پایان نامه با کلید واژگان میزان استفاده، متغیر مستقل، علوم اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

فوق، سوالات و گویه های مورد بررسی دارای پایایی لازم هستند و از این رو توصیف و آزمون سازها و ابعاد آنها از نظر علمی معتبر است. جهت محاسبه متغیرهای پژوهش در جامعه مورد مطالعه پس از جمع آوری داده ها آن ها را کدگذاری نموده و با استفاده از نرم افزار کامپیوتری (spss) پایایی گویه ها را طبق آزمون پایایی سنج آلفا کرونباخ محاسبه نمودیم که چنانچه عدد بدست آمده کمتر از 30% باشد اعتبار درونی پژوهش در سطح ضعیفی قرار دارد و اگر بین 30% تا 70% باشد از اعتبار متوسط و اگر بین 70 % تا 90 % باشد از اعتبار درونی بالایی برخوردار است. نتایج آن برای طیف های مختلف این تحقیق در جدول فوق آمده است.
3-7- نحوه تجزیه و تحلیل اطلاعات
تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری spss نسخه 5/11 انجام شده است. به طوری که برای توصیف صفات کیفی به محاسبه درصد و توزیع فراوانی و برای توصیف صفات کمی به محاسبه شاخص های مرکزی و پراکندگی پرداخته شده است. شدت وابستگی دو متغیر به هم را همبستگی گویند. که معمولا آن را با ضریبی بین -۱ تا +۱ بیان می‌دارند. اگر ضریب همبستگی بین دو متغیر بیش‌تر از صفر باشد، آن‌ها با هم رابطه‌ مثبت دارند. حال اگر ضریب همبستگی بین آن‌ها از صفر کم‌تر باشد، رابطه بین آن‌ها منفی است.
آزمون‌های همبستگی اسپیرمن و پیرسون، پرکاربردترین آزمون در پژوهش‌های علوم انسانی‌اند و از آن‌جا که در بیش‌تر پژوهش‌ها برای طیف‌های پرسش‌نامه فواصل مساوی در نظر گرفته می‌شود، متغیرهای اسمی و رتبه‌ای، به متغیرهای فاصله‌ای و نسبی تبدیل می‌شوند و برای تحلیل رابطه‌ها، از این دو ضریب استفاده می‌شود. اگر توزیع نرمال باشد، از آزمون پارامتری پیرسون و در غیر این‌صورت از آزمون اسپیرمن استفاده می‌شود. در آزمون‌های همبستگی، عموما با دو متغیر سروکار داریم. و شدت وابستگی آن دو را می‌سنجیم. در آزمون( x2 ) معلوم شد تمام داده ها دارای توزیع غیر نرمال هستند. در این آزمون همه داده ها (sig =0 ) و کمتر از خطای در نظر گرفته شده ( 0/05) هستند. لذا دلیلی برای رد فرضیه صفر وجود دارد و می توان گفت باید از آزمون های ناپارامتریک استفاده گردد.
آزمون نمونه‌های مستقل بر مبنای توزیع من وتنی، یک آزمون ناپارامتری می‌باشد که در آن به بررسی تفاوت میان میانگین دو جامعه پرداخته می‌شود. از این آزمون، از آن‌جایی که با دو  جامعه سرو کار داریم، برای آزمون فرضیه‌های تفاوت استفاده می‌شود. از این آزمون می‌توان، بسته به موضوع پژوهش، برای تحلیل وجود یا عدم وجود تفاوت بین مقادیر در یک متغیر دو سطحی مثل وضعیت تاهل (اگر مجرد و متاهل در نظر باشد) استفاده نمود.
آزمون کروسکال- والیس یک آزمون ناپارامتری که معادل آزمون اف است. و برای ارزیابی یکسان بودن یا یکسان نبودن دو جامعه یا چند جامعه به کار برده می‌شود. در این آزمون واریانس کل جامعه به عوامل اولیه آن تجزیه می‌شود .از این آزمون برای مقایسه همقوارگی چند جامعه تواما با هم استفاده می‌شود. در تحقیق حاضر به علت غیرنرمال بودن توزیع داده ها و فرضیه های تفاوتی و رابطه ای، آزمون های پارامتریک اسپیرمن، کروسکال- والیس و من ویتنی و آزمون رگرسیون لجستیک بکار برده شده است.

