پایان نامه با کلید واژگان مهندسی ارزش، زنجیره تأمین، مدل کسب و کار

دانلود پایان نامه ارشد

گرفته شده است و موانع اصلی چابکی زنجیره تأمین در این مطالعه موردي شناسایی شده است. همچنین بر مبناي مدل پیشنهادي اسماعیل و شریفی، از شاخص هاي پاسخگویی، انعطاف پذیري، سرعت و شایستگی به عنوان شاخص هاي اصلی سنجش چابکی استفاده شده است.
حميد بيرقي در سال 1389 در مقاله تحت عنوان «تهيه نمودار FAST تكنيكي در پروژه ها» در راستای این مقاله سعي مي شود نحوه تهيه و ترسیم نمودار FAST تكنيكي و مزاياي آن نسبت به سایر نمودار های FAST با ذکر مثال واقعي بيان شود و در نهایت هفت بخش مهم در نمودار تکنیکی شرح داده شد که شامل موارد زیر است:
1-خط محدوده 2-کار کرد پایه 3-کارکرده های مسیر بحرانی 4-سؤال منطقی (چرا و چگونه)
5-کار کرد ثانویه ضروری 6-کار کرد منشاء 7-کار کردهای پشتیبان
دكتر ابوالفضل کزازی و دکتر روح الله سهرابي در سال 1389 در مقاله ای تحت عنوان «ارائه مؤلفه ها و شاخص های ارزیابی چابکی زنجیره تأمین شرکت ملی نفت ایران» در این مقاله از شاخص های ارزیابی میزان چابکی در زنجیره تأمین و طراحی ارتباطات بین مؤلفه ها با استفاده از روش های کیفی مانند دلفی، روش های کمی آماری مانند تحلیل عاملی تأییدی و مدل یابی معادلات ساختاری پرداخته اند، دراين مقاله نتيجه گيري شد، كه با استقرار سیستم ارزیابی چابکی زنجیره تأمین و استفاده از مؤلفه ها و شاخص های مطرح شده، شرکت های نفتی کشور گام های بزرگی در راستای رضایت مندی مشتریان، بهره برداری به موقع از پروژه ها، کاهش هزینه های از دست رفته و سرعت عمل برخواهد داشت.
امير شكاري، الهام آخوندي، فاطمه فتح اللهي وشيده صيادمنش در سال (1388) در مقاله ای تحت عنوان «يكپارچه سازي مديريت زنجيره تأمین و مديريت ارتباط با مشتري» در اين راستا در مقاله ارائه شده اهميت يكپارچه سازی مديريت زنجيره تأمین با مديريت ارتباط با مشتری بررسی خواهد شد و نشان داده خواهد شد كه در نتيجه اين يكپارچه ساز ی بخش گسترده ای از تصميمات عملكردی مديريت زنجيره تأمین متأثر از اطلاعات ارائه شده توسط مديريت ارتباط با مشتری و در واقع بر پايه ی خواسته های خود مشتريان است.
صالح محمد بلبان آباد و همین فاتحی در سال 1388 در مقاله تحت عنوان «تدوین و الگویی چاروبی جامع برای شناسایی، اولویت بندی و آنالیز عوامل بحرانی موفقیت مطالعات مهندسی ارزش در صنعت ساخت و ساز ایران» در راستای این مقاله به شناسایی فاکتور های بحرانی موفقیت با تخصیص کمترین زمان، منابع و امکانات ما را قادر می سازند تا به هدف و نتیجه بهتری از مطالعات در مهندسی ارزش دست پیدا کنیم، در این مقاله به شناسایی این فاکتور هابه ترتیب درجه اهمیت آنها در ارتباط با موفقیت مطالعه مهندسی ارزش در صنعت ساختمان پرداختند، از پرسشنامه تدارک دیده شده برای پژوهش روشی برای گرد نظرات و طرز تفکر افراد ماهر و با تجربه در زمینه مهندسی ارزش بوده که نتایج به دست آمده از آن درجه اهمیت فاکتورهای موفقیت را مشخص می سازد، در این مقاله به دو فاکتور مهم یعنی (اهداف مشخص و روشن از مطالعه و تجربه حرفه و دانش کافی مشارکت کنندگان)، به عنوان دو فاکتور تأثیر گذار در موفقیت مطالعات مهندسی ارزش معرفی شده اند؛ در پژوهش با استفاده از تکنیک آنالیز فاکتور ها، 15 عامل کلیدی موفقیت مورد مطالعه در این مقاله، به چهار خوشه تقسیم شدند که در اولویت اول نیازمندی‌های تیم مهندسی ارزش و اولویت های بعدی تأثیرات کارفرما، کفایت آسانگر ها و سازمان های مرتبط قرار دارند.
