پایان نامه با کلید واژگان هوش هیجانی، خشونت خانوادگی، محیط های آموزشی

دانلود پایان نامه ارشد

ه امروز به لحاظ ارزش های فرهنگی و قوانین و مقررات موجود مسأله ای است که حیات خانواده و جامعه را تهدید می کند و این امر ایجاد آسیب روانی جدی برای خانواده را به دنبال دارد، که ضرورت تحقیق نمایان می شود.
– با توجه به این که بعضی مردان در خانواده برای پیشبرد اهداف خود دست به اعمال خشونت می زنند، اما زنان از ترس آبرو و یا وحشت از خشونت در برابر خواسته های غیر منطقی شوهران خود تسلیم می شوند؛ این مسأله آثار زیانبار روانی را برای زن به همراه دارد و می تواند منجر به از هم پاشیدگی خانواده شود اهمیت انجام پژوهش را نشان می دهد.
– از آن جا که در اکثر جوامع امروزی زنان در معرض خشونت مردان قرار دارند و جراحات فیزیکی و ضربه های روانی حاصل از خشونت می تواند پی آمدهای وسیعی برای زندگی قربانی داشته باشد و در نهایت به زندگی خانوادگی و اجتماعی قربانی سرایت نماید، به همین دلیل درک درست ماهیت و دامنه ی خشونت و یافتن ابزاری برای کاهش و به تقلیل رساندن رفتارهای خشونت آمیز، ضروری و مسأله ای مربوط به عموم جامعه است، همین مسأله ضرورت و اهمیت انجام تحقیق را مشخص می کند.
– در مسأله خشونت عليه زنان مناظرات و مناقشات زيادي شنيده و خوانده شده است، اما در كشور ما توجه و عنايت بايسته را بايد در اين موضوع بر انگيزيم، هميشه از خشونت ها و تهاجم ها و تجاوزات جنسي بالاي زنان كه موضوع حادي نيز مي باشد در همه رسانه ها سخن گقته شده و گفتگو هاي زيادي صورت گرفته اما نكته اي بسيار اهم و قابل توجه ديگري نيز در پهلوي اين همه خشونت ها و تجاوز ها هميشه محسوس بوده و است و آن اين كه زنان ولو در خانواده هاي تحصيل يافته و روشن فكر هم كه بوده اند در برابر شان رفتار هاي خشونت بارلفظي و معنوي صورت گرفته است. اين خشونت ها اگر از بعد فيزيكي به وقوع نپيوسته است، بُعد لفظي داشته است.
– نتیجه خشونت علیه معلمان زن نه تنها باعث ایجاد مشکلات رفتاری و فردی در دانش آموزان(که آینده سازان جامعه هستند) و اعضای خانواده می شود بلکه عواقب سنگینی برای جامعه در بر دارد، در حقیقت برای داشتن جامعه ای سالم و افرادی متعادل در جامعه نمی توان روابط خشونت آمیز علیه معلمان زن را نادیده گرفت، زیرا نتایج ناشی از رفتار خشونت آمیز بر قربانی، سبب می شود او در روابط اجتماعی خود با دیگران رفتار نابهنجاری داشته باشد، چراکه قربانیان خشونت (معلمان زن) در محیط خارج از خانه مانند مدارس، محیط های آموزشی، محل های کار و اصولا در هر جایی که به شکل سازمان یافته با دیگران در ارتباط اجتماعی قرار دارند با مشکلاتی مواجه اند و از نظر اجتماعی رفتار مناسبی ارایه نمی دهند، این افراد از نظر بهداشت و سلامت عمومی جامعه، استعداد زیادی برای ابتلا به انواع بیماری های روحی روانی دارند(اعزازی،1380).