3-8- تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم

برخی مفاهیم اجتماعی به طور غیر مستقیم قابل سنجیدن نمی باشند. برای بررسی چنین مفاهیم و واژگانی بهره گیری از شاخص های استنتاجی، یکی از بهترین روش ها برای شناخت این دسته از مفاهیم و مقولات می باشد(علیرضایی، 1379: 84). در میان طیف های پرکاربرد در علوم اجتماعی طیف لیکرت به دلایل مختلف از طیف های دیگر کاربرد بیشتری در علوم اجتماعی یافته است. استفاده مکرر از این طیف جهت سنجش مفاهیم ذهنی- کیفی جایگاه آن را تقریبا در تحقیق های اجتماعی تثبیت کرده است. این طیف دارای سطح سنجش ترتیبی است و پاسخگو بر روی یک پیوستار چهار قسمتی پاسخ هایی را از گرایش موافقت کامل تا عدم گرایش و مخالفت کامل انتخاب می کند. از آنجایی که در طیف لیکرت اساس کار بر هم وزن بودن گویه ها استوار است، بنابراین همانند شاخص سازی، نیازی به تعیین وزن برای هر گویه وجود ندارد. بدین ترتیب مجموع امتیازی که فرد از گویه بدست می آورد نمایانگر نوع نگرش او خواهد بود. از آنجا که این تحقیق در پی آن است تا عوامل موثر بر نشاط شهروندان بوشهر را مورد بررسی قرار دهد لذا به نظر می رسد بهترین روش تحقیق برای این امر می تواند تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی باشد که از ابزارهای جمع آوری اطلاعات همچون پرسشنامه استفاده و عوامل موثر بر نشاط شهروندان را براساس طیف لیکرت مورد ارزیابی قرار می دهد.
در این نوع تحقیق ما با دو نوع متغیر سر و کار داریم: 1) متغیر وابسته 2) متغیر مستقل. منظور از متغیر مستقل متغیری است که بر روی متغیرهای دیگر اثر می گذارد. و منظور از متغیر وابسته متغیری است که در جریان یک تحقیق متاثر از متغیر یا متغیرهای دیگر است.

متغیر وابسته:
متغير وابسته در اين پژوهش”نشاط اجتماعی”است. نشاط اجتماعی دارای اثرات و آثاری چند بر زندگی شهروندان و جامعه بوده که از جمله آن ها عبارتنداز : تعلق اجتماعی ، همبستگی اجتماعی، مسئولیت پذیری اجتماعی، وفاق اجتماعی ،ارتقاء شاخص های سلامت روانی و اجتماعی، افزایش رضایت از زندگی یا رضایت شغلی، پویایی اجتماعی، کاهش هزینه های مردم، افزایش امید در جامعه، زندگی متعادل و با ثبات، ارتقاء کیفیت زندگی، افزایش خلاقیت و نوآوری و کاهش آسیب های اجتماعی. سنجش عملي اين متغير در پرسشنامه با شاخص داشتن تاثیر خوب روی همشهری ها، هدفمندی ، خوشبینی، تصمیم گیری آسان، احساس شادی و لذت، رضایتمندی، امید به آینده، قادر به انجام کارها، جبران کمک دیگران، حس بی معنایی از زندگی، تیره دیدن آینده جامعه، احساس به درد هیچ کاری نخوردن و ناتوانی در مطرح کردن مشکلات با دیگران از سوال 10 تا 22 با سطح مقياس ترتيبي لیکرت مطرح گرديده است.

