پایان نامه با کلید واژگان مصرف کننده، تجارت الکترونیک، وفاداری مشتری، حریم خصوصی

دانلود پایان نامه ارشد

گرديد. نتایج نظرسنجی از اعضای سي تريپ نشان می دهد که کیفیت جامعه به طور قابل توجهی رضایت عضو و اعتماد را تحت تاثیر قرار مي دهد. با اين حال، اعتماد به طور مستقيم تحت تاثير جذابيت سايت و يا قصد معامله قرار نمي گيرد. رضایت کاربران به طور قابل توجهی تحت تاثیر جذابيت سایت قرار می گيرد. در حالی که اعتماد، گرايش به برند را و گرايش به برند قصد معامله را تحت تاثیر قرار مي دهد.
– یاكيم و همكاران(2011) در مقاله اي تحت عنوان “اثر اعتماد درك شده در تجارت الكترونيك: خريد آنلاين براي محصولات و خدمات گردشگري در كره جنوبي” به بررسي عوامل موثر بر اعتماد، رضايت و وفاداري پرداختند. روش مدل سازی معادلات ساختاری برای بررسی روابط بین متغیرهای بیرونی (قابلیت حرکت از یک صفحه به صفحه دیگر، امنیتی، تهدید و هزینه معامله) و متغيير واسطه (اعتماد و رضایت)، با وفاداری به عنوان یک متغیر وابسته به كار گرفته شد. برای این منظور، در مجموع 340 پرسشنامه از پاسخ دهندگان پانل آنلاين توسط یک شرکت تحقیقاتی اینترنت جمع آوری شد. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که قابلیت حرکت و امنیت ادراک شده به طور قابل توجهی اثر مثبت بر اعتماد دارد. با این حال، هزینه معامله هیچ تاثیری بر اعتماد ندارد. پیدا شد كه رضایت تاثیر مثبت بر اعتماد دارد که به نوبه خود، موثر بر وفاداری مشتری است. یافته ها حاکی از اين است که اعتماد تحت تاثیر رضايت مشتري است که نقش کلیدي به عنوان تجربه وفاداری مشتری درخريد آنلاين براي محصولات و خدمات گردشگري بازي مي كند.
– سانچزفرانكو45 و همكاران(2010) در مقاله اي تحت عنوان “انجمن هاي سفر مجازي و وفاداري مشتري: مشاركت مشتريان در خريد و طراحي وب سايت” به بررسی تاثیر متغیرهای مشارکت خرید و طراحی و اثر آن در پذیرش خدمات آنلاین، به ویژه، جوامع مجازی سفر پرداختند. مطالعات کمی به طور مستقیم در متغیرهای طراحی، زیبایی شناسی بصری و قابلیت استفاده، و عواقب رضایت با اتخاذ ديدگاه کاربر محور تمرکز کرده اند یک مدل یکپارچه از کیفیت رابطه با ارائه توضیح رضایت کلی از طریق نفوذ قابلیت ها و زیبایی شناسی بصری پيشنهاد شد. نمونه گیری غیراحتمالی انجام شد و براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه آنلاین استفاده گردید فرآیند جمع آوری داده ها نیز برنامه ریزی شده بود لیست سوالات به صورت تصادفی برای هر شرکت کننده، به دور از تعصبات سیستماتیک بالقوه در داده ها و دیگر الگوهای سازگاری شناختی فرستاده شد. این نظر سنجی بر روی سرور وب در آزمایشگاه تحقیقاتی رفتار مصرف کننده از یک دانشگاه اسپانیایی منتشر شد. پاسخ دهندگان این مطالعه شامل پاسخ دهندگان ازجوامع سفر مجازی است جایی که اعضای آن به فعالیت هایی مانند پیدا کردن شرکت های سفر، ارائه راهنمایی سفر و پیشنهادات و… می پردازند. جامعه آماری شامل دونمونه بود. نمونه اول با خرید بالا (159) نفر و نمونه دوم با خرید پایین(169) نفربودند. این پژوهش از یک مدل معادلات ساختاری46 با مشتقات حداقل مربعات جزئي برای برآورد ارزیابی روابط بین سازه ها استفاده کرد آنها نشان دادند که مشاركت خريد، متغير ميانجي قوي بين متغیرهای طراحی و اجرا است. متغیرهای طراحی، رضایت و اعتماد منجر به توسعه بالاي وفاداري مشتريان مي شود. و مشارکت خرید مهم ترين متغير ميانجي بكار گرفته شده در روابط خدمات آنلاين است.
یانگ47 و همکاران(2009) نیز متغیرهای اخلاقی شامل سیاست های حفظ اسرار و حریم خصوصی، دقت، صداقت، مالکیت، احترام به مصرف کننده، تاکید بر ارزش مصرف کننده و شفافیت اطلاعات را در ایجاد اعتماد(خیرخواهی، صداقت و شایستگی) موثر می دانند. شهرت فروشنده، کیفیت وب سایت، ضمانت های ساختاری، کیفیت اطلاعات، قابلیت فهم و مرتبط بودن اطلاعات، سهولت استفاده از وب سایت و تعامل با آن، ویژگی های خدمت/ محصول، مکانیسم های بازخور، اندازه شرکت، تجربیات قبلی و آشنایی با وب سایت نیز از سایر عواملی هستند که در القای اعتماد به مشتریان نقش به سزایی دارند.

