پایان نامه با کلید واژگان ميزان، 321، ليسانس

دانلود پایان نامه ارشد

دانشجو، مدرس، کارمند، آزاد و سایر مشاغل (
5. میزان تسلط به کامپیوتر (شامل گزینه های : کم ، متوسط و زیاد )
6. میزان دسترسی به اینترنت (شامل گزینه های : کم ، متوسط و زیاد )

4-2-1 توصیف جنسیت پاسخ دهندگان

فراوانی
درصد
زن
154
48
مرد
167
52
کل
321
100

جدول4-1 . توصیف جنسیت پاسخ دهندگان

نمودار4-1. نمودار میله ای جنسیت پاسخ دهندگان

باتوجه به جدول و نمودار 4-1 مشاهده می شود که جنسیت 48 درصد از پاسخ دهندگان زن و 52 درصد نیز مرد می باشند.

4-2-2 توصیف سن پاسخ دهندگان

فراوانی
درصد
کمتراز30 سال
65
2/20
بين 31 تا40 سال
223
5/69
بين 41 تا50 سال
22
9/6
بالاي 50 سال
11
4/3
کل
321
100

جدول4-2 . توصیف سن پاسخ دهندگان

نمودار4-2 . نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان
مطابق جدول و نمودار 4-2 مشاهده می شود که سن 2/20 درصد از پاسخ دهندگان کمتر از 30 سال، 5/69 درصد بین 31 تا 40 سال، 9/6 درصد بین 41 تا 50 سال و 4/3 درصد 50 سال به بالا بوده اند.
4-2-3 توصیف تحصيلات پاسخ دهندگان

فراوانی
درصد
ديپلم
10
1/3
فوق ديپلم
54
8/16
ليسانس
204
6/63
فوق ليسانس و بالاتر
53
5/16
کل
321
100

جدول4-3 . توصیف تحصيلات پاسخ دهندگان

نمودار4-3 . نمودار میله ای تحصيلات پاسخ دهندگان

با توجّه به جدول ونمودار4-3 مشاهده می شود که میزان تحصیلات 1/3 درصد از پاسخ دهندگان زیر دیپلم، 8/16درصد فوق دیپلم، 6/63 درصد ليسانس و5/16 درصد فوق ليسانس وبالاتر می باشد.
4-2-4 توصیف شغل پاسخ دهندگان

فراوانی
درصد
دانشجو
10
1/3
مدرس
22
9/6
بازاري
115
8/35
کارمند
138
43
ساير
36
2/11
کل
321
100

جدول4-4 . توصیف شغل پاسخ دهندگان

نمودار4-4 . نمودار میله ای شغل پاسخ دهندگان

مطابق جدول و نمودار 4-4 مشاهده می شود که شغل 1/3 درصد از پاسخ دهندگان دانشجو ، 9/6 درصد مدرس، /35 درصد بازاري، 43 درصد کارمند و 2/11درصد نیز دارای ساير شغل ها می باشند.
4-2-5 توصیف ميزان تسلط به کامپيوتر پاسخ دهندگان

فراوانی
درصد
کم
24
5/7
متوسط
168
3/52
زياد
129
2/40
کل
321
100

جدول4-5 . توصیف ميزان تسلط به کامپيوتر پاسخ دهندگان

نمودار4-5 . نمودار میله ای ميزان تسلط به کامپيوتر پاسخ دهندگان

مطابق جدول و نمودار 4-5 مشاهده می شود که ميزان تسلط به کامپيوتر 5/7 درصد از پاسخ دهندگان کم، 3/52 درصد متوسط ، 2/40 درصد نیز زیاد می باشد.
4-2-6 توصیف ميزان دسترسي به اينترنت پاسخ دهندگان

فراوانی
درصد
کم
25
8/7
متوسط
195
7/60
زياد
101
5/31
کل
321
100

جدول4-6 . توصیف ميزان دسترسي به اينترنت پاسخ دهندگان

نمودار4-6. نمودار میله ای ميزان دسترسي به اينترنت پاسخ دهندگان

مطابق جدول و نمودار 4-6 مشاهده می شود که ميزان دسترسي به اينترنت 8/7 درصد از پاسخ دهندگان کم، 7/60 درصد متوسط ، 5/31 درصد نیز زیاد می باشد.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان استان گیلان، تحلیل داده، سودمندی درک شده Next Entries پایان نامه با کلید واژه های ﻫﺎي، ﺑﻬﺎدار، ﺗﺤﻘﻴﻖ