پایان نامه با کلید واژگان مدیریت شهری، مشارکت مردم، حکمرانی خوب

دانلود پایان نامه ارشد

مدیریت شهری پایدار است؟
آیا شاخص حکمروایی خوب شهری با مدیریت شهری پایدار رابطه دارد؟
1-3- فرضیه های تحقیق
شاخص مشارکت در فرآیند مدیریت شهری یکی از مهمترین علل تحقق مدیریت شهری پایدار است.
شاخص حکمروایی شهری رابطه مستقیمی با مدیریت شهری پایدار دارد.
1-4- اهداف تحقیق
هدف از ارائهی این پایاننامه بررسی زمینهها و امکانات موجود برای بهرهگیری از مشارکت مردم در اداره امور شهری است. تلاش محقق این است که در پرتو نظریه های معتبر به شناخت وضع موجود بپردازد و راهکارهای کارآمد و مناسبی را در جهت بهبود وضعیت مشارکت شهروندان در سیستم مدیریت شهری منطقه 8 ارایه دهد.
1-5- روش تحقیق
روش تحقیق این پایان نامه بر اساس اطلاعات کمی می باشد و روش کار تحلیلی- توصیفی است با توجه به ماهيت موضوع مورد مطالعه و گستردگي آن ما از تحقيق كاربردي استفاده مي كنيم تحقيق كاربردي به يافتن پاسخ، براي مشكلاتي كه مطرح است مي پردازد. برخورد با موقعيت مسئله اي اساس تحقيقات كاربردي است. انسان متعهد و متفكر در برخورد با مسائل و مشكلات اجتماعي بي تفاوت نمي باشد بلكه براي يافتن راه حل مسائل در تكاپو است.
1-6- نمونه گیری
جامعه آماری این پژوهش شامل ساکنان منطقه هشت شهرداری تهران می باشد، که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران و اصلاحیه آن حجم نمونه 400 پرسشنامه تعیین گردید.
منطقه مورد مطالعه دارای جمعیتی حدود 378725 نفر است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 383.77 نفر برآورد گردید که جهت اطمینان بیشترو بهتر شدن نتایج کار حجم نمونه را تقریبا400 نفر در نظر گرفته و به همین تعداد پرسشنامه تهیه و از طریق مراجعه به منطقه و مصاحبه حضوری با ساکنان و مسولین آن منطقه اطلاعات مورد نیاز جمع آوری گردید.

