پایان نامه با کلید واژگان هم پیوندی، چیدمان فضا، ساختار فضایی

دانلود پایان نامه ارشد

ر را بر نرخ سفرهای درونی دارند اندازه محله و پس از آن دسترسی است. ییم و دیگران(Yim et al.,2002)، به تجزیه و تحلیل ارتباط بین معیار هم پیوندی و قیمت زمین پرداخته اند. نتیجه مطالعه آنها این بود که هم پیوندی فضایی یک معیار مهم برای پیش بینی قیمت زمین و دسترسی است. بارنت و دیگران(Boarent et al.,2003)، در مطالعه ای به بررسی ارتباط کاربری زمین، تولید سفر و مسافت سفر پرداخته اند. با استفاده از مدلسازی، به این نتیجه رسیده اند که درآمد، مهمترین نقش را در میزان تولید سفر و مسافت سفر دارد. پس از درآمد، تاثیر متغیرهای کاربری و متغیرهای اجتماعی – جمعیتی، نیز قابل توجه است. سرورو (Cevero 2002)، در مقاله ای به بررسی این سوال میپردازد که کدام استراتژی کاربری زمین، کاهش بیشتری در میزان سفر، ایجاد می کند. نهایتا بدین نتیجه رسیده است که نزدیک کردن محل اشتغال به محل سکونت، بیشترین کاهش را در میزان سفر ایجاد می کند. هندی و دیگران (Handy et al.,1996)، در مطالعه ای به بررسی تعامل بین محیط ساخته شده و میزان فعالیت فیزیکی پرداخته اند.پس از بررسی متغیرهای مختلف مانند میزان سفرهای پیاده، میزان سفرهای غیر پیاده، میزان اختلاط کاربری، میزان دسترسی و متغیرهای اجتماعی جمعیتی به این نتیجه رسیده اند که ارتباط بین محیط ساخته شده و رفتار سفر بسیار پیچیده است و مطالعات بیشتری باید در این زمینه انجام شود. باروس و دیگران (Barros et al.,2007)، در مطالعه ای به بررسی خصوصیات ساختاری شبکه معابر (با استفاده از اسپیس سینتکس) و مدل های تخصیص ترافیک می پردازند و به این نتیجه رسیدند که که در آنالیز شبکه، بررسی خصوصیات ریخت شناسی مناسب تر از شیوه هندسی معمول مورد استفاده در حمل و نقل است. مین و دیگران (Min et al.,2007)، نیز در مطالعه ای به بررسی تاثیر ساختار فضایی بر کاربری زمین و معابر پرداخته اند. مطالعات آنها نشان داد، بین برخی از معیارهای ساختار فضایی شبکه همانند هم پیوندی و دسترسی و مکان یابی کاربریها ارتباط وجود دارد.
کیم و شین( Kim & Shin,2007)، به ارزیابی ویژگیهای استفاده از پیاده روها و کاربری های زمین و شبکه و حجم پیاده روها در بخش مرکزی سئول پرداختند. نتایج پژوهش آنها نشان می دهد، در برنامه ریزی فضاهای پیاده در محیط های تجاری، باید بر شبکه فضایی راحت و آسوده برای پیاده روها تاکید شود؛ چون از اهمیت بیشتری نسبت به شبکه فضایی شهر، برخوردار است. کیملی و دیگران(Kimley et al.,2008)، در مطالعهای به بررسی خصوصیات سفر در ناحیه ای با توسعه درونزا در کالیفرنیا پرداخته اند و با روشهایی به تخمین میزان تولید سفر پرداخته اند.در نهایت به این نتیجه رسیده اند که نرخ تولید سفر واقعی پایین تر از میزان تخمین شده است. لیم و دیگران (Lim et al.,2009)، به بررسی ارتباط میان محیط ساخته شده و میزان تقاضای سفر در تایوان پرداخته اند. ارتباط پیچیده بین متغیرهای کاربری زمین و سفر مورد بررسی قرار گرفته اند و مدلسازی ساختاری برای بیان این رابطه پیچیده انجام شده است.بر این اساس به این نتیجه رسیده اند که تراکم با تولید سفر، ارتباط مثبت و با استفاده از وسیله نقلیه شخصی ارتباط منفی دارد.اختلاط کاربری نیز با تولید سفر، ارتباط منفی و با استفاده از وسیله نقلیه شخصی ارتباط مثبت دارد. طراحی پیاده محور نیز باعث کاهش استفاده از وسیله نقلیه شخصی می شود.
