پایان نامه با کلید واژگان مدیریت دانش، نیازمندی‌ها، اولویت‌بندی

دانلود پایان نامه ارشد

2004

42- تشویق کارکنان به تولید و کسب دانش جدید
ربیعی و معالی، 1391؛ البوسعيدي و الفمن ، 2005

43- استخراج و ثبت دانش تخصصی کارکنان
ربیعی و معالی، 1391؛ البوسعيدي و الفمن ، 2005

44- روزآمدسازی مداوم دانش تخصصی سازمان
کاملی، 1387؛ البوسعيدي و الفمن ، 2005

45- توزیع و به‌کارگیری صحیح دانش ذخیره شده در مسیر افزایش هرچه بیشتر بهره‌وری سازمان
کاملی، 1387

46- هماهنگی کلیه‌ی واحدهای آموزشی، پژوهشی و اداری در فرایندهای دانشی
ربیعی و معالی، 1391؛ رحمن و محمود، 2010

47- برقراری ارتباط با انجمن‌های تخصصی در رشته‌های مختلف
ربیعی و معالی، 1391

48- اعلام اهداف و برنامه‌ها به‌طور واضح به کارکنان
بابایی و اسکندری، 1392؛ ماتی، 2004

2-7-جمع‌بندی
در این فصل با هدف شناسایی مفاهیم مورد استفاده در این پژوهش، به تاریخچه، مفاهیم، تعاریف و بهطور کلی مبانی نظری به‌کار برده شده در این تحقیق اشاره گردید. ابتدا به بررسی مفاهیم داده، اطلاعات، دانش و خرد پرداخته شد. سپس تعاریف دانش از دیدگاه محققان مختلف بررسی گردید و مروری بر انواع دانش، خصوصیات و ویژگی‌های دانش و اهمیت آن شد. سپس به بررسی تعاریف مدیریت دانش، مزایا، اهداف، ویژگی‌ها، دلایل به وجود آمدن مدیریت دانش، تاریخچه‌ی دانش و مدیریت آن و … در جامعه‌ی کنونی پرداخته شد. در ادامه مروری بر تکنیک‌های مورد استفاده در تحلیل داده‌ها‌ی این پژوهش از جمله تکنیک TOPSIS فازی، QFD فازی و SAW گردید. مطالعات انجام شده در زمینه‌ی مدیریت دانش در دو قسمت مطالعات داخلی و خارجی و مهمترین یافتهها از مرور پژوهشهای پیشین نیز بخش نهایی این فصل را تشکیل داد.

فصل سوم

روش تحقیق

3-1- مقدمه
اصولاً هدف تمامی علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ماست. بهمنظور آگاهی از مسایل و مشکلات دنیای اجتماعی، روش‌های علمی، تغییرات قابلملاحظه‌ای پیدا کرده‌اند. این روندها و حرکت‌ها سبب شده است که برای بررسی رشته‌های مختلف دانش بشری، از روش علمی استفاده شود(ایران‌نژاد پاریزی، 1378، ص9).
از جمله ویژگی‌های یک مطالعهی علمی که هدفش حقیقت‌یابی است، استفاده از یک روش تحقیق مناسب می‌باشد و انتخاب روش تحقیق مناسب به هدف‌ها، ماهیت و موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق، دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش‌های تحقیق است(خاکی، 1379، ص 143-142). در این فصل، ضمن ارائهی مراحل اجرای تحقیق، مواردی از قبیل روش تحقیق، جامعه آماری، ابزار سنجش و جمع‌آوری اطلاعات و در نهایت شیوه‌های تجزیه ‌و تحلیل اطلاعات بررسی و تشریح می‌شود.

3-2- مراحل اجرای تحقیق
این پژوهش طی ده مرحله اجرا گردیده است که هر یک از این مراحل به تفصیل در ادامه آمدهاند.

