پایان نامه با کلید واژگان مطالعات فرهنگی، دانشگاه تهران، علوم اجتماعی، سیاست فرهنگی

دانلود پایان نامه ارشد

باشد. علی رغم تصورات موجود در بسیاری موارد هماندیشی های مشترک، تعاملات سازنده و فارغ از تعصبات‌ آکادمیک و طراحی منافع مشترک قطعا راهگشا خواهد بود.
بنابراین مهمترین پیشنهاد این پایاننامه را می توان به اختصار چنین بیان کرد:
با توجه به اینکه در بیش از نیمی پایان نامه های مطالعات فرهنگی در ایران مواد اصلی مطالعه را تولیدات رسانهای، مصرف کنندگان و مخاطبان رسانهای تشکیل میدهد مهمترین محمل کاربست پیشنهادات بنت در کارآمد ساختن مطالعات فرهنگی و رهاشدن آن از بلندپروازیها و رویاهایش در نگاه تخست و فاصله گرفتن از وجوه فانتزیک و بی توجهی به مکانیسمهای عملی در راستای تحقق اهداف و ادعاهای خود را می توان در ارائه الگویی برای نزدیک شدن به حوزه سیاستگذاری در رسانهها در ایران دانست. متاسفانه بسیاری از مطالعات موجود در فضایی فارغ از مناسبات و ملاحظات مدیران رسانهها و حتی سیاستگذاران فرهنگی انجام شده و در نهایت امر تنها زینت بخش کتابخانههای دانشگاهها خواهند بود. اما آشنا شدن با زبان قدرت، ضمن حفظ فاصله خود با آن و تلاش در جهت بهبود رویکردهای پیشین نسبت به متولیان امور و سیاستگذاران فرهنگی میتواند دستاوردهای مطلوبی در تحقق تغییراتی که در طول یک دهه مطالعات فرهنگی در پایان نامههای دانشجویی بر ضرورت وقوع آن بارها تکرار کرده است به همراه داشته باشد. ضمن اینکه فرآیند تحقق تغییر را نیز بسیار کوتاه تر میسازد. پیش از تمامی این ها باید چشم ها را شست و جور دیگر دید در غیر اینصورت تا نابودی کامل خود راه چندان درازی در پیش نخواهیم داشت.

