پایان نامه با کلید واژگان مدیریت دانش، تحلیل داده، مدیریت منابع انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

نشان‌دهنده‌ی پایایی پرسشنامه است.

3-5- جمع‌بندی
روش انجام پژوهش از قسمتهای مهم یک کار تحقیقاتی میباشد. در فصل سوم به تفصیل مراحل اجرای پژوهش و روش انجام تحقیق بیان گردید. همان‌گونه که قید شد، جامعه آماری این تحقیق را پزشکان بخش اورژانس بیمارستان شهید بهشتی شیراز تشکیل می‌دهند. در فصل آتی به تجزیه‌ و تحلیل نتایج پرسشنامهها خواهیم پرداخت.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1- مقدمه
دادهها و اطلاعات جمعآوری شده، منابع خامی هستند که جهت کاربردی شدن نتایج آنها بایستی توسط ابزار مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. در این فصل برآنیم تا با بررسی نتایج حاصل از کار میدانی و با استفاده از تکنیکهای تصمیم‌گیری چندمعیاره در محیط فازی به تجزیه و تحلیل دادهها بپردازیم.

4-2- تعیین نیازهای مدیریت دانش
همان‌طور که در فصل سوم اشاره شد، پس از بررسی ادبیات تحقیق و مطالعات مشابه، خبرگان بیمارستان شهید بهشتی شیراز، نظرات خود را در مورد نیازمندیهای مدیریت دانش در بخش اورژانس بیمارستان شهید بهشتی شیراز با استفاده از پرسشنامه(1) بیان کردند و در نهایت نیازهای مدیریت دانش در این بیمارستان به صورت 32 نیاز در 5 گروه اصلی تصویب گردید. این نیازها عبارتند از:
• رقابت‌پذیری بازار
1- حل مشکلات درمانی و تغییر محیط درمان
2- کوتاه کردن زمان مورد نیاز برای رویه‌های درمان
3- بهبود بهره‌وری کارکنان
4- تقویت توانایی نفوذ در بازار
5- کاهش هزینه‌ها
6- تقویت بازار دانش
7- نوآوری سازمانی
• مدیریت منابع انسانی
8- بهبود بهره‌وری مدیریت منابع انسانی
9- حل سریع و مؤثر مشکلات رایج و معمول تکرارپذیر
10- استاندارد کردن روش‌های انجام کار
11- بهبود توانایی کارکنان برای به‌کارگیری اطلاعات جهت حمایت از تصمیم‌گیری
12- آشنایی کاربران با فناوری اطلاعات
13- مهارت کلامی
14- خلاقیت در معرفی ایده‌ها و روش‌های جدید
15- به‌کارگیری منابع انسانی واجد شرایط و دارای صلاحیت
16- اندازه‌گیری عملکرد کارکنان در جهت اجرای فعالیت‌های مدیریت دانش
17- سیستم پاداش
• مدیریت دانش
18- بهبود توانایی یادگیری دانش فردی و سازمانی
19- افزایش تسهیم دانش درون سازمان
20- کنترل دانش آشکار
21- کشف دانش پنهان
22- صداقت و تمایل بهاشتراک‌گذاری دانش
23- تمایل به یادگیری
• ساختار سازمانی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان مدیریت دانش، نیازمندی‌ها، اولویت‌بندی Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع زبان فارسی، شعر فارسی، امام حسین