3-2-1- شناسایی نیازمندی‌های مدیریت دانش با بررسی ادبیات تحقیق
با بررسی پژوهش‌های انجام شده در زمینه‌ی مدیریت دانش، نیازمندی‌های اجرای مدیریت دانش به صورت جدول(2-6) شناسایی شدند.

3-2- 2- شناسایی نیازمندی‌های مدیریت دانش در بیمارستان شهید بهشتی شیراز
با توجه به ماهیت عملکردی بیمارستان شهید بهشتی شیراز، نیازمندی‌های مدیریت دانش شناسایی شده با بررسی ادبیات تحقیق، بر اساس نظرات خبرگان(10 نفر از پزشکان بخش اورژانس بیمارستان) و با استفاده از پرسشنامه تعیین و تأیید گردیدند.

3-2-3- تعیین سطوح اهمیت نیازمندی‌های مدیریت دانش
در این مرحله با استفاده از پرسشنامه و طیف 5 گزینه‌ای لیکرت، نظرات خبرگان در مورد سطوح اهمیت هر یک از نیازمندی‌های مدیریت دانش تعیین گردید. جدول(3-1) چند نمونه از سؤالات مطرح شده در این پرسشنامه میباشد.

جدول 3-1: تعیین سطوح اهمیت هر یک از نیازمندیهای مدیریت دانش
1- به‌کارگیری منابع انسانی واجد شرایط
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم

2- اندازهگیری عملکرد کارکنان در جهت اجرای فعالیتهای مدیریت دانش
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم

3-بهبود توانایی یادگیری دانش فردی و سازمانی
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم

در نهایت از دادههای این پرسشنامه برای تعیین وزن فازی نیازمندیهای مدیریت دانش با استفاده از تکنیک TOPSIS فازی استفاده گردید.

3-2-4- شناسایی راه‌حل‌های مدیریت دانش با بررسی ادبیات تحقیق
با بررسی پژوهش‌های انجام شده در زمینه‌ی مدیریت دانش، راهحلهای اجرای مدیریت دانش به صورت جدول(2-7) شناسایی شدند.

3-2-5- شناسایی راه‌حل‌های مدیریت دانش در بیمارستان شهید بهشتی شیراز
در این مرحله با توجه به ماهیت عملکردی بیمارستان شهید بهشتی شیراز، راهحلهای مدیریت دانش شناسایی شده با بررسی ادبیات تحقیق، بر اساس نظرات خبرگان(10 نفر از پزشکان بخش اورژانس بیمارستان) و با استفاده از پرسشنامه تعیین و تأیید گردیدند.

3-2-6-تعیین سطوح اهمیت راه‌حل‌های مدیریت دانش
در این مرحله با استفاده از پرسشنامه و طیف 5 گزینه‌ای لیکرت، نظرات خبرگان در مورد سطوح اهمیت هر یک از راهحل‌های مدیریت دانش تعیین گردید. جدول(3-2) چند نمونه از سؤالات مطرح شده در این پرسشنامه میباشد.

جدول 3-2: تعیین سطوح اهمیت هر یک از راهحلهای مدیریت دانش
1- روزآمدسازی مداوم دانش تخصصی سازمان
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم

2- برقراری ارتباط با انجمن‌های تخصصی در رشته‌های مختلف
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم

3- ایجاد چندین کانال به‌اشتراک‌گذاری دانش
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم

در نهایت، از دادههای این پرسشنامه برای تعیین وزن فازی راهحلهای مدیریت دانش با استفاده از تکنیک TOPSIS فازی استفاده گردید.