اوینگ و دیگران (Ewing et al.,2009)، در مطالعه ای به بررسی تاثیرات ترافیکی محلات با کاربریهای مختلط، با به کارگیری گسترهای از روشهای ابتکاری پرداخته اند و 6 ناحیه را برای تحلیل مورد بررسی قرار داده اند. در واقع به بررسی روابط بین گستره ای از متغیرهای کاربری، اجتماعی- جمعیتی و نرخ سفرهای درونی پرداختهاند و در نهایت به این نتیجه رسیدهاند که متغیرهایی که باعث کاهش سفر اتومبیل می شوند شامل: مجموع مقادیر نسبی جمعیت و اشتغال، تراکم، بعد خانوار و مالکیت اتومبیل، سطح اشتغال، پیاده محور بودن محلات، میزان دسترسی به اشتغال با استفاده از حمل و نقل عمومی هستند. بارنت و دیگران (Boarent et al.,2011)، در پژوهشی دیگر اشاره می کنند که در بررسی ارتباط متقابل حمل و نقل و کاربری زمین باید به نکات زیر توجه نمود:
مدلسازی یکپارچه کاربری و حمل و نقل، برای بررسی توسعه زمین، برنامه ریزی مکانها و نحوه ساخت شهرها انجام شود.
بررسی ادبیات مرتبط با کاربری زمین و حمل و نقل و ارتباط متقابل این دو، به ارزیابی در این زمینه کمک می کنند.
در ارزیابی ارتباط متقابل حمل و نقل و کاربری زمین، به جنبههای اقتصادی و اجتماعی نیز توجه شود.
نهایتاً بیان می کنند که برنامه ریزی شهری اساساً در مورد ساخت شهر است و ادبیات کاربری زمین و حمل و نقل نیز باید به حمایت از ساخت شهر، بپردازند. این امر نیازمند تعهد قوی به پژوهش در علوم اجتماعی و بینش وسیع تر در برنامه ریزی است.
تلاش‌های علمی گسترده‌ای در دهه‌های اخیر در زمینه ریخت شناسی شهری صورت گرفته است. از جمله کارهای مهم در این زمینه می‌توان به فعالیت‌های گروهی پیتر آلن (Allen ,1997) و مایکل بتی (Batty ,1994) در مطالعه ساختار و فرم شهری در مقیاس‌های مختلف اشاره کرد که البته تاکید هردو بر فرم‌های فرکتالی بجای شبکه بوده است.
نتایج مطالعات گروه چیدمان‌فضا که در کتاب بیل هیلیر با عنوان ((فضا ماشین است))3 (Hillier ,2007) منتشر شد نمونه‌ای دیگر است. برای شناخت عمیق‌تر روابط هندسی، سلسله مراتب و شبکه به منظور آشکارسازی پیچیدگی‌های فرم شهر، تلاش‌های قابل توجه دیگری صورت گرفته است که از مهمترین آنها می‌توان به نظریات کریستوفر الکساندر و دیدگاه گرامر شکل مبتنی بر زبان شناسی ریاضی اشاره کرد(March and Stiny ,1985). فصل مشترک این فعالیت‌ها، تلاش برای شناخت فرم شهر به عنوان یک نظام پیچیده با روش‌های تحلیلی و هندسی پیشرفته بجای رویکرد ساده انگارانه مدرنیستی بوده است. در جدول زیر خلاصه‌ای از موارد فوق ارائه شده است.