جدول (2-1) خلاصه پژوهش های گذشته
ردیف
محققان
سال
عنوان
نتیجه تحقیق
1
پونته و همکاران
2015
تاثیر اعتماد و ارزش درک شده بر روی قصد خرید سفرهای آنلاین
قصد خرید آنلاین به ارزش ادراک شده و اعتماد بستگی دارد. پیش بینی اصلی اعتماد درک شده، کیفیت اطلاعات و امنیت است. امنیت درک شده مصرف کننده به شهرت فروشنده، سرمایه گذاری سایت، مهرو موم تضمین شده شخص ثالث ، حریم خصوصی، سیاست های امنیتی، آشنایی با وب سایت بستگی دارد.
2
آناماریا و دوبرسکو
2014
مدل ارزیابی رضایت گردشگران از اطلاعات موجود در محیط آنلاین
اعتماد گردشگران با توجه به فعالیت در محیط آنلاین اهميت زيادي در ميزان رضایت دارد. مزایای که این محیط ارائه می دهد، و نیز ایمنی اطلاعات شخصی به طور مستقیم سطح رضایت از کاربران را تحت تاثير قرار مي دهد. از سوی دیگر، نگرش منفي درك شده مصرف کننده نسبت به محیط آنلاین، مانع در جهت دستیابی به محصولات گردشگری آنلاین مي شود.

3
عبدالرزاق و همکاران
2014
اعتماد و قصد خرید مجدد در خدمات گردشگری آنلاین در میان مشتریان مالزیایی
این مطالعه به روشن شدن سه بعد خيرخواهي، يكپارچگي، توانايي بر اساس اعتماد در يك چهارچوب كه در تحقيقات اعتماد آنلاين بررسي شده كمك کرد.

