پایان نامه با کلید واژگان مورفولوژی، شبکه معابر، ساختار فضایی

دانلود پایان نامه ارشد

اثرات سیستم بزرگراه ملی در چین پرداختند.
-هدف آنها اندازه گیری میزان دسترسی وضع موجود هر گره و محاسبه میزان تغییر دسترسی با گذر زمان در اثر ساخت بزرگراه بود.
تاثیر سیستم بزرگراهی ملی بر دسترسی در کشور چین
2001
لی و شوم
8
-راهها را در ارتباط تنگاتنگ با سکونتگاهها می دانند ودر مطالعه خود به شبیه سازی ساختار شبکه حمل و نقل و کاربری زمین پرداختند.
توسعه راههای شهری: اقتصاد شبکهای و فضایی
2003
یامینز و دیگران
9

خلاصه پژوهش
عنوان پژوهش
سال ارائه پژوهش
نام پژوهشگر
ردیف
-در مطالعه جامعی به بررسی انواع مدلهای یکپارچه کاربری و حمل و نقل مانند مدل START،LILT،URBANISMو..
پرداخته است.
داستان مدلسازی یکپارچه کاربری زمین و حمل و نقل
2003
تیمر منز
10
-به ارزیابی معیارهای متفاوت دسترسی شبکه با هدف افزایش پیاده روی و دوچرخه سواری در پرتلند پرداخت و معیارهایی چون تراکم شبکه خیابانی، نسبت گره های متصل و تراکم تقاطع(نسبت راه به گره ) را به کار گرفت.
-نتیجه: علی رغم اینکه این معیارها با یکدیگر ارتباط مستقیم دارند، تاثیر آنها در میزان دسترسی یکسان نیست.
اندازه گیری میزان اتصال جاده برای پیاده روی و دوچرخه سواری
2004
دیل
11
– دانسته های محاسباتی و تجربی خود را برای تحلیل توپولوژیکی شبکه های خیابانی وسیع به کار گرفتند.
-برای تخمین معیارهایی همچون اتصال، متوسط طول مسیر و… از روش گراف عملکردی استفاده شد که خیابانها را به عنوان لبه و گره ها را به عنوان رئوس نشان می دهد.
آنالیز توپولوژیکی شبکه خیابانهای شهری
2004
جیانگ و کلارامونت
12
-یک مدل تقاضای سفر ساده شده برای پیش بینی جریان های ترافیکی در یک شبکه حمل و نقل ارائه دادند و نکاتی را در ارتباط با سرمایه گذاری در زیر ساخت های حمل و نقل بیان کرده اند.
چگونه کاربری زمین، به تکامل شبکه معابر شکل میدهد؟
2005
یرا و لوینسون
13

خلاصه پژوهش
عنوان پژوهش
سال ارائه پژوهش
نام پژوهشگر
ردیف
-با استفاده از مدلسازی به شبیه سازی توسعه یکپارچه حمل و نقل و کاربری پرداختند و به این نتیجه رسیدند که تکامل شبکه حمل و نقل و کاربری زمین ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند.
تکامل متقابل شبکه های کاربری زمین و حمل و نقل
2007
لوینسون و دیگران
14
-در مطالعه ای به بررسی تاثیر ساختار فضایی بر کاربری زمین و معابر پرداخته اند.
-مطالعات آنها نشان داد بین برخی از معیارهای ساختار فضایی شبکه همانند هم پیوندی و دسترسی و مکان یابی کاربری ها ارتباط وجود دارد.
تاثیر ساختار فضایی بر کاربری زمین و قیمت زمین در سئول
2007
مین و دیگران
15
-از معیار محیط به عنوان ابزاری برای درک ارتباط بین فاصله بین محیط مسکونی و کار استفاده کردند و نهایتا به این نتیجه رسیدند که کارمندان گرایش دارند مسیرهای با محیط پایین تر را انتخاب کنند.
دسترسی به مکانها: توسعه معیارهای دسترسی
2009
جنیدی و لوینسون
16
-به بررسی تئوری گراف بر اساس معیارهای شبکه مانند پوشش حمل و نقل عمومی، اتصال و… در 19 خط مترو پرداختند.نتایج مدل رگرسیون حاکی از همبستگی زیاد بین معیارهای شبکه و جذب مردم است که بیانگر اهمیت طراحی شبکه در جذب مردم به سیستم های حمل و نقل است
آنالیز شبکه ای سیستم های مترو در جهان با استفاده از نظریه گراف به روز شده
2009
دریبل و کندی
17

