پایان نامه با کلید واژگان نیروی انسانی، بهره وری نیروی انسانی، منابع انسانی، قابلیت اعتماد

دانلود پایان نامه ارشد

های آن منطبق بر طیف لیکرت طراحی گردیده است به گونه ای که گزینه1: خیلی ضعیف، 2: ضعیف، 3: متوسط ، 4: مطلوب و گزینه 5: عالی را ترسیم می کند. در جدول(3-2) توزیع گویه ها در ابعاد پرسشنامه ارائه شده است.

جدول(3-2): توزیع گویه‌ها در ابعاد پرسشنامه بهره وری انسانی
سوالات
ابعاد
1 تا 11
تکریم ارباب رجوع
12 تا 23
رضایت شغلی
24 تا 33
آموزش و توانمندسازی منابع انسانی
34 تا 43
کیفیت عملکرد و کاهش خطا و اشتباه
44 تا 48
تکنولوژی

3-7 روایی(اعتبار) و پایایی(اعتماد) ابزار سنجش
3-7-1 تعیین روایی ابزار سنجش
مفهوم اعتبار به این پرسش پاسخ می‌دهد که ابزار‌اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می‌سنجد. بدون آگاهی از اعتبار ابزار‌اندازه گیری نمی‌توان به دقت داده‌های حاصل از آن اطمینان داشت. روش‌های مختلفی از جمله تأیید صاحبنظران و اساتید، تحلیل عاملی اکتشافی و شاخص KMO برای بررسی اعتبار وسیله‌اندازه گیری وجود دارد(حبیب پور و صفری، 1390). در این پژوهش به دلیل اینکه از پرسشنامه‌ حاضر در مطالعه فتوحی و همکاران نیز مورد استفاده قرار گرفته است؛ به روایی محتوایی آن‌ اعتماد شده و روایی صوری آن‌ها که خود جزیی از روایی محتوا است در یک اجرای مقدماتی توسط تنی چند از افراد نمونه آماری بررسی و تأیید شد.

3-7-2 پایایی ابزار سنجش
قابلیت اعتماد پایایی از سویی نشاندهنده دقت و ثبات از سوی دیگر نشان دهنده میزان اشتباه وسیله‌اندازه گیری است. به عبارت دیگر اگر محققان دیگر همان موضوع را به همان روش بررسی کنند یا اینکه یک محقق در مشاهدات مختلفی که از یک موضوع دارد به نتایج مشابهی برسد آن آزمون دارای قابلیت اعتماد است(جبیب پور و صفری، 1390).
پایایی پرسشنامه توسط آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت و به دلیل دارا بودن مقادیر آلفای کرونباخ بیش از 7/0 به تأیید رسید؛ نتایج حاصله در جدول(3-3) ارائه شده است. بر طبق این جدول ضرایب آلفای کرونباخ پرسشنامه مذکور بیش از 7/0 بوده که حاکی از انسجام مناسب سوالات پرسشنامه می‌باشد. همچنین پایایی هر یک از ابعاد پرسشنامه نیز ارائه گشته، که مقادیر آلفای کرونباخ ارائه شده در سطح بالایی(بیش از 7/0) بوده و لذا پایایی هر بعد نیز مورد تأیید قرار گرفته است.
براي محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ ابتدا بايد واريانس نمره هاي هر زير مجموعه سوال هاي پرسشنامه (يا زير آزمون) و واريانس كل را محاسبه كرد. سپس با استفاده از فرمول زير مقدار ضريب آلفا را محاسبه كرد.

كه در آن: j : تعداد زير مجموعه سوال هاي پرسشنامه يا آزمون؛  S_j^2 : واريانس زير آزمونj ام؛  S^2: واريانس كل آزمون.
که در ادامه کلیه محاسبات توسط نرم افزار SPSS صورت گرفته و ارائه شده است.

جدول(3-3): پایایی پرسشنامه‌ بهره وری نیروی انسانی در تحقیق حاضر
پرسشنامه
ابعاد
آلفای کرونباخ هر بعد
آلفای کرونباخ کل پرسشنامه
بهره وری نیروی انسانی
تکریم ارباب رجوع
78/0
743/0

رضایت شغلی
80/0

آموزش و توانمندسازی منابع انسانی
79/0

کیفیت عملکرد و کاهش خطا و اشتباه
73/0

تکنولوژی
76/0

3-8 روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها
پس از جمع آوری داده‌های مورد نیاز تحقیق، با استفاده از تکنیک‌های آماری مناسب، داده‌ها دسته بندی و تجزیه و تحلیل شده است. جهت تجزیه و تحلیل به کمک نرم افزار SPSS از دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد.
در آمار توصیفی با استفاده از جداول توزیع فراوانی نمودار توصیفی هیستوگرام ستونی، شاخص مرکزی میانگین و مقایسه آن در بخش‌های مختلف و شاخص‌های پراکندگی انحراف معیار و واریانس، پاسخ‌های ارائه شده مورد سنجش قرار گرفت.
در بخش آمار استنباطی در ابتدا با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنوف، نرمال یا غیرنرمال بودن داده‌ها سنجیده شد نیز از روش‌هایی مانند آزمون تی تک متغیره پیرسون جهت ارزیابی هر یک از ابعاد بهره وری استفاده شد. همچنین جهت سنجش مقایسه ای هر یک از ابعاد بهره وری نیروی انسانی در کل کشور از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه استفاده گشت و در نهایت جهت بررسی نقش خصوصیات دموگرافیک بر بهره وری نیروی انسانی در اداره پزشک قانونی کل کشور از آزمون تی مستقل و آنالیز واریانس یکطرفه استفاده شد و در کلیه تحلیل ها سطح معناداری کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد.

3-9- ملاحظات اخلاقي
در تحقيق حاضر به تمامي كاركنان حاضر در مطالعه اطمينان داده شد كه اطلاعات شخصي آنان محرمانه خواهد ماند، به این معنی که محقق آن ها را در این مورد که داده ها به صورت گروهی تحلیل خواهد شد توجیه کرد.
به منظور جلب اعتماد کارکنان از محرمانه ماندن داده ها و اطلاعات در پرسشنامه از آن ها خواسته شد که نام و نام خانوادگی خود را ننویسند.

فصل چهارم
نتايج

4-1 مقدمه
در اين فصل در راستاي تعیین وضعیت بهروری نیروی انسانی در ادارات کل پزشکی قانونی کشور بین سال های 1380 لغایت 1390 با توجه به اهداف

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان ارباب رجوع، رضایت شغلی، رضایت شغل، منابع انسانی Next Entries پایان نامه رایگان درمورد مخاصمات مسلحانه، حقوق بشر، حقوق بین الملل، حقوق ایران