– با توجه به این که خشونت عوارض و پیامدهای نامطلوب جسمانی، روانی در تک تک اعضای خانواده به خصوص مادر خانواده(معلم) بر جای می گذارد و مانعی در جهت رشد و کمال آن ها محسوب می شود، حتی از چارچوب خانواده فراتر رفته بر محیط های آموزشی و پرورشی، اقتصادی، فرهنگی و خدماتی تأثیر منفی گذاشته و در واقع جامعه را نیز متضرر می سازد. و نیز با توجه به این که رعایت حقوق انسان ها الزامی است و در عزت نفس آن ها اهمیت دارد، ضرورت دارد عواملی را که موجب بازماندن این نهاد، از رشد طبیعی خود می شود شناسایی نماییم، چرا که شناسایی و درک تنوع پیچیدگی عوامل مؤثر بر ایجاد خشونت عامل مهمی در ارایه پیشنهادات و کاربرد روش های صحیح تر در پیشگیری و درمان آن محسوب می شود(مافی،1381).
– هوش هیجانی موضوعی پرطرفدار در پژوهش های مربوط به تفاوت های فردی در روان شناسی امروزی بوده و حجم وسیعی از پژوهش ها را به خود اختصاص داده است به گونه ای که نتایج به دست آمده از این پژوهش ها حاکی از آن است که هوش هیجانی عامل مؤثر و تعیین کننده در برآیندهای زندگی واقعی افراد است. اصطلاح هوش هیجانی را می توان برای بیان کیفیت و درک احساسات افراد، همدردی با احساسات دیگران و توانایی اداره مطلوب خلق و خو به کار برد. در حقیقت این هوش مشتمل بر شناخت احساسات خویش و دیگران و استفاده از آن ها برای اتخاذ تصمیمات مناسب در زندگی است. به عبارت دیگر هوش هیجانی عاملی است که به هنگام شکست در شخص ایجاد انگیزه می کند و به واسطه داشتن مهارت های اجتماعی بالا منجر به برقراری رابطه خوب با مردم می شود. هوش هیجانی با توانایی هدایت هیجان های شخصی در تعاملات فردی، پیش بینی کننده موفقیت افراد در زندگی و نحوه برخورد مناسب با استرس ها و خشونت های خانوادگی است. به طور خلاصه هوش هیجانی داشتن ظرفیتی برای شناخت احساسات و هیجان های خود و دیگران و استفاده از این هیجان ها به بهترین نحو برای داشتن زندگی ایده آل و به دور از خشونت و تعارضات خانوادگی که موجب رضایت فرد از زندگی شود(اکبرزاده، 1383).
1-4 اهداف پژوهش :
به طور کلی تحقیق حاضر با استناد به مبانی نظری موجود سعی دارد به اهداف کلی و جزئی زیر رسیده و به فرضیات پژوهشی ذکر شده پاسخ دهد:
1-4-1 هدف کلی
بررسي رابطه بین هوش هيجاني معلمان زن با ميزان خشونت اعمال شده عليه آنان.
1-4-2 اهداف جزئی:
– بررسي رابطه بین هوش هیجانی کلی معلمان زن با خشونت اعمال شده عليه آنان.
– بررسی رابطه بین مولفه های هوش هیجانی با خشونت اعمال شده عليه معلمان زن.
– پیش بینی خشونت اعمال شده علیه معلمان زن بر اساس مولفه های هوش هیجانی.
– بررسی رابطه بین هوش هیجانی کلی با مولفه های خشونت اعمال شده علیه معلمان زن .
– بررسی رابطه بین مولفه های هوش هیجانی با خرده مقیاس های خشونت اعمال شده علیه معلمان زن.
1-5 فرضیه های پژوهش:
1-5-1. فرضیه اصلی پژوهش:
– بین هوش هیجانی معلمان زن و خشونت اعمال شده عليه آنان رابطه وجود دارد.
1-5-2. فرضیه های جانبی پژوهش:
1) بین هوش هیجانی کلی معلمان زن با خشونت اعمال شده عليه آنان رابطه وجود دارد.