4
فوتلا و دسگوپتا
2014
مطالعه عوامل موثر بر اعتماد مصرف کننده برای شرکت های گردشگری الکترونیک در هند
7 فاكتور براي اعتماد در اين تحقيق شناسايي شد كه شامل(1-خصوصيات وب سايت 2-شخصي سازي 3-اطلاعات وب سايت 4-تخفيف تبليغاتي 5-دسترسي 6-قيمت رقابتي 7-سياست هاي استرداد) مي باشد. می توان نتیجه گرفت که هفت عامل بيان شده به عنوان عوامل بسیار مهم ايجاد اعتماد در شرکت های گردشگری آنلاین در هند مي باشند.
5
فوتلا و دسگوپتا
2013
عوامل مسئول اعتماد سازی در شرکت های گردشگری آنلاین
ويژگي هاي اعتماد شامل موارد زیر می باشد(1-قابلیت اعتماد و اطمینان 2- قابلیت اطمینان اطلاعات 3- مسئولیت در استفاده از اطلاعات 4- قابلیت 5- صداقت 6- بخشش).
6
الیوت و همکاران
2013
درک کیفیت خدمات در یک محیط جامعه سفر مجازی
کیفیت جامعه به طور قابل توجهی رضایت عضو و اعتماد را تحت تاثیر قرار مي دهد. با اين حال; اعتماد به طور مستقيم تحت تاثير جذابيت سايت و يا قصد معامله قرار نمي گيرد. رضایت کاربران به طور قابل توجهی تحت تاثیر جذابيت سایت قرار می گيرد. در حالی که اعتماد، گرايش به برند را و گرايش به برند قصد معامله را تحت تاثیر قرار مي دهد.
7
یاکیم و همکاران
2011
اثر اعتماد درک شده در تجارت الکترونیک: خرید آنلاین برای محصولات و خدمات گردشگری در کره جنوبی
قابلیت ناوبری و امنیت ادراک شده به طور قابل توجهی اثر مثبت بر اعتماد دارد. با این حال، هزینه معامله هیچ تاثیری بر اعتماد ندارد. پیدا شد كه رضایت تاثیر مثبت بر اعتماد دارد که به نوبه خود، موثر بر وفاداری مشتری است. یافته ها حاکی از اين است که رضايت موثر بر اعتماد است که نقش کلیدي به عنوان تجربه وفاداری مشتری درخريد آنلاين براي محصولات و خدمات گردشگري بازي مي كند.

8
سانچزفرانکو و همکاران
2010
انجمن سفر مجازی و وفاداری مشتری: مشارکت مشتریان در خرید و طراحی وب سایت
مشاركت خريد، متغير ميانجي قوي بين متغیرهای طراحی و اجرا است. متغیرهای طراحی، رضایت و اعتماد منجر به توسعه بالاي وفاداري مشتريان مي شود. و مشارکت خرید مهم ترين متغير ميانجي بكار گرفته شده در روابط خدمات آنلاين است.

9
یانگ و همکاران
2009
اثر بازده اخلاقی درک شده از خرید وب سایت براعتماد کاربر
متغیر های اخلاقی شامل سیاست ها ی حفظ اسرار و حریم خصوصی، دقت، صداقت، مالکیت، احترام به مصرف کننده، تاکید بر ارزش مصرف کننده و شفافیت اطلاعات را در ایجاد اعتماد)خیرخواهی، صداقت و شایستگی( موثر می دانند.
10
شفیعی و شفیعی
2014
مطالعه عوامل موثر بر اعتماد گردشگران داخلی در ارائه خدمات الکترونیک در گردشگری الکترونیک- مطالعه موردی ایران
امنیت درک شده دارای بالاترین اثر و هزینه معامله کمترین اثر بر اعتماد کاربران آنلاین در استفاده از خدمات گردشگری الکترونیکی دارد. همچنین رضایت یک اثر مثبت بر اعتماد مشتری و وفاداري دارد و نقش كليدي درخدمات انلاين محصولات و خدمات گردشگري ايفا مي كند.

11
خالو زاده و رضایی
2014
عوامل موثر و مطالعه اثرات آن بر پذیرش مشتریان گردشگری الکترونیک ایران
قصد مشتریان به استفاده از وب سایت های گردشگری به نگرش و اعتماد بستگی دارد، بین اين دو نگرش دارای اثر عمیق تر است. همچنین فاكتورهاي اعتماد، خودكارآمدي، فناوري مناسب و سرگرمي فاكتورهاي موثر بر پذيرش گردشگري الكترونيك مي باشند.
12
سید نقوی و جمال آبادی
1392
مولفه های موثر بر اعتماد گردشگران در حوزه گردشگری الکترونیک
عوامل رضايت، شهرت و كيفيت الكترونيك به عنوان مولفه هاي تاثيرگذار بر اعتماد الكترونيك شناسايي شدند.

