پایان نامه با کلید واژگان مصرف کنندگان، حریم خصوصی، مصرف کننده، خرید مجدد

دانلود پایان نامه ارشد

به عنوان مولفه هاي تاثيرگذار بر اعتماد الكترونيك شناسايي شدند.
– شیخی و همکاران(1392) در مطالعه ای تحت عنوان بررسي عوامل موثر بر افزايش اعتماد مشتريان در خريد كالا و خدمات اينترنتي با مطرح كردن 6 فرضيه تاثير هر يك از عوامل اعتبار درك شده از سازمانها و شركتهاي ارائه دهنده كالا و خدمات، عوامل زمينه اي و زير ساختهاي الكترونيكي كشور، عوامل فردي، دانش مشتريان، زمينه تجربي، ريسك پذيري، بر اعتبار مشتريان با روش توصيفي مورد مطالعه قرار دادند. در این پژوهش از روش نمونه گيري طبقه بندي شده استفاده شد. جهت تعيين حجم نمونه پژوهش، از روش برآورد حجم نمونه كوكران استفاده شد. پرسشنامه ها بر اساس طيف ليكرت طراحي و بين نمونه اي متشكل از 384 نفر توزيع شد. يافته هاي پژوهش هر 6 فرضيه را تاييد مي كند.

– رحیم نیا و همکاران(1390) در پژوهشی تحت عنوان کنکاشی بر عوامل اعتماد زای وب سایت ها در بستر تجارت الکترونیک به منظور ارائه مدل مفهومی دسته بندی دیگری از عوامل تاثیر گذار بر اعتماد ارائه دادند: 1- ویژگی های مشتری(میل به اعتماد، آشنایی با وب سایت، تجربه خرید، تمایل به جست و جو در سایت) 2- عوامل مرتبط با کیفیت وب سایت(کیفیت خدمات ،کیفیت اطلاعات ، کیفیت وب سایت، طراحی گرافیک، ساختار، محتوا واجتماعی) 3- عوامل مرتبط با ویژگی های فروشنده(کنترل های امنیتی، کنترل حریم خصوصی، صداقت و شایستگی، خیر خواهی ، شهرت برند، پشتیبانی) 4- عوامل مرتبط با فناوری (فناوری های مدرن، کانال های ارتباطی متنوع، عملکرد فناوری، مقایس پذیری و سازگاری فناوری). و در نتیجه بیان کردند این عوامل در قالب چهار بعد کلی: عوامل مرتبط با فناوری، عوامل مرتبط با ویژگی های فروشنده، عوامل مرتبط با کیفیت وب سایت و ویژگی های مشتری ارائه شده است که در صورت در نظر گرفتن این عوامل، میزان اعتماد مشتریان به سایت های تجارت الکترونیک افزایش خواهد یافت و منجر به توسعه تجارت الکترونیک خواهد گردید.

– خداد حسینی و همکاران(1388) در مطالعه ای تحت عنوان عوامل مؤثر بر اعتماد مشتري در تجارت الكترونيك، عوامل موثر بر اعتماد را در چارچوب عوامل فردی، شرکتی، و زیر ساختی مطرح و بررسی کردند. جامعه آماری این تحقیق مشتریانی هستند که از فروشگاه های الکترونیکی موجود در جامعه مجازی ایرانیان به صورت الکترونیکی خرید کرده، از میان آنان تعداد 78 نمونه تصادفی انتخاب شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که به جز فرضیه مربوط به عوامل فردی، سایر فرضیه های تحقیق تایید می شود.