3-2-7- محاسبه وزن فازی نیازمندیهای مدیریت دانش
در این پژوهش، به منظور تعیین وزن فازی نیازمندیهای مدیریت دانش از روش TOPSIS فازی استفاده گردید. وزنهای تعیین شده، از دیدگاه خبرگان و به طور کلی میباشد. از آنجا كه دادههاي يك فرآيند توليد و يا يك مكانيزم خدمترساني، معمولاً پيچيده است و جمعآوري دادههاي صحيح از آنها مشكل ميباشد، به نظر ميرسد براي كار با دادههاي غيرقطعي و يا بازهاي از دادهها، بايد روشهاي ويژهاي مورد استفاده قرار گيرد(لی و ریوس، 1999). از اين رو، ميتوان از منطق فازي در تكنيكهاي تصميمگيري مختلف استفاده نمود و از مزاياي آن بهره برد. يكي از اين تكنيكها، تكنيك TOPSIS ميباشد كه با كاربرد منطق فازي در آن، به تكنيك TOPSIS فازي تبديل ميشود كه روشي متفاوت از روش TOPSIS دارد(کاهرامن و همکاران، 2007).

3-2-8- محاسبه وزن فازی راهحلهای مدیریت دانش
بهمنظور تعیین وزن فازی راهحلهای مدیریت دانش، همانند تعیین وزن فازی نیازمندیهای مدیریت دانش، از روش TOPSIS فازی استفاده گردید که وزنهای تعیین شده، از دیدگاه خبرگان و بهطور کلی میباشد.

3-2-9- تشکیل ماتریس فازی روابط خانه QFD
برای تشکیل ماتریس فازی روابط خانه QFD، نیازمندیهای مدیریت دانش در ردیف ماتریس و یا به عبارتی به عنوان”چهها”200و راهحلهای مدیریت دانش در ستون ماتریس و بهعنوان “چگونگیها”201در نظر گرفته شدهاند.
ماتریس روابط دلالت بر میزان اثرگذاری هر کدام از راه‌حل‌ها بر نیازمندی‌های مدیریت دانش دارد که میزان رابطه در سه درجه‌ی(ضعیف، متوسط، قوی) توسط نمادهای گرافیکی202که معمولاً در رویکردهای QFD بهکار می‌رود توسط هر یک از خبرگان بیمارستان شهید بهشتی شیراز نمایش داده شد. از آنجا که منطق فازی برای مواجهه‌ی بهتر با مسائلی که طبیعت آن‌ها مبتنی بر قضاوت‌های افراد می‌باشد، استفاده می‌شود، نمادهای گرافیکی به اعداد مثلثی فازی به‌جای مقادیر مشخص آن‌ها ترجمه شده است. جدول(3-3) تناظر بین نمادها و اعداد فازی متناظر با آنها و جدول(3-4) اعداد فازی و عبارات کلامی مورد استفاده در این پژوهش را نمایش میدهد.

جدول 3-3: درجه ارتباط، نماد گرافیکی و اعداد فازی متناظر با آن‌ها(بوتانی و ریزی، 2006)
درجه ارتباط
نماد گرافیکی
اعداد فازی
قوی

(1؛ 1؛ 7/.)
متوسط

(7/.؛ 5/.؛ 3/.)
ضعیف

(3/.؛ 0؛ 0)

عبارت کلامی
عدد فازی
خیلی کم
(1،1،3)
کم
(1،3،5)
متوسط
(3،5،7)
زیاد
(5،7،9)
خیلی زیاد
(7،9،9)
جدول3-4: اعداد فازی و عبارت کلامی(وانگ و همکاران، 2009)

3-2-10- اولویت‌بندی راه‌حل‌های مدیریت دانش با استفاده از تکنیک SAW
روش SAW، یکی از ساده‌ترین روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره می‌باشد که در این پژوهش پس از تجمیع نظرات خبرگان در ماتریس روابط خانه کیفیت، با توجه به وزن‌های تعیین شده برای هریک از نیازمندی‌های مدیریت دانش با تکنیک تاپسیس فازی، امتیاز نهایی فازی هریک از راه‌حل‌های مدیریت دانش با این روش تعیین گردید. وزنهای نهایی تعیین شده با روش SAW با توجه به اینکه راهحلهای مدیریت دانش تا چه میزان نیازمندیها را منتفع کردهاند محاسبه گردید.
بنابراین با توجه به مراحل اجرای تحقیق، مراحل متدولوژی اولویت‌بندی راه‌حل‌های مدیریت دانش در بیمارستان شهید بهشتی شیراز با استفاده از تکنیک QFD فازی در شکل(3-1) نمایش داده شده است. به‌طور کلی مراحل انجام این پژوهش را می‌توان در 3 فاز زیر تقسیم‌بندی نمود.
1- بررسی مطالعات و شناسایی نیازمندی‌ها و راه‌حل‌های نهایی مدیریت دانش و تعیین سطوح اهمیت آن‌ها در قالب 4 پرسشنامه در بیمارستان شهید بهشتی شیراز.
2- تشکیل ماتریس روابط و جمع‌آوری نظرات خبرگان بیمارستان شهید بهشتی در قالب چهار ماتریس روابط QFD.
3- تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها در محیط فازی و اولویت‌بندی راه‌حل‌های مدیریت دانش.

