پایان نامه با کلید واژگان مطالعه تطبیقی، حقوق مدنی، قواعد عمومی، شرکت سهامی

دانلود پایان نامه ارشد

خصوصی، تهران، دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبائی،1390.
– بابایی، دکتر ایرج، حقوق بیمه، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول، 1382.
– باریکلو، دکتر علیرضا، عقود معین2، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، 1388.
– بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سوم، 1380.
– باقرزاده، دکتر احد، نوری یوشانلوئی، جعفر، اجرای حق حبس در تعهدات متقارن و غیر متقارن، تهران، دادرسی، ماهنامه شماره 48، سال هشتم1383.
– بیگدلی، دکتر سعید، تعدیل قراردادها، تهران، انتشارات میزان، چاپ دوم، 1388.
– پیرهادی، دکتر محمدرضا، عقد احتمالی با تأکید بر بیع احتمالی، تهران، فصلنامه دانشکده حقوق دانشگاه آزاد، شماره 5، 6و7، سال1388.
– جوانمرادی، دکتر ناهید، مبانی نظری تعهدات طبیعی، تهران، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره62، 1382.
– جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، فلسفه اعلی در علم حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1382.
– جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، تأثیر اراده در حقوق مدنی، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، 1387.
– جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، اندیشه و ارتقا، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1387.
– جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، عقود مغابنه- عقود مسامحه، تهران، مجله وزارت دادگستری، شماره1، سال بیستم، 1359.
– جعفری، لنگرودی دکتر محمد جعفر، حقوق تعهدات، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم، 1389
– جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، تر مینولوژی در حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ شانزده، 1385.
– جعفری لنگرودی، دكتر محمدجعفر، فرهنگ عناصرشناسی، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1382.
– حسین آبادی، دکتر امیر، تعادل اقتصادی در قراردادها (2)، تهران، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 21و22، 1377.
– حكيم‌زاده حسينی، سيد ميثم، تحليل قابليت تعيين مورد معامله در حقوق ايران، پايان‌نامه كارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه شاهد، 1390.
– خامنه ای، محمد، بیمه در حقوق اسلام، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول، 1359.
– خیرمند، محسن،کفایت قابلیت تعیین موردمعامله در فقه و حقوق ایران، پایان نامه كارشناسی ارشد، تهران، دانشکده علوم قضائی و خدمات اداری، 1391.
– داراب پور، دکتر مهراب، حقوق بیع داخلی(مدنی6)، تهران، انتشارات جنگل، چاپ اول، 1392.
– داراب پور، مهراب، ثمن شناور، تهران، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 21 و 22، 1376و1377.
– ذاکر صالحی، دکترغلامرضا، مبانی قرارداهای نامعین، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول، 1391.
– ذاکری نیا، حانیه، قراردادهای مشارکت در ساخت و ساز، تهران، نشر دادگستر، چاپ دوم، 1391.
– رحیمی، دکترحبیب الله، استفاده بلاجهت (مطالعه تطبیقی)، تهران، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، 1390.
– روحانی، دکتر حسن، مهرپور، دکتر حسین، سن اهلیت و مسؤلیت قانونی در فقه اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران، تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک، چاپ نخست، 1391.
– رفیعی، محمد تقی، مطالعه تطبیقی غرر در معامله، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، چاپ اول، 1378.
– سلیمان پور، دکتر محمد جواد، قراردادهای مالی جدید در اسلام، تهران، نشریه اقتصاد اسلامی، سال سوم شماره11، 1382.
– سکوتی نسیمی، دکتر رضا، حقوق مدنی عقود معین مضاربه، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول، 1390.
– سکوتی نسیمی، دکتر رضا، حق حبس در کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 مطالعه تطبیقی آن با حقوق ایران، تبریز، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی تبریز، شماره 169، 1372.
– سیاح، احمد، فرهنگ بزرگ جامع نوین، ج2، تهران، نشر اسلام، چاپ هشتم، 1387.