منابع فارسی
کتابها و مقالات
➢ استريناتي، دومينيک(1380) نظريه هاي فرهنگ عامه، ترجمه ثريا پاک نظر، چاپ اول، تهران: انتشارات گام نو.
➢ اسمیت، فیلیپ (1383) در آمدی بر نظریه فرهنگی، ترجمه حسن پویان ، تهران: انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی با همکای مرکز بین المللی گفتگوی تمدن ها.
➢ اندرسون، پري(1383) معادلات و تناقضات آنتونيو گرامشي، ترجمه شاپور اعتماد، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد، چاپ اول.
➢ اشتریان، کیومرث(1386) سیاستگذاری عمومی در ایران، چاپ اول، تهران: بنیاد حقوقی میزان.
➢ الکساندر، جفری(1386) “اندیشه اجتماعی و جامعه شناختی نوین”، گفتگو و ترجمه، محمدرضا جلائی پور، ماهنامه آئین، شماره 10.
➢ بازرگان، عباس (1387) مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق كیفی و آمیخته، چاپ اول، تهران: نشر دیدار.
➢ بشير،حسن و بصيريان جهرمی، حسین(1385) “فرهنگ رسانهاي و سياستهاي فرهنگي: مطالعه تطبيقي در كشورهاي توسعه يافته و كمتر توسعه يافته”، مطالعات فرهنگي و ارتباطات، سال دوم، شماره 7، فصل زمستان ، صص139-164.
➢ بارکر، کریس( 1386) “مسائل محوری در مطالعات فرهنگی”، ترجمه عباس کاظمی، مطالعات فرهنگی: دیدگاه ها و مناقشات، ویراسته محمدرضایی، تهران:سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران.
➢ بارکر، کریس (1387) مطالعات فرهنگی؛ نظریه و عمل، ترجمه مهدی فرجی و نفیسه حمیدی، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
➢ بهار، مهری(1386) مطالعات فرهنگی:اصول و مبانی، تهران: انتشارات سمت.
➢ پهلوان، چنگیز(1387) فرهنگ شناسی ، تهران: پیام امروز.
➢ جیمسون، فردریک(1386) “درباره مطالعات فرهنگی”، مطالعات فرهنگی دیدگاه ها و مناقشه ها؛ مجموعه مقالات، ترجمه جمال محمدی، گزینش و ویرایش مقالات، محمدرضایی، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی، صص 59-122.
➢ حاج باقری، محسن، صلصالی، مهوش، پرویزی، سرور (1386) روشهای تحقیق کیفی، تهران: نشر نی.
➢ داربل، اسلک و دیگران (1382) “مطالعات فرهنگی و فناوری”، ترجمه علی کسمایی، رسانه شماره 53،بهار 1382، ص 94 .
➢ ریتزر،جرج(1389) مبانی نظریه جامعه شناختی معاصر و ریشه های کلاسیک آن، ترجمه شهناز مسمی پرست، تهران: نشر ثالث.
➢ رضایی، محمد(1390) بازنمایی گروه های حاشیه ای در رسانه ها، سخنرانی در میزگرد نقد و بررسی مطالعات بازنمایی در ایران، انجمن علمی دانشجویی مطالعات فرهنگی و رسانه دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
➢ ساروخاني، باقر(1383)روش هاي تحقيق در علوم اجتماعي، اصول و مباني، جلد اول، چاپ نهم، تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
➢ سايمون دورينگ(1378) مطالعات فرهنگی، ترجمه حميرا مشيرزاده، تهران: موسسه فرهنگی آينده پويان.
➢ شرف الدین، سیدحسین (1387)”مکتب مطالعات فرهنگی”، ماهنامه معرفت، سال 17، شماره 126، خرداد 87،صص 51-74.
➢ صالحی امیری ، رضا (1386) ، مفاهیم و نظریه های فرهنگی ، تهران: انتشارات ققنوس.
➢ فاضلی، نعمت الله، جزوه درسی آشنایی با سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی، مقطع کارشناسی ارشد، رشته مطالعات فرهنگی، دانشگاه علامه طباطبایی ، سال تحصیلی 1388-1387.
➢ فریزر.ن(1378)، “بازاندیشی عرصه عمومی: شرکت در نقد دموکراسی واقعاً موجود”، ترجمه: شهریار وقفی پور، مطالعات فرهنگی، ویراستار دورینگ سایمن، تهران، انتشارات موسسه فرهنگی آینده پویان.
➢ فوکو، میشل (1384)، “حکومتمندی”، ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده،فصلنامه فرهنگی و اجتماعی گفتگو، شماره 44، آذر 84، صص 32-7.
➢ کاظمی، عباس، رضایی، محمد، ناظرفصیحی، آزاده(1390) “مطالعات فرهنگی و آینده علوم اجتماعی در ایران”، مقاله در دست انتشار.
➢ کاظمی، عباس(1390) بازنمایی گروه های حاشیه ای در رسانه ها، سخنرانی در میزگرد نقد و بررسی مطالعات بازنمایی در ایران، انجمن علمی دانشجویی مطالعات فرهنگی و رسانه دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
➢ کچوئیان، حسین(1386)، “مرگ جامعه شناسی و تولد مطالعات فرهنگی”، سخنرانی در جهاد دانشگاهی دانشگاه علامه طباطبایی.
➢ ك.ين،رابرت(1376) روش تحقيق موردي، مترجمان علی پارسائيان و سید محمد اعرابي، تهران: انتشارات دفتر پژوهش هاي فرهنگي.
➢ گراسبرگ، لارنس(1386) “مطالعات فرهنگی و/ در جهان های نو”، مطالعات فرهنگی، دیدگاه ها و مناقشه ها؛ مجموعه مقالات، گزینش و ویرایش مقالات، محمدرضایی، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
➢ گرامشي، آنتونيو (1383) دولت و جامعه مدني، ترجمه عباس ميلاني، چاپ اول، تهران: انتشارات اختران.
➢ گرامشي، آنتونيو (1358) . گزيده ي از آثار، چاپ دوم، تهران، شرکت سهامي کتاب هاي جيبي.
➢ مک‌گویگان، جیم (۱۳۸۸) باز اندیشی در سیاست فرهنگی، ترجمه‌ی نعمت‌الله فاضلی و مرتضی قلیچ، تهران: دانشگاه امام صادق.
➢ میلنر،اندرو، براویت، جف (1385) درآمدی برنظریه فرهنگی معاصر، ترجمه جمال محمدی، تهران: نشر ققنوس.
➢ ملک‌محمدی، حمیدرضا(1383) مدرس و سیاست‌گذاری عمومی، چاپ اول تهران: انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
➢ مولهرن، فرانسیس(1380)، پسامدرنیسم در بوته نقد، مترجم، خسروپارسا ، چاپ سوم، تهران: نشر آگه.
➢ نوذری، حسینعلی(1381)، بازخوانی هابرماس: در آمدی بر آراء و اندیشه ها و نظریه های یورگن هابرماس، تهران:نشر چشمه.
➢ وحید، مجید(1383) سیاست‌گذاری عمومی، تهران، میزان، چاپ اول.
➢ هابرماس، یورگن(1383) دگرگونی ساختاری حوزه عمومی: کاوشی در باب جامعه بورژوایی، ترجمه جمال محمدی، تهران: نشر افکار.
➢ هال، استوارت (1386)”مطالعات فرهنگی و میراث نظری آن”، ترجمه محمد رضایی، مطالعات فرهنگی: دیدگاه ها و مناقشات، ویراسته محمدرضایی، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران.


