پایان نامه با کلید واژگان مدیریت دانش، نفت و گاز، سرمایه فکری

دانلود پایان نامه ارشد

هستند، ولی به اندازه‌ی اهمیت‌شان مورد استفاده قرار نمی‌گیرند.
در تحقیقی دیگر، سلونیس و کاپایلا151(2013) به مطالعه‌ی الزامات مدیریت مبتنی بر دانش منطقه‌ای پرداختند. هدف از این پژوهش، بررسی الزامات مبتنی بر مدیریت دانش در شبکهی منطقهای ناحیه تمپر در فنلاند است. الزامات مدیریت مبتنی بر دانش بر اساس مصاحبه با توسعهدهندگان منطقهای و با استفاده از مدل توسعهیافته SECI و چارچوب سرمایه فکری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با توجه به نتایج، مناطق مختلف از فعالیت‌های مدیریتی مبتنی بر دانش بر اساس عملکردشان در چرخه مدل توسعه‌یافته SECI و سرمایه فکری در دسترس در میان توسعه‌دهندگان منطقه‌ای بهره می‌برند.
پاتیل و کانت152(2014) در مطالعه‌ی خود، چارچوبی برای رتبه‌بندی راه‌حل‌های مدیریت دانش در زنجیره تأمین برای غلبه بر موانع آن ارائه دادند که در این پژوهش از تکنیک تحلیل سلسلهمراتبی فازی، برای تعیین وزن موانع و از تاپسیس فازی، برای رتبهبندی راهحلها استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش سازمان تولید کننده شیر هیدرولیک در هند است. به‌علاوه این پژوهش، به ارائه‌ی یک ابزار پشتیبان تصمیم‌گیری سیستماتیک، مؤثر و دقیق‌تر برای اجرای گام‌به‌گام راه‌حل‌های مدیریت دانش به‌منظور غلبه برموانع و افزایش میزان موفقیت‌ها در زنجیره تامین پرداخت.
رنجبرفرد و همکارانش(2014) موانع مربوط به تولید، ذخیره، توزیع و بهکارگیری دانش که مانعی برای یادگیری در شرکتهای نفت و گاز هستند را بررسی کردند. هدف از این پژوهش شناسایی و رتبهبندی موانع در چهار فرایند تولید، ذخیره، توزیع و بهکارگیری مدیریت دانش در بخش نفت و گاز است. در این پژوهش از پرسشنامه بهمنظور اعتبارسنجی، رتبهبندی و طبقهبندی موانع استفاده گردید که در مجموع 190 پرسشنامه از 26 شرکت نفت و گاز در ایران جمعآوری شد. برخی از آزمونهای آماری مانند T، فریدمن، کروسکال والیس و من – ویتنی برای تجزیه و تحلیل دادهها استفاده شد. بر اساس یافتهها، موانع مدیریت دانش در چهار زمینه تولید، ذخیره، توزیع و کاربرد، رتبهبندی و بهطور جداگانه بررسی شدند. در این پژوهش، اهمیت موانع تولید و بهکارگیری دانش بهطور قابل توجهی در بین شرکتهای نفت و گاز متفاوت بودند. سرانجام موانع مدیریت دانش بر اساس سهم آنها در فرآیندهای مدیریت دانش و متوسط اهمیتشان در این فرآیندها رتبهبندی شدند.

2-6- مهمترین یافتهها از مرور پژوهشهای پیشین

جدول2-6: نیازمندی‌های مدیریت دانش منبع: یافتههای محقق
ردیف
ابعاد
نیازمندیها
منبع
1
رقابت‌پذیری بازار
1- حل مشکلات درمانی و تغییر محیط درمان
لیانگ و همکاران، 2012؛ داونپورت و همکاران، 1998

2- کوتاه کردن زمان مورد نیاز برای رویه‌های درمان
لیانگ و همکاران، 2012؛ داونپورت و همکاران، 1998؛ ویگ، 1998

