پایان نامه با کلید واژگان مدیریت منابع انسانی، مدیریت ارتباطات، مدیریت ارتباط، منابع انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

واجب است که همواره به یاد حکومت های عادلانه پیش از خود باشی،…
حکومت های عادلانه
پیروی از سنّت
اولیاء
ارزیابی راه حل ها وانتخاب
یک راه حل
12-5 146- هم چنین توجه خود را بر روش های خوب یا اثری که از پیامبران رسیده و…معطوف دار،
روش های خوب
پیروی از سنّت
اولیاء
ارزیابی راه حل ها وانتخاب
یک راه حل
12-5 147- یا فریضه ای که در کتاب خداوند آمده معطوف دار،…
فریضه
پیروی از قرآن
ارزیابی راه حل ها وانتخاب
یک راه حل
12-5 148-به خطوطی از حکومت که در روش من مشاهده کرده ای اقتداکن.
خطوطی از حکومت مولا
پیروی از سنّت
اولیاء
ارزیابی راه حل ها وانتخاب
یک راه حل
12-5 149- وبرای پیروی از این عهدنامه که با آن حجت خود را برتوتمام ساخته ام تلاش و کوشش نما!
پیروی از عهدنامه
پیروی از سنّت
اولیاء
ارزیابی راه حل ها وانتخاب
یک راه حل
12-5 150- من ازخداوند بزرگ. .. مسألت دارم که: من وتو را موفق دارد تا رضای او را جلب نماییم و…
مسألت دارم
توکل
ودرخواست
مرحلۀ بعداز اجرای
تصمیمات

