پایان نامه با کلید واژگان مدیریت سود، وجوه نقد، جریان نقد آزاد، اقلام تعهدی

دانلود پایان نامه ارشد

داراي ويژگي‎ها‎ي مشتركي هستند كه آنها را از ساير پديده‎ها‎ي خارج از قلمرو جامعه آماري مشخص مي سازد، اين ويژگي‎ها‎ را صفت مشترك جامعه آماري مي گويند (متاني، 1386، ص108).
جامعه آماری کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‎باشد.

3-4 نمونه آماری
نمونه عبارت است از مجموعه اي از نشانه‎ها‎ كه از يك قسمت، يك گروه، يا جامعه اي بزرگتر انتخاب مي شود، بطوريكه “اين مجموعه معرف كيفيات و ويژگي‎ها‎ي آن قسمت، گروه، يا جامعه بزرگتر باشد”. معمولا حجم نمونه را با n نشان مي دهند. به عبارت ديگر مي توان گفت كه نمونه عبارت است از “تعدادي از افراد جامعه كه صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته و معرف جامعه بوده از تجانس و همگني با افراد جامعه برخوردار باشند” (شاه محمدي، 1388، ص 90).
نمونه آماری دراين تحقيق با استفاده از روش نمونه گیری حذف نظام مند با اعمال معیارهای گزینشی زیر به دست خواهد آمد:
1- پایان سال مالی 12 اسفند باشد و طی سالهای مورد بررسی تغییر دوره مالی نداده باشد.
2- جزو شرکتهای سرمایه گذاری، بانک و بیمه و هلدینگ نباشند.
3- اطلاعات لازم برای به دست آمدن متغیرها در دسترس باشد.
اطلاعات بيشتر در جدول ذيل آمده است:
تعداد شركت‎ها‎ي نمونه انتخابي
تعداد شر كتهاي واسطه گري، بانك‎ها‎، بيمه
تعداد شركت‎ها‎ي غير سال مالي 29/12
تعداد شركت‎ها‎ي سال مالي 29/12
تعداد شركتهاي بورسي
115
173
52
186
411

با توجه به شروط فوق، حجم نمونه ی مورد مطالعه شامل 115شرکت می‎باشد.

3-5 قلمرو تحقیق
قلمرو زمانی:بازه زمانی مورد مطالعه 1391-1386می‎باشد.
قلمرو مکانی:این تحقیق برای بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته است.
چ3-6چارچوب نظري تحقيق
مديريت سود به كمك مدل تعديل شده جونز اندازه گيري خواهد شد نحوه اندازه گيري آن براي هرشركت به تفكيك به شرح زير است:
جونز در مدلي كه سال 1991 براي بررسي مديريت سود در واحدهاي تجاري ارايه كرد فرض كرد كه اقلام تعهدي غيراختياري درطول زمان ثابت هستند. دراين مدل كه سعي درتفكيك اقلام تعهدي اختياري وغيراختياري دارد سعي شده است كه تأثيرشرايط اقتصادي يك واحد تجاري براقلام تعهدي براي يك دوره زماني مشخص كه به دوره رويداد معروف است با متغيرهاي فروش و اموال و ماشين آلات و تجهيزات به شرح زيربرآوردشود :

دراين رابطه TA معرف مجموع اقلام تعهدي، A مجموع دارايي‎ها‎، REVΔ تغییر درآمد فروش و PPE اموال و ماشين آلات و تجهيزات است.

تغییرات در مطالبات می‎باشد.
درمرحله آخراقلام تعهدي اختياري یا همان شاخص مدیریت سود به شرح زيرمحاسبه شده است :

اقلام تعهدی اختیاری می‎باشد.

لازم به يادآوري است كه براساس مباني نظري موجود مجموع اقلام تعهدي به يكي ازدو روش زيربا توجه به اطلاعات موجود محاسبه ميشوند. دراين تحقيق ازفرمول ذیل كه تفاوت بين سود خالص و وجه نقد حاصل ازعمليات را بعنوان كل اقلام تعهدي محاسبه مي كند استفاده مي گردد :

درفرمول‎ها‎ی فوق Eمعرف سود خالص قبل ازاقلام غير مترقبه و OCFوجوه نقد حاصل ازعمليات (طبق استانداردهاي حسابداري ايران) وCA دارايي‎ها‎ي جاري و ΔCASH تغییرات وجوه نقد، ΔCLتغییرات بدهي جاري و ΔSTD تغییرات حصه جاري بدهي‎ها‎ي بلند مدت و DEPاستهلاك است.
مدل مفهومي تحقيق
متغیر وابسته متغیر‎ها‎ی مستقل

برای تعیین رابطه بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود با تعدیل اثر انواع ساختارهای مالکیت، از مدل مورد استفاده توسط تاکیا و همکاران (2012) استفاده شده است :

نوع متغیر
متغیرها
تعریف عملیاتی متغیرها
نماد
نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق
وابسته
مدیریت
سود
اقلام تعهدی اختیاری

مستقل
ساختار
مالکیت
مالکیت نهادی
INS
درصد سهام نگهداری شده توسط شرکتهای دولتی و عمومی‎از کل سهام سرمایه

مالکیت مدیریتی
MO
درصد سهام نگهداری شده توسط اعضای هیئت مدیره از کل سرمایه

جریان نقد
آزاد
جریان نقد آزاد
FCF
FCF = (INC – TAX – INTEXP – P
DIV – CSDIV) / ASSET
کنترلی
شاخص‎ها‎
اندازه شرکت
SIZE

اهرم مالی
Liability

بازده دارایی‎ها‎
ROA

نوع صنعت

ND
در اين پژوهش فرضيه‎ها‎، به تفكيك صنعت نيز مورد آزمون قرار مي گيرند.

