پایان نامه با کلید واژگان مــن، تــو، نـه

دانلود پایان نامه ارشد

کــو مـأمـنــي تــا کــه نـمـايـد حمايتم
در خــارج از وطــن ز عـيـالات بـي خـبــر داخـــل اگـــر روم بــزنــد تـيــر آفـتم1
نــي بــر عـيـال مـن ز ولايـت کسي معين نــي در غـريـب هيـچ کـسي شـد کـفالتم
ايــنــگــونـه بـا تـن نـاچـيـز چـون مـنـي شــاهـا روا مـدار و بـکــش در حـمـايـتم
اي قــدر دان بـه زجـر و غريبي و بـي کسي بــرخــوان ز هـــر بــلاي زمـانـه حکايت
بــاب ا لـحـوائجـا نـه شـکايت ز کس کنـم از جـرم تـن بـه نـزد تـو، خـود در شکايتم
زيــرا کـه جـان لـياقـتش از زنگ تن نمانـد چرکين ترم از آنکه جان شود اندر نظافتم2
ايــن کـوره ي زمـانـه بـ ه ده ماهتابه جوش آيـا دگـر نـکــرده قــريــن لـطـافـتـم؟3
تـا صـاحـب ا لـنـّعـم بـنهـد نعمـت از کـرم بـرخــوان مـرحـمـت بـنما خود ضيافتم4 گـويـا دو کـوره اسـت بـراي عـلاج زنـــگ يــک نـار جــوش ، دگــر نــور آيـتـم5
بـاب ا لـحـوائـجـا تــو خــود آن نـور آيتـي بـنـمــا تــوجّـهـتي بـه بـدن از کـرامـتم
بـنـمــا تــلألــويـي کـه زنـد بر بدن فـروغ بـنمــا تـفـقـّدي1 کـه بـســوزد رذالـتم2
ليـکن3 نـظـر فـکـن به تن من ز روي فضل يـعـنــي بــه فـضـل يکسره بنما حوا لتم
در بـيـن فـضـل و عدل به فضلت رجوع کن چــون خــائــنــم4 گــريـز بود از عدالتم
الـبـتـّه فـضــل تـو بـود از فـضـل کـردگار در بـيـن ايـن دو فـضـل پـس آيد اصالتم5
بــاب الـحـوائجا چه رسـانـم بـه عـرض تــو اوراق روزگــــار نـگـيـــرد روايـتـــــم
از مــن گـذشـتــه را نـپذيرد کسي به حرف نــا ديـــده6 از کـجـا بـشناسد بدايتـم7؟
امـــروزه هـم نـه مـدفـني8 از گـنج با شدم نــــي از بـــراي کـسب بــود اسـتطاعتم
دارم کــتـابـتـي و در ايـن دوره ي جديــد آن هــم بـه نـيــم جـو نخـرد کس کتابتم
باب الـحـوائـجـا در9 تــو بـاب حـاجت است مــن احـتـيـاجـمـنـد و تـو بـنما رعـايتم
بر طبق10 آن که ابن تو شد ضامـن غـزال از روزگـار چـو صيــاد ، بـنـمـا شفاعتم شــا هـا مـرا مـران اگـرم هـست عـلّتــي11 بــا کـيـمـيــاي لـطــف بـپــرداز عـلّـتم
تا زيــن سپس بـه نـام تــو با اهــل بيت خـود چـون آهــــوان توس شنــاسنــد ملّتــم
مــن والــــــــه محّمـــــد و آل محّمـــــدم حُب شمـــاست گنجم و کشت و زراعتـم
((گفتگوي واله آزاد با بلبل قلاجه1))
بـــود در کـــــوه قـــلاجـــه جـــــاي مــن تا کمـــر در سايـه، در خـــور2 پاي مـن
چـهچــه بـلبـل بـه گـــوشـــــم مي رسيــد گفتـمـــي شــايد سـروشــم مي رسيــد
زان کــــه فصل خـــوانــدن بـلبـل نـبــــود آن مکــان ، بستـــان و جاي گُــل نبـود
تک درختــي بـــود و مـن در سـايــــــه اش از کهنـســــالـــــي گسستـــه پايـه اش
شاخـــه ها بشکستـــه، قامت نيـــــم خشک الغــرض3 چــون من مريض و بـي پزشک