13
شیخی و همکاران
1392
بررسي عوامل موثر بر افزايش اعتماد مشتريان در خريد كالا و خدمات اينترنتي
عوامل اعتبار درك شده از سازمانها و شركتهاي ارائه دهنده كالا و خدمات، عوامل زمينه اي و زير ساختهاي الكترونيكي كشور، عوامل فردي، دانش مشتريان، زمينه تجربي، ريسك پذيري، بر اعتماد مشتريان تاثیر مثبت دارد.
14
رحیم نیا و همکاران
1390
کنکاشی بر عوامل اعتماد زای وب سایت ها در بستر تجارت الکترونیک
چهار بعد کلی: عوامل مرتبط با فناوری ، عوامل مرتبط با ویژگی های فروشنده ، عوامل مرتبط با کیفیت وب سایت و ویژگی های مشتری بر اعتماد تاثیر مثبت دارد که در صورت در نظر گرفتن این عوامل، میزان اعتماد مشتریان به سایت های تجارت الکترونیک افزایش خواهد یافت و منجر به توسعه تجارت الکترونیک خواهد گردید.

15
خدادحسینی و همکاران
1388
عوامل مؤثر بر اعتماد مشتري در تجارت الكترونيك
رابطه میان متغیر فردی(عوامل شخصیتی، عوامل مهارتی و عوامل نگرشی) با اعتماد رد شد و رابطه میان متغیرهای مربوط به شرکت، تارنما، آمیخته بازاریابی و متغیر زیر ساختی با اعتماد الکترونیک تایید گردید.
16
مومن کاشانی
1387
شناسايي عوامل موثر بر ايجاد اعتماد به تجارت الکترونیکي در مشتريان ايراني
بر مبنای این مطالعه ای عوامل موثر بر ايجاد اعتماد به تجارت الکترونیکي در مشتريان ايراني به ترتیب اهمیت شامل مواردی از قبیل: حريم خصوصي، قوانین و امنیت، انجام کامل سفارش، کیفیت محتوا، خدمات ويژه و سهولت کاربری، راحتي پیمايش و ويژگي های ظاهری وب سايت، نشان اعتماد، مشاوره و امکان تعامل برخط عاری از خطا، ريسك درك شده، ذکر مشخصات کامل شرکت، لینك از و به سايتهای ديگر، شهرت فروشنده اينترنتي، نام تجاری، میل باطني نسبت به اعتماد و تجربیات خريدهای قبلي می باشد.
منبع: تحقیقات حاضر

2-7- ويژگي هاي وب سايت
با توجه به مدل های موجود و بررسی ادبیات در این زمینه، متغیرهای قدرت برند، حریم خصوصی، امنیت، سفارشی سازی را می توان جز ویژگی های سایت در نظر گرفت(اوربان و همکاران،2005). تعریفی از هریک از این متغیرهای ارائه می گردد.
2-7-1- قدرت نام تجاري
نام تجاری شرکت یک متغیر بازاریابی قابل توجه است. يك نام تجاری یک علامت اعتماد براي ايجاد اعتماد بصورت نامحسوس است و توسط انسان قابل لمس نيست، و آن مي تواند نمادی از کیفیت و اطمینان در اعتماد سازی باشد. علامت های تجاری نیز در توسعه اعتماد در وب سایت بر اساس روابط بازاریابی مهم می باشد. در صورت نبود اطلاعات مربوط براي مقايسه، نام تجاری مي تواند راحتي بيشتري در انتخاب هاي آنلاين مصرف كننده نسبت به آفلاين مهيا كند(سلطان و همکاران،2002).
به عنوان مثال، سايت آمازون48 از استحکام بالا نام تجاري و سطح بیشتری از اعتماد نسبت به رقيب خود ايي-تايلرس49 برخوردار است(همان منبع).
شهرت تعیین شده اعتماد در فروشگاه های الکترونیکی، بر نگرش، ادراک خطر، و به نوبه خود، تمایل به خرید در فروشگاه های الکترونیکی موثر است. اهمیت قدرت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان مصرف کنندگان، حریم خصوصی، مصرف کننده، خرید مجدد Next Entries پایان نامه با کلید واژگان مدل اندازه گیری، تحلیل عاملی، خدمات گردشگری، معادلات ساختاری