پایان نامه با کلید واژگان مطالعات فرهنگی، زندگی روزمره، جامعه آماری، سبک زندگی

دانلود پایان نامه ارشد

غذایی، آرایش و جراحی زیبایی سوق می دهد”(فرزانه، 1385: چکیده).
در این جا مصرف در جامعه مدرن همانطور که نویسنده نیز اشاره می کند به منزله محملی برای کسب هویت و منزلت مطرح شده است. در میان نمونههایی که در بالا بدان ها اشاره شد با پایان نامهای مواجه شدیم که در آن نتیجهای تقریبا عکس به دست داده می شود. در این تحقیق که در سال 1389 توسط یکی از دانشجویان دانشگاه علم و فرهنگ نوشته شده است آرایش و فرهنگ بدن ابزاری برای مقاومت در برابر قواعد متعارف پوشش در جامعه و فشارهای وارده از سوی مسئولین تبیین شده است.
ج-لذت طلبی؛ به تعبیر شهابی بخش مهمی از رفتار جوانان در بریکولاژ فرامدرن «ارضای آنی» یا «لذت‌طلبی لحظه‌ای»، جست‌وجوی غیرمسوولانه‌ی لذت، هوس اجتماعی، مدگرایی و ماجراجویی میتواند باشد.
” باید گفت قرائت سیاسی از این میهمانی ها بیشتر قرائت مطلوب کسانی است که قصد دارند فضا را هرچه بیشتر به روی میهمانیهای خانگی ببندند. اگر به تحلیل های مدافعان اولترا رادیکال ایئولوژی رسمی مراجعه شود در تحلیلهای آنها دلالت سیاسی سبک زندگی جوانان مورد توجه قرار می گیرد. ازهمین رو می توان گفت آن دسته از پژوهشگرانی که تمرکزشان را بر شناخت و برجسته سازی دلالت های سیاسی زندگی روزمره جوانان ایرانی گذاشته اند درواقع منفعلانه گفتمانی را پذیرفته اند که ایدئولوژی رسمی مبلغ آن است. دلالت سیاسی را ایدئولوژی رسمی خود به سبک زندگی داده بنابراین هرزمان احساس خطر کند می تواند خودش این دلالت را از آن سلب کند. این سخن به این معنا نیست که سبک زندگی جوانان حتی در ساحت تحلیل ساختاری هم هیچ بار و دلالت سیاسی ندارد بلکه بدان معناست که این دلالت را نمی توان به عنوان ابزاری برای کنش مثبت سیاسی مورد استفاده قرار داد چون فقط جنبه ای منفی دارد و تنها زمانی که مخالفان سیاسی بخواهند از سبک زندگی استفاده فعال سیاسی ببرند ایدئولوژی رسمی عطیه خود را از آن بازپس خواهد گرفت و زندگی روزمره را از محتوای سیاسی تهی خواهد کرد”( حامد یوسفی،1388:266و 267).
ترکیبی: در دستهای از مطالعات با تفکیک جامعه آماری معنای نسبت داده شده به کردار و کنشهای هر بخش از گروههای مورد مطالعه از هم متمایز و معانی متفاوت شناسایی شدهاند.
” مصرف کنندگان اتومبیل را میتوان در دو دسته کلی خلاصه کرد: گروهی که هدفشان کاربردی ترین و ابزاری ترین معانی اتومبیل است و افرادی که به مثابه سوژه هایی فعالی معانی جدیدی از اتومبیل برمیسازند و به دنبال انگیزه هایی چون خلاقیت، مقاومت، کنشگری فعالانه و عاملیت و هویت فردی هستند و اتومبیل را از معنای اقتصادی و کارکردی اولیه خود جدا کرده و به آن معنای اجتماعی-فرهنگی، سیاسی، جنسیتی و حتی سیاسی می دهند”(هوشنگی، 1388: 258).
باید توجه داشت مطالعات میدانی در دانشگاه علامه طباطبایی از بیشترین فراوانی برخوردارند و در میان پایان نامههای این دانشگاه تنوع رویکرد نیز قابل توجه است به گونهای که در هر سه رویکرد نمونه هایی از این دانشگاه یافت شد. دانش بدست آمده از خلال این تحقیقات انجام شده درمورد فضاهای شهری به ویژه در بحث مراکز خرید، پاتوقهای جوانان و یا سایر فضاهای شهری در بهبود و تغییر سیاستگذاری در مورد این فضاها کمک شایانی به مدیران شهری و سیاستگذاران خواهد کرد. در بخش دیگری که کردارهایی چون آرایش، شرکت در پارتیها و یا در پاتوقها که با بار کردن معانی سیاسی و اعتراضی بدانها حساسیت سیاستگذاران و دولتمردان را برمیانگیزاند منجر به بازتولید طرحوارههای قالبی و انگارههای منفی نسبت به بسیاری از کنشها و کردارها و اتخاذ سیاستهای انقباضی بیشتر خواهد شد که در عمل نه تنها کمکی به بهبود و حل مسئله نمیکند بلکه خود صدمات تازه و فشارهای مضاعف را منجر می شود.

