پایان نامه با کلید واژگان مقابله با استرس، آموزش مهارت، افراد وابسته به مواد

دانلود پایان نامه ارشد

در خصوص عوامل‌ روان شناختي تاب آوري مانند پذيرش، ارتباط ميان فردي، خود اثر بخشي، مديريت استرس و سلامت خود ونشانه‌هاي افسردگي که بر 630 فرد مبتلا به سندرم پست پوليو334 انجام شد نشان داد53 درصد از افراد مورد مطالعه در تاب آوري سلامت خود، نمره خوب کسب کرده‌اند و چهار عامل تاب آوري با 30 درصد واريانس در نشانه‌هاي افسردگي با رشد رواني پيش‌بيني کننده‌هاي اصلي هستند.
نتايج پژوهش کمپبل سيلز (2006) نشان داد که مهارت‌هاي مقابله‌با استرس به طور معني‌داري در پيش‌بيني تاب‌آوري در نمونه مورد پژوهش موثر بوده است. به ويژه استفاده از راهبرد‌هاي مقابله‌اي مسئله محور، رابطه مثبت و معنا داري با تاب‌آوري داشته است.
پژوهشي با عنوان: اثر بخشي آموزش شيوه‌هاي مقابله با استرس بر تاب‌آوري، اضطراب، افسردگي و استرس بيماران مبتلا به ضايعه نخاعي، توسط حسن زاده پشنگ و همکاران (1391) انجام گرديد. اين مطالعه يک تحقيق نيمه آزمايشي بر 32 بيمار بود. بيماران به طور تصادفي به دو گروه آزمايش و کنترل تقسيم شدند. بعد از تکميل پرسشنامه‌هاي تاب آوري ديويد سون وپرسشنامه اضطراب، افسردگي و استرس، شيوه‌هاي مقابله با استرس در 8 جلسه 90 دقيقه‌اي به گروه آزمايش آموزش داده شد. بعد از اين آموزش دوباره پرسش نامه‌ها توسط هر دو گروه تکميل شد. يافته‌هاي اين پژوهش حاکي از ان است که آموزش شيوه‌هاي مقابله با استرس موجب افزايش معنا دار ميزان تاب‌آوري، کاهش معني‌دار ميزان افسردگي و استرس در بيماران شده ولي باعث کاهش معني‌دار ميزان اضطراب آنان نمي‌شود و در نتيجه آموزش شيوه‌هاي مقابله با استرس در کاهش ميزان افسردگي، استرس و افزايش تاب‌آوري بيماران مبتلا به ضايعه نخاعي نقش بسزايي دارد. همچنين نتايج نشان داد آموزش گروهي شيوه‌هاي مقابله با استرس بدون نياز به کارگيري رويکرد‌هاي ديگر از قبيل روان درماني، خانواده درماني و مشاوره بر ميزان تاب آوري، افسردگي و استرس بيماران مبتلا به ضايعه نخاعي تاثير معنا داري دارد و ميزان افسردگي و استرس اين بيماران را کاهش و ميزان تاب آوري آنان را افزايش مي‌دهد.
جعفري، اسکندري، سهرابي و دلاور (1389) در تحقيقي با عنوان آموزش مهارت‌هاي مقابله‌اي مبتني بر مدل مارلات در پيشگيري از عود و افزايش تاب‌آوري در افراد وابسته به مواد انجام دادند به اين نتيجه رسيدند که آموزش مهارت‌هاي مقابله‌اي در پيشگيري از عود و افزايش تاب‌آوري در افراد وابسته به مواد موثر است.
در يک طرح شبه آزمايشي 27 نفر با روش نمونه گيري دردسترس در دو گروه آزمايش و گواه تقسيم شدند. گروه آزمايشي به مدت 12 جلسه تحت آموزش مهارت‌هاي مقابله‌اي قرار گرفتند و گروه گواه در طول اين مدت هيچ آموزشي در يافت نکردند. آزمودني‌هاي مورد پژوهش توسط مقياس کانر و ديويدسون پيش از شروع درمان، پايان درمان و پس از پيگيري 4 ماهه مورد ارزيابي قرار گرفتند. نتايج نشان داد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان مقابله با استرس، کاهش اضطراب، آموزش مهارت Next Entries پایان نامه ارشد درمورد هوش عاطفی، هوش معنوی، تحلیل داده