فازی QFD شکل 3-1: مراحل متدولوژی اولویت‌بندی راه‌حل‌های مدیریت دانش با رویکرد

3-3- روش انجام تحقیق
با توجه به اینکه تحقیق حاضر در بیمارستان شهید بهشتی شیراز انجام شده است، نوع تحقیق بر اساس هدف، کاربردی می‌باشد و بر اساس چگونگی به‌دست آوردن داده‌های مورد نیاز، تحقیق حاضر از نوع توصیفی و از شاخه پیمایشی(تحلیلی) محسوب می‌شود. علاوه بر آن، پژوهش حاضر از آن نظر که به بررسی دادهها در برههای(دورهای) از زمان میپردازد، مقطعی است.

3-4- روش‌شناسی تحقیق

3-4-1- سوًالات پژوهشی
1- نیازهای مدیریت دانش در بیمارستان شهید بهشتی شیراز کدامند؟
2- سطوح اهمیت نیازهای مدیریت دانش در بیمارستان شهید بهشتی شیراز چگونه است؟
3- راه‌حل‌های مدیریت دانش در بیمارستان شهید بهشتی شیراز کدامند؟
4- سطوح اهمیت راهحلهای مدیریت دانش در بیمارستان شهید بهشتی شیراز چگونه است؟
5- اولویت نیازهای مدیریت دانش در بیمارستان شهید بهشتی شیراز به چه صورت است؟
6- اولویت راه‌حل‌های مدیریت دانش در بیمارستان شهید بهشتی شیراز چگونه است؟

3-4-2- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق
با توجه به موضوع تحقیق که عبارت است از اولویت‌بندی راه‌حل‌های مدیریت دانش با رویکرد QFD فازی مورد مطالعه: بیمارستان شهید بهشتی شیراز، لذا قلمرو مکانی تحقیق، بخش اورژانس بیمارستان شهید بهشتی شیراز با 14 پزشک عمومی و 16 پزشک متخصص میباشد. قلمرو زمانی این پژوهش، 6 ماهه اول سال 1393 می‌باشد. در ادامه به چشمانداز و بیانیهی رسالت بیمارستان شهید بهشتی شیراز اشاره میشود.

3-4-3- روایی و پایایی پرسشنامه
از آنجاکه نیازها و راهحلهای مدیریت دانش بر اساس ادبیات تحقیق و همچنین نظرات خبرگان بیمارستان شهید بهشتی شیراز به تصویب رسیده است، بنابراین روایی پرسش‌نامه‌های پژوهش خود به خود تأیید میشود.
در این پژوهش، جهت سنجش میزان پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است. میزان برآورده شده آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مربوط به تعیین میزان اهمیت نیازمندیهای مدیریت دانش، با استفاده از نرمافزار 203SPSS، 944/. و برای پرسشنامه مربوط به تعیین میزان اهمیت راهحلهای مدیریت دانش، 975/. میباشد که

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان مدیریت دانش، نفت و گاز، سرمایه فکری Next Entries پایان نامه با کلید واژگان مدیریت دانش، تحلیل داده، مدیریت منابع انسانی