بخش چهارم؛ پیشنهادات کاربردی
مفیدبودگی عملی در ادبیات بنت همانطور که در فصل چهارم توضیح داده شد بیش از همه با درگیری عملی با عرصه سیاستگذاری فرهنگی سنجیده میشود. براین اساس دو مصداق اصلی این مفیدبودگی را پیشنهادات کاربردی و دغدغه تغییردر سیاستگذاریها و ورود مستقیم و غیرمستقیم به این عرصه شناسایی کردیم. مطالعه اولیه ما نشان داد گرچه در بخش بزرگی از جامعه آماری کم و بیش دغدغه ها و نیازهای سیاستگذاران مورد توجه دانشجویان بوده و در نگارش قسمتهای مختلف از پایان نامه خود شامل اهداف، سوالات، ضرورت و اهمیت بدان پرداختهاند اما در انتهای کار راهی برای ورود عملی به سیاستگذاری بازنشده است بنابراین بخشهای آغازین ادعایی بیش نبودند. به نظر میرسد مهمترین بخشی که میتوان میزان مفیدبودگی در معنای بنتی را در آنها سنجید نتیجه گیری پایاننامههاست از اینرو درصدد برآمدیم تا قسمتی از تحقیق را به نقد و ارزیابی فصل انتهایی این بخش از تحقیقات دانشجویی متمرکز کنیم. پیش از این در مورد نتایج مطالعات با ذکر مثال هایی به تفصیل بحث شد. حال نوبت به نقد و ارزیابی پیشنهادات پایان نامهها رسیده است.
متاسفانه در بخش قابل توجهی از جامعه آماری تحقیق تیتری با عنوان پیشنهادات پیشبینی نشده است و تنها در موارد معدودی در فصل نتیجهگیری قسمتی به ارائه پیشنهادات برای مطالعات آینده و یا توصیه هایی به مسئولان ذیربط اختصاص یافته است. علاوه براین «کاربردی بودن» این پیشنهادات خود مسئله دیگری است که نیازمند بررسی و دقت نظری مضاعف است.
“در پایان پیشنهاد می شود نقادان، فیلم سازان و دست اندرکاران سینمایی به جای تکرار و دور باطلی که هر کدام در حوزه خود دنبال کردهاند، به فکر حرکت در قالب سینمای متعارف روی بیاورند. … وزارت ارشاد می تواند به جای سیاست های مهندسی فرهنگی، سانسور و حمایت های یکسویانهاش، به حمایت از سینماگرانی بپردازد که در ساختن فیلم های با کیفیتتر سابقه خوبی داشته اند. حداقل کاری که ارشاد می تواند انجام دهد، پاپیچ نشدن و مشکل ایجاد نکردن برای این گروه است. …رسیدگی به وضعیت سینما های فرسوده کشور و فعال تر کردن انجمن های نمایش فیلم در سراسر کشور، قدم هایی هستند که در آشتی تماشاگر با سینمای مردم پسند و هنری تاثیر گذار خواهد بود. منتقدان نیز به جای احساس غرور از موفقیت کارگردانان ایرانی در جشنواره ها، باید بکوشند در قالب سینمای متعارف، هنری، و بدون فراموش کردن عنصر مخاطب به نقد فیلم ها بپردازند و از مرگ صنعت سینمای ایران جلوگیری نمایند”(1388).
“ایده به وجود آوردن جامعهای یک دست مانند گوشت چرخ کرده، از طرف قوم و فرهنگ حاکم در عمل منجر به رشد ناسیونالیسم قومی و تمایلات تجزیهطلبانه در میان اقوام محکوم می شود؛ و اساس ملیت را که آزادی قانونی و برابری انسانی و بالقوه « اقتصادی، سیاسی و فرهنگی » همه اقوام موجود در داخل ملت ایران است، خدشه دار می سازد. برعکس وجود اقوام مختلف زمینه اجتماعی – سیاسی مناسبی است جهت ایجاد یک دموکراسی ملی، با اتحاد خودخواسته همه اقوام. … پرداختن به این موضوع و موضوعات مشابه آن که برای نخستین بار در این پژوهش صورت گرفت به سایر پژوهشگران و علاقه مندان این حوزه پیشنهاد می شود … تیپشناسی و تحلیل محتوای صورت گرفته در این پایاننامه برای اولین بار و بدون وجود هیچ منبع داخلی انجام شده و احتیاج به مطالعات گسترده تر راجع به مسائل آذربایجان ضروری می نماید” (ژاله آذربایجانی، 1388) .

