پایان نامه با کلید واژگان مسئولیت مدنی، خون آلوده، رابطه سببیت

دانلود پایان نامه ارشد

قاعده غرور را با معیاری عقلی تفسیر نمود.قاعده غرور از ارزشمندترین قواعد نظام حقوقی ماست.قانون اساسی در بسیاری از اصول از جمله اصل 167خود، فقه را از منابع با ارزش خود معرفی کرده است.این نهاد دارای قدمتی طولانی است که به نظر می رسد به معنای واقعی کلمه مورد توجه حقوقدانان قرار نگرفته است.
2-3-3-2:استناد به قاعده غرور در مورد انتقال خون آلوده
در جریان پرونده معروف به هموفیلی ها بسیاری از افراد که برای تزریق خون به سازمان انتقال خون مراجعه نموده بودند، متاسفانه به سبب آلودگی خون های تزریقی به ویروس های ایدز و هپاتیت BوC آلوده شدند.
این افراد علیه سازمان انتقال خون ایران و علیه دولت جهت جبران خسارت اقامه دعوا کردند.محکمه از این جهت که سازمان مورد بحث به علت اينكه به دلیل عدم تجهیز به وسائلی که بتواند در آن مقطع زمانی آلوده بودن خون را به ویروس تایید کند خود را عاری از ضمان می دانست،مواجه با مشکل شد.از طرف دیگر بار اثبات تقصیر بنابر قاعده عام و کلی با خواهان بوده است و لی در نهایت با نوآوری و ابتکار محکمه رای به نفع زیاندیدگان مبتلا به ویروس صادر گردید(دادنامه های شماره78الی1052صادره از شعبه 1060دادگاه عمومی تهران مورخ 24/3/83که بعدا توضیح بیشتر داده خواهدشد.)
به علت نبودن مقررات خاص حاکم بر موضوع،قاضی این پرونده حکم خود را مستند به ادله ای از قبیل :اتلاف،تسبیب،قاعده لاضررولاضرار،حکم عقل و وجود قانون جبران زیان هایی از این قبیل در کشورهای دیگر مینماید.با کمی دقت در این زمینه می شوداستنباط کرد که این ادله چون ارتباطی با موضوع ندارد(قاعده اتلاف)و یا کاربرد و کارایی مورد نیاز برای اثبات حکم ضمان ندارد(تسبیب،لاضرر) نمی تواند مستند صدور حکم ضمان ناشی از انتقال خون آلوده باشد.همچنین به دلیل این که در کشورهای مدرن و پیشرفته در چنین مواردی که حکم به ضمان دولت صادر میگردد،نمی تواند مستند صدور حکمی اینچنینی در ایران باشد.این در حالی است که قاعده غرور میتواند مستند مناسب وعادلانه ای برای قاضی در صدور رای باشد. بايد گفت كه سازمان انتقال خون اطلاعی از آلوده بودن خون ها نداشته و نقص تجهیزات سازمان از جانب او محسوب نمی شود،ولی این سازمان با جلب اعتماد افراد باعث شد که افراد خود را در اختیار سازمان انتقال خون برای تزریق خون قرار دهند که در این صورت نیاز به تمسک به ادله دیگری نمی باشد..با توجه به عدم وجود نصقان و تصریح در این زمینه و همچنین با توجه به این که حقوق ایران از فقه اسلامی سرچشمه گرفته است و قاعده غرور نیز از قواعد فقه اسلامی می باشد،باید با توجه به قابلیت جبران خسارت توسط این قاعده هنگامی که ظواهر فریبنده ای باعث ایجاد ضرر میشود،موضع حقوق ایران را در این زمینه مشخص نمود.
بايد افزود كه ممکن است غیر از شخص غار،افراد دیگری نیز در انتقال خون آلوده به فرد دخیل باشند:
1-هنگامی که سازمان انتقال خون که مسئول تهیه و توزیع خون در ایران می باشد،خون آلوده را در اختیار مرکز درمانی قرار داده و پرستاری که وظیفه تزریق خون به بیمار را بر عهده دارد،موجب ورود آلودگی به خون فرد،حتی بدون ارتکاب تقصیر شود،سازمان انتقال خون از این جهت که غار محسوب می گردد ضامن می باشد.همچنین پرستار به جهت اینکه متلف است مسئول تلقی می گردد.در این صورت باید بین 2فرض قائل به تفکیک شد:
فرضی که عمل هریک(سازمان انتقال خون و پرستار) جزئی از علت تامه است.توضیح اینکه سازمان وجود میکروب در خون را شناسایی نکرده یا شناسایی کرده ولی به درستی میکروب زدایی نکرده و هنگامی که این خون وارد بدن فرد می شود،قدرت ایجاد بیماری را نداشته و هنگامی که پرستار تعداد دیگری از همین میکروب را به آن اضافه می کند،قابلیت آن را پیدا می کند.
فرض دیگر حالتی است که عمل هرکدام(سازمان انتقال خون و پرستار)علت تامه ورود ضرر می باشد.یعنی میکروب هایی که هرکدام از سازمان و پرستار به خون وارد کردند،هرکدام به تنهایی برای ایجاد بیماری کافی باشد.