مهران سپهری در سال 1387 در مقاله ای تحت عناون «طراحی سازمان بر اساس مدل کسب و کار» به بررسی روش سود آوری بر اساس خلق ارزش برای مشتری تأکید ویژه ای دارد که با توجه به ساختار فرایندی حاکم بر آنها و نیز تولیدی بودن و خدماتی بودن صنایع به سه دسته کلی تقسیم می شوند (1) صنایع تولیدی پیوسته (2) صنایع خدماتی متمرکز (3) صنایع خدماتی واسطه گرا که در این مقاله با توجه به صنایع ذکر شده دو هدف دنبال شده است هدف اول ارائه ادبیات مدل کسب و کار و هدف دوم دسته بندی زنجیره ارزش در مدل کسب و کار و با هدف دوم به این پرداخته شده که چه فعالیت هایی را چگونه و چه زمانی انجام دهیم و چه منابعی برای اجرای این فعالیت نیاز است که در نهایت هر فعالیت ارزشی را به سه دسته کلی هزینه خرید ورودی های عملیاتی، هزینه نیروی انسانی و هزینه خرید سرمایه ثابت تقسیم نموده اند با توجه به اینکه مدیریت هریک ازین سه دسته که جز هزینه های ارزشمند برای هر سازمان می باشند.
محمدرضا اسماعیلي گیوي در سال 1387 در مقاله تحت عنوان «تحلیل ارزش يا مهندسي ارزش؛ تكنیك ناب فراموش شده» در این مقاله تكنیك هاي ناب شش سیگما و مهندسي ارزش مورد بررسی قرار گرفت، به این نتیجه رسیدن که هریک از ابزار ها در صورتی که جداگانه استفاده شود، تنها بخشی از هدف کاهش هزینه های کل و ارتقا کیفیت را تأمین می کنند، در حالی که کاربرد این ابزارها در کنار هم مجموعه قدرتمند از ابزار ها را فراهم می آورد که می توان با آنها بهره‌وری را افزایش داد، هزینه را کم کرد و کیفیت را ارتقا بخشید. زمان تحویل را کاهش داد63VA/VE یک روش طراحی قدرتمند است که دانش و خلاقیت سازمانی موجود را مهار کرده و منجر به تولید محصولات ابتکاری ممتاز با مطلوبیت منحصر به فرد از جانب مشتری بشود. روی هم رفته تکنیک ناب شش سیگما و مهندسی ارزش، ارزش مشتري را بوسیله بهینه كردن كیفیت، تحويل و هزينه ها، افزایش می دهند.
سیامک نوری و مسیح ابراهیمی در سال 1386 در مقاله ای تحت عنوان «مطالعه ارزش رویکردی سریع و مطمئن در راستای ارتقای بهره وری» به تشریح علل پایین بودن سطح ارزش پرداخته اند و با تحت الشعاع قرار دادن این علل با صرف کمترین هزینه نتایج مطلوبی را حاصل نموده اند که منجر به کاهش هزینه و خلق ارزش در زنجیره تأمین شده است برخی از این علل شناسایی شده که درصدد رفع آن جهت ارزش آفرینی مورد توجه قرار گرفته است موارد ذیل است. کمبود اطلاعات جهت تجزیه و تحلیل درست مسائل، به روز نبودن اطلاعات در مورد فناوری، نبود ایده های خلاق برای انجام کارها و تصمیم گیری بر اساس راه حل های سنتی، عدم اختصاص زمان کافی برای شناخت نیاز های مشتریان، عدم ریسک پذیری و تمایل به حفظ شرایط موجود و… که هر یک از آنها باعث بروز هزینه های غیر ضروری می شود که در کیفیت و استفاده و طول عمر و یا رضایت مشتری تأثیر مستقیم دارد با توجه به اینکه این هزینه ها پنهان بوده و شناسایی و جدا سازی آن از کل هزینه ها بسیار مشکل است بنابراین با توجه به اینکه مطالعه ارزش رویکرد سریع در دستیابی به نتیجه مطلوب است مدیران توجه خاصی به ارزش آفرینی خواهند داشت.
احمد جعفر نژاد، مجيد اسماعيليان و مسعود ربيعه در سال (1386) در مقاله ای تحت عنوان «ارزيابي و انتخاب تأمین كنندگان در زن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان زنجیره تأمین، مهندسی ارزش، مدیریت دانش Next Entries منبع پایان نامه درباره حقایق تاریخی، تفسیر قرآن، خلفای راشدین