1-8-4- تصمیم گیری
در اینجا لازم است قبل از ارائه نمودار محوری فرآیند تصمیم گیری، توضیحات مختصری در مورد واژه ی تصمیم گیری ارائه شود.
تصمیم گیری به عنوان یک فعالیت حل مشکل در نظر گرفته می شود که با رسیدن به یک راه حل رضایت بخش خاتمه می یابد. بنابراین تصمیم گیری، یک فرآیند استدلالی یا عاطفی است که می تواند منطقی یا غیر منطقی باشد. می تواند مبتنی بر مفروضات صریح یا فرضیات ضمنی باشد. تصمیمات به نظر می رسد غیر ارادی هستند و پس از تصمیم، ما وقت خود را صرف تجزیه و تحلیل هزینه ها و منافع این تصمیم می کنیم
(kenji&shadlen ,2012 ,911-913).
هربرت سايمون محققي است كه در رابطه با مفهوم و مكانيسم تصميم گيري مطالعات زيادي به عمل آورده است. از نظر او مديريت و تصميم گيري دو واژه هم معني و مترادف مي باشند. علاوه بر سايمون، گروه ديگري از صاحبنظران نيز مديريت و تصميم گيري را يكي و هم معني تعريف كرده و مديريت را چيزي جز تصميمي گيري ندانسته اند و معتقدند كه كانون اصلي مديريت را تصميم گيري تشكيل مي دهد و انجام وظایفي چون برنامه ريزي، سازماندهي، و يا كنترل درواقع كاري جز تصميمي گيري در باره نحوه و چگونگي انجام اين فعاليت ها نيست. بقول دراكر، تاكيد مديريت آينده بر فراگرد تصميم گيري و درك اين فراگرد است (Dracker ,1987 ,142-145).از نظر اين دسته از محققين، اصل مديريت تصميم گيري است، زيرا به وسيله و توسط تصميم گيري مي باشد كه مدير تمامي وظایف خو د را به انجام مي رساند.
براي نيل به هدف، تصميم گيري لازم است. و تصميم گير مي بايد از ميان استراتژي هاي موجود يكي را انتخاب كند و بكار گيرد. كيفيت و ماهيت اين استراتژي، ماهيت عوامل محيطي خارج از كنترل سازمان و قدرت رقبا و ماهيت و شدت رقابت آن ها باسازمان از جمله عواملي است كه موفقيت و يا عدم موفقيت تصميم گيرنده در نيل به هدف بستگي به آن دارد (سعادت، 1372، 15).
كونتز معتقد است كه تصميم گيري، اصل و اساس برنامه ريزي را تشكيل مي دهد. زيرا بديهي است طرح، برنامه، سياست و خط مشي نمي تواند وجود داشته باشد مگر اينكه كسي، در جايي، تصميمي گرفته باشد. مدير معمولا تصميم گيري را وظيفه اصلي خود به شمارمي آورد، زيرا عملاً مشاهده مي نمايد كه بايد دائم به فكر اين باشد كه چه راهي را برگزيند و چه كاري را انجام دهد، چه كسي را مامور و مسئول چه كاري كند و كار كي، كجا، و چگونه انجام گيرد )سعادت،1372، 5).
پنج گام در تحليل تصميم گيري عمومي وجود دارد كه به ترتيب عبارتند از:
1-شناسايي و تعريف مسئله
2-جستجو براي يافتن راه حل هاي احتمالي
3-بررسي نمودن عواقب ناشي از هر راه حل
4-انتخاب يكي از مدل هاي تصميم گيري
5-بكار بردن يكي از مدل هاي تصميم گيري و اتخاذ تصميم ((Render&Ralph, 1992, 596-597.
برخي ديگر از دانشمندان مرحله ششمي را نيز به اين گام ها اضافه نموده اند كه همانا پي گيري بازخوردهاي ناشي از نتايج نصميم مي باشد (.(Davis, 1985, 165-166
در کدگذاری اولیه از مقوله تصمیم گیری، با توجه به اینکه مقوله های برنامه ریزی، سازماندهی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت اموال عمومی و مدیریت ارتباطات واطلاعات در صفحات قبل کدگذاری شده اند، برای جلوگیری از دوباره کاری و تکرار داده ها در کدگذاری مقوله تصمیم گیری به این مقولات اشاره نشده است. هرچند که این مقولات، جزء وظایف مدیریت علوی به شمار می روند، در مرحله ی اجرای تصمیم گیری علوی نیز قرار می گیرند. به عبارتی مرحلۀ چهارم (مرحلۀ اجرا) فرآیند تصمیم گیری علوی شامل مقولات برنامه ریزی، سازماندهی و هماهنگی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت اموال عمومی و مدیریت ارتباطات و اطلاعات است. تک تک جملات عهدنامه، به نوعی جزء یکی از مقولات اصلی فرآیند تصمیم گیری علوی قرار می گیرند.به عبارت دقیق تر هر جمله ی امام در یکی از پنج مرحله فرآیند تصمیم گیری علوی قرار می گیرد. وبه همین دلیل مقوله ی تصمیم گیری بسیار بیشتر از مقولات دیگراز گزاره ویا داده برخوردار است. ومی توان گفت مدیریت علوی همان فرآیند تصمیم گیری علوی است یعنی اگر فرآیند تصمیم گیری علوی به درستی اعمال شود، مدیریت علوی اعمال شده است. تنها تفاوت این دوفرآیند(مدیریت علوی و تصمیم گیری علوی) این است که در مدیریت علوی شرایط علّی و پیش زمینه هایی وجود دارد که تا آن ها بوجود نیاید مدیریت علوی نیز نمی تواند اعمال شود. این شرایط علّی عبارتنداز: مشروعیت قانونی ومقبولیت مردمی.

مرحله اول
جمع آوری اطلاعات و شناسایی مسأله
مرحله دوم
مرحله سوم
مرحله چهارم
مرحله پنجم

شناخت معیار ها و اهداف
ارزیابی راه حل ها و انتخاب یک راه حل
وظایف اجرا
اصول بعد ازاجرا

