پایان نامه با کلید واژگان منابع انسانی، ارزشیابی عملکرد، مدیریت منابع انسانی، تقسیم کار

دانلود پایان نامه ارشد

در نظرت مساوی باشند زیرا این کار سبب می شود که افراد نیکوکار در نیکی هایشان بی رغبت شوند و بدکاران در عمل بدشان تشویق کردند.
نگاه متفاوت به افراد نیکوکار و بدکار
پاداش و تنبیه بیرونی و
غیر مادی
تشویق و تنبیه
1-8 16- میدان امید سران سپاهت را توسعه بخش و پی در پی آن ها را تشویق کن! و کارهای مهمی که انجام داده اند پرشمار زیرا یادآوری کارهای نیک آن ها شجاعاتشان را به حرکت بیش تر وا می داردو..
توسعه میدان امید
تشویق و تنبیه بیرونی و غیر مادی
پاداش و تنبیه
6-8 17- و هرگاه کسی پس از نهی تو دست به احتکار زد او را کیفر کن! و در مجازات او بکوش ولی این مجازات نباید بیش از حد باشد

پس از نهی تو

ارزشیابی عملکرد

پاداش و تنبیه
3-8 18-اگر کسی از آن ها دست به خیانت زدو.. اورا زیر تازیانه کیفر بگیر! و به مقدار خیانتی که انجام داده او را کیفر نما!

کیفر خیانت

ارزشیابی عملکرد افراد

پاداش و تنبیه
1-8 19- سپس باید زحمات هر کدام از آن ها را به دقت بدانی و هرگز زحمت و تلاش کسی از آنان را به دیگری نسبت ندهی.. شرافت و آبروی کسی موجب نشود که کار کوچکش را بزرگ بشماری و همچنین حقارت و کوچکی کسی موجب نگردد که کار پر ارجش را کوچک به حساب آوری

قدردانی از زحمات افراد

ارزشیابی عملکرد افراد

پاداش و تنبیه
3-8 20- و از روی میل و استبداد آن ها را به کاری وا ندار..
به کاری واندار
پاداش درونی (علاقه و
تمایل به کار)
پاداش و تنبیه
7-8 21- هرگز سنت های پسندیده ای را که پیشوایان این امت به آن عمل کرده اند و ملت اسلام به آن انس و الفت گرفته اند و امور رعیت به وسیله آن اصلاح می گردد نقض مکن!

حظ سنت های پسندیده

حفظ فرهنگ

فرهنگ
1-8 22- میدان امید سران سپاهت را توسعه بخش و پی در پی آن ها را تشویق کن! و کارهای مهمی که انجام داده اند بر شمار زیرا یادآوری کارهای نیک آن ها شجاعاتشان را به حرکت بیش تر وا می دارد و..

توسعه میدان امید

ایجاد انگیزه

هدایت
3-8 23-. . و از روی میل و استبداد آن ها را به کاری وا ندار…
به کاری وا ندار
انگیزه درونی
هدایت
24- و این فرمان را هنگامی می نوشت. ..به اصلاح اهل آن همت گمارد و..
اصلاح مردم
پیامد حکومت
هدایت
7 25- به اهل ورع و صدق و راستی بپیوند و آنان را طوری تربیت کن که ستایش بی حد از تو نکنند.. زیرا مدح و ستایش بیش از حد عجب و خودپسندی به بار می آورد و..

تربیت کن

دوری از تملق

هدایت
5 26- باید آن ها که نسبت به رغبت عیب جو ترند از تو دورتر و نزد تو مبغوض تر باشند زیرا مردم عیوبی دارند که والی درستر و پوشاندن آن عیوب از همه سزاوارتر است..

مبغوض تر

دوری از عیب جویی

هدایت
5 27- با برخورد خوب عقده آن ها را که کینه دارند بگشا و اسباب هر دشمنی و عداوت را از خود قطع کن! و..
قطع اسباب دشمنی
برخورد خوب
هدایت
10 28-. .و هر گاه رعایا نسبت به تو گمان بد برند، افشاگری کن! و عذر خویش را در مورد آنچه موجب بدبینی شده آشکارا با آنان در میان بگذار چه این که اینگونه صراحت، موجب تربیت اخلاقی تو، ارفاق و ملاطفت برای رعیت است

تربیت اخلاقی

بیان صریح و آشکار

هدایت
1-8 29-. .زیرا همین لطف و محبت های کم، آنان را وادار به خیر خواهی و حسن ظن نسبت به تو می کند.
خیرخواهی و حسن ظن
محبت
هدایت
307- بدان که هیچ وسیله ای برای جلب اعتماد والی به وفاداری رعیت بهتر از احسان به آن ها و
احسان به آن ها
محبت
هدایت
317-. . و تخفیف هزنیه ها بر آنان
تخفیف هزینه ها
تخفیف در مالیات
هدایت
327 -. . و عدم اجبارشان به کاری که وظیفه ندارند نیست
عدم اجبار
وجود انگیزه درونی
هدایت