2-3-3-3:تداخل دو قاعده اتلاف و غرور
در موارد تداخل دو قاعده اتلاف و غرور سه نظر وجود دارد:
1-مشهور فقها معتقدند که در این موارد هر دو عامل مسئول می باشند و شخص زیان دیده می تواند به هر کدام از غار یا متلف رجوع نماید(علامه حلي،1413:463؛حسيني عاملي،1419:230).در صورتی که زیان دیده به یکی از دو عامل رجوع کند،او می تواند نسبت به میزانی که منتسب به طرف مقابل می باشد،به او مراجعه کند.سازمان سبب اقوی از مباشر محسوب می شود و در صورتی که مسئول تزریق خون(متلف)تنها به وظیفه خویش عمل کرده باشد و نقشی در ورود آلودگی به خون فرد نداشته باشد،می تواند در صورت رجوع متضرر به او به سازمان انتقال خون(غار)مراجعه کند و در صورتی که زیان دیده مستقیما به سازمان مراجعه کند،سازمان مربوط حق رجوع به مسئول(متلف)را نخواهد داشت.با توجه به نظریه کلی در مورد بحث اجتماع سبب و مباشر در صورتی که فریب غار،چنان نباشد که رابطه سببیت بین فعل متلف و متضرر را قطع کند،می توان هر دو شخص متلف و غار را ضامن جبران خسارت دانست در غیر این صورت تنها غار مسئول جبران خسارت است(کاتوزیان،161:1387).
2-این گروه از فقها معتقدند که نباید به شخص غار (سازمان)به طور مستقیم رجوع کرد.چون از باب رجوع به سبب است.و معتقدند که اصل بر اجرای قاعده اتلاف است.
3-این نظر طرفداران زیادی در میان فقها ندارد.محقق حلی قائل به این نظر است و معتقد به ضمان انحصاری غار می باشد و متلف را در مسئولیت مداخله نمی دهد.باید افزود در حالتی که متلف فقط عامل بوده باشد، قابل قبول است.اما در موردی که متلف عامل ورود آلودگی به خون بوده باشد(با تقصیر یا بدون تقصیر)نظر مشهور فقیهان قابل توجیه تر به نظر می رسد.مسئولیت مشترک سازمان انتقال خون و پرستار مسئول تزریق خون، در صورتی است که هر دو دخیل در ورود آلودگی به خون باشند.ولی اگر پرستار خونی را که سازمان در اختیار مرکز درمانی قرار داده باشد را بدون اینکه دخالتی در ورود مجدد آلودگی به خون داشته باشد،اقدام به تزریق خون نماید،می توان سازمان انتقال خون را به تنهایی به عنوان غار،ضامن جبران خسارت دانست.چون رابطه عرفی بین فعل پرستار و ورود خسارت در اینجا وجود ندارد.
4-هم سازمان انتقال خون،خون آلوده را در اختیار مرکز درمانی قرار داده است و هم مرکز درمانی به گونه ای در ورود آلودگی به خون دخیل می باشد.اگر غار با واسطه سبب ورود خسارت گردد،نوعی تسبیب محسوب می گردد و از سوی دیگر اقدام مرکز درمانی نیز به سبب ورود خسارت مشمول قاعده تسبیب می شود.که در فرض تعدد اسباب باید با قبول یکی از نظریات مطرح شده در این باب،مسئول یا مسئولین را شناسایی نمود.قاعده غرور برای اینکه موجب ایجاد مسئولیت شود،نیازمند احراز عنصر تقصیر نیست و صرف وجود اوضاع و احوال اطمینان آور برای مغرور برای اثبات غرور کفایت می کند.البته باید گفت در صورت وجود عنصر عدوان،این سبب بر اسباب دیگر تقدم خواهد داشت.

فصل سوم:شرایط مسئولیت مدنی و نحوه جبران خسارت در انتقال خون آلوده
3-1:شرایط مسئولیت
3-1-1:ورود ضرر به زیان دیده
طبق اصل کلی مسئولیت مدنی،ورود ضرر به زیاندیده یکی از ارکان اصلی مسئولیت مدنی است.همان طور که پیش تر گفته شد،ضرر لطمه ای است که به منافع مالی یا غیر مالی زیان دیده می رسد.اساس مسئولیت مدنی بر ضرر است و منظور از ضرر ، ضرری ست که عرف آن را ناروا می داند.تولیدکنندگان کالا در مواردی وضعیت علم و تکنولوژی را در زمان تولید کالا مورد نظر قرار داده و چنین عنوان می کنند که ممکن است وضعیت علم موجود در حدی نباشد که بتوان عیب موجود در کالا راکشف کرد بنابراین از این باب نمی توان ضرری را متوجه تولیدکننده دانست.حال اگر این دفاع از تولیدکننده پذیرفته شود،مسئولیت محض بی اثر می گردد زیرا که مسئولیت محض را ناظر به خود کالا(خون) می دانند و نه نحوه عملکرد تولیدکننده.البته در خصوص قابلیت پیش بینی ضرر که یکی از ارکان ورود ضرر است باید گفت که حساسیتهای کمیاب نیز اصولا قابل پیش بینی نیستند به همین دلیل نمی توان کسی را که در اثر مصرف کالا و یا خونی به حساسیت و یا بیماری غیرخطرناکی مبتلا شده است،مسئول شناخت.