منابع اینترنتی
➢ آزاد ارمکی، تقی(1388) “مطالعات فرهنگی بیشتر از اینکه دوست داشته باشد دشمن دارد”، به نقل از سایت مرکز تحقیقات و مطالعات رسانهای همشهری
http://www.hccmr.com/news.aspx?id=3212
➢ ایمانی جاجرمی، حسین(1388) “روش نظریه بنیانی، راهکاری برای دستیابی به مفاهیم نظری در مطالعات فرهنگی”، مقاله ارائه شده در همایش روش شناسی مطالعات فرهنگی، تاریخ مراجعه به سایت 5/6/90.
http://www.iscs.ac.ir/SientificReports.aspx?NewsId=f5d2f947-19db-42ca-ae16-15e40f890084&lng=fa
➢ رضانیا، آوات (1387)”اینترنت و حوزه عمومی، مطالعه موردی: تحلیل گفتمان سایت Special.ir”
تاریخ مراجعه به سایت: 8/10/1389.
http://www.hccmr.com/news-437.aspx
➢ رضایی، محمد(1387) “ملاحظات روش‌‌شناختی در باب مطالعات فرهنگی”، سخنرانی در انجمن جامعه‌شناسی ایران، تاریخ مراجعه به سایت 5/6/90.
http://www.khabaronline.ir/news-2965.aspx
➢ زکائی، سعید(1387)”روش و بینش مطالعات فرهنگی، گزارش همایش روش شناسی”، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در اسفند 1387، تاریخ مراجعه به سایت 5/6/90.
http://www.khabaronline.ir/news-4793.aspx
➢ صباغیان، علی (1385)، “مقاله مفاهیم:سیاست فرهنگی چیست؟”، سایت همشهری آن لاین، تاریخ مراجعه به سایت 12/2/1389.
http://www.hamshahrionline.ir/news-15210.aspx
➢ فاضلی، نعمت الله (1384)”آیا مطالعات فرهنگی به منزله مرگ انسان‏شناسی است؟” سخنرانی در گروه علمی-تخصصی مطالعات فرهنگی، تاریخ مراجعه به سایت: 8/10/1389.
http://www.isa.org.ir/node/1197
➢ فاضلی، نعمت الله(1389)، “سیاستگذاری فرهنگی”، تاریخ مراجعه 24/7/ 89.
http://www.farhangshenasi.com/persian/node/108
➢ فاضلی، نعمت الله(1389) “مطالعات فرهنگی” ، مصاحبه با موسسه همشهری آن لاین(19 بهمن 1398) تاریخ مراجعه به سایت 5/6/90.

http://www.hamshahritraining.ir/news-3218.aspx
➢ معتمدنژاد، کاظم(1384)، “نشست مطالعات فرهنگي، سه نگاه”، مجله اینترنتی فصل نو، تاریخ مراجعه به سایت : 22 /6/ 1989.
http://www.fasleno.com/archives/anthropology/000273.php?q=

منابع انگلیسی
کتابها و مقالات

➢ Alasuutri, P.(2006) “Is Globalization Undermining the Sacred Principles of Modernity?”In M. White, & J. Schowoch(eds.), Questions of Method in Cultural Studies, (pp. 221-240)Oxford: Blackwell Publishing ,

➢ Brooker, Peter. (2003) A Glossary of Cultural Theory, New York: Oxford University Press In, (2nd Ed)
➢ Bennet, t. (1992a) “Putting Policy into Cultural Studies, in Cultural Studies” , In L. Grossberg, C. Nelson and P. Treichler (eds.) The Cultural Studies Reader ,(479-490), London: Routledge
➢ Bennett, T. (2007) “Culture and governmentality”, in Critical Trajectories: Culture, Society, Intellectuals,Oxford: Blackwell Publishing
➢ Cunningham, S. (2002) “cultural studies from the viewpoint of cultural policy”, In J. Lewis and T. Miller (eds), Critical Cultural Policy Studies: A Reader(pp.13-22), Oxford: Blackwell Publishing
➢ Caust, J.(2003) “Putting the “art” back into arts policy making how arts policy has been “captured” by the economists and the marketers”, international Journal of Cultural Policy, Vol: 9.1, March, pp.55-63.
➢ Cowen, T. (1998) In Praise of Commersial Culture, London: Harvard University Press
➢ Fisk, J.(1998) Underestanding Popular Cultural, London: Routledge
➢ Grosshans, H. (1993) Hitler and Artists, New York and London: Holmes and Meier
➢ Gorky, M., Radek, K., Bukharin, N. et al.(1977) Soviet Writwers’ Congress 1934-The Debate on Socialist Realism and Modernism, London: Lawrence and Wishart
➢ Garnham, N. (1990) Capitalism and Communication-Global Culture and the Economics of Information, London: Sage
➢ Gamble, A.(1994 ) The Free Economy and the Strong State: Politics of Thatcherism, Durham: Duke University Press, (2nd Ed)
➢ Garnham, N.(2004) “The media and the public sphere” , In Frank Webester(Ed.), The information society reader, London and New York :Routledge
➢ Habermas, J.(2004) “The media and the public sphere”, Frank

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان مطالعات فرهنگی، دانشگاه تهران، بازاندیشی، اجتماعی و فرهنگی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع شعر فارسی، ادبیات فارسی، غزلیات حافظ، فارسی دری