روش تحقیق

روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش«توصیفی-تحلیلی» و رویکرد حاکم بر فضای تحقیق، کاربردی است. در راستای اهداف تحقیق، ابتدا به بررسی مشخصات ساختاری(کنترل، هم پیوندی، عمق ) و عملکردی(حجم ترافیک عبوری سواره و..) آنها پرداخته، سپس کاربریها و فعالیتهای مستقر در امتداد شبکه معابر برداشت شده و در نهایت به اندازه گیری شاخص های برگرفته از مبانی نظری روی محدوده مطالعاتی با ابزار GIS و Space Syntax پرداخته شده است. برای بررسی رابطه بین شاخصهای عملکردی، شاخصهای ساختاری و خصوصیات کاربریها نیز ازتحلیلهای آماری استفاده شده است.

مراحل تحقیق

مراحل تحقیق شامل موارد زیر می باشند:
در مرحله اول به بررسی کلیات تحقیق، پرداخته میشود.
در مرحله دوم به بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرداخته میشود.
در مرحله سوم به معرفی روششناسی تحقیق و معرفی محدوده مورد مطالعه، پرداخته میشود.
در مرحله چهارم با استفاده از نرم افزار اسپیسسینتکس جمع آوری داده انجام میشود. در واقع مقادیر معیارهایی نظیر اتصال،کنترل،عمق و… برای شبکه معابر محدوده محاسبه میشود. همچنین وضعیت کاربریها در اطراف معابر و پراکنش آنها مورد بررسی قرار میگیرد.
در مرحله پنجم تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده انجام میشود؛ در واقع به بررسی ارتباط بین ساختار شبکه معابر و کاربری های مجاور آنها، پرداخته میشود.
در مرحله ششم به جمع بندی و ارائه پیشنهادات در زمینه موضوع پژوهش پرداخته می‌شود.

شکل 2: نمودار مراحل تحقیق

فصل دوم

مبانی نظری تحقیق

مقدمه

در این فصل، سعی بر آن است که ابتدا با بیان مفاهیم مرتبط، موضوع پژوهش روشنتر شود. در این راستا، مفاهیمی نظیر مورفولوژی شهری و مکاتب آن، فرم شهر، انواع سیستمهای حمل و نقل، تیپولوژی شبکه معابر، پارامترهای اندازهگیری مشخصات شبکه معابر، سلسله مراتب شبکه معابر، نقش شبکه معابر در تولید و جذب سفر، نقش کاربری زمین در تولید و جذب سفر، ارتباط متقابل حمل و نقل و کاربری زمین و نهایتاً مدلسازی حمل و نقل و کاربری زمین، مورد بررسی قرار میگیرند. در بخشهای بعدی با بیان دیدگاههای مختلف و نمونه پژوهشهای انجام شده داخلی و خارجی که به نوعی با موضوع پژوهش در ارتباط هستند، به استخراج معیارهایی به منظور بررسی هرچه بهتر رابطه ساختار شبکه معابر و کاربری اراضی پرداخته میشود.