– مومن کاشاني(1387) بر مبنای مطالعه ای عوامل موثر بر ايجاد اعتماد به تجارت الکترونیکي را در مشتريان ايراني به ترتیب اهمیت شامل مواردی از قبیل: حريم خصوصي، قوانین و امنیت، انجام کامل سفارش، کیفیت محتوا، خدمات ويژه و سهولت کاربری، راحتي پیمايش و ويژگي های ظاهری وب سايت، نشان اعتماد، مشاوره و امکان تعامل برخط عاری از خطا، ريسك درك شده، ذکر مشخصات کامل شرکت، لینك از و به سايتهای ديگر، شهرت فروشنده اينترنتي، نام تجاری، میل باطني نسبت به اعتماد و تجربیات خريدهای قبلي مي داند. در میان متغیرهای ياد شده بخشي مربوط به دولت بوده که شامل تنظیم قوانین و مقررات و اعطای نشان دولتي اعتماد است. بخش ديگری از اين متغیرهای موثر بر ايجاد اعتماد مربوط به فروشنده بوده و مربوط به شهرت فروشنده و نام تجاری مي باشد. همچنین متغیرهای نظیر میل باطني به اعتماد، تجربیات خريد اينترنتي قبلي از جمله متغیرهايي هستند که بر مشتری موثرند. سرانجام متغیرهای ديگر موثر بر ايجاد اعتماد مربوط به مشخصه های وب سايت است. در اين میان متغیرهايي نظیر حريم خصوصي و امنیت، راحتي پیمايش و ويژگيهای ظاهری وب سايت، انجام کامل سفارش و نشان اعتماد قرار مي گیرند.

2-6-2- پژوهش های خارجی
– پونته و همکاران(2015) در مقاله ای با عنوان “تاثیر اعتماد و ارزش درک شده بر روی قصد خرید سفر های آنلاین” یک مدل برای ایجاد قصد خرید آنلاین بر اساس ارزش ادراک شده، اعتماد، سوابق امنیتی درک شده و حفظ حریم خصوصی پیشنهاد می شود. از مدل ارائه شده توسط ری آی و کیم (2011) استفاده شده و مدل توسعه داده شده و مهر و موم تضمین شخص ثالث و سازه های مرتبط با آن را پوشش می دهد و به بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات درک شده، حفظ حریم خصوصی و امنیت کاربران بر اعتماد می پردازد. جامعه آماری این تحقیق 451 نفر می باشد و از روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. نتیجه نشان داد که قصد خرید آنلاین به ارزش ادراک شده و اعتماد بستگی دارد. پیش بینی اصلی اعتماد درک شده، کیفیت اطلاعات درک شده و امنیت درک شده است. امنیت درک شده مصرف کننده به شهرت فروشنده، سرمایه گذاری سایت، مهروموم تضمین شده شخص ثالث، درک درست از مهرو موم های شخص ثالث، حریم خصوصی، سیاست های امنیت، آشنایی با وب سایت بستگی دارد.

