پایان نامه با کلید واژگان مکانیابی، توسعه شهر، توسعه فیزیکی

دانلود پایان نامه ارشد

ی مکانیابی توسعه شهری……………………………..69

نقشه 4-6: بررسی وضعیت تناسب دما منطقه برای مکانیابی توسعه شهری……………………………..70
..
نقشه 4-7: بررسی وضعیت تناسب فاصله تا مسیل منطقه برای مکانیابی توسعه شهری……………72

نقشه 4-8: بررسی وضعیت تناسب خاک منطقه برای مکانیابی توسعه شهری…………………………….73

نقشه 4-9: بررسی وضعیت تناسب پوشش و کاربری منطقه برای مکانیابی توسعه شهری…………75

نقشه 4-10: وضعیت تناسب فاصله تا محدوده شهر برای مکانیابی توسعه شهری……………………..76

نقشه4-11: تعیین مکان بهینه برای توسعه فیزیکی و اسکان جمعیت آتی شهر نورآباد……………….77

نقشه4-12: تناسب مکانگزینی شهر نورآباد براساس عامل ارتفاع …………………………………………….79

نقشه 4-13: تناسب مکانگزینی شهر نورآباد براساس عامل شیب…………………………………………………80

نقشه 4-14: تناسب مکانگزینی شهر نورآباد براساس عامل جهت دامنه……………………………………..80.

نقشه 4-15: تناسب مکانگزینی شهر نورآباد براساس عامل زمین شناسی…………………………………..81

نقشه 4-16: تناسب مکانگزینی شهر نورآباد براساس عامل بارش………………………………………………..81

نقشه 4-17: تناسب مکانگزینی شهر نورآباد براساس عامل دما. …………………………………………………82

نقشه 4-18: تناسب مکانگزینی شهر نورآباد براساس عامل فاصله تا مسیل……………………………….82

نقشه 4-19: تناسب مکانگزینی شهر نورآباد براساس عامل خاک…………………………………………………83

نقشه 4-20: تناسب مکانگزینی شهر نورآباد براساس عامل پوشش و کاربری اراضی…………………..83

نقشه 4-21: تناسب مکانگزینی شهر نورآباد براساس کلیه عوامل اکولوژیکی……………………………….84
نقشه4-22: مکانیابی توسعه آتی شهر نورآباد با توجه به عامل ارتفاع……………………………………………86
نقشه4-23: مکانیابی توسعه آتی شهر نورآباد با توجه به عامل شیب……………………………………………87
نقشه4-24: مکانیابی توسعه آتی شهر نورآباد با توجه به عامل جهت دامنه………………………………..87

نقشه4-25 : مکانیابی توسعه آتی شهر نورآباد با توجه به عامل زمینشناسی……………………………..88

نقشه 4-26: مکانیابی توسعه آتی شهر نورآباد با توجه به عامل بارش………………………………………88

نقشه 4-27: مکانیابی توسعه آتی شهر نورآباد با توجه به عامل دما. …………………………………………89

نقشه 4-28: مکانیابی توسعه آتی شهر نورآباد با توجه به عامل فاصله تا مسیل…………………………89

نقشه 4-29: مکانیابی توسعه آتی شهر نورآباد با توجه به عامل خاک………………………………………….90

نقشه 4-30: مکانیابی توسعه آتی شهر نورآباد با توجه به عامل پوشش و کاربری اراضی…………….90

نقشه 4-31: مکانیابی توسعه آتی شهر نورآباد با توجه به کلیه عوامل اکولوژیکی………………………91