متغيرهاي مستقل:

1- سن:
تعداد سال هاي كاملي است كه از لحظه تولد تا زمان تحقيق از عمر پاسخگو مي گذرد. عين رقم سن كه پاسخگو اظهار مي دارد مد نظر است كه در اين صورت در سطح مقياس نسبي قابل سنجش است. اين متغير توسط سؤال باز پرسشنامه سنجيده مي شود.
2-جنس:
متغير جنس به لحاظ عملياتي با شاخص مرد و زن در مقياس اسمي سنجيده مي شود.
3- تأهل:
منظور از تاهل، همسر اختيار كردن است. اين متغير به لحاظ عملياتي با شاخص متاهل و مجرد در مقياس اسمي سنجيده مي شود.
4- تحصیلات:
در این تحقیق منظور از تحصیلات، مقطع تحصیلی از سطح ابتدایی تا دکترا است. این متغیر در سطح اسمی اندازه گیری می شود.

5- پایگاه اجتماعی و اقتصادی:
پایگاه اجتماعی از نظر وبر شامل سه متغیر ثروت و منزلت و طبقه می باشد. در این تحقیق متغیر مستقل پایگاه اجتماعی-اقتصادی با شاخص درآمد به تومان و تحصیلات، اشتغال و نوع شغل و نوع مسکن در سطح اسمی و احترام در سطح لیکرت با سوالات 4 تا 9 در پرسشنامه اندازه گیری می شود.

6- عدالت اجتماعی:
عدالت اجتماعي به معناي رعايت مساوات در جعل قانون و اجراي آن است؛ يعني اينکه قانون براي همه، امکانات مساوي جهت پيشرفت و استفاده از امکانات رفاهي و سير مدارج ترقي قائل شود. عدالت اجتماعي از لحاظ اجرا و عمل، وظيفه دولت ها است لذا دولت بايد در عمل براي افراد تفاوت و تبعيض قائل نشود و امکان پيشرفت و رفاه اجتماعي آنان را فراهم آورد.
کاهش فقر و محروميت، اشتغال، تأمين نيازهاي اساسي(مسکن- بهداشت- آموزش) ثبات قيمت ها متناسب با دستمزدها، توزيع عادلانه درآمد و ثروت، برقراري امنيت و نظم، تامين حقوق همه جانبه افراد، تامين اجتماعي و خدمات رفاهي متغيرهاي عدالت اجتماعي هستند. عدالت اجتماعی کتاب تئوری های روانشناسی اجتماعی این واژه را اینگونه تعریف کرده است: عدالت توزیعی در روابط اجتماعی به معنای آن است که یک فرد در روابط متقابل با دیگران انتظار خواهد داشت پاداش های هر فرد در جهت هزینه های وی باشد، معمولا پاداش یا منافع خالص هر فرد متناسب با سرمایه گذاری وی می باشد( بندلو و همکاران، 1997). کتاب تئوری های روان شناسی اجتماعی این واژه را این گونه تعریف کرده است: عدالت توزیعی در روابط اجتماعی به معنای آن است که یک فرد در روابط متقابل با دیگران انتظار خواهد داشت. پاداش های هر فرد در جهت هزینه های وی باشد، معمولا پاداش یا منافع خالص هر فرد متناسب با سرمایه گذاری وی باشد و هر چه سرمایه گذاری بیشتر سود بیشتر(کانتو روساندرسون، 1999: 230). این متغیر با شاخص فقر، بیکاری، دخل و خرج زندگی و پارتی بازی دولت، در سطح ترتیبی لیکرت با سوالات 40-37 اندازه گیری می شود.