مطالعات داخلی
در ایران نیز پژوهشهایی برای مطالعه ساختار فضایی فضاهای شهری انجام شده است که از میان آنها می توان به مقالهای با عنوان “معرفی روش چیدمان فضا و مقایسه شهرهای تاریخی ایران و انگلستان(Karimi & Motamed,2003) و مقاله ی “روش چیدمان فضا در طراحی شهری: با نگاهی به شهر یزد” به قلم عباس زادگان اشاره کرد. عباس زادگان در تحلیل نظریههای الگوهای رفتاری در فضاهای شهری بر این باور است که باید به سه نظریه جبرگرایی، مکاندهندگی و احتمال دهندگی محیط توجه کرد. از دید وی روشهای پیش بینی ارتباط میان بافت شهر و رفتار مردم، روش روان شناختی محیط و چیدمان فضا است و معتقد است، مشاهدهی رفتار مردم در فضا، تحلیل فضا توسط تکنیک چیدمان فضا، تحلیل آماری ارتباط میان نحوه چیدمان بافت و رفتار مردم از روشهای میان داده های تحلیلی، چیدمان فضا و نحوه ی استفاده آنها در فضا است.
تقوایی و دیگران(1391)، در پژوهشی به بررسی پراکنش کاربریهای پزشکی و تاثیر آن بر روی ترافیک شهری با استفاده از مدل AHP، در مرکز شهر کرمانشاه پرداخته اند. نتایج این پژوهش نشان میدهد که مکانیابی کاربریهای بهداشتی درمانی در سطح شهر کرمانشاه، بر اساس اصول و ضوابط شهرسازی و برنامه ریزی نبوده و از پخشایش مناسبی برخوردار نیستند؛ به طوری که تمرکز بسیار زیاد این کاربری ها در محدودهای از بخش مرکزی شهر سبب تداخل شعاع کارکردی آنها در این منطقه و عدم دسترسی مناسب محدوده وسیعی از دیگر مناطق شهری به این نوع کاربریها شده است. وطن خواه و قریب(1388)، نیز در پژوهشی به بررسی اثرات متقابل حمل و نقل سریع و همگانی بر ساختار کالبدی شهر پرداخته اند. در این پژوهش صرفاً به بررسی اثرات کاربریهای مختلف و نقش طراحی شهری در کاهش یا افزایش تقاضای حمل و نقل پرداخته شده و سه عامل مهم و تاثیر گذار بر تقاضای حمل ونقل، شامل سازمان فضایی، منطقه بندی تراکمی و طراحی شهری و اثرات آن بر تقاضای حمل و نقل مورد بررسی قرار گرفته است.
سلطانی و سقاپور(1390) در مقاله ای به بررسی رابطه متقابل کاربریها و حمل و نقل پرداختهاند و در این زمینه به نتایجی دست یافتند که عبارتند از : افزایش تنوع در کاربریهای شهری نقش بسزایی در کاهش تولید سفر، افزایش سرانه مسافت های طی شده در روز، افزایش طول سفر(مسافت) و همچنین افزایش سرانه عبور و مرور سرانه دارد. صادقی(1380)، در مطالعه شهر گنبد کاووس به بررسی ارتباط کاربری اراضی با حمل و نقل پرداخته است و به دستاوردهایی از جمله، ضرورت برنامه ریزی همزمان کاربری اراضی شهری و حمل و نقل بر اساس یک فرآیند منطقی به دلایلی مانند شبکه حمل و نقل به عنوان یکی از اجزای اصلی ساختار شهر و. … دست یافت (تقوایی و دیگران، 1391).