1-7-4- مدیریت منابع انسانی
مدیریت منابع انسانی در واقع، جنبه ی انسانی مدیریت است و مهمترین عامل در افزایش کمیت و بهبود کیفیت تولیدات و ارائه خدمات در سازمان به شمار می رود. این مدیران کسانی هستند که مسائل مربوط به نیروی انسانی را در تأمین یا تحقق اهداف سازمان و کارکنان پیگیری و اجرا می کنند. به عبارت دیگر، وظایف برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت، رهبری و نظارت بر کلیة امور استخدامی، آموزش و بهسازی، نگهداری، ارزشیابی، برقراری ارتباطات، ایجاد انگیزه های کاری و به ویژه برنامه ریزی منابع انسانی را با همکاری و مشاوره ی سایر مدیران بر عهده دارد (ابطحی،1386 ، 8-7).
گزاره هایی در متن عهد نامه موجود اند که بر کیفیت گزینش کارکنان، تشویق و تنبیه، ایجاد انگیزه، حقوق و دستمزد، ارزشیابی عملکرد کارکنان و کنترل و بازرسی تأکید دارند. به همین دلیل محقق وظیفه ی مدیریت منابع انسانی را جزء وظایف مدیریت علوی قرار داده است؛ که به چند گزاره مربوطه در ذیل اشاره می شود:
«میدان امید سران سپاهت را توسعه ببخش و پی در پی آنان را تشویق کن! و کارهای مهمی که انجام داده اند بر شمار، زیرا یادآوری کارهای نیک آنها شجاعانشان را به حرکت بیشتر، وادار می کند. و آنان را که در کار کندی می ورزند به کار تشویق می نماید، ان شاءالله.»
«سپس در کارهای کارمندانت بنگر! و آن ها را با آزمایش و امتحان به کار وادار! و از روی میل و استبداد آن ها را به کاری وا ندار،…»
«آن گاه با جدیت هر چه بیش تر قضاوت های قاضی خویش را بررسی کن و در بذل و بخشش به او سفرة سخاوتت را بگستر،آن چنان که نیازمندیش از بین برود و…»

شکل 6-4 :نمودار محوری مدیریت منابع انسانی

جدول7-4 :مقوله سازماندهی
گزاره
مفهوم
مقوله
مقوله کلی
18- ای مالک بدان مردم از گروه های مختلف تشکیل یافته اند که هر کدام جزبه وسیله دیگری اصلاح و تکمیل نمی شوند.
گروه های مختلف
تقسیم کار افقی
سازماندهی
28- که هر کدام جز وسیله دیگری اصلاح و تمکیل نمی شوند
گروه های مختلف
وابستگی دو جانبه
هماهنگی
5-8 3-… باید برای هر نوعی از کارها یک رئیس انتخاب کنی!
انتخب یک رئیس
تقسیم کار عمودی وحدت مدیریت و تفویض اختیار

سازماندهی
42-. .زیرا تو مافوق آن ها و پیشوایت مافوق تو و خداوند مافوق کسی است که تو را زمامدار قرار داده است ! و..
اطاعت از مافوق
اصل سلسه مراتب
هماهنگی
57 – با دانشمندان زیاد به گفتگو بنشین و با حکما و اندیشمندان نیز بسیار به بحث بپرداز این گفت و گوها و بحث ها باید…
گفتگو و بحث ها
هماهنگی از طریق تشکیل انجمن متخصصین
هماهنگی
68- قوام رعیت جز وسیله اینان ممکن نیست از طرفی برقراری سپاه جز با وسیله خراج مالیات اسلامی امکان پذیر نمی باشد.
قوام رعیت
وابستگی دو جانبه
هماهنگی
7-8 7- برای مراجعان خود وقتی مقرر کن که به نیاز آن ها مشخصاً رسیدگی کنی، مجلس عمومی و همگانی برای آنها تشکیل ده!
مجلس عمومی و
همگانی
تشکیل مجالس
عمومی
هماهنگی
88– سپس این دو گروه سپاهیان و مالیات دهندگان جز با گروه سوم قوام و پایداری نمی پذیرد.
جزء با گروه سوم
وابستگی دو جانبه
هماهنگی
98- و این گروه ها بدون تجار و پیشه وران و صنعتگران قوامی ندارند
بدون تجار و پیشه
وران
وابستگی دو جانبه
هماهنگی
7-8 10- هرگز سنت پسندیده ای را که پییشوایان این امت به آن عمل کرده اند و ملت اسلام به آن انس و الفت گرفته و امور رعیت به وسیله آن اصلاح می گردد، نقض مکن!
حفظ سنت های
پسندیده