T=1.96 p= 0.5 q= 0.5 d= 0.05 N=378725 n= 383.77 400 نفر=

1-7- روش تحليل اطلاعات و داده ها
پس از جمع آوری اطلاعات مورد نیاز، به تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده ها پرداخته می شود، که این مرحله به دو شیوه کمی و کیفی صورت خواهد گرفت. در روش کمی ابتدا اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار های آماری توصیفی مانند Spss و Excel مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت و نتایج آن به صورت جداول و نمودار مختلف ارائه خواهد شد. در روش کیفی نیز با توجه به مبانی نظری مسائل به تحلیل داده ها و بررسی ابعاد مختلف آن پرداخته می شود.
در مرحله بعد با توجه به نتایج بدست آمده به نتیجه گیری و آزمون فرضیات پرداخته خواهد شد در نهایت با توجه به نتایج بدست آمده و مسائل موجود در فضای مورد مطالعه، به ارائه پیشنهادات چند پرداخته خواهد شد.
1-8- پيشينه تحقیق
1-شورایی در سال1387در پایان نامه خود با عنوان ارزیابی الگوی مشارکتی شهروندان تهران درطرح های توسعه شهری و ارایه بهینه شفاف سازی فعالیت های مدیریت شهری برای شهروندان ،حذف ضوابط دولتی برای مشارکت مردم را در مدیریت شهری موردتوجه قرار می دهد.
2-معصومی در سال1388 در پایاننامهی مدیریت توسعه مشارکتی در راستای پایدار کلان شهر تهران نیاز جامعه شهری ما را ایجاد عرصه های میداند که شهروندان بتوانند با خیال راحت و ارامش کامل بتوانند برای حل مسایل شخصی و عمومی باهم مشارکت کنند .این مهم جزء با مشارکت مردمی در مدیریت شهری میسر نمیباشد.
3-سعید رضوانی در سال 1384در پایان نامه خود تحت عنوان شهرسازی مشارکتی برای ساماندهی فضایی شهر به دنبال آن است تا راههای جلب مشارکت شهروندان در اداره امور شهری جستجو و موانع اصلی جلب مشارکت انان را کاهش دهد.
بنابرین در این پایاننامه تاثیرات وتاثرات متقابلی که بین مشارکت شهروندی و مولفههای کیفیت زندگی شهری در راستای نیل به توسعه پایدار شهری هست،بررسی خواهد شد
1-9- تعريف واژگان کلیدی
مشاركت: مشاركت عبارتست از فعاليت هاي اداري و داوطلبانه اي كه از طريق آن اعضاي يك جامعه در امور محله، شهر، و يا روستاي خود شركت مي كنند و به صورت مستقيم يا غيرمستقيم در شكل دادن به حيات اجتماعي خود سهيم مي شوند
مشاركت اجتماعي: باز نمودن ميدان تصميم گيري و دخالت مردم در اجراي تصميمات است كه مسئوليت پذيري آحاد جامعه را امكان پذير مي كند و زمينه تحرك، پويايي و ارتقاء همه جانبه جامعه رافراهم مي سازد. در مشاركت دو نوع رهيافت مطرح است؛ يكي دستيابي به فايده هاي اقتصادي يا كسب منزلت بالاي اجتماعي كه امر اقتصادي بر همه چيز مقدم است. و ديگري مشاركت در فعاليت اجتماعي و سياسي في نفسه هدف است و از طريق آن توانايي ها و خلاقيت هاي انسان به عنوان موجودي عقلاني و ارتباط جو فعليت مي يابد. در اين نظريه مشاركت در سياست و فعاليت هاي سازمان هاي اجتماعي وظيفه شهروند فعال است و صرفاً به خاطر تامين نيازهاي مالي و منافع شخصي صورت نمي گيرد.
شهروند: به تنهايي فقط براي معرفي صفت شهر نشيني به كار مي رود و هر انساني كه مقيم شهر است را در علوم اجتماعي شهروند مي گويند. مارشال شهروندي را پايگاهي مي داند كه به تمامي افرادي كه عضو تمام عيار اجتماع هستند، داده شده است. يعني هر شهروند حق و حقوق، وظايف و تكاليفي متناسب با اين پايگاه دارد. مارشال حقوق شهروندي را در سه حوزه مي داند. 1) حقوق قانون مدني 2) حقوق قانون سياسي 3) حقوق اجتماعي
مديريت: كاركردن افراد و گروه ها براي رسيدن به مقاصد سازمان در چهار مقوله برنامه ريزي، سازماندهي، نظارت و انگيزش
مديريت شهري: بايد براي انجام امور شهر برنامه ريزي انجام داده و فعاليت هاي شهر را سازمان دهد و بر فعاليت هاي انجام شده نظارت كند و حتي براي انجام امور انگيزش لازم را در سازمان و شهروندان ايجاد نمايد.
شهرداري: از نظر دانش اداري، شهرداري سازماني محسوب مي شود كه داراي نقش هاي سياسي است. شهرداري سازماني است حقوقي، محلي و مستقل كه در محدوده شهر براي رفع نيازهاي عمراني، رفاهي و خدماتي مردم شهر كه جنبه محلي دارد تشكيل مي گردد و منظور آن است كه امور مشاركت شهروندان حل و فصل گردد.
1-10- مشارکت مردمی
مشاركت مردمي امروزه در اجتماعات بشري از جايگاه ويژه اي برخوردار است. استراتژي مشاركت در همه ابعاد بيانگر روح دموكراسي و مردم سالاري حكومت ها و دولت هاست. هر چقدر نقش مردم در عرصه هاي مختلف يك نظام حكومتي زياد باشد نشان از مشروعيت بالاي آن حكومت و دولت ميان آحاد جامعه و نظام بين المللي است.
يك سازمان و سيستم اجتماعي براي رسيدن به اهداف كلان و تحقق برنامه هايش احتياج دارد به اقداماتي دست بزند كه مهم ترين آنها پرداختن به اصل مشاركت مي باشد. شهرداري به عنوان يك سازمان نيمه دولتي و غير انتفاعي كه وابستگي هاي زيادي به امكانات جامعه خود دارد، مي بايستي ساختار مديريتي و سازمان اداري خود را به سوي يك سيستم مشاركتي سوق دهد تا بتواند به بهترين وجه از شرايط و امكانات جامعه استفاده نمايد و علاوه بر اينكه به اهداف سازماني خود نائل مي شود، با ايجاد روند مشاركتي و دخالت مردم در تصميم گيري ها و سرنوشت شهر، نوعي مشروعيت قانوني را از جانب شهروندان اخذ كند و بدين ترتيب هم مسائل اقتصادي و هم مشكلات اجتماعي و سياسي خود را به حداقل برساند. مشاركت به معناي سهمي در چيزي يافتن و از آن سود بردن است و يا در گروهي شركت جستن و با آن همكاري كردن است. كه از ديدگاه جامعه شناسي به عنوان حالت يا وضع (امر به شركت داشتن) و مشاركت به عنوان عمل و تعهد است. گروهي از صاحب نظران مديريت مشاركت را اينگونه تعريف كرده اند:
درگيري ذهني و عاطفي اشخاص در موقعيت هاي گروهي است كه آنان را بر مي انگيزاند تا براي دستيابي به اهداف گروهي، يكديگر را ياري دهند و در مسئوليت كار شريك شوند. در تعريف فوق سه جزء زير اهميت دارد كه به تشريح آنها مي پردازيم:
الف) درگيري ذهني و عاطفي: مشاركت تنها به كوشش هاي بدني محدود نمي شود. در مشاركت خود شخص هم درگير است و تنها مهارت و توانايي هاي وي يا امكانات فراهم شده توسط او درگير نيست.
ب) انگيزش براي ياري دادن: شخص در مشاركت اين فرصت را پيدا مي كند تا از قابليت ها، ابتكارات و آفرينندگي خود براي دستيابي به هدف هاي گروهي استفاده كند. مشاركت يك داد و ستد دو سويه ميان مردم است نه روش قبولاندن انديشه هاي مسئولان بالا دست. در واقع در مشاركت نقش اصلي با مشاركت كننده است كه مي كوشد تا توانايي هايش را آشكار سازد.
ج) پذيرش مسئوليت: مشاركت اشخاص را بر مي انگيزد تا در كوشش هاي گروه خود مسئوليت بپذيرد. در واقع مشاركت هنگامي محقق مي شود كه بي تفاوتي و بي مسئوليتي جاي خود را به احساس وابستگي، هم سرنوشتي و مسئوليت بدهد.
مشاركت در چهار بعد قابل تفكيك است: الف) موضوع ب) چگونگي دخالت مردم ج) سطوح اجرايي د) كيفيت دخالت مردم
مشاركت از بعد موضوع داراي چهار مولفه سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي است. مشاركت از بعد چگونگي دخالت مردم هم داراي دو بعد دموكراسي مستقيم و غير مستقيم يا نمايندگي است. مشاركت از نظر بعد سوم يعني سطوح اجرايي داراي مولفه هاي روستايي يا محلي، منطقه اي و ملي است و در نهايت از بعد كيفيت دخالت مردم داراي مولفه هاي ارادي – اجباري و برانگيخته – خود انگيخته مي باشد.
مشاركت اجباري: اين مشاركت غير داوطلبانه است مانند استفاده رايگان از مردم براي ساخت ديوار چين، اهرام مصر و … كه باعث نارضايتي مردم و ايجاد خرابكاري مي شود.
مشاركت داوطلبانه: خود به دو صورت مي باشد يكي غير منصفانه و ديگري منصفانه.
مشاركت داوطلبانه غير منصفانه: تنها تفاوتي كه با مشاركت اجباري دارد در اختياري بودن آن است.
مشاركت داوطلبانه منصفانه: مناسب ترين و مطلوب ترين نوع مشاركت است كه مستقيماً در خدمت توسعه قراردارد. اين مشاركت با رعايت انصاف و اشتغال سودمند انجام مي گيرد.
مشاركت خود انگيخته: به صورت خود جوش و نهادي در بين افراد يك جامعه وجود دارد و محصول سال هاي متمادي زندگي مشترك افراد با جامعه است.
مشاركت برانگيخته: بر اين اساس راجرز مطرح مي كند كه در جوامع سنتي مشاركت مردمي در سطح بالايي قرار دارد. راجرز مشاركتي را مثبت و مهم مي داند كه برانگيخته شده توسط دولت ها و با برنامه ريزي باشد.

