، انحراف استاندارد، نمودارها و جداول استفاده شد و در زمینه آمار استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و هم چنین از تحلیل رگرسیون همزمان و گام به گام جهت پیش بینی خشونت علیه معلمان زن استفاده گردید.

4-1. مقدمه:
در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده پرداخته شده است. براي تجزيه و تحليل يافته‎هاي پژوهشي از روش‎هاي آمار توصيفي و روش‎هاي آمار استنباطي استفاده شد. در سطح توصيفي از شاخص‏هاي فراوانی، درصد فراوانی، درصد تجمعی استفاده شد. در سطح استنباطي برای تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش از آزمون آماري ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان استفاده شد.
4-2. یافته های توصیفی پژوهش:
4-2-1. سطح تحصیلات
جدول4-1. توزیع فراوانی درصد و درصد تجمعی افراد شرکت کننده در پژوهش حاضر بر حسب سطح تحصیلات
گروه ها
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی تجمعی
فوق دیپلم
85
4/30
4/30
لیسانس
146
1/52
5/82
فوق لیسانس
49
5/17
100
کل
280
100

جدول 4-1، نشان می دهد که تحصیلات افراد شرکت کننده در پژوهش حاضر، بیشترین فراوانی در سطح لیسانس برابر با 146 نفر است و سطح تحصیلات فوق دیپلم و فوق لیسانس با 85 و49 نفر فراوانی به ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.

نمودار4-1. نمودار ستونی توزیع درصد افراد شرکت کننده در پژوهش حاضر بر حسب تحصیلات

نمودار 4-1، نشان می دهد که سطح تحصیلات لیسانس با 1/52 درصد بیش ترین فراوانی، و سطح تحصیلات فوق دیپلم و فوق لیسانس هر کدام به ترتیب با 4/30و 5/17 درصد در مراتب بعدی قرار دارند.
4-2-2. طول مدت زندگی زناشویی
جدول4-2. توزیع فراوانی، درصد و درصد تجمعی افراد شرکت کننده در پژوهش حاضر بر حسب طول مدت زندگی زناشویی
گروه ها
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
5-1 سال
81
8/28
8/28
10-6 سال
61
8/21
5/50
15-11 سال
54
3/19
8/69
20-16 سال
37
3/13
2/83
25-21 سال
25
1/9
3/92
26-30 سال
22
7/7
100
کل
280
100

بر اساس مشاهدات جدول 4-2، مشخص گردید که افراد شرکت کننده در پژوهش، افراد با طول 1 تا 5 سال مدت زندگی زناشویی دارای بیش ترین فراوانی هستند که 81 نفر از حجم نمونه را تشکیل می دهند. و افراد با 6 تا 10سال طول مدت زندگی زناشویی 61 نفر از حجم نمونه را تشکیل می دهند. پایین ترین میزان فراوانی مربوط به افراد با 26 تا 30 سال طول مدت زندگی زناشویی می باشد که فراوانی آن ها 22 نفر است.

نمودار4-2. نمودار ستونی توزیع درصد افراد شرکت کننده در پژوهش حاضر بر حسب طول مدت زندگی زناشویی
نمودار4-2، نشان می دهد که افراد با 1 تا 5 سال طول مدت زندگی زناشویی با 8/28 درصد بیشترین حجم نمونه را به خود اختصاص داده اند و افراد با 6 تا 10 سال طول مدت زندگی زناشویی 8/21 در صد در مرتبه بعدی قرار دارند و افراد با 26 تا 30 سال طول مدت زندگی زناشویی، با 7/7 درصد کم ترین میزان از حجم نمونه را به خود اختصاص داده اند.
4-2-3. سن شرکت کننده ها
جدول4-3 .توزیع فراوانی، درصد و درصد تجمعی افراد شرکت کننده در پژوهش حاضر بر حسب سن
سن
فراوانی
درصد
فراوانی تجمعی
26-17
22
8/7
8/7
36-27
106
9/37
6/46
46-37
105
8/37
4/84
56-47
47
7/16
100
کل
280
100

در جدول 4-3، توزیع فراوانی، درصد و درصد تجمعی آزمودنی های مورد مطالعه بر حسب سن می باشد که به چهار گروه تقسیم شده اند. گروه 26-17سال 22 نفر (8/7 درصد)، گروه 36-27 سال 106 نفر (9/37 درصد)، گروه 46-37 سال 105 نفر (8/37 درصد)و گروه 56-47 سال 47 نفر (7/16 درصد) که در مجموع 280 نفر می باشند که نمونه پژوهش را بر حسب سن شامل شده اند. برای نمایش بهتر داده های جدول 4-5، نمودار 4-5، ترسیم شده است که در ادامه آمده است.