3- بهبود بهره‌وری کارکنان
لیانگ و همکاران، 2012؛ داونپورت و گرو153، 2001

4- تقویت توانایی نفوذ در بازار
لیانگ و همکاران، 2012؛ داونپورت و همکاران، 1998

5- کاهش هزینه‌ها
لیانگ و همکاران، 2012؛ داونپورت و همکاران، 1998

6- تقویت بازار دانش
بابایی و اسکندری، 1392؛ درو154، 1997، داونپورت و همکاران، 1998

7- نوآوری سازمانی
بابایی و اسکندری، 1392؛ یحیی و گاح155، 2002
2
مدیریت منابع انسانی
8- بهبود بهره‌وری مدیریت منابع انسانی
لیانگ و همکاران، 2012؛ چریدس و همکاران156؛ 2003

9- حل سریع و مؤثر مشکلات رایج و معمول تکرارپذیر
لیانگ و همکاران، 2012؛ چریدس و همکاران، 2003

10- استاندارد کردن روش‌های انجام کار
لیانگ و همکاران، 2012؛ البوسعيدي و الفمن157، 2005؛ دوپله سيس158، 2007

11- بهبود توانایی کارکنان برای بهکارگیری اطلاعات بهمنظور حمایت از تصمیم‌گیری
لیانگ و همکاران، 2012؛ داونپورت و گرو، 2001

12- آشنایی کاربران با فناوری اطلاعات
رویکا و همکاران159، 2002

13- مهارت کلامی
داونپورت و پروساک، 1998

14- خلاقیت در معرفی ایده‌ها و روش‌های جدید
فوسادل و گادملس160، 2002؛ نوناکا، 1994؛ گرانت161، 1996

15- بهکارگیری منابع انسانی واجد شرایط و دارای صلاحیت
وانگ و همکاران162، 2006؛ داونپورت و همکاران، 1998؛ تینان163، 1999

16- اندازه‌گیری عملکرد کارکنان در جهت اجرای فعالیت‌های مدیریت دانش
بابایی و اسکندری، 1392؛ ماتی164، 2004

17- سیستم پاداش
واکزک165، 2005؛ داونپورت و پروساک، 1998؛ واتسون166، 2003؛ سالیمان و اسپونر167، 2000؛ ویگ، 1998؛ تیلر و رایت168، 2004؛ چودری169، 2005؛ یحیی و گاح، 2002
3

مدیریت دانش
18- بهبود توانایی یادگیری دانش فردی و سازمانی
لیانگ و همکاران، 2012؛ موفت و همکاران170، 2003

19- افزایش تسهیم دانش درون سازمان
لیانگ و همکاران، 2012؛ موفت و همکاران، 2003

20- کنترل دانش آشکار
بابایی و اسکندری، 1392؛ موفت و همکاران، 2003

21- کشف دانش پنهان
بابایی و اسکندری، 1392؛ سروری، 1999

22- صداقت و تمایل به‌اشتراک‌گذاری دانش
وانگ و همکاران، 2006؛ اسکیرم و آمیدن171، 1997

23- تمایل به یادگیری
یه و همکاران، 2006؛ چانگ و لی، 2007
4
ساختار سازمانی
24- عدم رسمیت‌گرایی
واکزک، 2005؛ لی و چوی172، 2003؛ فوسادل و گادملس، 2002؛ سالیمان و اسپونر، 2000؛ اندرسون و وستلند173، 2002؛ مافت و همکاران174، 2002؛ ون کروگ175، 1999

25- عدم تمرکزگرایی
لی و چوی، 2003؛ فوسادل و گادملس، 2002؛ اندرسون و وستلند، 2002؛ برند176، 1998

26- کار تیمی
فوسادل و گادملس، 2002؛ داونپورت و پروساک، 1998؛ نوناکا، 1994؛ سالیمان و اسپونر، 2000؛ اندرسون و وستلند، 2002؛ موفت و همکاران، 2003؛ یحیی و گاح، 2002

27- کانال‌های ارتباطی غیررسمی مناظرات دوستانه
بابایی و اسکندری، 1392؛ رحمن و محمود177، 2010
5
فرهنگ سازمانی
28- اعتماد
لی و چوی، 2003؛ فوسادل و گادملس، 2002؛ چاو و لم178، 1997؛ الی179، 1997؛ وانگ و احمد180، 2003