حفظ فرهنگ

هماهنگی

2-7-4- سازماندهی:
در مدیریت، سازماندهی را فرآیندی می دانند که طی آن با تقسیم کار میان افراد و گروه های کاری و ایجاد هماهنگی میان آن ها، برای کسب اهداف تلاش می شود (رضاییان، 1390،273). سازماندهی در حکم فرآیندی است که به صورت پیوسته و مستمر ادامه دارد و حیات سازمانی به اطمینان از وجود ساختاری که اثربخشی وکارآیی را حاصل گرداند، بستگی خواهد داشت http:fig.ir/course/elearning/34-article003.htm1) ).
در واقع سازماندهی شامل وظایفی است که باید اجرا شود، تشخیص کسانی است که باید اجرا کنند، چگونگی گروه بندی وظایف و تعیین کسانی است که باید گزارش بگیرند (فیضی،1383،156). به عبارت دیگر فرآیند سازماندهی شامل سه مرحله زیر است:
1- طراحی و تعریف کارها و فعالیت های ضروری
2- دسته بندی فعالیت ها بر حسب مشاغل و منصب های سازمانی تعریف شده.
3- برقرار رابطه میان مشاغل و منصب های سازمانی، برای کسب اهداف مشترک (رضاییان، 273،1390).
حضرت علی (ع) در عهدنامه، جامعه را دارای طبقات اجتماعی دانسته، هر یک از آن ها را بر اساس نوع کار و چگونگی مسئولیت شان دسته بندی می کند و می فرماید:
« ای مالک! بدان مردم از گروه های مختلف تشکیل یافته اند که هر کدام جز به وسیله دیگری اصلاح و تکمیل نمی شوند. »
از ویژگی های مورد توجه در امر سازماندهی نیروها، مسأله تفویض اختیار است. مدیران برای افزایش اثر بخشی خود در محیط کار و برای این که بتوانند به وظایف مهم و کلیدی خود برسند، باید قسمتی از اختیارات خود را به کارکنان تفویض کنند. امام علی(ع) در این باره می فرماید:
« باید برای هر نوعی از کارها یک رئیس انتخاب کنی! رئیسی که کارهای مهم، وی را درمانده و مغلوب نسازد و. .. »
یکی از اصول سازماندهی و یکی راه های ایجاد هماهنگی بین سطوح مختلف سازمان، رعایت اصل سلسله مراتب فرماندهی است. امام علی(ع) در نامه 13 نهج البلاغه در این باب می فرمایند: « من مالک اشتر پسر حارث را بر شما و سپاهیانی که تحت امر شما هستند، فرماندهی دادم. گفته او را بشنوید، و از فرمان او اطاعت کنید، او را چون زره و سپر نگهبان خود برگزینید، زیرا که مالک نه سستی به خرج داده و نه دچار لغزش می شود. .. »
در عهدنامه مالک اشتر نیز می فرمایند: « در این موارد از عفو و گذشت خود آن مقدار به آن ها عطا کن، که دوست داری خداوند از چشم پوشی و عفوش به تو عنایت کند. زیرا تو مافوق آن ها و پیشوایت مافوق تو و خداوند مافوق کسی است که تو را زمامدار قرار داده است! »

شکل 7-4: نمودار محوری سازماندهی

جدول8-4 : مقوله برنامه ریزی
گزاره
برمبنای عهدنامه مالک اشتر مدیریت اسلامی چه وظایفی دارد.
مفهوم
مقوله
مقوله کلی
مقدمه 1- تا مالیات های آن سرزمین را جمع آوری کند با دشمنان آن کشور بجنگد به اصلاح اهل آن همت گمارد و به عمران و آبادی شهرها قصبات و روستاها و قریه های آن بپردازد.

اهداف حکومت

تعیین اهداف بلند
مدت

برنامه ریزی استراتژیک
7-8 2- برای مراجعان خود وقتی مقرر کن که به نیاز آن ها شخصاً رسیدگی کنی!
برگزاری مجالس
عمومی
شناخت وضع موجود
برنامه ریزی استراتژیک و
برنامه ریزی مدیریتی
39- بدان قسمتی از کارهاست که شخصاً باید آنرا انجام دهی و نباید به دیگران واگذار کنی از جمله : پاسخ دادن به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان نهج البلاغه، مدیریت اسلام، مدیریت اسلامی، عهدنامه مالک اشتر Next Entries پایان نامه با کلید واژگان انتقال اطلاعات، مدیریت ارتباط، مدیریت ارتباطات، بیت المال