نمودار4-3. نمودار ستونی توزیع درصد افراد شرکت کننده در پژوهش حاضر بر حسب سن

همان طور که در نمودار 4-3، ملاحظه می گردد گروه های سنی 27-36 و 37-46 به ترتیب با9/37 و 8/37 دارای بیشترین درصد فراوانی حجم نمونه را به خود اختصاص دادند.
4-2-4. مقطع تدریس
جدول4-4. توزیع فراوانی، درصد و درصد تجمعی افراد شرکت کننده در پژوهش حاضر بر حسب مقطع تدریس
مقطع تدریس
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
ابتدایی
110
2/39
3/39
راهنمایی
98
35
6/52
متوسطه و پیش دانشگاهی
72
8/25
100
کل
280
100

در جدول 4-4. توزیع فراوانی، درصد و درصد تجمعی آزمودنی های مورد مطالعه بر حسب مقاطع تدریس می باشد که به سه مقطع تقسیم شده اند. مقطع ابتدایی 110 نفر(2/39درصد)، مقطع راهنمایی 98 نفر (35 درصد) و مقطع متوسطه 72 نفر (8/25 درصد) که در مجموع 280 نفر می باشند. برای نمایش بهتر داده های جدول 4-4، نمودار 4-4 ترسیم شده است که در ادامه آمده است.

نمودار4-4. نمودار ستونی توزیع درصد افراد شرکت کننده در پژوهش حاضر بر حسب مقاطع تدریس
همان طور که در نمودار 4-5 ملاحظه می فرمایید2/39درصد نفر از معلمان در مقطع ابتدایی، 8/25درصد از دبیران متأهل در مقطع متوسطه و 35 درصد حجم نمونه درمقطع راهنمایی مشغول به تدریس می باشند.
4-2-5. سابقه تدریس
جدول4-5. توزیع فراوانی، درصد و درصد تجمعی افراد شرکت کننده در پژوهش حاضر بر حسب سابقه تدریس
سابقه تدریس
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
5-1
37
3/13
3/13
10-6
67
9/23
2/37
15-11
46
5/16
7/53
20-16
65
2/23
8/76
25-21
46
5/16
3/93
30-26
19
7/6
100
کل
280
100

در جدول 4-5 . توزیع فراوانی، درصد و درصد تجمعی آزمودنی های مورد مطاله بر حسب سابقه تدریس می باشد که به شش گروه تقسیم شده اند. گروه 5-1 سال 37 نفر (3/13 درصد)، گروه 10-6 سال 67 نفر (9/23 درصد)، گروه 15-11 سال 46 نفر (5/16 درصد)، گروه 20-16 سال 65 نفر (2/23 درصد)، گروه 25-21 سال 46 نفر (5/16درصد) و گروه 30-26 سال 19 نفر (7/6 درصد) که در مجموع 280 نفر می باشند که نمونه پژوهش را بر حسب سابقه تدریس شامل شده اند. برای نمایش بهتر داده های جدول 4-7، نمودار 4-7، ترسیم شده است که در ادامه آمده است.

نمودار4-5. نمودار ستونی توزیع درصد افراد شرکت کننده در پژوهش حاضر بر حسب سابقه تدریس

4-3 یافته های استنباطی پژوهش:
4-3-1. فرضیه پژوهشی اول: بین هوش هیجانی کلی معلمان زن با خشونت اعمال شده عليه آنان رابطه وجود دارد.
جدول4-6. ضرایب همبستگی ساده بین هوش هیجانی کل و خشونت اعمال شده علیه معلمان زن
متغیر ها
خشونت اعمال شده

ضریب همبستگی
سطح معناداری
هوش هیجانی کلی
46/.-
001/.
در جدول4-6، ضرایب همبستگی ساده بین هوش هیجانی کل با خشونت اعمال شده علیه معلمان زن ارائه شده است. همان طور که ملاحظه می کنید ضریب همبستگی بین هوش هیجانی و خشونت اعمال شده علیه آنان در خانواده 46/.- می باشد که در سطح 001/. معنادار است. بدین معنا که هوش هیجانی کلی با خشونت اعمال شده علیه معلمان زن در خانواده ها رابطه منفی دارد. بدین معنا که معلمانی که دارای هوش هیجانی بالایی هستند در خانواده ها خشونت علیه آن ها کمتر اعمال می شود.