7- همبستگی اجتماعی:
همبستگی در فرهنگ علوم اجتماعی نوشته آلن پیرو این چنین تعریف شده است: همبستگی احساس مسئولیت متقابل بین چند نفر یا چند گروه است که از آگاهی و اراده برخودار باشند. همچنین همبستگی می تواند شامل پیوندهای انسانی و برادری بین انسان ها بطور کلی و یا حتی وابستگی متقابل حیات و منافع بین آن ها باشد. این متغیر در پرسشنامه با شاخص احساس تسلط زیاد بر زندگی، در برخورد با مشکلات خیلی احساس ناتوانی کردن، برای رسیدن به هدف می توان دست به هر کاری زد، رعایت قانون، حس تنهایی، تنفر از شرایط زندگی، دوست داشتن سنت های فرهنگی، محدودیت های جامعه، حس نیاز به ارتباط جمعی، احساس مسئولیت، بی تفاوتی مردم نسبت به مشکلات فرد، رفت و آمد با همسایه ها یا دوستان، پایبندی مردم به قول و قرارهایشان، مشارکت در شورا و مراسم مذهبی شهر، از سوال 41 تا 55 با طیف لیکرت سنجیده می شود.

8- میزان استفاده از امکانات تفریحی و ارتباطی:
میزان استفاده افراد جامعه از امکانات از طریق شاخص میزان استفاده از امکانات تفریحی و ارتباطی با استفاده از طیف لیکرت سنجیده می شود. این متغیر با شاخص میزان استفاده افراد در طول یک ماه از فضاهای تفریحی و ارتباطی از جمله: پارک، سینما، ساحل دریا، باشگاه ورزشی، کلاس های آموزشی و دید و بازدید از سوال 28-23 در پرسشنامه با طیف لیکرت اندازه گیری می گردد.

9- وضعیت خانوادگی:
این متغیر با شاخص میزان توجه والدین در ایجاد محیط آرام و حمایت آن ها از فرزندان (حس آرامش در خانه، صمیمیت در خانواده، مشارکت در تصمیم گیری های خانوادگی، در میان گذاشتن حرف های خصوصی در خانواده و تلاش خانواده برای تفریح و مسافرت) در پرسشنامه از سوال 56 تا 60 در مقیاس ترتیبی لیکرت اندازه گیری می گردد.

10- میزان دینداری:
ميزان دينداري با توجه به چهار بعد مورد سنجش قرار مي گيرد. بعد اعتقادي يا باورهاي ديني؛ عبارتست از باورهايي كه بايد پيرامون آن دين، به آن اعتقاد داشته باشند. بعد پيامدي يا آثار ديني، ناظر به اثرات باورها، اعمال، تجارب و دانش ديني بر زندگي روزمره پيروان است. بعد مناسكي يا اعمال ديني، شامل اعمال ديني مشخصي چون عبادت، نماز، شركت در آيين هاي ديني خاص، روزه گرفتن و … است كه بايد پيرامون هر دين آن ها را به جا آورند. بعد احساسي يا عواطف ديني، ناظر به عواطف، تصورات و احساسات مربوط به داشتن رابطه با جوهري ربوبي همچون خدا يا واقعيتي غايي است. از آنجايي كه تعريف عملياتي دينداري ممكن است در اديان مختلف بسيار متفاوت باشد، گلاك و استارك پيشنهاد كردند، براي اصلاح مقياس عملي دينداري، دربارة موضوع التزام ديني تحقيق تطبيقي صورت گيرد. بدين علت در اين پژوهش تلاش خواهيم نمود تا مدل گلاك و استارك را با دين اسلام منطبق نماييم( سراج زاده، 1380:106).
متغیر مستقل میزان دینداری در سطح ترتیبی با طیف لیکرت با شاخص اعتقاد به خداوند و پرهیزکاری و انجام اعمال عبادی نظیر نماز و روزه و حس شادی و صمیمیت با خداوند در پرسشنامه با سوالات 29 تا 36 با طیف لیکرت سنجیده می شود.
در این فصل داده های جمع آوری شده در دو بخش مورد تحلیل قرار می گیرند، در بخش اول با استفاده از تکنیک های آمار توصیفی، ویژگی های فردی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان نشاط اجتماعی، روش پیمایش، پایگاه اجتماعی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان رضایت از زندگی