2-1- مورفولوژی شهری

اواخر قرن نوزدهم میلادی را میتوان، آغاز شکلگیری «مورفولوژی شهری» به صورت یک دانش سازمان یافته دانست. با توجه به نیروهای متنوعی که در شکلگیری یک شهر، دخیلاند، بسیار طبیعی به نظر میرسد که این حوزه از تفکر در جهان امروز، به عنوان یک دانش میان رشتهای شناخته شود و متخصصین حوزههای گوناگون علمی مانند معماران، شهرسازان، جغرافیدانان شهری، برنامهریزان شهری و طراحان شهری، در میان مورفولوژیستها، دیده می شوند. به طور کلی مورفولوژی شهری عبارت است از مطالعهی شکل ظاهری شهر، تشکیل تدریجی بافت آن و روابط متقابل اجزای این بافت، که ترکیبات خاص و چهرههای شهری را از قبیل خیابانها، میادین و دیگر فضاهای همگانی را مشخص می کند (اشرفی،1:1388).

2-1-1- مکتب مورفولوژی شهری انگلیسی
چارچوب مکتب انگلیسی را، بیشتر، مفاهیم تشکیل داده اند تا نظریهها. ریشههای اولیه مورفولوژی شهری را میتوان در کارهای جغرافیدانان آلمانی زبان، جستجو کرد. در این میان، بی تردید، اشلوتر، پدر مورفولوژی شهری، محسوب می شود. پیروان این مکتب معتقدند که مطالعه منظر شهری، مبنای تئوری فرآیند ساخت شهر را تشکیل می دهد، که نه تنها تاریخ توسعه ی شهر را توضیح می دهد، بلکه برنامهریزیهای آتی را نیز هدایت میکند و دانش جدیدی به نام منظر شهری را به وجود میآورد. از بزرگان این مکتب، کانزن است که تحقیق تجربی وی عمدتاً، بر خوانش و تفسیر نقشهی شهر، متمرکز است؛ اما او روش خود را بر سه محور استوار می داند:
نقشه ی شهر یا الگوی خیابانها ( یک پلان دو بعدی ترسیم شده از شکل فیزیکی شهر)؛
بافت ساختمانها( متشکل از ساختمانها و فضاهای باز وابسته به آنها)؛
الگوی کاربری زمین و ساختمانها(کاربری تفصیلی زمین).
به عبارت سادهتر، کانزن، روش «تحلیل نقشه ی شهر» را شامل بررسی سه عنصر خیابان، قطعه زمین و خود ساختمان می داند که مانند قطعات یک جورچین به هم متصل شدهاند (پور محمدی و دیگران،4:1390).

2-1-2- مکتب مورفولوژی شهری ایتالیایی
مطالعات مورفولوژی شهری در ایتالیا در اواخر دهه ی 1940 توسط موراتوری4 آغاز گردید. از دیدگاه وی، تنها از طریق تیپولوژی ساختمانها می توان به ساختار شهرها، پی برد. موراتوری و پیرو اصلیاش، کانیگیا5، فرآیند ساخت شهرهای سنتی ایتالیا را مورد بررسی قرار داده و نتایج را مبنای نظریه خود قرار دادند. هدف نهایی این مکتب، شکل گیری فرم صحیحی از فرآیند طراحی است. سنت ریختشناسی ایتالیایی، از این جهت منحصر به فرد است که همیشه و به صورتی متداوم، ارتباط نزدیکی را بین سنت و نوآوری به جای آورده است(طیبی،112:1391).

2-1-3- مکتب مورفولوژی شهری فرانسوی
این مکتب در اواخر دههی 1960 آغاز گردید. این مکتب، همانند مکتب ایتالیایی از در مخالفت با معماری مدرنیسم و تاریخ ستیزی آن درآمده بود. مکتب فرانسوی ما بین دو مکتب دیگر قرار دارد و در مورد فرآیند طراحی و ساخت شهر بحث می کند. چنین رویکردی، به گونهی ریخت شناسی، نه تنها به موضوع طراحی و جغرافیا مربوط می شود، بلکه می تواند، حوزههای ادبیات و علوم اجتماعی را نیز در بر گیرد(Villain,2011).