– آناماريا و دوبرسكو37(2014) در مقاله اي با عنوان” مدل ارزيابي رضايت گردشگران از اطلاعات موجود در محيط آنلاين” به اعتماد به عنوان يكي از فاكتورهاي موثر بر رضايت گردشگران توجه كردند و سعي در ایجاد یک مدل مفهومی برای تعیین سطح رضایت تجربه شده توسط گردشگران در محیط آنلاین داشتند. هدف از این پژوهش شناسایی تاثیر عوامل مانند: اعتماد، مزایای/ معایب موجود در محیط دیجیتالی و امنیت داده ها در ميزان رضایت فعلی کاربران است. تجزيه و تحليل چند متغيره انجام شد تست داده هاي با نرم افزار20SPSS انجام شد. اين تحقيق با يك نمونه 157 نفري كه در سن 18 تا 35 قرار داشتند و در تاريخ 12 تا 25 آگوست از آژانس گردشگري محصول و خدمات كسب كردند انجام شد و براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه استفاده گرديد و نتايج حاصل از پژوهش نشان داد كه اعتماد گردشگران با توجه به فعالیت در محیط آنلاین اهميت زيادي در ميزان رضایت دارد. مزایای که این محیط ارائه می دهد، و نیز ایمنی اطلاعات شخصی به طور مستقیم سطح رضایت از کاربران را تحت تاثير قرار مي دهد. از سوی دیگر، نگرش منفي درك شده مصرف کننده نسبت به محیط آنلاین، مانع در جهت دستیابی به محصولات گردشگری آنلاین مي شود.
– عبدالرزاق38 و همكاران(2014) در پژوهشي تحت عنوان”اعتماد و قصد خرید مجدد در خدمات گردشگری آنلاین در میان مشتريان مالزيايي” به بررسی عواملی که به خرید آنلاین كمك مي كند پرداختند. به عنوان يك مقاله مفهومي، این پژوهش به بررسی عوامل خرید آنلاین بوسيله ارزیابی اعتماد آنلاین به عنوان پیش بینی كننده اي كه قصد خرید مجدد آنلاین را در خدمات گردشگری آنلاین تحت تاثير قرار مي دهد مي پردازد. این مطالعه تحقیقات کمی را پوشش می دهد همه پاسخ دهندگان به طور داوطلبانه به خدمت گرفته شدند. پاسخ دهندگان هدف این مطالعه، مصرف کنندگان مالزی بودند که خرید از طریق وب سایت های گردشگری را تجربه کرده اند. پایین ترین پاسخ دهندگان از کاربران شخصي اينترنت مي باشد كه كمتر از 400 نفر پيش بيني شد و از طریق پرسشنامه ایمیلي داده ها جمع آوري شد. تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه جهت نشان دادن رابطه بین متغیرها به کار گرفته شد تا معادله ي بدست آمده بهترين پيش بيني كننده متغير وابسته از متغير مستقل باشد. با توجه به ماهیت این مطالعه، پیچیدگی مدل تحقیق و نمونه نسبتا کوچک اندازه، حداقل مربعات جزئی39، به عنوان ابزار آماری برای تجزیه و تحلیل داده های کمی انتخاب شد. نتيجه مي توان گرفت كه این مطالعه به شكل گيري بهتر و درك و توضيح از اعتماد آنلاين و قصد خرید مجدد در خدمات گردشگری آنلاین در میان مصرف کنندگان مالزی كمك مي كند اين مطالعه عوامل موثر بر قصد خرید مجدد آنلاین را شناسايي می كند. علاوه بر این، این مطالعه به روشن شدن سه بعد خيرخواهي، يكپارچگي، توانايي بر اساس اعتماد در يك چهارچوب كه در تحقيقات اعتماد آنلاين بررسي شده كمك مي كند.
– فوتلا و دسگوپتا(2014) پژوهشي با عنوان “مطالعه عوامل موثر بر اعتماد مصرف کننده برای شرکت هاي گردشگري الكترونيك در هند” انجام دادند. و بيان داشتند كه اعتماد عنصر مهمی است که تصمیم خرید مصرف کنندگان را تحت تاثیر قرار مي دهد و از آنجا كه عدم اطمينان وحشتناك ترين مانع در ايجاد روابط با مشتريان آنلاين است هدف اين تحقيق تلاش برای شناسایی عوامل مهمی است که در ایجاد اعتماد مصرف کنندگان در یک شرکت آنلاین با توجه خاص به صنعت گردشگری کمک می کند. طرح پژوهش، ترکیبی انتخابي از تحقيق توصیفی و علی طبيعي است. جامعه اين مطالعه اشاره به مشتریان هندی دارد که در