2) بین مؤلفه های هوش هیجانی با خشونت اعمال شده عليه معلمان زن رابطه وجود دارد.
3) بین خشونت اعمال شده علیه معلمان زن با مؤلفه های هوش هیجانی رابطه چندگانه وجود دارد.
4) بین هوش هیجانی کلی با مؤلفه های خشونت اعمال شده علیه معلمان زن رابطه وجود دارد.
5) بین مؤلفه های هوش هیجانی با خرده مقیاس های خشونت اعمال شده علیه معلمان زن رابطه وجود دارد.
1-6. تعریف واژه ها و اصطلاحات:
این نکته ضروری است که محقق، واژه ها و اصطلاحات موجود در تحقیق خود را به طور واضح و عملیاتی تعریف نماید. بسیار احتمال دارد که منظور اصلی پژوهشگر از یک واژه با استنباطی که خواننده از آن دارد متفاوت باشد (نادری و سیف نراقی، 1384).
1-6-1 تعاریف مفهومی
خشونت:
به هر نوع عملی که با قصد آزار جسمی، جنسی، روانی فرد دیگری انجام شود اطلاق می شود که طیف وسیعی از درد خفیف ناشی از سیلی تا آسیب های شدید و حتی مرگ را شامل می شود و خود به سه زیر گروه فیزیکی، جنسی، و روانی تقسیم می شود( بچمن13،1998). اما منظور از خشونت خانوادگی مجموعه رفتارهای هجومی و سرکوب گرانه از جمله حملات بدنی، روانی، جنسی و نیز اعمال فشار اقتصادی توسط افراد بالغ نسبت به شخصی که با او ارتباط نزدیک و تنگاتنگ دارند. در راستای این تعریف، فنی(1378)، تعریف کامل تری را از خشونت خانوادگی نسبت به زنان ارایه می دهد و آن عبارت از رفتارهای هجومی و سرکوبگرانه از جمله حمله های بدنی، روانی، جنسی و نیز اعمال فشار اقتصادی توسط عده ای از مردان نسبت به زنان خود یا دیگر زنان خانواده.
هوش هیجانی:
شکلی از هوش است که شامل توانایی نظارت بر احساسات و هیجانات خود و دیگران براي تمایز قائل شدن
بین آن ها و استفاده از این اطلاعات براي تفکر شخصی و کارهاي عملی می باشد. همچنین به مجموعه اي از
توانایی ها، کفایت ها و مهارت هاي مربوط به درك، فهم، استدلال و اداره هیجانات، هوش هیجانی گفته می شود(مایر و سالووی،1997).
به عبارت دیگر، هوش هیجانی شکلی از هوش است که شامل توانایی نظارت بر احساسات خود و دیگران و هیجانات، براي تمایز قائل شدن بین آن ها و استفاده از این اطلاعات براي تفکر شخصی و عمل کردن می باشد (خویشتن دار، 1385). هوش هیجانی را می توان به عنوان یک متغیر که قابلیت یادگیري و آموزش دارد در نظر گرفت. هوش هیجانی از مؤلفه هاي گوناگونی تشکیل شده که هر کدام نقشی را در نظم دادن به احساسات و هیجانات بازي می کنند. با توجه به این که هوش هیجانی متغیري درون فردي است که هر فردي آن را داراست، می توان با یافتن راه ها و روش هایی باعث افزایش هوش هیجانی افراد شد تا از این طریق شاید بتوان بهزیستی افراد را افزایش داد. از مؤلفه هاي هوش هیجانی می توان به کنترل تکانه، تحمل فشار، خود آگاهی هیجانی، خود شکوفایی، خوشبینی و … اشاره کرد(خویشتن دار، 1385).

1-6-2 تعاریف عملیاتی
خشونت:
نمره اي است که آزمودنی از پاسخ به پرسشنامه سنجش خشونت نسبت به زنان به دست می آورد.