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه
شهرنشینی و توسعه فضایی- کالبدی متاثر از توزیع فضایی جمعیت٬ انواع عوامل طبیعی (اقلیم٬ خاک٬ ژئومورفولوژی و….) و انسانی ( جمعیت٬ اقتصاد٬ فرهنگ٬ سیاست و….) در عرصه زندگی بشری به عنوان ویژگیهای جهانی از قرن 18 میلادی٬ روند تکاملی را طی کرده و در قرن 20 شدت یافت٬ در قرن 21 میلادی نیز شاهد شهرنشینی گسترده با بیش از 62 درصد خواهیم بود (باستیه٬ 1377 :239 ). تراکم بیش از اندازه جمعیت، تمرکز فعالیتها وفراوانی ساخت و سازها، رشد و گسترش فیزیکی کانونهای شهری و تخریب اکوسیستم طبیعی را در پی داشته است. هر چند توسعه شهر در کشورهای صنعتی در قرون گذشته به آرامی صورت گرفته است اما در کشورهای در حال توسعه بعد از جنگ جهانی دوم صورت گرفته است وشهرهای کشورهای در حال توسعه با شتاب و سرعت بیشتری از شهرهای ممالک صنعتی توسعه مییابند (شکویی ٬ 1365 :176 ). لذا مطالعه اینگونه مسائل و آگاهی از کم و کیف آنها یکی از مهمترین وظائف برنامهریزان شهری میباشد. لازم به ذکر است که در دهههای اخیر شهرهای ما (بخصوص شهرهای بزرگ) به خوبی گسترش یافتهاند. این گسترش کالبدی یا انفجار کالبدی در بسیاری از موارد بیش از انفجار جمعیت بوده است. یعنی نسبت افزایش سطح بیش از افزایش جمعیت میباشد. در وهله اول این گسترش به نظر منطقی و طبیعی میآید چون با رسیدن جمعیت به آستانههای جدید تاسیسات و تسهیلات مورد نیاز و تقاضای جامعه شهری تامین میباشد که تناسب ساده با افزایش جمعیت ندارد ولی میتواند دامنهای بس وسیعتر از آستانه موجود را پاسخگو باشد (فرج زاده ٬ 1385 : 12 ). استقرار و پیدایش یک شهر بیش از هر چیز تابع شرایط و موقعیت جغرافیایی است، زیرا عوارض و پدیدههای طبیعی در مکانگزینی، حوزه نفوذ، توسعه فیزیکی و مورفولوژیک شهری اثری قاطعی دارند. پدیده های طبیعی گاه به عنوان عوامل مثبت و گاه عوامل منفی و بازدارنده عمل می کنند( ثروتی و دیگران، 1388: 27) . عدم سازگاری محیط طبیعی در توسعه شهرها میتواند زمینههای ایجاد مخاطرات گوناگون طبیعی را فراهم سازد همچنین بستر طبیعی قادر است در رابطه با عوامل آب و خاک ، شیب ، آب و هوا و ….. محدودیت هایی را برای توسعه فیزیکی شهرها ایجاد نماید( عزیزپور، 1375: 68). در این پژوهش ابتدا به گرآوری مبانی نظری در خصوص نقش و تاثیر عوامل اکولوژیکی در توسعه فیزیکی شهرها پرداخته شده است و سپس با بررسی و مطالعات وضع موجود شهر نورآباد ممسنی و مقایسه آن با معیارهای بهینه و معقول اکولوژیکی در سه قسمت به مکانیابی توسعه شهری( در سطح بخش مرکزی شهرستان)، مکانگزینی شهر نورآباد( در مقایسه با مدل اکولوژیکی) و در نهایت مکانیابی توسعه آتی شهر پرداخته شده است.
فصلبندی پایان نامه به شرح زیر میباشد:
فصل اول: به معرفی موضوع تحقیق، اهداف تحقیق، بیان مسأله، ضرورت، اهداف تحقیق و پیشینه آن پرداخته شده است.
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق است که در این فصل به نظریات، دیدگاهها، مکاتب، مدلها و سایر مباحث مربوط اشاره شده است.
فصل سوم: در فصل سوم به معرفی منطقه مورد مطالعه (نورآباد ممسنی) پرداخته شده است و ویژگیهای جغرافیایی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی منطقه آورده شده است.
فصل چهارم: در فصل چهارم که به یافتههای تحقیق مورد تجزیه و تحلیل، قرار گرفته است. در این فصل به ارزیابی و تحلیل نقش عوامل اکولوژیکی بر مکانیابی توسعه شهری( در سطح بخش مرکزی شهرستان)، مکانگزینی شهر نورآباد( در مقایسه با مدل اکولوژیکی) و مکانیابی توسعه آتی شهر پرداخته شده است. در نهایت به نتیجه گیری، آزمون فرضیهها و پیشنهادات پرداخته شده است.