خوجم لی (1388: 130-129) از جمله معدود دانشجویانی بود که در انتهای پایان نامه در تیتری مجزا به ارائه راهکارهای پیشنهادی پرداخت:

“راهکارهای پیشنهادی
– برگزاری کارگاهها و کلاس های آموزشی برای مسئولان و برنامهریزان و سیاستگذاران درباره منابع آموزشی شهروندی و وضع کردن سیاست های مناسب و الگوسازی برای اموزش ویژگیهای شهروند مطلوب
– لزوم تغییر نگرش شخصی معلم در مقوله آموزش و تعلیم و تربیت
– فراهم کردن محیط مناسب در سطح کل مدرسه، روش های نوین تدریس، دخالت و سهیم کردن دانش آموزان در تصمیم گیری ها و بهره گرفتن از روش تدریس مشارکتی
– دسترسی موثر و افزایش سواد رسانهای به عنوان یکی از مهم ترین نیازهای زندگی روزمره
– لزوم توجه به عوامل مشترک فرهنگهای قومی و ملی در جامعه چندفرهنگی ما در ایجاد و تربیت شهروندی
– رفع نارساییهای فرهنگی و کم رنگ کردن آثار فقر فرهنگی به عنوان یکی از آسیبها و موانع جدی تربیت شهروندی
– بازنگری فهم خود فلسفه تعلیم و تربیت و مناسبت های آن با زندگی روزمره در عصر کنونی و همزمان تجدیدنظر در شیوه های تدریس و بینش معلمان
– تعیین نهادی به عنوان متولی آموزش شهروندی با همکاری صاحب نظران حوزههای مرتبط
– توجه به الزامات آموزش و پرورش جهانی و آموزش شهروندی جهانی
– توجه به بسترها و زمینه های این‌آموزش که مهم ترین آنها جامعه ای آزاد و باز است
– جای دادن برنامههای آموزشی شهروندی در برنامه های درسی آشکار و پنهان مستقیم و غیرمستقیم رسمی و غیررسمی مدارس کشور”.
“تعیین نسبت فضا با گفتگوهای شکل گرفته در زندگی روزمره، گفتگوهای شکل گرفته فرصتی برای تجربه و مقاومت جوانان”در انتهای فصل نتیجه گیری به این جمله اکتفا می کند: ” این پژوهش سوالات مهمی را برای مطالعات بعدی طرح کرده است که ارزش آن به ادعای نویسنده بیش از نتایج آن است (البته به سوالات اشارهای نشده است)” (کلانی، 1385: 182).
شریفی (1387: 172) در بخش نتیجهگیری دو دسته پیشنهاد را مطرح میکند. نخست پیشنهاداتی به مدیران و سیاستگذاران آموزشی که در زیر آمده است:
“آگاهی نسبت به خوانش های متعدد می تواند به طراحی و اجرای سیاستگذاریهای مختلف در حوزه ‌آموزش تاریخ کمک کند. به منظور حفظ همبستگی اجتماعی جامعه نیاز دارد تا روایت های مشترکی را میان اعضایش به وجود آورد. یکی از این شیوههای برای ساختن این روایتهای مشترک نظام آموزش و پرورش است. روندی که در گروههای خانوادگی و دینی و غیره در جریان زندگی روزمره در قالب مناسک و مراسم یادآوری مشترک به منظور ایجاد حافظه جمعی مشترک میان اعضا به کار گرفته می شود در سطح کلی و اجتماعی نیز می تواند تحت عنوان سیاستهای حافظه موردتاکید و توجه قرار گیرد.این سیاستها به طور ساده میتواند در مراسمهایی به منظور بزرگداشت اشخاص یا حوادث تاریخی قرار گیرد”.
این تحقیق شامل پیشنهادات روشی نیز بود؛
” پیشنهادات روشی؛ نحوه مصاحبه با افراد در این زمینه باید تغییر کرده و با تمرکز بر روی یک برهه زمانی خاص در گفتگو و غیره صورت گیرد “(همان: 173).