هوش هیجانی:
هوش هجانی در این پژوهش عبارت است از نمره ای که هر فرد در پرسشنامه هوش هیجانی(Bar-on)کسب می کند.

2-1. مقدمه:
این فصل در دو قسمت مورد بررسی قرار می گیرد:
قسمت اول: گستره نظری مسأله مورد پژوهش
قسمت دوم: بررسی پیشینه مطالعاتی
در قسمت اول که گستره نظری مسأله مورد پژوهش را دربرمی گیرد، پژوهشگر سعی دارد پیشینه نظری مسأله مورد پژوهش را مطرح نماید. ابتدا به توضیحاتی درباره خشونت و خشونت های خانوادگی پرداخته می شود و در ادامه متغیر هوش هیجانی از دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار می گیرد. سپس درقسمت دوم به بررسی پیشینه مطالعاتی پژوهش حاضر پرداخته می شود.
2-2. گستره نظری مسأله مورد پژوهش
2- 2-1 . مفهوم خشونت14
2-2-1-1. تاریخچه خشونت خانوادگی
از لحاظ تاریخی شاید بتوان نخستین سابقه امر خشونت را در اسطوره های دینی و مذهبی مانند داستان”آدم و حوا” یا هابیل و قابیل به روایات کتب مقدس سراغ گرفت، در واقع داستان آدم و حوا عاملی شد تا در غرب و در دنیای مسیحیت، زنان را مورد ظلم و جور قرار دهند و مقامات کلیسا در روزگار قدیم، حتی خشونت در ازدواج را توصیه می نمودند. چنین طرز نگرشی بر نظرات برخی مقدسین مسیحی نظیر سنت اگوستین نیز تأثیر گذاشت، که معتقد بود مردان در تصویر خداوند آفریده شده اند و اگر زنی را به اتفاق شوهرش در نظر بگیریم شاید بتوان گفت که آن ها هر دو در تصویر خداوند آفریده شده اند. یک هزار سال بعد از عیسی مسیح، نخستین قانون مصوب کلیسا در جهت اعمال خشونت بر زنان صادر شد که البته امروزه بسیاری از متولیان کلیسا، منکر نقش این نهاد در خشونت ورزی علیه زنان هستند، لیکن اقدامات مارتین لوتر در سده شانزدهم میلادی خود بیانگر این واقعیت می باشد، کما این که به زعم برخی از نویسندگان، کتک زدن زنان اگرچه به صراحت در قوانین مدنی ناپلئون پذیرفته شد، لیکن برداشتی رایج و غیر قابل انکار از آن محسوب می شود و این بیشتر ناشی از خطابه ناپلئون به شورای حکومت است که اعلام کرد شوهر باید دارای قدرت مطلقه در ارتباط با همسرش باشد.
بنابراین، سابقه خشونت در خانواده را باید در اسطوره ها و اعتقادات باستانی ایران و جهان جست و جو کرد. خشونت در خانواده با وجود قدمت بسیار زیاد از پنهان ترین مسایل به شمار می رود و تنها در چند دهه اخیر پژوهشگران نظیر روان شناسان، جامعه شناسان، جرم شناسان و … سعی در پرداختن به این پدیده مهم نموده اند. وسعت دامنه خشونتی که زنان در خانواده در معرض آن قرار دارند در اوایل دهه1970 آشکار شد یعنی زمانی که گروه های هوادار آزادی زنان با تشکیل خانه های امن برای زنانی که خواهان ترک مردان خشن بودند به این نیاز بدیهی پاسخ گفتند. زنانی که به این خانه ها روی آوردند غالبا با مردانی زندگی کرده بودند که سال ها ایشان را کتک می زده اند. بسیاری از این زنان بارها برای ترک شوهر خود به تلاش ناموفقی دست

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان خشونت علیه زنان، هوش هیجانی، بهداشت روانی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان خشونت خانوادگی، روان شناختی، پرخاشگری