از قضـــا بـلبـل بــــر آن بـنـشـسـتــه بـود بــاز شـد نطقم کـه از غـــم بستــه بـود
بــا زبـــان مـهــــربـانــــــي گـفـتـمــش ليــک بـا لـفـظ خـشــن آشـفـتـمــش4
بلبـــلا بـــرگـــو چـــــرا چـهچــه زنـــي ديــده بـگشـــــا کـو گلــي يا گلبنــي؟
جــاي تـو بـاغ است و بستـــــان و چمــن يـار تـــو سـرو است و شمشـاد و سمــن
تـــو بـه ملک عشق زانســان شهـــــره اي کـه بـه تاس5 عاشقـــان چون مهــره اي6
در خـتـــا و چـيـن و پـاريـس و دمـشــق هــر کـه بـا دلـــــدار بازد نـــرد عشق7،
ايـنـک انـــدر جنگــل پـــر خــار و خس که به غير از غــــول8 در وي نيست کس،
نـام تـــو بـاشــد کـــلام و ســـازشــــــان داغ هجــــر تـــــو بــــــدّرد رازشــان
جــز درختـــان بـلـــــوط ســـالـخــــورد جــز مکـان قتـل و جـــرح و دستـبــرد،
غـيــــــر آواي طيــــــور ســـاده لـحــن غيــــر هُــــــرّاي1 ددان گــوش پهــن،
نيست در وي نـه گـلــــي، نـه گـلـبـنـــي يــوسـفـــي يـا بــويـــي از پـيــراهنـي
از چه ره زينســان شده استــي چـهچـه زن جـان گــل، از راز دل بــرگـــــو بـه مـن
تــو بـه هــر برگـي رســي چـهچـه زنـــي افتـــرا2 بـر خــود مــزن بـلبـل نـــه اي

((جواب دادن بلبل به وا له آزاد))
آه آه از ايـــــن ســـــــــؤال نــاگــــوار چشـــم بـلبـل گشـت از خــون لعل بــار
نــاوک3 مـنـقـــارش از هــــم بـــاز شــد بــا مــن غــمـــديـــده هـم آواز4 شــد
گـفـت کـاي جـــويـــاي اســــرار نهـــان اي نهـــان از چـشـــم مخـلـوق جهـــان
آن کــه خـــواهــــد از کـســـي راز درون بـايــــد اوُل راز خــــــود آرد بـــرون
تـــا ســتـــــانـــــد بـيــع5 رازش را از او تــا بـگـيــــرد راز ايـــن ابـــــراز از او
بـازگـو تــو خــود در ايـن کهســـار، لنگ6 از چـه رو گـشـتــي هــم آواي پـلـنـگ7
جــاي تــو تخت است و بـالـيــن و سريــر وقت شب بــا يــار تـن غــــرق حـريـر
روزهــا در صـحـبـت8 گـــردنــکـشـــان شـب نــهــان در شـام9 زلف مـهــوشـان
گـــاه بــر عــجــز و تــضـــرّع بـا خـــدا گـه شـوي بـا وحـش و طـايـر هـم صـدا
از درخـتــان ســايــه جــويــي مـي کـني ســايــه کـم شـد قـد دو تويي1 مي کني
گــه خــمـيــري زيــر نــاري مــي نـهـي2 گـــاه پــا بــر پـشـت مــاري مــي نهي3
گـــاه غــولان ، شــب بـه پـايـت بـو کنند رحــم از اوضـــاع وحـشــي خــو کـنـند
عــفــو دارنــدت گـــر آنــان گـشـتــه اي در پــنــاه شـــاه غـــولان گــشـتــه اي
شــب کــه بــايـسـتي بـه وحشت در شوي روز وحـشت آري و شــب نـغـنــوي
تـــو کـه نـي عـابـد نـه مـجـنون گشته اي راز خــود را بــازگــو چــون گــشته اي؟
جــواب دادن وا لــه آزاد بـــه بـلـبـــل
آري آري راز هـــــاي ايـــن زمــــــان جــز بـه مـرغـان فــاش مـنـما، اي امان!