جمع بندی و نتیجه گیری فصل
فصول پیشین با صبغه آشکارا نظری خود سعی در تمهید بستر لازم برای ورود به موضوع اصلی تحقیق حاضر که همانا نقد و ارزیابی وضعیت مطالعات فرهنگی ایرانی از دریچه پایان نامههای رشته مطالعات فرهنگی است داشت. شناسایی و مرور آنچه بر مطالعات فرهنگی در طول نیم قرن گذشته، در خاستگاه اصلی آن یعنی شبه جزیره بریتانیا و سپس سایر کشورها همچون ایالات متحده و استرالیا میتوانست مدلی مناسب برای ارزیابی مطالعات فرهنگی در طول 10 سال گذشته به دست دهد. پس از آن سعی شد تا با استفاده از تجربیات متقدمین به نقد و ارزیابی مهم ترین بخش از مطالعات فرهنگی ایرانی یعنی پایان نامههای دانشجویان این رشته پرداخته شود. از خلال این مطالعه بخشی از نقاط ضعف و قوت مترتب بر این حوزه نسبتاً نوپا از دانش انسانی در ایران شناسایی شود.
و اما آنچه در فصل حاضر با تمرکز بر برجستهترین بخش از مطالعات فرهنگی ایرانی حاصل آمد ارائه شمایی هرچندکلی از وضعیت این رشته در طول عمر کوتاهش بود. در مورد تکیهگاههای اصلی موضوعی و روشی جامعه آماری سخن راندیم و سعی شد تا به اندازه مجال شرحی مقایسهای ارائه شود تا نقاط ضعف و قوت بهتر مشخص گردد. مطابق با معیارهای ارزیابی وضعیت مطالعات فرهنگی که به تفصیل درمورد آنها صحبت شد، باید به دو نکته مهم اشاره کرد؛ نخست اینکه مطالعات فرهنگی بیش از همه خود را به ادعاهایی کلان و پرطمطمراق دل خوش کرده است. ادعاهایی که در تاریخ 50 ساله اش نتوانسته است آن ها را به واقعیت نزدیک

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان مطالعات فرهنگی، سبک زندگی، جراحی زیبایی، ایدئولوژی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان مطالعات فرهنگی، دانشگاه تهران، بازاندیشی، اجتماعی و فرهنگی