2-1-مقدمه
حکمرانی و حکمرانی خوب مفاهیمی هستند که امروزه در علوم سیاسی، امور دولتی و بویژه مدیریت توسعه مطرح و به کارگرفته میشوند. این مفاهیم در کنار مفاهیمی دیگر مانند دموکراسی، جامعه متمدن، مشارکت شهروندان، حقوق بشر و توسعه اجتماعی و پایدار معنی مییابند. بنابراین با توجه به موضوعیت یافتن این مفاهیم و ضرورت توجه به آنها به دلیل تغییرات مستمر جوامع و ارتباط آنها با یکدیگر، تعیین سطوح بهکارگیری و متولیان جاری سازی آن اهمیتی قابل توجه دارد. به همین دلیل ایجاد تمایز و تعریف دقیق هر یک از مفاهیم حکومت، حکمرانی، حکمرانی خوب و مدیریت در دو سطح کشور و شهر میتواند به طور اعم نقش هر یک از عاملان اصلی و به طور اخص نقش و مسولیت مدیران شهری را مشخص کند و بر اساس آن، امکان تعیین الگوی مناسب و ایجاد زیرساختهای لازم برای مدیریت شهر و بهرهگیری از مزایای حکمرانی خوب شهری در سایه سازماندهی مناسب فراهم آید.
2-1-1-مفهوم حکمراني
اصطلاحات حکمراني و حکومت، دارای مفاهيم محض و تخصصي بوده که بعضاَ فارغ از مفهوم، معمولاً جايگزين يکديگر به کار ميروند. اما قدمت حکمراني به تاريخ تمدن بشري برميگردد. واژه حکمرانی از لغت يوناني (Kybernan) و (Kybernetes) گرفته شده و معني آن هدايت کردن و راهنمايي کردن و يا چيزها را در کنار هم نگه‌داشتن است. در حالي که مفهوم حکومت دلالت بر واحد سياسي براي انجام وظيفه س سياستگذاري داشته و برجستهتر از اجراي سياستها است. پس میتوان گفت واژه حکمران

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان مدیریت شهری، توسعه پایدار، توسعه پاید Next Entries پایان نامه با کلید واژگان مدیریت شهری، توسعه شهر، سازمان ملل