3-1-2:فعل زیانبار
هر فزونی و کاستی،از اصل خلقت عیب محسوب می شود.یک محصول در مسئولیت مدنی تاشی از عیب تولید زمانی معیوب است،که فاقد«ایمنی»ای باشد که قانونا می توان انتظار داشت.به عبارتی یک مفهوم نوعی و متکی بر انتظاري مشروع است.در انتقال خون آلوده همان طور که گفته شد،سازمان انتقال خون متعهد است خونی را تولید و عرضه نماید،که از هرگونه آلودگی ای به دور باشد.سازمان انتقال خون که از امکانات مالی و کافی نسبت به دیگر سازمان ها و اشخاص حقیقی بهره مند هستند،افراد با اعتماد به آن خواهان دریافت خونی سالم و عاری از هرگونه آلودگی هستند و انتظار دارند که حتی اگر به بهبودی کامل نرسیدند،حداقل به بیماری جدیدی مبتلا نگردند.البته باید افزود که این تعهد به ایمنی قاعدتا در یک بازه زمانی مشخص تولید و عرضه می باشد و از سازمان به دلیل ضرری که در آینده به وجود می آید،به دلیل نداشتن شرایط ضرر که از جمله قابلیت پیش بینی و مسلم بودن آن است،حکم به مسئولیت داد.و با کشف آلودگی خون،تعهد ایمنی مرکز انتقال خون نقض شده است و مسئول جبران خسارت ناشی از آن است مگر اینکه وجود عامل خارجی را اثبات نماید و از مسئولیت معاف شود.
3-1-3:اثبات آلودگی خون(رابطه سببیت)
اثبات رابطه سببیت یکی از مهم ترین مشکلاتی است که زیان دیده برای مطالبه خسارت در دعوای مسئولیت مدنی با آن مواجه می باشد.با توجه به دشواری اثبات مسئولیت مدنی پزشکی باید گفت که در بیشتر موارد پزشکان طرف دعوای مسئولیت مدنی،به عدم وجود رابطه سببیت استناد کرده،که در اکثر موارد نیز چنین دفاعی موثر بوده است.این موضوع در مورد خسارات ناشی از انتقال خون آلوده بیشتر نمود دارد.در این گونه موارد همان گونه که در فصول گذشته گفته شد،عوامل گوناگونی دخالت دارند که می توانند سبب آلودگی باشند ولی به طور قطع نمی توان مسبب را مشخص نمود.آیا منصفانه است که در این موارد به علت عدم اثبات رابطه سببیت حکم به رد دعوای مسئولیت مدنی داد؟
در نظامهای حقوقی پیشرفته جهان راه حل هایی برای این سوال پیشنهاد گردیده است.در جهت تعدیل نظام مسئولیت مدنی و تسهیل اثبات رابطه سببیت راه حل هایی از جمله روش اثباتی نفی سایر اسباب،نظریه برابری اسباب و شرایط پیش بینی شده است.در حقوق بسیاری از کشورها برای اثبات رابطه سببیت در مورد آلودگی های خونی،از برهان “نفی سایر اسباب استفاده می کنند.
استفاده از اين روش اثباتي در فقه،داراي سابقه است كه از آن به برهان “سبر و تقسيم” ياد مي كنند.در خصوص اين برهان بايد گفت كه «تقسیم» به معنای جداساختن و پراکندن است،و در لغت و در اصطلاحی اصولی،سبر به معنای آزمودن و امتحان صلاحیت هریک از اوصاف موضوع حکم به منظور احراز صلاحیت آنها برای علت حکم و تقسیم و جداساختن برخی اوصاف است(میرخلیلی،300:1382). در فقه شیعه قیاس منصوص العله حجت می باشد.و قیاس فقهی(تمثیل منطقی) قابل استناد و حجت نیست.در قیاس منصوص العله باید علت حکم تصریح شده باشد(گرجی،103:1372).حال هنگامی که به علت حکم تصریح نشده باشد،و ما بتوانیم به علت حکم دست پیدا کنیم ،این نوع قیاس در فقه شیعه حجت نیست مگر با شرایطی.ولی در فقه عامه حجت است.از برهان سبر و تقسیم که به نوعی آن را استقراء منطقی می نامند،می توان به عنوان یکی از روش هایی که برای استنباط علت حکم در اصل به کار می رود،استفاده کرد.مثلا هرگاه حکمی شرعی مبنی بر حرمت ربا در گندم تشری

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان خون آلوده، قاعده لاضرر، جبران خسارت Next Entries منبع تحقیق با موضوع خون آلوده، جبران خسارت، مسئولیت مدنی