سرایی در مقاله ای تحت عنوان «برنامه ریزی حمل و نقل شهری،ارتباط متقابل کاربری اراضی و حمل و نقل شهری» به این نتیجه رسیده است که نحوه ی توزیع کاربریها و اثرات آنها بر حجم ترافیک شهری یکی از مهمترین عوامل در برنامه ریزی حمل و نقل، می باشد و روش های کاهش حجم سفرهای شهری را از طریق برنامه ریزی و مدیریت صحیح و توزیع مناسب مکانی موسسات آموزشی، مراکز تجاری و اداری و غیره ممکن می داند. شیخ حسنی و شورچه(1389) در مقاله ای تحت عنوان (تبیین اثرات برنامه ریزی کاربری زمین بر حمل و نقل شهری) پس از تشریح رابطه و همبستگی مجموعه عوامل کاربری زمین با الگوهای سفر و حمل و نقل شهری بر اساس جدیدترین مطالعات و پژوهشها(در شهرهای کشورهای توسعه یافته به ویژه آمریکا) به این نتیجه رسیدند که بدون همراهی و هماهنگی بین سیاستهای مربوط به کاربری زمین با بخش حمل و نقل شهری، امکان تحقق اهداف در مدیریت حمل و نقل بسیار دشوار و حتی غیر ممکن به نظر می رسد (اسدی و دیگران، 1390).

جدول1: خلاصه پژوهشهای صورت گرفته
خلاصه پژوهش
عنوان پژوهش
سال ارائه پژوهش
نام پژوهشگر
ردیف
-ارتباطی تنگاتنگ بین تراکم تقاطع های جاده و سایر شاخص های الگوهای سکونتگاهها مانند طول جاده، تراکم قطعات و تراکم مسکونی وجود دارد.
ناحیه شهری شده شهرهای دوقلو: گذشته، حال و آینده
1961
بورچرت
1
-به کارگیری تئوری گراف و روش های آماری برای توجیه گستره وسیعی از معیارهای شبکه حمل و نقل با هدف بررسی رابطه بین ساختار شبکه حمل و نقل و ویژگی های اقتصادی مناطق
-نتایج نشان داد که بین ساختار شبکه حمل و نقل و درجه توسعه اقتصادی منطقه ارتباط فضایی وجود دارد.
ساختار شبکه های حمل و نقل: ارتباط بین هندسه شبکه و خصوصیات منطقهای
1963
کانسکی
2
-به بررسی این نکته پرداختند که چگونه در یک کشور توسعه یافته جاده ها از یک بندرگاه توسعه می یابند.
گسترش حمل و نقل در شهرهای توسعه نیافته
1963
تافه و دیگران
3
– بررسی پدیده خود سازماندهی فضای شهری
– ارائه یک مدل شهر لبه ای برای بیان این واقعیت که چگونه تصمیمات مکان یابی متقابل کاربری ها در یک ناحیه کلانشهری، می تواند باعث ایجاد الگوی چند هسته ای بر اثر کنش بین نیروهای جانب به مرکز و گریز از مرکز شود
اقتصاد خود سازمانده
1996
کروگمن
4

خلاصه پژوهش
عنوان پژوهش
سال ارائه پژوهش
نام پژوهشگر
ردیف
– استفاده از مدل فرد پیاده فعال، که به افراد پیاده این امکان را می دهد که با پیاده روی در یک چشم انداز و منظره آن را تغییر دهند.
مدلسازی تکامل سیستم های انسانی
1997
هلبینگ و دیگران
5
– از معیارهای کمی دسترسی شبکه حمل و نقل برای توصیف تفاوت های حجم پیاده بین دو محله استفاده کرده است.
معیارهای اتصال: مقایسه محیط های پیاده در حومه های سیاتل و بلوو
1997
هس
6
– در مطالعه ی خود به این نتیجه رسید که در مکان گزینی کاربری تجاری، معیار هم پیوندی یک معیار بسیار مهم است در حالی که در توسعه کاربری تجاری معیارهای اتصال و هم پیوندی حائز اهمیت هستند.
مطالعه پیدایش و توسعه برنامه ساختمان در زمینه ساختار شبکه معابر
2001
گو
7
– به ارائه معیارهای دسترسی بر اساس بر اساس تئوری گراف برای تحلیل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان شبکه معابر، زیرساخت ها، سیر تکاملی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان مورفولوژی، شبکه معابر، ساختار فضایی