1-2) تعریف موضوع
فرهنگ مادي ومعنوي شهري، حاصل دستاورد بزرگ كانون تمدنساز از چند هزار سال پيش تاكنون بوده است و دستيابي به رفاه و آسايش فزاينده در محيط زيست شهري، از دغدغههاي فكري فرهيختگان بهويژه كارشناسان آشنا به مسائل شهري در دو قرن اخير ميباشد. با گذشت زمان، نابودي منابع طبيعي شهري، از جمله زمينهاي كشاورزي و منابع آبها، توسعه ناموزون آن، فقدان مديريت كار آمد شهري با وضعيت نابرابري زاي اقتصادي، مهاجرت سيل آساي جمعيت روستايي به شهرها تراكم و فشردگي اين مهاجرين در محلههاي مختلف و جدائيگزيني در شهرها، از مسائل و معضلاتي است كه چشم انداز ناپايداري را بر شهرها تحميل كرده است (مهندسین مشاور امکو ٬ 1379 :15 ). چنين تحولي موجب گستردگي محدوده خدماتي شهرها شده كه انبوه جمعيت شهري را بـا سطوح طبقات اجتماعي متفاوت در خود جاي داده است. با پويش فزاينده و سريعي كـه در ساخت كالبدي شهر، از سال 1350 به بعد يعني اوج دوره رشد شهرها و هرج و مرج توسعه كالبدي شهري ايران، آن چنان وسعت مييابد كه حتي تدوين قوانين سخت و برخورد قهرآميز شهرداريها نيز از بروز آن عاجز ميماند. نتيجه آنكه شهرهاي ايران به خصوص بافت كـالبدي آنها، منشاء و بستر ناپايداري در شهرها ميگردد. تغییرات کالبدی و تحولات فضایی شهرها، چنان سریع و شتابنده عمل کرده است که پس از دورهای کوتاه، اکنون شهرهای کشور، نه تنها توانایی حفظ ویژگیهای سنتی و اصیل، خود را ندارند، بلکه اصول تازه و علمی نیز بر کالبد آنها و رشد و توسعه آیندشان با مشکلات بسیاری همراه است(نصیری،54:1384). بیشتر شهرها در گذشته به صورت طبیعی رشد کردهاند، یعنی توسعه شهر بدون برنامهریزی آتی انجام شده و شهر به صورت افقی توسعه یافته است. در رشد طبیعی شهر، سیستم جادهای، پارکها، مدارس، زمینبازی و… بدون نظم و ملاحظات توسعه آتی شهر ایجاد میشدند. امروزه توسعه فیزیکی نابسامان و بیرویه یکی از مشکلات شهر و شهرنشینی جهان سوم در دوران معاصر است. به طوری که طی فرایندی مداوم، محدودیتهای فیزیکی و فضاهای کالبدی شهر در جهات عمودی و افقی به لحاظ کمی و کیفی رشد مییابد و اگر این روند سریع بیبرنامه باشد، ترکیبی نامناسب از فضاهای شهری مشکلزا خواهد انجامید و با عوارضی مثل بینظمی فضایی، گسترش فقر و نابرابری، فرسایش و آلودگی محیط زیست، کاهش زمینهای کشاورزی و ناامنی اجتماعی همراه خواهد بود. به همین دلیل موضوع رشد و توسعه فیزیکی و نحوه برنامهریزی و مدیریت آن به یک مساله مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشورهای مختلف از جمله ایران بدل شده و عموم مسوولان، مدیران و کارشناسان را به جست و جوی چاره برای حل برانگیخته است (حیدری،10:1385). توسعه فیزیکی و ناموزون شهرها بیشتر به سیاستهای اداری روستا-شهر وابسته بوده، روند بورس بازی، معاملات اقماری زمین نیز از عوامل اصلی در توسعه فیزیکی ناموزون شهرها محسوب میشود. هماکنون یکی از مشکلات تمام شهرها، رشد شهرنشینی و به تبع آن گسترش شاخکهای خزنده شهری بر اراضی پیرا شهری است که پیامدهایی چون: حاشیهنشینی، نابودی اراضی کشاورزی، افزایش جمعیت شهرها، عدم امکان پاسخگویی برای برخی از خدمات و کاربریها در شهر، گسستگی بافتهای فیزیکی، مشکلات زیست محیطی، خصوصا آلودگی و نابسامانی سیمای شهری داشته است (سعید آبادی و همکاران،44:1389). توسعه فیزیکی -کالبدی یک سیستم شهری تحت تاثیر عوامل مختلف قرار میگیرد که یکی از مهمترین این عوامل ویژگیهای محیط طبیعی، یعنی بستری که شهر بر روی آن قرار گرفته میباشد، عواملی مانند: اقلیم، ژٍئومورفولوژی، منابع آب، خاک… در توسعه یک شهر نقش بسیار تعیین کننده و مهمی را میتوانند بر عهده داشته باشند (فریادی و همکاران،2:1386).
شهر نورآباد به عنوان يكي از شهرهاي استان فارس با مساحتي در حدود 783 هکتار و جمعيتي برابر 52597 نفر ( درسال1385 ) از نظر جمعيتي، نسبت به سال1345 ده برابر شده و از نظر كالبدي رشد زيادي پيداكرده است اين رشد جمعيتي و كالبدي از حدود سالهاي 61 ـ 60 ، آغاز گرديده و با شتاب ادامه دارد و افزايش جمعيت شهري هم به طور طبيعي و هم در نتيجه مهاجرت گسترده روستائيان از روستاهاي اطراف آن، صورت گرفته است كه اين روند علاوه بر رشد فيزيكي و كالبدي شهر به ويژه در جهت شرقي موجب ارتقاء نقش و عملكرد شهر از حيث اداري، خدماتي در منطقه شده است. همچنين رشد فيزيكي اراضي شهري كه توپوگرافي مساعد، آن را تشديد نموده است، به بورس بازی زمین، توسعه نامتعادل شهر، کمبود سرانههای شهری٬ بالا رفتن تراکم شهر و تخريب زمينهاي كشاورزي اطراف شهر انجاميده است. از سوي ديگر وجود جاده ارتباطي شيراز ـ اهواز در نزديكي محدوده شهر، قابليت دسترسي به ساير نقاط كشور را افزايش داده، كه اين موقعيت نيز منجر

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره همکاري، کتابخانه‌اي، خيلي Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره اشتراک منابع