29- جو باز سازمانی
ویگ، 1998؛ اندرسون و وستلند، 2002؛ تیلر و رایت، 2004؛ چانگ هانگ181 و همکاران، 2005

30- یادگیری از شکست و اشتباهات
لی و چوی، 2003؛ فوسادل و گادملس، 2002؛ سالیمان و اسپونر، 2000؛ برند، 1998

31- تشریک مساعی
لی و چوی، 2003؛ هلساپل و جوشی182، 2001

32- همدلی
داونپورت و پروساک، 1998؛ اندرسون و وستلند، 2002

جدول2-7: راه‌حل‌های مدیریت دانش منبع: (یافتههای محقق)
ردیف
ابعاد
راه‌حل‌ها
منبع
1

فردی
1- ایجاد روابط عاطفی فراگیر
وانگ و احمد، 2003، رحمن و محمود، 2010

2- بهبود توانایی استفاده از اطلاعات کارکنان در سازمان
لیانگ و همکاران، 2012؛ یحیی و گاح، 2002

3- حمایت معنوی و مادی مدیریت عالی حوزه تخصصی در جهت اجرای برنامه‌های مدیریت دانش در سازمان
کاملی، 1387؛ داونپورت و پروساک، 1998؛ ویگ، 1998

4- ایجاد آزادی عمل در کارکنان
میسن و پولین183، 2003؛ بریلید و هارمن184، 2000

5- ارتقای شغلی کارکنان
شریفالدین و رولند، 2004؛ داونپورت و پروساک، 1998؛ ویگ، 1998

6- امنیت شغلی
زایم و تاتوقلو185، 2007؛ بارتل و سریواستاوا186، 2002؛ برن187، 2001؛ نیر و یوزینکاسله188، 2008
بابایی و اسکندری، 1392

7- گزینش نیروی انسانی مورد نیاز بر اساس مهارت‌هایشان
وانگ و همکاران، 2006؛ داونپورت و همکاران، 1998؛ تینان، 1999

8- تشویق کارکنان به داشتن دید انتقادی
چینگینگ189، 2001؛ یحیی و گاح، 2002؛ بریلید و هارمن، 2000

9- مبارزه با روحیه‌ی حفظ ثبات و تغییر‌گریزی در کارکنان
ربیعی و معالی،1391؛ داونپورت و همکاران، 1998

10- بهبود قدرت پردازش اطلاعات توسط مدیران و کارکنان
داونپورت و همکاران، 1998؛ بریلید و هارمن، 2000

11- دادن فرصت معقول به افراد برای کشف روش‌های دیگر انجام کارها
میسن و پولین، 2003؛ فوسادل و گادملس ، 2002

12- حمایت و پشتیبانی مادی و معنوی از کارمندان برای ایجاد حس تعلق و تعهد در آن‌ها نسبت به سازمان
نیر و یوزینکاسله، 2008؛ ویگ، 1998

13- دادن امکان رفتن به بیرون از سازمان برای یادگیری و تشریک مهارت
میسن و پولین، 2003؛ موفت و همکاران، 2003؛ درو، 1997
2

گروهی
14- درگیر ساختن و مشارکت کارکنان در امور سازمان
رایان و پرایبیوتک190، 2001؛ ویلسون و اسی، 1999؛ موفت و همکاران، 2003

15- برگزاری کلاس‌های آموزش ضمن‌خدمت
ربیعی و معالی، 1391؛ موفت و همکاران، 2003

16- ارتقای آگاهی کارکنان از فعالیت‌های مدیریت دانش
لیانگ و همکاران، 2012؛ موفت و همکاران، 2003

17- توانمند کردن کارکنان برای تطبیق‌پذیری و انجام کارهای تیمی
ربیعی و معالی، 1391؛ موفت و همکاران، 2003؛ داونپورت و گرو، 2001؛ یحیی و گاح، 2002

18-درگیر شدن و حمایت مدیران ارشد از برنامه‌های مدیریت دانش
کوکس191، 2003؛ دوپله سيس192، 2007؛ ريبير و سيتار193، 2003

19- تشویق حل مشکل به صورت دسته‌جمعی
میسن و پولین، 2003؛ داونپورت و گرو، 2001؛ یحیی و گاح، 2002