رزرو تور، از شرکت های گردشگری آنلاین استفاده كردند. از 400 پرسشنامه، 367 پرسشنامه کامل در تمام جهات بود. 7 فاكتور براي اعتماد در اين تحقيق شناسايي شد كه شامل(1-خصوصيات وب سايت 2-شخصي سازي 3-اطلاعات وب سايت 4-تخفيف تبليغاتي 5-دسترسي 6-قيمت رقابتي 7-سياست هاي استرداد) مي باشد. می توان نتیجه گرفت که هفت عامل بيان شده به عنوان عوامل بسیار مهم ايجاد اعتماد در شرکت های گردشگری آنلاین در هند مي باشند. اگر از این عوامل توسط شرکت های گردشگری محافظت گردد، اعتماد مصرف کنندگان هند ميتواند تقويت گردد از این رو، شرکت با جذب مشتریان راضی سود بدست خواهد آورد و قادر خواهد بود تا آنها را برای مدت زمان طولانی حفظ كند.
– فوتلا و دسگوپتا(2013) در تحقيق ديگري تحت عنوان “عوامل مسئول اعتماد سازي در شرکت های گردشگری آنلاین” تلاش برای کشف عوامل ایجاد اعتماد مصرف کننده در محیط آنلاین در زمینه صنعت گردشگری داشتند. اين مقاله كه علمي ترويجي مي باشد بعد از مقدمه شروع به بيان فاكتورها و ابعاد اعتماد مي كند. و ويژگي هاي اعتماد را اين گونه بر مي شمارند(1-قابلیت اعتماد و اطمینان 2- قابلیت اطمینان اطلاعات 3- مسئولیت در استفاده از اطلاعات 4- قابلیت 5- صداقت 6- بخشش). سپس بحث اعتماد به شركت هاي گردشگري الكترونيك مطرح مي گردد و ابعاد عملياتي در نظر گرفته شده توسط پژوهشگران مختلف بيان مي گردد. سرانجام نتيجه گيري به اين شكل بيان گرديد: درک ماهیت ساختار اعتماد برای تعدادی از دلایل مهم است، به ویژه برای ایجاد ارزش بیشتر برای مشتریان. تجزیه و تحلیل عمیق از این صنعت به شما کمک خواهد کرد که:
شناسایی دلایل انتخاب گردشگري الكترونيك توسط مصرف کنندگان (گردشگران).
از بین بردن شک و تردید که مانع اعضای آنلاین در خرید آنلاین است.
تشخیص انتظارات گردشگران از وب سایت های گردشگری
– اليوت40 و همکاران(2013) در پژوهشي با عنوان “درك كيفيت خدمات در يك محيط جامعه سفر مجازي ” بيان داشتند كه با توجه به اينكه نوآوری های فن آوری در صنعت گردشگری به طور قابل توجهی کانال های ارتباطی بين ارائه دهندگان خدمات و مسافران بالقوه را تحت تاثير قرار داده است. جوامع سفر مجازی41 در حال حاظر براي به اشتراك گذاري اطلاعات گردشگري محبوب است. بنابر اين هدف از اين مطالعه آزمون يك مدل جديد اعتقادات، نگرش و رفتار جوامع سفر مجازي با استفاده از معادلات ساختاری مدل سازی است. اين مدل اندازه گيري هاي اثبات شده در تئوري رفتار مشتريان را مانند رضايت/ اعتماد و گرايش به برند با اقدامات رفتاری منحصر به فرد به دامنه مجازی مانند جذابيت وب سايت يكپارچه مي كند. سي تريپ42 يك آژانس مسافرتي چيني است كه بليط هاي هواپيما و اقامتگاه را مي فروشد و يك وب سايت مسافرتي بزررگ را اداره مي كند. ابزار پژوهش پرسشنامه ساختار يافته بود برای اندازه گیری کیفیت، اعتماد، رضایت و نگرش نام تجاری از مقیاس دوقطبی استفاده شد و برای اندازه گیری جذابيت وب سايت و قصد معامله از طیف لیکرت استفاده شد پرسشنامه با یک نمونه کوچک از دانشجویان چینی قبل از اجرا پیش آزمون شد. پرسشنامه آنلاین بر روی وب سایت43 آپلود شد و دعوت نامه به انجمن سي تريپ ارسال گردید. در مجموع 243 پرسشنامه جمع آوری شد از طریق فرایند تجربی فیلتر کردن داده ها به 204 پرسشنامه قابل استفاده کاهش یافت. تجزيه و تحليل با نرم افزار آموس44 انجام

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان گردشگری الکترونیکی، خدمات الکترونیکی، خدمات الکترونیک، صنعت گردشگری Next Entries پایان نامه با کلید واژگان مصرف کننده، تجارت الکترونیک، وفاداری مشتری، حریم خصوصی