3-6 متغیرهای عملیاتی وتعاريف آنها
متغیر وابسته:
مدیریت سود :
مديريت سود به كمك مدل تعديل شده جونز اندازه گيري خواهد شد نحوه اندازه گيري آن براي هرشركت به تفكيك به شرح زير است:
جونز در مدلي كه سال 1991 براي بررسي مديريت سود در واحدهاي تجاري ارايه كرد فرض كرد كه اقلام تعهدي غيراختياري درطول زمان ثابت هستند. دراين مدل كه سعي درتفكيك اقلام تعهدي اختياري وغيراختياري دارد سعي شده است كه تأثيرشرايط اقتصادي يك واحد تجاري براقلام تعهدي براي يك دوره زماني مشخص كه به دوره رويداد معروف است با متغيرهاي فروش و اموال و ماشين آلات و تجهيزات به شرح زيربرآوردشود :

دراين رابطه TA معرف مجموع اقلام تعهدي، A مجموع دارايي‎ها‎، REVΔ تغییر درآمد فروش و PPEاموال و ماشين آلات و تجهيزات است.

تغییرات در مطالبات می‎باشد.
درمرحله آخراقلام تعهدي اختياري یا همان شاخص مدیریت سود به شرح زيرمحاسبه شده است :

اقلام تعهدی اختیاری می‎باشد.
لازم به يادآوري است كه براساس مباني نظري موجود مجموع اقلام تعهدي به يكي ازدو روش زيربا توجه به اطلاعات موجود محاسبه ميشوند. دراين تحقيق ازفرمول ذیل كه تفاوت بين سود خالص و وجه نقد حاصل ازعمليات را بعنوان كل اقلام تعهدي محاسبه مي كند استفاده مي گردد :

در فرمول‎ها‎ی فوق Eمعرف سود خالص قبل ازاقلام غير مترقبه و OCFوجوه نقد حاصل ازعمليات (طبق استانداردهاي حسابداري ايران) وCA دارايي‎ها‎ي جاري و ΔCASH تغییرات وجوه نقد، ΔCL تغییرات بدهي جاري و ΔSTD تغییرات حصه جاري بدهي‎ها‎ي بلند مدت و DEPاستهلاك است.

متغیرهای مستقل:
جریان نقد آزاد (FCF):
در این تحقیق از مدل لن و پولسن برای اندازه گیری جریانهای نقد آزاد واحد تجاری استفاده می‎شود بر اساس این مدل جریان‎ها‎ی نقد آزاد از سود عملیاتی قبل از استهلاک و به کسر مجموع مالیات‎ها‎ به اضافه هزینه بهره و سود تقسیمی‎پرداختی به دست می‎آید و با تقسیم بر مجموع دارایی‎ها‎ استاندارد می‎گردد که از طریق رابطه زیر بدست می‎آید:

FCF = (INC – TAX – INTEXP – PSDIV – CSDIV) / ASSET
PCF : جریان نقد آزاد
INC: سود عملیاتی قبل از کسر هزینه استهلاک
TAX :مالیات بر درآمد
INTEXP: هزینه بهره
PSDIV:سود پرداختی به سهامداران ممتاز
CSDIV :سود پرداختی به سهامداران عادی
ساختار مالکیت ((OS:
در این پژوهش ساختار مالکیت متغیر مستقل می‎باشد، که از جنبه نوع مالکیت( مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی )
مورد بررسی قرار می‎گیرد.
مالکیت نهادی (INS) :
برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکتهای دولتی و عمومی‎از کل سهام سرمایه است.
مالکیت مدیریتی (MO):
بیانگر درصد سهام نگهداری شده توسط اعضای هیئت مدیره از کل سهام سرمایه است.
متغیر‎ها‎ی کنترلی :
اندازه شرکت (SIZE):
يكي عوامل دروني شركت‎ها‎ كه بر ساختار مالي و سودآوري شركت تاثير مي گذارد اندازه شركت مي باشد که در این پژوهش از طریق لگاریتم طبیعی فروش محاسبه می‎شود.

نسبت اهرم مالی:
اهرم مالی بیانگر آن است که شرکت تا چه حد به تامین مالی از طریق ایجاد بدهی( استقراض) به جای افزایش سرمایه متکی است.
نسبت‎ها‎ی اهرمی، ابزارهایی جهت تعیین میزان احتمال قصور( ناتوانی) شرکت در ایفای تعهدات مربوط به بدهی‎ها‎یش می‎باشند. این نسبت به صورت زیر محاسبه می‎گردد:

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان وجوه نقد، اقلام تعهدی، مدیریت سود، قلام تعهدی Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع سرمایه فکری، نوآوری سازمانی، عملکرد مالی، استراتژی سازمانی