20- تسهیل فرآیندهای یادگیری مداوم
کاپنتر و رج194، 2003؛ داونپورت و پروبست، 2002

21- تعیین مسئول جهت انجام فعالیت‌های مدیریت دانش
سالاری و همکاران، 1390؛ بريليد و هارمن، 2000

22- بهکارگیری نظریات و خلاقیت‌های کارکنان در طرح‌ها و نقشه‌ها
ربیعی و معالی، 1391؛ یحیی و گاح، 2002
3

فنی
23- ایجاد یک سیستم ذخیره‌ی داده و داده‌کاوی
لیانگ و همکاران، 2012؛ اسكاي رمه و آميدون195، 1997

24- ایجاد یک زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی
لیانگ و همکاران، 2012؛ لی و هونگ196، 2002؛ ساواری197، 1999؛ تینان، 1999

25- استفاده از گروهافزار و دیگر نرم‌افزارها(مانند اینترنت، اینترانت، چت‌روم و …)
لیانگ و همکاران، 2012؛ زایم و تاتوقلو، 2007

26- ایجاد یک سیستم حمایت از تصمیم‌گیری
لیانگ و همکاران، 2012؛ لی و هونگ، 2002

27- ایجاد یک پایگاه داده برای اداره‌ی اسناد
لیانگ و همکاران، 2012؛ لی و هونگ، 2002؛ داونپورت و همکاران، 1998

28- ایجاد یک سیستم بهمنظور آموزش مستمر کارکنان
لیانگ و همکاران، 2012؛ اسكاي رمه و آميدون ، 1997

29- تسهیل دست‌یابی به اطلاعات
زایم و تاتوقلو، 2007

30- ایجاد یک سیستم بهمنظور برنامه‌ریزی منابع سازمانی
لی و ژائو198، 2006؛ اسكاي رمه و آميدون ، 1997
4

فرآیندها
31- ایجاد یک چشم‌انداز روشن آینده و ارزش‌های مشترک برای سازمان
لیانگ و همکاران، 2012؛ دوپله سيس، 2007

32- ایجاد ساختارهای مناسب و رفع موانع ساختاری در جهت تسهیل فرآیند مدیریت دانش
لین، 2008؛ اخوان و همکاران199، 2009؛ کاملی، 1387

33- هم‌راستا کردن فعالیت‌های مدیریت دانش با چشم‌انداز و مأموریت سازمان
چانگ و لی، 2007؛ چریدس و همکاران، 2003؛ ماتی، 2004

34- ایجاد یک گردش کار شفاف برای کارکنان جهت انجام فعالیت‌هایشان
لیانگ و همکاران، 2012؛ دوپله سيس، 2007؛ البوسعيدي و الفمن، 2005

35- ایجاد چندین کانال به‌اشتراک‌گذاری دانش
لیانگ و همکاران، 2012؛ داونپورت و همکاران، 1998

36- تقویت سیستم ارزیابی عملکرد
لیانگ و همکاران، 2012؛ دوپله سیس، 2007

37- توسعه‌ی یک سازمان مبتنی بر یادگیری
لیانگ و همکاران، 2012

38- سیستم بازخورد مناسب جهت آگاهی افراد و سازمان از توانایی‌ها، موفقیت‌ها و نقاط ضعفشان
ربیعی و معالی، 1391؛ البوسعيدي و الفمن ، 2005

39- جریان ارتباطات دوسویه(مثلاً مدیر به کارمند مسیر شغلیش را نشان بدهد و کارمند نیز واکنش متقابل نشان دهد)
شریفالدین و رولند، 2004؛ البوسعيدي و الفمن ، 2005

40- تهیه دستورالعمل‌های لازم جهت دانش‌محور ساختن کلیه‌ی فرایندها
ربیعی و معالی، 1391؛ چریدس و همکاران، 2003

41- تهیه و تنظیم شاخص‌های سنجش مدیریت دانش با توجه به اهداف سازمان
ربیعی و معالی، 1391؛ ماتی،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان مدیریت دانش، انتقال دانش، رضایت شغلی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان مدیریت دانش، نیازمندی‌ها، اولویت‌بندی