زان کــه نـــي از بــهــر رازت مــحــرمي در چـنـيــن عـصــري ز نــــوع آدمــي
ليـک بـا مــرغـــان تـــوانـــي گـفـت راز مــرغ را نـبـــود چــو آدم حـــرص و آز
حـرص و آز اسـت آن که بـدرد پــرده هـا4 آتش انـــدازد بــه جــــان مـــــرده ها5
مــرغ را بــا کـــار دنـيــا کـــار نـيـسـت طالب سـيـــم و زر و ديـنــــار نـيـسـت
خـاصــه بلبل کـز همــه مـرغــان جداست طايــر قدس6 است و رازش بـا خــداست
گــر چــه وي گـنـجـيـنــه اســرار نيست عشق او جـز گــل بـه سيب و نـار نيست7
درس را از آن مـيـهــــن آمـــوخـــتـــم بـلـبــلا ايــنــک ز هـجــرش سـوخـتـم
اي بـــسا از مـــا نــوازش هـــا نــمـــود صــلــح هــا آراســت ، ســازش ها نمود
خـــويـش را زان سـان بـمـا تسـليـم کـرد کــز جـــلال مـــا جــهــاني بـيم کــرد
حــاکــم مـــا را امــيـــر از شـــاه کــرد شـــب ســرمــا را قــريـــن مـــاه کرد1
مــغــرب ايــران ســراپــا حــرب2 بـــود مــرکـــز3 مــا نـيــز سـمـت غـرب بـود
در ازاء بــــذل و لــطــف شـــهــريــار؟ از تــمــام خــويــش از اهـــل و تــبـار
لــشـکــري فــرزانــه بـنـمـوديــم جـمـع شـــد ز مـــا بــدخـواه دولت قلع و قمع4
بـــا ا مــيـــر لــشــکــر مـغــرب زمـين5 جـــز امــيــر مـا نــبــودي کس امـين؟
اي بـــسا از مــا کــه در مــيــدان جـنـگ نــوجـــوان شـد کشته در کهسار و سنـگ
کـــه هـنــوز از خــونـشـان کهـسار تـنگ بـوده چــنــديـن سـال و باشد سرخ رنگ
خــدمـت مــا هــم مـجـانـي بُــد بــه شاه يــا حـقــوق فــوت6 يــا يـک بـرگ کاه7
بــاري انـجـــام اســاس8 جـنــگ شـــد دهـــر بــا مـــا بــاز در نـيــرنــگ شـد
(( بــرخـــورد بـــا مــردي کــور ))
داســتــانــي دارم از يــک مـــرد کـــور کـــه بـه مــن بـرخــورد کـرد از راه دور
از کـبـيـــرا نـکــوه9 گـــردن فـــــراز آمـــدم پـــايــيـن بـه مـلـک ارکـواز10
ديـــدم ا نــدر آن زمــيــن آرامــش اسـت پهنه اي سبز و فرح بخش و خوش است
عـمــلــه1 ي والـــي در آن جــا بــوده انـد لـيـک کــوچ از آن مــکــان بـنـموده اند
لـيــک بــر جــا بـــود آن آرامــگـــاه2 از درخـت و جــنــگــل و چـوب سـيـاه
يـــک ســکــو بــود و بــه گــردش نـارون آبــشارش رُفــتـه بــودنــد از لــجــن
داشــت حــوضــي ز آب روشــن در مـيـان ريـــگ بـــودي در بــن حــوضـش عيان
جــمـلـــه اوضــاعــش نــمودي جون بهار مـــن در آن حــوض و چـمــن بهر نهار3
از فـــــــراز اســب پـــايـيـــن آمــدم بــا قـــدم هـــا رنـــج4 زانـــو پـس زدم
احــمــد فـــرزنــدم و ديـــگــر کـــــرم ايـــن دو تـــن بـاشــنــد يــار و يــاورم
مـــال5 هــا بــســتــنــد بـر ساق درخت بــهـر مــن زان ســايــه، افکندند رخـت6
بـعــد از آن در فــکــر دود و دم7 شــدنـد ز آب و آتـــش دســتــيــار هـــم شدنـد
در چـنـيــن حــالـــي بـديـــدم يک سوار شـــد پــديــد از دا مـــن آن کــوهـسار
خــط ســيــرش8 جــانــب مــا بـودو بس بــا شـتــاب تـــام مــي رانـــدي فرس9
ايـن چـنـيــن تـا نـزد مــاگـشتش ورود ازفـــراز بــــاره اش10 آمـــد فـــرود هــمــرهــان مــن عـنــان دارش11 شـدند ســـرپــرســت مــال و تـيـمارش شدند
مــن هـــم از بــهــر تــواضـع پيش پاش1 پــس قـيـامـي کـردم و زان بـعـد جاش2
دادم و بـنـشـسـت و پس شــــد بـازجـو3 شـــد ز ا وضـــاع مــنـش در گفـتــگـو
بـــعـد آن گــفـتـا کــه از ا قـبــال شـوم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان ايـن، بـاب، خـدا Next Entries پایان نامه با کلید واژگان بــي، حــق، ايــن