جدول 1:خلاصه نظریات مهم در مورد مورفولوژی شهری
عنوان
نظریه پرداز
خلاصه ای از یافته ها و گزاره های مهم

دیدگاه های کلاسیک
کوین لینچ(Lynch,1987)
شهر همانند یک ارگانیسم، برخوردار از الگوهای نامنظم به دلیل تغییرات آهسته و رشد تدریجی است.

اسپیرو کوستوف(Kostof,1991)

شهر تاریخی، محصول فرآیندهای برنامه‌ریزی شده و برنامه‌ریزی نشده است. یک ساختار منظم، به تدریج متاثر از تغییرات اجتماعی به ساختارهای بی‌قاعده تجزیه می شود.

آموس راپاپورت (1997)

از نگاه مردم شناسی و اجتماعی-فرهنگی، سکونت گاههای مدرن مثل یک ورناکولار6هستند.

دیدگاه فهم شهر به مثابه الگو

کریستوفر الکساندر(Alexander,1965,1977,2000)
شهرهای طبیعی از الگوی شبه شبکه 7و شهرهای مصنوعی 8از الگوی درختی تبعیت می کنند.
شهر به مثابه مکانیسمی برای حفظ روابط انسانی عمل می‌کند؛ بنابراین الگوی رشد شهر، متاثر از فضای اجتماعی پیرامون است.
زبان الگو9 تلاشی برای مدون سازی الگوهای رفتاری و فعالیتی در جهت استفاده در فرآیند ساخت مکان است.
مفهوم رشد تدریجی10 به عنوان یکی از اصول هفت گانه نظریه هولیستیک11 در طراحی شهری به شمار می‌رود.

دیدگاه منطق اجتماعی فضا
بیل هیلیر و همکاران(Hillier)
ساختار فضایی و ساختار اجتماعی رابطه تعاملی با یکدیگر دارند. طراحی شهری، مهارت تولید فضای اجتماعی در قالب مادی و سمبولیک است.
فضا به عنوان ماشین، واجد منطق ساختاربندی است.
پیکربندی فضایی12 راهی برای تحلیل روابط با منظور کردن سایر روابط است.
شهر مکانیسمی برای تولید تماس و رابطه است.

دیدگاه های فرامدرن
فوکالت (Foucault ,1977)

لفور (Lefebver ,1991)
تبیین مفهوم فضای سلطه13 به عنوان فرم‌های ایزومرفیک (هم‌ریخت) که انعکاس‌دهنده نظام‌های اداری در محیط مصنوع هستند.
فضا، خود برخوردار از تاریخ است و یک موجودیت ثابت نیست. از یک جامعه به جامعه ای دیگر و از دوره ای به دوره دیگر متغیر است.
سرمایه و سرمایه داری در دوره مدرن، ابعاد کالبدی فضا را تحت تاثیر قرار داده اند.
تبیین مفهوم فضا، باید برگیرنده جنبه های فیزیکی (کالبد)، ذهنی (منطق و انتزاع) و اجتماعی (فعالیت اجتماعی، ارتباطات و بیان) باشد.
منبع: (سلطانی،1390).

2-2- فرم (شکل) شهر

کوین لینچ فرم شهر را توزیع فضایی افراد و فعالیتها دانسته و آن را نتیجه فضایی و کالبدی حرکت افراد، کالاها و اطلاعات در محیط ارزیابی می کند. به نظر وی، فرم شهر حاصل تعامل عوامل مذکور با آن دسته از عوامل فیزیکی است که در فضا تغییر قابل ملاحظهای ایجاد می کنند. این عوامل که مشتمل بر بسته شدن فضاها، سطوح، محورها، مسیرهاو… بوده، به همراه تغییرات دورهای و ادواری در توزیع فضایی آنان، به وجود آورنده اصلی فرم شهر می باشند. فرم شهر را به گونههای مختلف می

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان هم پیوندی، چیدمان فضا، ساختار فضایی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان شبکه معابر، تحلیل ساختار، نقش اجتماعی