– شعاریان، دکتر ابراهیم، ترابی، ابراهیم، اصول حقوق قراردادهای اروپا و حقوق ایران(مطالعه تطبیقی)، تبریز، انتشارات فروزش، چاپ اول، 1389.
– شیروی، دکتر عبدالحسین، حقوق تجارت بین الملل، تهران، انتشارات سمت، چاپ سوم، 1390.
– شهیدی، دکتر مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، تهران، انتشارات مجد، چاپ سوم، 1382.
– شهیدی، دکتر مهدی، اصول قراردادها و تعهدات، تهران، انتشارات مجد، چاپ سوم، سال1383.
– شهیدی، دکتر مهدی، حقوق مدنی 6، تهران، انتشارات مجد،1384.
– شهیدی، دکتر مهدی، سقوط تعهدات، انتشارات مجد، تهران، چاپ هشتم، 1386.
– شهیدی، دکتر مهدی، مجموعه مقالات حقوقی، تهران، انتشارت مجد، چاپ اول، 1385.
– صادقی نشاط، امیر، غرر و شرط به نفع ثالث در بیمه عمر، تهران، فصلنامه بیمه مرکزی ایران، شماره4 سال هشتم، 1372.
– صفایی، دکتر سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، تهران، انتشارات میزان، چاپ سوم،1384.
– صفایی، دکتر سید حسین، قاسم زاده، دکتر سید مرتضی، اشخاص و محجورین، تهران، انتشارات سمت، چاپ هشتم، 1381.
– صفایی، دکتر سید حسین، رحیمی، دکتر حبیب‌الله، مسئولیت مدنی،‌ تهران، انتشارات سمت، چاپ دوم، 1390.
– صفایی، دکتر سید حسین، کاظمی، دکتر محمود، عادل، دکتر مرتضی، میرزانژاد، دکتر اکبر، حقوق بیع بین المللی(بررسی کنوانسیون بیع بین المللی کالا1980، با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، فرانسه، انگلیس و ایالات متحده آمریکا)، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، 1390.
– طاهر خانی، دکتر حسین، قرارداد با عوض شناور، تهران، انتشارات دادگستر، چاپ اول، بهار 91.
– طاهرخانی، حسین، قرارداد با عوض شناور از دیدگاه اصول فقه، تهران، نشریه حقوقی دادگستری، شماره43، 1382.
– عرفانی، توفیق، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، تهران، انتشارات کیهان، چاپ دوم، 1381.
– علومی يزدی، حميدرضا، روشهای تعيين ثمن در عقد بيع، پایان نامه كارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه شهيد بهشتی، 1370.
– فیض، دکتر علیرضا، مبادی فقه و اصول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هجدهم، 1385.
– فرحنا کیان، فرشید، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، تهران، انتشارات میزان، چاپ چهارم، 1390.
– فهیمی، دکتر عزیزاله، مبانی و قلمرو اصل صحت، قم، انتشارات دانشگاه قم، چاپ اول، 1388.
– قاسم زاده، دکتر سید مرتضی، ره پیک، دکتر حسن، کیایی، دکتر عبد الله، تفسیر قانون مدنی (اسناد، آرا و اندیشه های حقوقی)، تهران، انتشارات سمت، چاپ پنجم، 1390.
– قاسم‌زاده، دكتر سيد مرتضی، نظريه جواز تعيين مورد تعهد و تمليک- شيوه های تعيين مورد تعهد و تمليک، تهران، مدرس علوم انسانی، پژوهش‌های حقوقی تطبيقی، شماره 37، 1383.
– قاسمی حامد، دکتر عباس، حقوق مدنی (شرایط اساسی شکل گیری قراردادها)، تهران، انتشارات دراک، چاپ دوم، 1389.
– کاتوزیان، دکتر ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج1، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ ششتم، 1383.
– کاتوزیان، دکتر ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج2، تهران، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، چاپ سوم، 1371.
– کاتوزیان، دکتر ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج4، تهران، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، چاپ چهارم، 1383.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان قانون مدنی، حقوق ایران، حقوق مدنی، حقوق فرانسه Next Entries پایان نامه رایگان درمورد مصرف کنندگان، خطوط تلفن