4-3-2. فرضیه پژوهشی دوم:
بین مؤلفه های هوش هیجانی با خشونت اعمال شده عليه معلمان زن رابطه وجود دارد.
جدول4-7.ضرایب همبستگی ساده بین خرده مقیاس های هوش هیجانی و خشونت اعمال شده علیه معلمان زن
خرده مقیاس های هوش هیجانی
خشونت اعمال شده علیه معلمان زن

ضریب همبستگی
سطح معناداری
حل مساله
39/.-
001/.
شادمانی
24/.-
001/.
استقلال
007/.
90/.
فشار روانی
19/.
001/.
خودشکوفایی
33/.-
007/.
خودآگاهی هیجانی
39/.-
04/.
واقع گرایی
13/.
02/.
روابط
04/.-
26/.
خوش بینی
15/.
008/.
عزت نفس
44/.-
001/.
کنترل تکانشی
37/.-
001/.
انعطاف پذیری
21/.-
01/.
مسئولیت پذیری اجتماعی
12/.
03/.
همدلی
03/.
57/.
خودابرازی
17/.-
01/.

همان طور که در جدول 4-7، مشاهده می کنید رابطه بین مولفه های هوش هیجانی با خشونت اعمال شده علیه معلمان زن ارائه شده است. از بین خرده مقیاس های هوش هیجانی، فشار روانی، واقع گرایی، خوش بینی، مسئولیت پذیری اجتماعی با خشونت اعمال شده علیه معلمان زن رابطه مثبت دارند اما خرده مقیاس های حل مساله، شادمانی، کنترل تکانشی، انعطاف پذیری، خودشکوفایی،خودآگاهی هیجانی، عزت نفس و خودابرازی با خشونت اعمال شده علیه معلمان زن رابطه منفی نشان داد. در ضمن بقیه خرده مقیاس ها با خشونت رابطه ی معناداری نشان ندادند.
4-3-3. فرضیه پژوهشی سوم:
بین مولفه های هوش هیجانی با خشونت اعمال شده علیه معلمان زن رابطه چندگانه وجود دارد.
جدول 4-8 . جدول خلاصه مدل رگرسیون همزمان جهت پیش بینی خشونت اعمال شده علیه معلمان زن بر اساس مولفه های هوش هیجانی
متغیرهای پیش بین
ضریب همبستگی
(R)
ضریب تعیین
(R2)
ضریب تعیین تعدیل شده
مولفه های هوش هیجانی
59/.
35/.
31/.
براساس مشاهدات جدول 4-8 ، مشخص گردید که همبستگی بین مولفه های هوش هیجانی برابر با 59/0 است و ضریب تعیین تعدیل شده آن برابر 31/0 می‎باشد. به عبارت دیگر 31 درصد از تغییرات متغیر ملاک خشونت علیه معلمان زن به وسیله مولفه های هوش هیجانی تبیین می‎شود.
جدول 4-9. جدول خلاصه نتایج تحلیل واریانس یک‎راهه برای پیش بینی متغیر خشونت اعمال شده علیه معلمان زن بر اساس مولفه های هوش هیجانی
مدل
Enter
شاخص مدل
مجموع مجذورات
درجه آزادی
مجذور میانگین
مقدار F
سطح معنی‎داری‎
مولفه های هوش هیجانی
اثر رگرسیونی
23/76087
15
48/5072
65/9
001/.

باقی مانده
33/138744
264
54/525

کل
58/214831
279

جدول تحلیل واریانس 4-9، نشان می‎دهد مدل رگرسیونی حاضر از نظر آماری معنی‎دار است. به عبارت دیگر معنی‎دار بودن مدل رگرسیونی، رابطه خطی بین متغیرها را تایید می‎کند. این جدول نشان می‎دهد که متغیر مولفه های هوش هیجانیبا مقدار 65/9F=، در سطح آلفای 001/0p معنی‎دار می‎باشد.

جدول 4-10. جدول ضرایب معادله رگرسیونی همزمان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان هوش هیجانی، خشونت علیه زنان، فشار روانی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان هوش هیجانی، عزت نفس، انعطاف پذیری