1-شناسایی منبع اطلاعات 1- تقوا 1- غلبه بر هوای نفس 1- وظایف اجرا 1- استواری در امور
1- حضور در محل حادثه 2- عدالت 1- 1غلبه بر خشم وغضب 1-1 برنامه ریزی 2- به خود نبالیدن
2- توجه به همه ی اجزا ی جامعه 3-رفاه 2- 1عدم حرص و طمع 2-1 سازمان دهی 3- عدم منت گذاری
3- جست و جو و بررسی 4 – رضایت عامه 3- 1 عدم تعصب 3-1 مدیریت منابع انسانی 4- عدم تصغیر امور
4- شرح صدر 5 – محبت 4-1 غلبه بر کبر و غرور 4-1 مدیریت اموال عمومی 5- دوری از تعصب
5- جمع آوری اطلاعات 6- حفظ فرهنگ 5-1 غلبه بر استبداد و خود رأیی 5-1 مدیریت ارتباطات و اطلاعات 6- توکل
از چند مجرا 7- عمران 2- مشورت
7- تمسک به حجت و دلیلئ 8- امنیت 3- عدم خیانت و فریب کاری
9 – اصلاح و رشد 4- پیروی از قرآن و سنت 2- اصول اجرا
5- تغافل در موارد مبهم 1-2 وفای به عهد
6- صداقت و صراحت 2-2 مسئولیت پذیری
7- عدم خوش بینی و ظاهر نگری 3-2 انجام امور جزیی و اثر بخش
8- پرهیز از عجله و سستی 4-2 پرهیز از عجله و سستی
9- توجه به امور جزیی و اثر بخش 5-2 انجام به موقع
10- تدبیر و دور اندیشی 6-2 تواضع
11- وفای به عهد 7-2 شرح صدر
12- توجه به تجربه و سابقه 8-2 عدم لجاجت در امور مبهم
شکل 12-4: فرایند تصمیم گیری علوی 13 – بهترین گزینه 9-2 کنترل و نظارت

9-4- مدیریت اسلامی چه اهدافی را دنبال می کند؟

جدول12-4:مقوله ی عمران
گزاره
مفهوم
مقوله
مقوله کلی
1-… و به عمران و آبادی شهرها و روستاها و قریه های آن بپردازد.
عمران و آبادی
پیامد حکومت
عمران
4-8 2- باید کوشش تو در آبادی زمین بیش از کوشش در جمع آوری خراج باشد.
آبادی زمین
خراج
عمران
4-8 3- خراج جز با آبادانی بدست نمی آید..
آبادانی
خراج
عمران
4-8 4- مالیات را به مقداری که حال آنها بهبود یابد تخفیف ده و. . که موجب عمران سرزمین های تو وز ینت حکومت و ریاست تو خواهد بود
تخفیف ده
تخفیف درمالیات
عمران
4-8 5- چرا که گاهی برای تو گرفتاری هایی پیش می آید که باید بر آنها تکیه کنی و.. عمران و آبادی تحمل همه اینها را دارد.
مسرور و شادمان
نشاط
عمران
4-8 6-. .و تو نیز در این میان مسرور و شادمان خواهی بود
مسرور و شادمان
نشاط
عمران
1- 9-4- عمران
گزاره های متعددی در خصوص مقوله ی عمران و آبادانی وجود دارد. از مهترین آنها جملات ابتدای عهدنامه است که درآن عمران و آبادانی به عنوان یکی ازاهداف مدیریت و زمامداری اسلامی ذکر شده است.
«این دستوری است که بنده ی خدا علی امیرمؤمنان به مالک بن حارث اشتر در فرمانش به او صادر فرموده است. و این فرمان را هنگامی نوشت که وی را زمامدار و والی کشور مصر قرار داد تا مالیات های آن سرزمین را جمع آوری کند.با دشمنان آن کشور بجنگد. به اصلاح اهل آن همّت گمارد و به عمران و آبادی شهرها، قصبات و قریه های آن بپردازد.»
.«باید کوشش تو در آبادی زمین بیش از کوشش در جمع آوری مالیات باشد، زیرا که خراج جز با آبادانی بدست نمی اید.»
«مالیات را به مقداری که حال آنها بهبود یابد تخفیف ده و هرگز این تخفیف تو گران نیاید، زیرا که آن ذخیره و گنجینه ای است که آن ها بالاخره آن را در عمران و آبادی کشورت بکار می بندند و موجب عمران سرزمینهای تو و زینت حکومت و ریاست تو خواهد بود و…»
بنابراین با توجّه به گزاره های موجود، مقوله ی عمران به عنوان یکی از اهداف مدل مدیریت علوی در نظر گرفته شده است.

شکل 13-4 : نمودار محوری عمران

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان پیمان صلح Next Entries پایان نامه با کلید واژگان ، بجنگد، 28–، پرودگار